Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 45 / 45

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Né pour être esclave: migration transnationale des bergers d'une comunidad andine
  Nuijten, M.C.M. ; Lorenzo, D. - \ 2009
  Anthropologica 51 (2009). - ISSN 0003-5459 - p. 67 - 80.
  This article discusses the transnational migration of Peruvian shepherds from the central Andes to ranches on the west coast of the United States. On the basis of ethnographic research in the comunidad campesina (peasant community) of Usibamba, we delve into the consequences of this long-term migration for the families left behind, especially the wives, and for the operation of the comunidad campesina. We analyze the paradoxical ways in which the exodus of shepherds leads to a questioning of the control of the comunidad over its members but at the same time strengthens its disciplinary regime. Empirical examples show how the role of women in the comunidad is shifting as a result of this male exodus
  Effect van treinverkeer op dichtheden weidevogels
  Tulp, I. ; Reijnen, M.J.S.M. ; Braak, C.J.F. ter; Waterman, E. ; Bergers, P.J.M. ; Dirksen, S. ; Snep, R.P.H. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2002
  Culemborg : Bureau Waardenburg (Rapport / Bureau Waardenburg 02-034) - 106 p.
  geluidsbelasting - infrastructuur - landschapsecologie - treinverkeer - versnippering - weidevogels - Groningen - Friesland - Overijssel - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland
  Beschermingsplan noordse woelmuis: maatwerk vereist
  Haye, M. La; Bergers, P. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2001
  Zoogdier 12 (2001)2. - ISSN 0925-1006 - p. 3 - 8.
  microtus oeconomus - microtus - beschermde soorten - wildbescherming - bedreigde soorten - natuurbescherming - dierecologie - habitats - habitat vernietiging - milieu - biotopen - vegetatie - vegetatiebeheer - biologische mededinging - concurrentie tussen dieren - distributie - geografische verdeling - ruimtelijke verdeling - populaties - nederland - ecologie - fauna - knaagdieren - woelmuis - zoogdieren - microtus oeconomus - microtus - protected species - wildlife conservation - endangered species - nature conservation - animal ecology - habitats - habitat destruction - environment - biotopes - vegetation - vegetation management - biological competition - animal competition - distribution - geographical distribution - spatial distribution - populations - netherlands - fauna
  Overzicht van oorzaken en mogelijke oplossingen voor de nog steeds voortdurende achteruitgang van de noordse woelmuis (Microtus oeconomicus arenicola) in Nederland, ondanks de strikte bescherming vanuit het Europese en Nederlandse natuurbeleid. Verspreiding in Nederland van lokale en netwerkpopulaties, kenmerkende fysisch-geografische regio's en leefgebieden (vegetatie, dynamiek, beheer), concurrentie met andere Microtus-soorten (veldmuis en aardmuis), versnippering van leefgebieden en achteruitgang in verschillende regio's
  Kleine zoogdieren betrouwbaarder en efficiënter inventariseren
  Bergers, P.J.M. ; Haye, M. La - \ 2000
  De Levende Natuur 101 (2000)2. - ISSN 0024-1520 - p. 52 - 58.
  kleine zoogdieren - muizen - inventarisaties - karteringen - vallen - vangmethoden - veldwerk - small mammals - mice - inventories - surveys - traps - trapping - field work
