Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 45

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Né pour être esclave: migration transnationale des bergers d'une comunidad andine
  Nuijten, M.C.M. ; Lorenzo, D. - \ 2009
  Anthropologica 51 (2009). - ISSN 0003-5459 - p. 67 - 80.
  This article discusses the transnational migration of Peruvian shepherds from the central Andes to ranches on the west coast of the United States. On the basis of ethnographic research in the comunidad campesina (peasant community) of Usibamba, we delve into the consequences of this long-term migration for the families left behind, especially the wives, and for the operation of the comunidad campesina. We analyze the paradoxical ways in which the exodus of shepherds leads to a questioning of the control of the comunidad over its members but at the same time strengthens its disciplinary regime. Empirical examples show how the role of women in the comunidad is shifting as a result of this male exodus
  Effect van treinverkeer op dichtheden weidevogels
  Tulp, I. ; Reijnen, M.J.S.M. ; Braak, C.J.F. ter; Waterman, E. ; Bergers, P.J.M. ; Dirksen, S. ; Snep, R.P.H. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2002
  Culemborg : Bureau Waardenburg (Rapport / Bureau Waardenburg 02-034) - 106 p.
  geluidsbelasting - infrastructuur - landschapsecologie - treinverkeer - versnippering - weidevogels - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland
  Beschermingsplan noordse woelmuis: maatwerk vereist
  Haye, M. La; Bergers, P. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2001
  Zoogdier 12 (2001)2. - ISSN 0925-1006 - p. 3 - 8.
  microtus oeconomus - microtus - beschermde soorten - wildbescherming - bedreigde soorten - natuurbescherming - dierecologie - habitats - habitat vernietiging - milieu - biotopen - vegetatie - vegetatiebeheer - biologische mededinging - concurrentie tussen dieren - distributie - geografische verdeling - ruimtelijke verdeling - populaties - nederland - ecologie - fauna - knaagdieren - woelmuis - zoogdieren - microtus oeconomus - microtus - protected species - wildlife conservation - endangered species - nature conservation - animal ecology - habitats - habitat destruction - environment - biotopes - vegetation - vegetation management - biological competition - animal competition - distribution - geographical distribution - spatial distribution - populations - netherlands - fauna
  Overzicht van oorzaken en mogelijke oplossingen voor de nog steeds voortdurende achteruitgang van de noordse woelmuis (Microtus oeconomicus arenicola) in Nederland, ondanks de strikte bescherming vanuit het Europese en Nederlandse natuurbeleid. Verspreiding in Nederland van lokale en netwerkpopulaties, kenmerkende fysisch-geografische regio's en leefgebieden (vegetatie, dynamiek, beheer), concurrentie met andere Microtus-soorten (veldmuis en aardmuis), versnippering van leefgebieden en achteruitgang in verschillende regio's
  Kleine zoogdieren betrouwbaarder en efficiënter inventariseren
  Bergers, P.J.M. ; Haye, M. La - \ 2000
  De Levende Natuur 101 (2000)2. - ISSN 0024-1520 - p. 52 - 58.
  kleine zoogdieren - muizen - inventarisaties - karteringen - vallen - vangmethoden - veldwerk - small mammals - mice - inventories - surveys - traps - trapping - field work
  Een vergelijking van de resultaten van drie inventarisatiemethoden om de aanwezigheid van kleine zoogdieren in een gebied vast te stellen: standaardmethode met Longworth inloopvallen en zes controles; IBN-methode, idem met vier controles; IBN+-methode, idem maar vallen overdag dicht
  Selectie van onderzoeklokaties; ontsnipperingsonderzoek voor spoorwegen
  Houweling, H. ; Snep, R.P.H. ; Grift, E.A. van der; Bergers, P.J.M. - \ 2000
  Unknown Publisher
  The effect of roads and traffic on hedgehog (Erinaceus europaeus) populations
  Huijser, M.P. ; Bergers, P.J.M. - \ 2000
  Biological Conservation 95 (2000)1. - ISSN 0006-3207 - p. 111 - 116.
  Selectie van onderzoeksoorten; ontsnipperingsonderzoek voor spoorwegen
  Kalkhoven, J.T.R. ; Bergers, P.J.M. - \ 2000
  Unknown Publisher - 39 p.
  Landscape approach to bank vole ecology
  Kozakiewicz, M. ; Apeldoorn, R.C. van; Bergers, P. ; Gortat, T. ; Kozakiewicz, A. - \ 2000
  Polish Journal of Ecology 48 (2000)Suppl. - ISSN 1505-2249 - p. 149 - 161.
