Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 238

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Hoe de groene landbouwambities van de EU verwaterden, interview met o.a. David Kleijn en Anne van Doorn
  Doorn, Anne van; Kleijn, David ; Berkhout, Petra - \ 2020
  Food economic report 2019 of the Netherlands : Summary
  Meulen, H.A.B. van der; Berkhout, P. - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Booklet Wageningen Economic Research ) - 19
  This booklet provides an English summary of the Voedsel-Economisch Bericht 2019 and Duurzaamheid en inkomens in de land- en tuinbouw (www.agrofoodportal.com). It presents a survey of the economic state of Dutch agribusiness. Attention is paid to the development of the agricultural complex, the food industry, the retail chain and the consumption of food. The booklet then proceeds to describe the production structure in the primary agricultural sector, profitability and income formation as well as the environmental performance of the agricultural sector.
  De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband
  Jukema, Gerben ; Ramaekers, Pascal ; Berkhout, Petra - \ 2020
  Den Haag : Wageningen Economic Research & Centraal Bureau voor de Statistiek (Wageningen Economic Research rapport 2020-001) - ISBN 9789463952750 - 171
  This report details the developments concerning Dutch trade in agricultural products in 2019. The first estimates of the agricultural data for 2019 are published as such in this joint publication by Wageningen Economic Research and Statistics Netherlands, commissioned by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV). Furthermore, the report explains how much money the Netherlands earns through agricultural trade, lists agricultural industry patents, and inventories research and development in the agricultural sector. The number of foreign agricultural subsidiaries is also given. This report also describes the environmental performance of the agricultural sector from 1995 onwards. Insight is provided for a number of products regarding the knowledge and sustainability credentials relating to these products.
  EU Rural Development Policies: Present and Future
  Berkhout, Petra ; Hart, Kaley ; Kuhmonen, Tuomas - \ 2019
  In: EU Bioeconomy Economics and Policies / Dries, L., Heijman, W., Jongeneel, R., Purnhagen, K., Wesseler, J., Cham : Palgrave (Palgrave Advances in Bioeconomy: Economics and Policies ) - ISBN 9783030286415 - p. 213 - 241.
  This chapter considers the evolution of policy for rural areas within the European Union since the 1950s. It does so largely within the context of the Common Agricultural Policy (CAP) but gives some consideration to the wider EU regional (including cohesion) policies as these have helped shape rural development policy under the CAP. National policies for rural development are not taken into account. The chapter starts by describing the characteristics of rural areas. Next it gives an overview of policy-making for rural areas from the late 1950s to 2000. The third section describes rural development policy/programming since 1999/2000 to date. The chapter concludes with discussion and conclusions on current policy for rural development and the EC proposals for changes from 2021 onwards.
  Is de vleesindustrie een dure hobby of een belangrijke bron van innovatie?
  Berkhout, Petra - \ 2019
  Inkomenseffecten van de GLB-aanpassingen per 2020 : een quick scan
  Berkhout, Petra ; Jager, Jacob ; Smit, Bert - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2019-114) - ISBN 9789463951944 - 41
  Minister Schouten heeft in mei 2019 vier scenario’s geschetst voor de nationale invulling van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) na 2020. Kamerlid Bisschop heeft gevraagd om een vijfde scenario op te stellen, en de gevolgen van de verschillende scenario’s voor het inkomen uit bedrijf en de economische vitaliteit van landbouwbedrijven in kaart te laten brengen. Dit rapport geeft een doorrekening op hoofdlijnen van de scenario’s voor het inkomen uit bedrijf en een analyse van de gevolgen voor de economische vitaliteit van landbouwbedrijven. De laatste is mede gebaseerd op een analyse van de wijze waarop bedrijven in de huidige implementatieperiode van het GLB (2014-2020) zijn omgegaan met veranderingen in de toeslagen.
  Boeren uit onze provincie voeden miljoenen monden Veel meer dan we in Utrecht op kunnen
  Berkhout, Petra - \ 2019
  De landbouw en het landelijk gebied in Nederland in beeld : Een houtskoolschets van de SWOT voor het GLB
  Berkhout, Petra ; Doorn, Anne van; Geerling-Eiff, Floor ; Meulen, Harold van der; Tacken, Gemma ; Venema, Gabe ; Vogelzang, Theo - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2019-058) - ISBN 9789463950947 - 103
  Voor de periode 2021-2027 moeten lidstaten in een Nationaal Strategisch Plan (NSP) uiteenzetten hoe zij met hun beleidsinzet gaan bijdragen aan door de Europese Commissie geformuleerde doelstellingen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze beleidsinzet is mede gebaseerd op een zogenaamde SWOT-analyse (Strengths Weaknesses Opportunities Threats). Met oog op het voorbereiden van het NSP, heeft het ministerie van LNV ervoor gekozen om een SWOT-analyse te maken in twee fasen. In de eerste fase wordt een SWOT-analyse op hoofdlijnen ('Houtskool-SWOT') opgesteld. In een tweede fase komt de definitieve SWOT-analyse tot stand. Dit rapport bevat de Houtskool-SWOT.
  Landbouweconoom: 'Landbouwsubsidie is geen gratis geld'
  Berkhout, P. - \ 2019
  Boeren voeden Nederland, maar 70 procent van productie gaat naar Duitsland
  Berkhout, P. - \ 2019
  Nederlandse boeren hebben een voorbeeldfunctie in de wereld
  Berkhout, P. - \ 2019