  Een vergelijking van de resultaten van drie inventarisatiemethoden om de aanwezigheid van kleine zoogdieren in een gebied vast te stellen: standaardmethode met Longworth inloopvallen en zes controles; IBN-methode, idem met vier controles; IBN+-methode, idem maar vallen overdag dicht
  Selectie van onderzoeklokaties; ontsnipperingsonderzoek voor spoorwegen
  Houweling, H. ; Snep, R.P.H. ; Grift, E.A. van der; Bergers, P.J.M. - \ 2000
  Unknown Publisher
  The effect of roads and traffic on hedgehog (Erinaceus europaeus) populations
  Huijser, M.P. ; Bergers, P.J.M. - \ 2000
  Biological Conservation 95 (2000)1. - ISSN 0006-3207 - p. 111 - 116.
  Selectie van onderzoeksoorten; ontsnipperingsonderzoek voor spoorwegen
  Kalkhoven, J.T.R. ; Bergers, P.J.M. - \ 2000
  Unknown Publisher - 39 p.
  Landscape approach to bank vole ecology
  Kozakiewicz, M. ; Apeldoorn, R.C. van; Bergers, P. ; Gortat, T. ; Kozakiewicz, A. - \ 2000
  Polish Journal of Ecology 48 (2000)Suppl. - ISSN 1505-2249 - p. 149 - 161.
  Viability of hedgehog populations in central Netherlands
  Bergers, P.J.M. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 1999
  Lutra 42 (1999). - ISSN 0024-7634 - p. 65 - 76.
  erinaceidae - erinaceus europaeus - doodsoorzaken - mortaliteit - verkeer - habitats - bevolkingsafname - wegbermen - expertsystemen - nederland - menselijke invloed - gelderland - flevoland - erinaceidae - erinaceus europaeus - causes of death - mortality - traffic - habitats - population decrease - roadsides - expert systems - netherlands - human impact - gelderland - flevoland
  I.v.m. het hoge aantal verkeersslachtoffers onder egels vraagt men zich af dit kan leiden tot het uitsterven van locale of regionale populaties. Hiertoe is een duurzaamheidsanalyse uitgevoerd met het expertsysteem LARCH op en rond de Veluwe en Flevoland
  The location of hedgehog traffic victims in relation to landscape features
  Huijser, M.P. ; Bergers, P.J.M. ; Braak, C.J.F. ter - \ 1999
  Lutra 42 (1999)1. - ISSN 0024-7634 - p. 57 - 58.
  Erinaceidae - Erinaceus europaeus - doodsoorzaken - schade - fauna - menselijk gedrag - landschap - habitats - Nederland - menselijke invloed - causes of death - damage - human behaviour - landscape - Netherlands - human impact
  Kort bericht omtrent een studie naar de invloed van omgevingsfactoren en wegkarakteristieken op het aantal verkeersslachtoffers onder egels
  Root vole movement patterns: do ditches function as habitat corridors?
  Mauritzen, M. ; Bergers, P.J.M. ; Andreassen, J.P. ; Bussing, H. ; Barendse, R. - \ 1999
  Journal of Applied Ecology 36 (1999). - ISSN 0021-8901 - p. 409 - 421.
  Kleine zoogdieren inventariseren: aanpak in grote heterogene gebieden
  Haye, M. La; Bergers, P.J.M. - \ 1999
  Zoogdier 10 (1999)1. - ISSN 0925-1006 - p. 19 - 24.
  kleine zoogdieren - soortendiversiteit - populatiedichtheid - populatie-ecologie - biologische technieken - meting - schatting - registreren - gegevens verzamelen - inventarisaties - monitoring - biometrie - statistische analyse - dieren - territorium - habitats - milieu - vegetatie - vegetatietypen - vallen - vangmethoden - veldwerk - observatie - populatiebiologie - overijssel - noordwest-overijssel - small mammals - species diversity - population density - population ecology - biological techniques - measurement - estimation - recording - data collection - inventories - monitoring - biometry - statistical analysis - animals - territory - habitats - environment - vegetation - vegetation types - traps - trapping - field work - observation - population biology - overijssel - noordwest-overijssel
