Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 59

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Boiten
Check title to add to marked list
Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management Poditionering paper voor 2019 en verder
Verheul, Ingeborg ; Mordant, Annemie ; Ringersma, J. ; Sesink, Laurents ; Smeele, Ton ; Boiten, Jan Willem ; Bouwhuis, Maurice ; Dunning, Alastair ; Branchett, Susan ; Bijsterbos, Machiel ; Hoeksema, Bolinde ; Selm, Mariette van; Hoogen, Henk van der; Gankema, Hans ; Verheij, Marijke - \ 2019
Research Data Management
Addendum: The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship
Wilkinson, Mark D. ; Dumontier, Michel ; Aalbersberg, Ijsbrand Jan ; Appleton, Gabrielle ; Axton, Myles ; Baak, Arie ; Blomberg, Niklas ; Boiten, Jan Willem ; Silva Santos, Luiz Bonino Da; Bourne, Philip E. ; Bouwman, Jildau ; Brookes, Anthony J. ; Clark, Tim ; Crosas, Mercè ; Dillo, Ingrid ; Dumon, Olivier ; Edmunds, Scott ; Evelo, Chris T. ; Finkers, Richard ; Gonzalez-Beltran, Alejandra ; Gray, Alasdair J.G. ; Groth, Paul ; Goble, Carole ; Grethe, Jeffrey S. ; Heringa, Jaap ; Hoen, Peter A.C. 't; Hooft, Rob ; Kuhn, Tobias ; Kok, Ruben ; Kok, Joost ; Lusher, Scott J. ; Martone, Maryann E. ; Mons, Albert ; Packer, Abel L. ; Persson, Bengt ; Rocca-Serra, Philippe ; Roos, Marco ; Schaik, Rene van; Sansone, Susanna Assunta ; Schultes, Erik ; Sengstag, Thierry ; Slater, Ted ; Strawn, George ; Swertz, Morris A. ; Thompson, Mark ; Lei, Johan van der; Mulligen, Erik van; Velterop, Jan ; Waagmeester, Andra ; Wittenburg, Peter ; Wolstencroft, Katherine ; Zhao, Jun ; Mons, Barend - \ 2019
Scientific Data 6 (2019). - ISSN 2052-4463

The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship : Comment
Wilkinson, Mark D. ; Dumontier, Michel ; Aalbersberg, Ijsbrand Jan ; Appleton, Gabrielle ; Axton, Myles ; Baak, Arie ; Blomberg, Niklas ; Boiten, Jan Willem ; Silva Santos, Luiz Bonino Da; Bourne, Philip E. ; Bouwman, Jildau ; Brookes, Anthony J. ; Clark, Tim ; Crosas, Mercè ; Dillo, Ingrid ; Dumon, Olivier ; Edmunds, Scott ; Evelo, Chris T. ; Finkers, Richard ; Gonzalez-Beltran, Alejandra ; Gray, Alasdair J.G. ; Groth, Paul ; Goble, Carole ; Grethe, Jeffrey S. ; Heringa, Jaap ; Hoen, Peter A.C. 't; Hooft, Rob ; Kuhn, Tobias ; Kok, Ruben ; Kok, Joost ; Lusher, Scott J. ; Martone, Maryann E. ; Mons, Albert ; Packer, Abel L. ; Persson, Bengt ; Rocca-Serra, Philippe ; Roos, Marco ; Schaik, Rene van; Sansone, Susanna Assunta ; Schultes, Erik ; Sengstag, Thierry ; Slater, Ted ; Strawn, George ; Swertz, Morris A. ; Thompson, Mark ; Lei, Johan van der; Mulligen, Erik van; Velterop, Jan ; Waagmeester, Andra ; Wittenburg, Peter ; Wolstencroft, Katherine ; Zhao, Jun ; Mons, Barend - \ 2016
Scientific Data 3 (2016). - ISSN 2052-4463

There is an urgent need to improve the infrastructure supporting the reuse of scholarly data. A diverse set of stakeholders-representing academia, industry, funding agencies, and scholarly publishers-have come together to design and jointly endorse a concise and measureable set of principles that we refer to as the FAIR Data Principles. The intent is that these may act as a guideline for those wishing to enhance the reusability of their data holdings. Distinct from peer initiatives that focus on the human scholar, the FAIR Principles put specific emphasis on enhancing the ability of machines to automatically find and use the data, in addition to supporting its reuse by individuals. This Comment is the first formal publication of the FAIR Principles, and includes the rationale behind them, and some exemplar implementations in the community.