  Ook online verschenen als: Twentse boeren boeren ’t best: regio voedt miljoenen monden

  Boeren verdienen aan boter, kaas en cacao ; Is dat veel/weinig? De landbouw is goed voor 7,5 procent van de Nederlandse economie
  Berkhout, P. - \ 2019
  Hoe ziet ons platteland eruit ná de stikstofcrisis?
  Roep, D. ; Berkhout, P. - \ 2019
  Advies opzet monitoring en evaluatie kringlooplandbouw : notitie opgesteld op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Berkhout, Petra ; Haas, Wim de; Scholten, Martin - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 26
  Deze notitie bevat 2 onderdelen: Deel 1. Advies opzet monitoring en evaluatiesysteem. Deel 2. Verkenning: uitwerking monitoring voor enkele thema’s die spelen in de kringlooplandbouw (bodemkwaliteit, bemesting, veevoer, biodiversiteit, klimaat, voedselconsumptie, neveneffecten).
  Stikstofbeleid vraagt om balans tussen economie en ecologie
  Berkhout, P. ; Poppe, K.J. - \ 2019
  Wageningen University & Research
  Kringlooplandbouw en de wetten van de economie
  Berkhout, P. ; Poppe, K.J. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research


  Tussenevaluatie POP3-maatregelen cluster Concurrentiekracht
  Venema, Gabe ; Meulen, Harold van der; Meer, Ruud van der; Berkhout, Petra ; Stokkers, Rob ; Bondt, Nico ; Rijk, Piet - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2019-065) - ISBN 9789463950107 - 77
  Het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2020 (POP3) beoogt de innovatie en een duurzame modernisering van de agrarische sector te bevorderen. Versterking van biodiversiteit en vitaal platteland zijn andere belangrijke doelen. Het programma wordt zowel tijdens de looptijd als na afloop geëvalueerd. In 2019 dient Nederland aan de Europese Commissie te rapporteren over de voortgang van het POP3 over de periode 2014-2018. In dit rapport wordt inzicht gegeven in de voortgang in deze periode van vier maatregelen uit het cluster Concurrentiekracht: Kwaliteitsregeling Kalveren, Productieve fysieke investeringen, Jonge Landbouwersregeling en Verbetering verkaveling. Deze maatregelen beogen het POP3-doel versterken van de agrarische bedrijfsstructuur. In deze tussenevaluatie wordt inzicht gegeven in het bereik (in welke mate worden begrote budgetten en streefwaarden bereikt) en de mate van doeltreffendheid, waarin zowel ingegaan wordt op gerealiseerde als nog te verwachten effecten in komende jaren van de ingezette middelen. Ook wordt inzicht gegeven in de uitvoering en organisatie van de vier maatregelen, waarbij ook aanbevelingen worden gedaan voor aanpassing van de uitvoering.
  Hoeveel veedieren zijn er in jouw provincie?
  Berkhout, Petra - \ 2019
  Food security impact of global equities : executive summary
  Berkhout, Petra ; Dijk, Michiel van; Morley, Tom ; Rau, Marie-Luise ; Verma, Monika ; Snels, Joost ; Soethoudt, Han - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Report / Wageningen Economic Research 2019-043) - ISBN 9789463439534 - 29
  This study describes methodologies that have been developed to assess the food security impact of agricultural technologies supplied by stock exchange companies on the basis of publicly available revenue data. The methods have been developed for fertiliser, improved seeds, cooling and packaging. Given the lack of information on key variables at present it is only possible to apply the method for fertiliser to all companies that sell the technology in their portfolio. For the other three technologies additional information is necessary that is not publicly available.
  Economic prospects for large-scale seaweed cultivation in the North Sea
  Burg, Sander van den; Wakenge, Cito ; Berkhout, Petra - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research momorandum 2019-012) - 19
  The North Sea Farm Foundation pioneers seaweed cultivation in the North Sea. This project addresses the economic prospects of up-scaled production of seaweed, looking at production costs only. Scenarios for future large-scale seaweed production are formulated and evaluated using the EnAlgae economic model. Additionally, Monte Carlo analysis is performed. Based on the findings, we conclude that a significant cost reduction seems possible, with expected cost prices down to €1,200 per ton DM. If all goes well, relatively low-value markets such as the alginate market are within reach. More realistically, a mix of low- and medium-value markets is needed to cover the costs of seaweed production in the North Sea. Current developments show that these markets exist; especially in the food market where seaweeds can be promoted as organic, sustainable and fair trade.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.