  Hoe kan met een zo klein mogelijke vangstinspanning 95% zekerheid worden verkregen over de aan- of afwezigheid van een soort in een gebied. Uitleg over de toepassing van de IBN-methode bij het vaststellen van de soortensamenstelling d.m.v. vallenonderzoek in verschillende vegetatietypes van De Wieden en de Weerribben (VZZ-onderzoek 1997)
  Ruimtelijke informatie en selectie van onderzoekslokaties voor het ontsnipperingsonderzoek
  Houweling, H. ; Snep, R.P.H. ; Bergers, P.J.M. - \ 1999
  Wageningen : IBN-DLO
  Het voorkomen van doodgereden egels in relatie tot de samenstelling van het landschap
  Huijser, M.P. ; Bergers, P.J.M. ; Braak, C.J.F. ter - \ 1998
  Delft : Rijkswaterstaat (DWW ontsnipperingsreeks 37) - ISBN 9789036937375 - 48
  erinaceidae - verkeer - wegen - verkeersongevallen - ruimtelijke ordening - mortaliteit - doodsoorzaken - fauna - landschap - landschapsecologie - onderzoek - nederland - slachtoffers - traffic - roads - traffic accidents - physical planning - mortality - causes of death - landscape - landscape ecology - research - netherlands - victims
  De noordse woelmuis in het Deltagebied: richtlijnen voor beheer en inrichting
  Bergers, P.J.M. ; Boogaard, B. van den; Frissen, D.P.E.M. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 1998
  Wageningen : IBN-DLO (IBN-rapport 365) - 66 p.
  Guidelines for forest landscape networks for sustainable small mammal populations
  Bergers, P.J.M. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 1998
  Wageningen : DLO Institute for Forestry and Nature Research (IBN Research Report 98/1)
  Habitatkwaliteit voor de noordse woelmuis in Nederland
  Bergers, P.J.M. ; Haye, M. La; Moerdijk, M. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 1998
  Wageningen : DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-rapport 364) - 49 p.
  Verdwijnt de noordse woelmuis uit Friesland?
  Bergers, P.J.M. - \ 1998
  Twirre 9 (1998)3. - p. 13 - 15.
  Landschapsecologie door de ogen van de noordse woelmuis
  Bergers, P.J.M. - \ 1998
  In: De habitatrichtlijn: van noordse woelmuis tot Waddenzee; Symposium Amsterdam, maart 1998; 33-39
  De noordse woelmuis
  Bergers, P.J.M. - \ 1998
  De Levende Natuur 99 (1998)6. - ISSN 0024-1520 - p. 222 - 223.
  microtus oeconomus - muizen - habitats - nederland - microtus oeconomus - mice - habitats - netherlands
  Hedgehog traffic victims: how to quantify effects on the population level and the prospects for mitigation
  Huijser, M.P. ; Bergers, P.J.M. ; Vries, J.G. de - \ 1998
  In: Proceedings of the International Conference on Wildlife Ecology and Transportation, 9-12 February 1998. FL-ER-69-98. Florida Department of Transportation, Tallahassee, Florida; 171-180 / Evink, G.L., Garret, P., Zeigler, D., Berry, J.,
  Platte egels tellen: resultaten van een VZZ-aktie
  Huijser, M.P. ; Bergers, P.J.M. - \ 1998
  Zoogdier 9 (1998)2. - ISSN 0925-1006 - p. 20 - 25.
  Selectie van onderzoeksoorten voor het ontsnipperingsonderzoek
  Kalkhoven, J.T.R. ; Bergers, P.J.M. - \ 1998
  Unknown Publisher
  Effects of exotic amphipod invasions on fish diet in the Lower Rhine
  Kelleher, B. ; Bergers, P.J.M. ; Brink, F.W.B. van den; Giller, P.S. ; Velde, G. van der; Vaate, B. bij de - \ 1998
  Archiv für Hydrobiologie 143 (1998)3. - ISSN 0003-9136 - p. 363 - 382.