Discharge coefficient for full-width sharp-crested high weirs
Oshima, M. ; Ishido, T. ; Boiten, W. - \ 2013
Journal of JSCE 1 (2013). - ISSN 2185-7822 - p. 316 - 365.
Water in beweging : Het meten van afvoeren
Boiten, W. - \ 2008
Wageningen : Wageningen Universiteit, Centrum voor Water en Klimaat, Leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer - 42
hydrodynamica - afvoer - meting - monitoring - hydrologie - hydraulische systemen - hydrodynamics - discharge - measurement - hydrology - hydraulic structures
Deze uitgave is bedoeld als afscheid van het werken in de hydrometrie. Boiten begon zijn werk bij het Waterloopkundig Laboratorium met de afvoer bij IJsselkop, als gevolg van de geplande Rijnkanalisatie. Hij beeindigt zijn werkzaamheden als gastdocent bij Wageningen Universiteit. In het jaar, waarin het hydraulica laboratorium aan het Nieuwe Kanaal definitief de deuren sluit. Kortom: een echte afronding van het werkveld binnen de hydrometrie. De publicatie bevat o.a. foto's van de Rossum overlaat, Hobrad overlaat, Parshall Flume, Khafagi venturi, Crump overlaat
Standard design of the Dutch pool and orifice fishway
Boiten, W. ; Dommerholt, A. - \ 2006
International Journal of River Basin Management 4 (2006)3. - ISSN 1571-5124 - p. 219 - 227.
Afvoerrelatie overlaat in de Berkel te Rekken
Dommerholt, A. ; Boiten, W. ; Mulder, M. - \ 2006
Wageningen : Lsg Hydrologie en kwantitatief waterbeheer - 7 p.
Uniform ontwerp van de aangepaste De Wit vispassage
Boiten, W. ; Dommerholt, A. ; Wit, W. de - \ 2005
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 38 (2005)16. - ISSN 0166-8439 - p. 49 - 51.
vissen - vismigratie - waterwegen - hydraulische systemen - verbetering - ontwerp - fishes - fish migration - waterways - hydraulic structures - improvement - design
De aanleg van vispassages in Nederland dateert van halverwege de vorige eeuw. Bij een gezond ecologisch watersysteem hoort ook een passende visstand én voor migrerende vis de mogelijkheid om fysieke barrières als stuwen, sluizen, watermolens en gemalen te kunnen passeren. Vooral sinds 1990 groeit de belangstelling voor vispassages. In Nederland wordt de De Wit vispassage veel toegepast door de waterschappen. Het gaat daarbij om de stroomopwaartse migratie van zoetwatervis met een maximale sprintsnelheid van één meter per seconde
The Dutch pool and orifice fishway
Boiten, W. - \ 2004
In: Fifth International Symposium on Ecohydraulics, Madrid, 12-17 September 2004 / de Jalón Lastra, D.G., Martínez, P.V., Madrid : IAHR - p. 930 - 936.
Uniform ontwerp van de aangepaste De Wit vispassage : afvoerrelatie en snelheidsverdeling
Boiten, W. ; Dommerholt, A. - \ 2004
onbekend : Wageningen University (Rapport / Sectie Waterhuishouding 123) - 112
vissen - waterwegen - vismigratie - hydraulische systemen - verbetering - ontwerp - fishes - migration - fish migration - hydraulic structures - improvement - design
In Nederland zijn diverse De Wit passages aangelegd; de OVB heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de werking; een aantal waterschappen is vanaf circa 1985 actief met het aanleggen van vispassages. Dit alles was aanleiding tot een hernieuwd onderzoek: dit keer naar uniformering. Het hydraulisch onderzoek betreft: de afvoerrelatie van de vispassage; de snelheidsverdeling in de doorzwemvensters; de turbulentiedemping in de bekkens
Meetschotten Bargerveen. Ontwerp, constructie en ijking
Boiten, W. ; Dommerholt, A. ; Romelingh, J.C.F. - \ 2004
Wageningen : Sectie Waterhuishouding (Rapport / Sectie Waterhuishouding 120) - 29
veengronden - natuurreservaten - hydrologie - meting - monitoring - hydrodynamica - afvoer - drenthe - peat soils - nature reserves - hydrology - measurement - hydrodynamics - discharge
Delen van het Bargerveen zijn gespaard gebleven voor grootschalige vervening. In 1968 kocht het rijk de eerste hectares natuurreservaat in het Bargerveen. In 1995 werd de inrichting van het inmiddels 2000 ha grote natuurreservaat voltooid. Deze inrichting heeft vooral als doel, uiteindelijk weer een levend hoogveen te krijgen dat uit zichzelf aangroeit. Dat kan alleen onder natte omstandigheden. Daartoe heeft Staatsbosbeheer in de periode 1970-1998 veertig kilometer dammen van het ondoorlatend zwartveen aangelegd om zoveel mogelijk regenwater vast te houden.