  Viability of hedgehog populations in central Netherlands
  Bergers, P.J.M. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 1999
  Lutra 42 (1999). - ISSN 0024-7634 - p. 65 - 76.
  erinaceidae - erinaceus europaeus - doodsoorzaken - mortaliteit - verkeer - habitats - bevolkingsafname - wegbermen - expertsystemen - nederland - menselijke invloed - gelderland - flevoland - erinaceidae - erinaceus europaeus - causes of death - mortality - traffic - habitats - population decrease - roadsides - expert systems - netherlands - human impact - gelderland - flevoland
  I.v.m. het hoge aantal verkeersslachtoffers onder egels vraagt men zich af dit kan leiden tot het uitsterven van locale of regionale populaties. Hiertoe is een duurzaamheidsanalyse uitgevoerd met het expertsysteem LARCH op en rond de Veluwe en Flevoland
  The location of hedgehog traffic victims in relation to landscape features
  Huijser, M.P. ; Bergers, P.J.M. ; Braak, C.J.F. ter - \ 1999
  Lutra 42 (1999)1. - ISSN 0024-7634 - p. 57 - 58.
  Erinaceidae - Erinaceus europaeus - doodsoorzaken - schade - fauna - menselijk gedrag - landschap - habitats - Nederland - menselijke invloed - causes of death - damage - human behaviour - landscape - Netherlands - human impact
  Kort bericht omtrent een studie naar de invloed van omgevingsfactoren en wegkarakteristieken op het aantal verkeersslachtoffers onder egels
  Root vole movement patterns: do ditches function as habitat corridors?
  Mauritzen, M. ; Bergers, P.J.M. ; Andreassen, J.P. ; Bussing, H. ; Barendse, R. - \ 1999
  Journal of Applied Ecology 36 (1999). - ISSN 0021-8901 - p. 409 - 421.
  Kleine zoogdieren inventariseren: aanpak in grote heterogene gebieden
  Haye, M. La; Bergers, P.J.M. - \ 1999
  Zoogdier 10 (1999)1. - ISSN 0925-1006 - p. 19 - 24.
  kleine zoogdieren - soortendiversiteit - populatiedichtheid - populatie-ecologie - biologische technieken - meting - schatting - registreren - gegevens verzamelen - inventarisaties - monitoring - biometrie - statistische analyse - dieren - territorium - habitats - milieu - vegetatie - vegetatietypen - vallen - vangmethoden - veldwerk - observatie - populatiebiologie - overijssel - noordwest-overijssel - small mammals - species diversity - population density - population ecology - biological techniques - measurement - estimation - recording - data collection - inventories - monitoring - biometry - statistical analysis - animals - territory - habitats - environment - vegetation - vegetation types - traps - trapping - field work - observation - population biology - overijssel - noordwest-overijssel
  Hoe kan met een zo klein mogelijke vangstinspanning 95% zekerheid worden verkregen over de aan- of afwezigheid van een soort in een gebied. Uitleg over de toepassing van de IBN-methode bij het vaststellen van de soortensamenstelling d.m.v. vallenonderzoek in verschillende vegetatietypes van De Wieden en de Weerribben (VZZ-onderzoek 1997)
  Ruimtelijke informatie en selectie van onderzoekslokaties voor het ontsnipperingsonderzoek
  Houweling, H. ; Snep, R.P.H. ; Bergers, P.J.M. - \ 1999
  Wageningen : IBN-DLO
  Het voorkomen van doodgereden egels in relatie tot de samenstelling van het landschap
  Huijser, M.P. ; Bergers, P.J.M. ; Braak, C.J.F. ter - \ 1998
  Delft : Rijkswaterstaat (DWW ontsnipperingsreeks 37) - ISBN 9789036937375 - 48
  erinaceidae - verkeer - wegen - verkeersongevallen - ruimtelijke ordening - mortaliteit - doodsoorzaken - fauna - landschap - landschapsecologie - onderzoek - nederland - slachtoffers - traffic - roads - traffic accidents - physical planning - mortality - causes of death - landscape - landscape ecology - research - netherlands - victims
  De noordse woelmuis in het Deltagebied: richtlijnen voor beheer en inrichting
  Bergers, P.J.M. ; Boogaard, B. van den; Frissen, D.P.E.M. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 1998
  Wageningen : IBN-DLO (IBN-rapport 365) - 66 p.
  Guidelines for forest landscape networks for sustainable small mammal populations
  Bergers, P.J.M. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 1998
  Wageningen : DLO Institute for Forestry and Nature Research (IBN Research Report 98/1)
  Habitatkwaliteit voor de noordse woelmuis in Nederland
  Bergers, P.J.M. ; Haye, M. La; Moerdijk, M. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 1998
  Wageningen : DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-rapport 364) - 49 p.
  Verdwijnt de noordse woelmuis uit Friesland?
  Bergers, P.J.M. - \ 1998
  Twirre 9 (1998)3. - p. 13 - 15.
  Landschapsecologie door de ogen van de noordse woelmuis
  Bergers, P.J.M. - \ 1998
  In: De habitatrichtlijn: van noordse woelmuis tot Waddenzee; Symposium Amsterdam, maart 1998; 33-39
  De noordse woelmuis
  Bergers, P.J.M. - \ 1998
  De Levende Natuur 99 (1998)6. - ISSN 0024-1520 - p. 222 - 223.
  microtus oeconomus - muizen - habitats - nederland - microtus oeconomus - mice - habitats - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.