  amphipoda - invasie - voedselketens - vissen - zoetwaterecologie - geïntroduceerde soorten - aquatische ecosystemen - rijn - amphipoda - invasion - food chains - fishes - freshwater ecology - introduced species - aquatic ecosystems - river rhine
  To assess the importance and effect of recent exotic species invasions on components of food webs of common Lower Rhine biotopes (breakwaters and channel-connected sandpits), the diets of two important macrozoobenthivores, perch (Perca fluviatilis L.) and eel (Anguilla anguilla (L.)) were compared before and after invasions of exotic Amphipoda
  Mitigerende maatregelen aan railinfrastructuur: een analyse
  Nieuwenhuizen, W. ; Bergers, P.J.M. - \ 1997
  Unknown Publisher - 18 p.
  Noordse woelmuis sterker bedreigd dan gedacht; soortbeschermingsplan op maat nodig
  Bergers, P.J.M. ; Haye, M. la - \ 1997
  Zoogdier 8 (1997)1. - ISSN 0925-1006 - p. 3 - 6.
  Plan van Aanpak voor fase 3 van het project 'Versnippering van de natuur door railinfrastructuur'
  Bergers, P.J.M. - \ 1997
  Unknown Publisher - 36 p.
  Kleine zoogdieren inventariseren: betrouwbaarheid en ruimtelijke dynamiek
  Bergers, P.J.M. - \ 1997
  Zoogdier 8 (1997)4. - ISSN 0925-1006 - p. 15 - 19.
  Kleine zoogdieren inventariseren: het kan efficiënter
  Bergers, P.J.M. - \ 1997
  Zoogdier 8 (1997)3. - ISSN 0925-1006 - p. 3 - 7.
  Versnippering door railinfrastructuur; een verkennende studie
  Bergers, P.J.M. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-rapport 262) - 68 p.
  Egels en verkeer: effecten van wegen en verkeer op egelpopulaties
  Huijser, M.P. ; Bergers, P.J.M. - \ 1997
  Unknown Publisher
  The mortality rate in a hedgehog population: the relative importance of road kills
  Huijser, M.P. ; Bergers, P.J.M. - \ 1997
  In: Habitat Fragmentation & Infrastructure; proceedings international conference 17-21 September 1995, Maastricht and The Hague, The Netherlands. DWW Publication P-DWW-97-046. Directorate-General for Public Works and Water ManagementRoad and Hydraulic Engineering Division (DWW), Delft; 98-103 / Canters, K.,
  Versnippering van de natuur in Nederland : de aard en de omvang van het probleem : de weg naar de oplossing
  Bergers, P.J.M. ; Kalkhoven, J.T.R. - \ 1996
  Wageningen : IBN-DLO - 24
  ecologisch evenwicht - schade - mens - natuurbescherming - landschapsbescherming - wildbescherming - flora - fauna - wild - bescherming - conservering - landbouwgrond - landschap - duurzaamheid (sustainability) - natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnengebruik - herstel - nederland - natuur - verstoring - habitatfragmentatie - ecological balance - damage - man - nature conservation - landscape conservation - wildlife conservation - flora - fauna - wildlife - protection - conservation - agricultural land - landscape - sustainability - natural resources - resource utilization - rehabilitation - netherlands - nature - disturbance - habitat fragmentation
  Versnippering en populaties: een verklarende woordenlijst
  Bergers, P.J.M. ; Opdam, P.F.M. - \ 1996
  Wageningen : DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-rapport 229) - 25 p.
  Gebiedsgericht en soortgericht beleid in moerassen; de noordse woelmuis als toets
  Bergers, P.J.M. ; Apeldoorn, R.C. van - \ 1995
  Wageningen : IBN-DLO - 40