Afvoerrelaties klepstuwen bij het gemaal Quarles van Ufford
Dommerholt, A. ; Boiten, W. - \ 2004
Wageningen : Sectie Waterhuishouding - 22 p.
IJking inlaat Burgvlietkade te Gouda
Boiten, W. ; Kole, J.W. - \ 2004
Wageningen : Sectie Waterhuishouding (Rapport / Wageningen Universiteit, Sectie Waterhuishouding 119) - 12
wateraanvoer - hydraulische systemen - polders - capaciteit - zuid-holland - water advance - hydraulic structures - capacity
Vanuit de Stadsboezem van de gemeente Gouda kan het waterschap water inlaten naar de Reeuwijkse Plassen via de inlaat Burgvlietkade. Deze inlaat zal worden geautomatiseerd. Om te kunnen rekenen aan de waterbalans voor de polder Reeuwijk, is het gewenst om de inlaatcapaciteit van de inlaat te kennen.
Hydraulisch ontwerp dubbelwerkende meetschuif bij de Gietwaterplas
Boiten, W. - \ 2004
Wageningen : Sectie Waterhuishouding (Rapport / Wageningen Universiteit, Sectie Waterhuishouding 118) - 12
stuwen - overlaten - ontwerp - wateropslag - reservoirs - waterverdeling - drenthe - weirs - spillways - water storage - water distribution - design
Via de geplande meetschuif wordt water vanuit de Runde (met 7,5 ha retentie) naar de Gietwaterplas (12,5 ha oppervlakte) geleid. Van hieruit kan de glastuinbouw water ontvangen voor beregening van gewassen. Bij de plas is een zgn. waterfabriek aanwezig, die het water reinigt en distribueert. Tussen het waterschap Hunze en Aa's en de Waterfabriek (WMD) zullen de hoeveelheden worden verrekend. Een V-vormige lange overlaat is ontworpen
IJking Reinkstuw in de Buurserbeek
Boiten, W. ; Dommerholt, A. - \ 2003
Wageningen : Sectie Waterhuishouding (Rapport / Wageningen Universiteit, Omgevingswetenschappen, Sectie Waterhuishouding 117) - 31
stuwen - afvoer - kalibratie - simulatie - hydrologie - hydraulische systemen - waterlopen - nederland - gelderland - twente - weirs - discharge - calibration - simulation - hydrology - hydraulic structures - streams - netherlands
IJking Aflaatwerk naar het Twenthekanaal in Lochem
Boiten, W. ; Dommerholt, A. - \ 2003
Wageningen : Sectie Waterhuishouding (Rapport / Wageningen Universiteit, Omgevingswetenschappen, Sectie Waterhuishouding 114) - 31
stuwen - afvoer - kalibratie - simulatie - kanalen - hydrologie - hydraulische systemen - nederland - gelderland - achterhoek - weirs - discharge - calibration - simulation - canals - hydrology - hydraulic structures - netherlands
Flow measurement structures
Boiten, W. - \ 2002
Flow measurement and instrumentation 13 (2002). - ISSN 0955-5986 - p. 203 - 207.
Visgeleiding Stedelijke Roer te Roermond
Boiten, W. - \ 2002
Wageningen : Wageningen Agricultural University (Rapport / Wageningen Universiteit, Omgevingswetenschappen, Sectie Waterhuishouding 113) - 16
vismigratie - hydraulische systemen - vissen - rivieren - stuwen - stedelijke gebieden - midden-limburg - fish migration - hydraulic structures - fishes - rivers - weirs - urban areas
Inlaatduiker Oosterhout. Herijking van de afvoerrelatie
Boiten, W. - \ 2002
Wageningen : Wageningen Universiteit (Rapport / Wageningen Universiteit, Sectie Waterhuishouding 108) - 11
afvoer - meting - duikers - wateraanvoer - culverts - discharge - measurement - water advance
Modelonderzoek van de Venturi-meetdoorlaat : een vispasseerbare debietmeetinrichting
Dommerholt, A. ; Boiten, W. ; Oosterhoff, R.T. - \ 2002
Wageningen : Wageningen Universiteit (Rapport / Wageningen Universiteit, Sectie Waterhuishouding 106) - 43
hydraulische systemen - doorstroommeters - venturibuizen - rivierafvoer - overlaten - vissen - vismigratie - modellen - hydraulic structures - flow meters - venturi tubes - stream flow - spillways - fishes - fish migration - models
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.