  bescherming - dieren - uitsterven - bedreigde soorten - conservering - natuurbescherming - recht - wetgeving - beleid - bedrijfsvoering - muridae - muizen - zwampen - moerassen - wetlands - nederland - microtus oeconomus - protection - animals - extinction - endangered species - conservation - nature conservation - law - legislation - policy - management - muridae - mice - swamps - marshes - wetlands - netherlands - microtus oeconomus
  Eerste vondst van de rosse woelmuis Clethrionomys glareolus op Schouwen-Duiveland
  Bergers, P.J.M. ; Bussink, H. - \ 1995
  Lutra 38 (1995). - ISSN 0024-7634 - p. 60 - 61.
  dieren - invasie - muizen - migratie - mortaliteit - muridae - populatiedichtheid - populatie-ecologie - populatiegroei - ratten - clethrionomys glareolus - zeeland - animals - invasion - mice - migration - mortality - muridae - population density - population ecology - population growth - rats - clethrionomys glareolus - zeeland
  The mortality rate in a hedgehog (Erinaceus europaeus) population: the relative importance of road kills
  Huijser, M.P. ; Bergers, P.J.M. - \ 1995
  In: Habitat Fragmentation & Infrastructure, 18-21 September 1995 Maastricht
  De noordse woelmuis in het herinrichtingsgebied polder Zeevang, Noord-Holland
  Bierhuizen, B.R. ; Bergers, P.J.M. - \ 1995
  Wageningen : Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-rapport 196) - 50 p.
  Spatial dynamics of fragmented root vole (Microtus oeconomus) populations: preliminary results
  Bergers, P.J.M. ; Apeldoorn, R.C. van; Bussink, H. - \ 1994
  Polish ecological studies 20 (1994)314. - ISSN 0324-8763 - p. 101 - 105.
  The Dutch eating behavior questionnaire (DEBQ) for assessment of restrained, emotional and external eating behavior.
  Strien, T. van; Frijters, J.E.R. ; Bergers, G.P.A. ; Defares, P.B. - \ 1986
  International Journal Eating Disorders 5 (1986). - p. 295 - 315.
  Life events, emotional eating and change in body mass.
  Strien, T. van; Rookus, M.A. ; Bergers, G.P.A. ; Frijters, J.E.R. ; Defares, P.B. - \ 1986
  International Journal of Obesity 10 (1986). - ISSN 0307-0565 - p. 29 - 35.
  Handleiding De Nederlandse vragenlijst voor eetgedrag.
  Strien, T. van; Frijters, J.E.R. ; Bergers, G.P.A. ; Defares, P.B. - \ 1986
  Unknown Publisher
  The Dutch Eating Behaviour Questionnaire (DEBQ). Assessment of Restrained Eating, Emotional Eating, and External Eating
  Strien, T. van; Frijters, J.E.R. ; Bergers, G.P.A. ; Defares, P.B. - \ 1984
  Unknown Publisher
  Toxic effect of the glycoalkaloids solanine and tomatine on cultured neonatal rat heart cells
  Bergers, W.W.A. ; Alink, G.M. - \ 1980
  Toxicology Letters 6 (1980). - ISSN 0378-4274 - p. 29 - 32.
  Glycoalkaloids and phenolic compounds in gamma irradiated potatoes; a food irradiation study on radiation induced stress in vegetable products
  Bergers, W.W.A. - \ 1980
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): W. Pilnik, co-promotor(en): J.H. Koeman. - Wageningen : Bergers - 49
  voedingsmiddelen - voedselbewaring - druk - fermentatie - solanum tuberosum - aardappelen - straling - effecten - deeltjes - bestraling - ioniserende straling - landbouw - glycoalkaloïden - foods - food preservation - pressure - fermentation - solanum tuberosum - potatoes - radiation - effects - particles - irradiation - ionizing radiation - agriculture - glycoalkaloids
  Irradiation is a recent preservation method. With the aid of ionizing radiation microorganisms in food can be killed or specific physiological processes in vegetable products can be influenced.

  In order to study the effects of metabolic radiation stress on quantitative chemical changes in vegetable products, specific target compounds were investigated in stored irradiated potatoes. These target compounds, i.e. glycoalkaloids and phenolic compounds were choosen with a view to food toxicology and food sensoric quality.

  Much attention has been spent on quantitative analyses of the pre-selected target compounds in the potato samples. Enzymic changes of the polyphenolic compounds were kept to a minimum by the direct freezing of potato slices in liquid nitrogen, freeze-drying and extraction by boiling in 80% ethanol.

  A quantitative assay for solanidine potato glycoalkaloids was developed from a pre-existing method with minor changes, by which the rapidity of the assay is improved, without affecting its sensitivity. As a specific application, this method was used for the analysis of solanidine glycoalkaloids in industrial potato protein. Because of objections to the colour assays for glycoalkaloids, concerning their specificity (Fitzpatrick & Osman, 1974; Coxon et al., 1979), these quantitative reactions were investigated.

  Quantitative analyses of phenolics and coumarins were done, starting from the alcoholic extracts. Qualitative data were obtained by analysis of UV spectra and fluorescence of diluted extracts and TLC chromatography on cellulose plates. For quantitative analyses a method was developed by HPLC chromatography of alcoholic extracts. Evidence with respect to identification of scopolin and scopoletin in the alcoholic extracts was obtained by comparison of extracts with and without enzymic hydrolysis with B-glycosidase. Scopoletin was also directly identified by UV, IR and Mass Spectra.

  Results of glycoalkaloids, analyzed over several seasons, show no significant changes with regard to irradiation dose or storage time. On the other hand a change in phenolic compounds and coumarins was observed.

  A 10 to 30 fold accumulation of scopolin was found in irradiated (3 kGy) potatoes of the Eba variety after approx. one month's storage at 10 °C, 90% RH and also a decrease in the chlorogenic acid content. For irradiated (3 kGy) potatoes of the Bintje variety, the increase in fluorescent compounds was smaller. Several unidentified phenolic compounds increase in 3 kGy irradiated Eba potatoes, which were detected by UV absorbance at 310 nm.

  Chemical analyses of samples of irradiated Eba potatoes indicate a dose threshold for accumulation of fluorescent compounds. Below 0.5 kGy no increase is observed.

  By using the high fluorescence of the accumulated coumarins it was possible to detect accumulation of fluorescent compounds by simply examining potato halves under long wave UV light. The results agree with the chemical analyses of extracts of irradiated potatoes of the Eba and Bintje varieties. In this way potatoes of several varieties irradiated with a dose of 3 kGy and stored for at least 2 weeks at 10 °C could be examined. The results indicate pronounced differences between varieties. Further, a threshold for the accumulation of fluorescent compounds in irradiated Eba potatoes could be determined. In Eba potatoes irradiated above 0.5 kGy accumulation of fluorescent compounds could be seen. By fluorescence microscopy of sections of tubers it was observed that specific cells accumulate fluorescent coumarins. Examination of the fluorescent cells after plasmolysis, indicates a vacuolar origin of these compounds. Similar results have been reported for fungal infected potatoes (Clarke, 1973; Clarke & Baines, 1976). The increase in scopoletin can be explained by the increase in phenyl ammonia lyase, which has been shown to increase in irradiated citrus fruits (Riov et al., 1972) and irradiated potatoes (Pendharkar & Nair, 1975).

  In view of conflicting earlier reports of increases in mutagenic compounds in alcoholic extracts of irradited potatoes, glycoalkaloids and phenolic compounds as well as the alcoholic extracts of irradiated and control potatoes were examined using a bacterial mutagenicity test system. No increased mutagenicity of extracts or reference compounds were found. These results aqree with the negative findings of Levinsky & Wilson (1975) for mutagenic evaluation of extracts of irradiated potatoes and mutagenicity studies on irradiated potatoes and chlorogenic acid by Hossain et al. (1976).

  Radiation-induced increase in coumarins is to be expected primarily in vegetable products having a natural coumarin content. Chemical changes as a result of radiolytic processes in a theoretical foodstuff can be estimated. Diehl & Schertz (1975) calculated 55 mg/kg radiolytic decomposition products for a 5 kGy dose. In comparison, in this study an increase in scopolin content from 2 to 60 mg/kg was found in 3 kGy irradiated Eba potatoes after a month's storage at 10 °C caused by metabolic stress.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.