Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 18 / 18

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Factsheets Klimaatmaatregelen met bomen, bos en natuur : Praktische handreiking voor effectief klimaatslim bos- en natuurbeheer en toepassing van hout
  Boosten, Martijn ; Briel, Jaap van den; Lerink, Bas ; Lokin, Vincent ; Schelhaas, M. - \ 2020
  Wageningen University & Research - 27 p.
  Onderzoek ontkieming zaden Japanse duizendknoop : Resultaten van literatuurstudie, kasproef en veldverkenning
  Penninkhof, Joyce ; Dijk, Chris van; Visser, Willem de; Kremers, Jasprina ; Kleine, Coen de; Boosten, Martijn - \ 2019
  Wageningen : Stichting Probos - 63
  Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer: handvatten voor beheerders
  Lerink, Bas ; Schelhaas, M. ; Nabuurs, G.J. ; Ouden, J. den; Boosten, Martijn ; Kremers, Julian - \ 2019
  Vakblad Natuur Bos Landschap 16 (2019)157. - ISSN 1572-7610 - p. 13 - 14.
  Gereedschapskist klimaatslim bos- en natuurbeheer biedt handvatten
  Lerink, Bas ; Schelhaas, M. ; Nabuurs, G.J. ; Ouden, J. den; Boosten, Martijn ; Kremers, Jasprina - \ 2019
  De Landeigenaar (2019)oktober. - ISSN 0166-5839 - p. 28 - 29.
  Wat is nodig om de doelen van het Klimaatakkoord te halen?
  Wat kan of moet een beheerder doen, wat kost dat en hoeveel CO2
  wordt er vastgelegd? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is de
  online Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer beschikbaar.
  FEM growth and yield data monocultures - Norway spruce (revised version)
  Jansen, J.J. ; Oosterbaan, A. ; Goudzwaard, L. ; Oldenburger, J.F. ; Boosten, M. ; Mohren, G.M.J. ; Ouden, J. den - \ 2018
  Wageningen University & Research
  growth and yield - even-aged monoculture forest - tree diameter - tree height - crown class - coordinates stem positions - age - top height - dominant height - monitoring - Norway spruce - Picea abies - dominant diameter
  In this revised edition, 28 test plots were added from the former Stichting Industriehout. This database is part of the FEM growth and yield database, a collection of growth and yield data from even-aged monocultures.
  FEM growth and yield data Monocultures - Black alder
  Boosten, M. ; Jansen, J.J. ; Oosterbaan, A. ; Copini, P. ; Oldenburger, J.F. ; Mohren, G.M.J. ; Ouden, J. den - \ 2018
  Wageningen University & Research
  growth and yield - even-aged monoculture forest - tree diameter - tree height - crown class - coordinates stem positions - age - top height - dominant height - dominant diameter - monitoring - Black Alder - Alnus glutinosa
  This database is part of the FEM growth and yield database, a collection of growth and yield data from even-aged monocultures. In the first edition of the database, the data of Black Elder were part of the dataset “FEM growth and yield data Monocultures – Other species”.
  FEM growth and yield data monocultures - Other species (revised version)
  Goudzwaard, L. ; Jansen, J.J. ; Oosterbaan, A. ; Oldenburger, J.F. ; Boosten, M. ; Mohren, G.M.J. ; Ouden, J. den - \ 2018
  Wageningen University & Research
  growth and yield - even-aged monoculture forest - tree diameter - tree height - crown class - coordinates stem positions - age - top height - dominant height - Black locust - Robinia pseudocacia - European hornbeam - Carpinus betulus - European larch - Larix decidua - Elm - Ulmus species - Eastern white pine - Pinus strobus - Lodgepole pine - Pinus contorta - Maritime pine - Pinus maritima - Port Orford cedar - Chamaecyparis lawsoniana - Sweet chestnut - Castanea sativa - Serbian spruce - Picea omorika - Silver fir - Abies alba - Western hemlock - Tsuga hetrophylla - Western red ceder - Thuja plicata - Wild cherry - Prunus avium
  In this version 13 new plots of White elder and 13 new plots of Sitka spruce were added, both from the collection of the former Stichting Industriehout. This database is part of the FEM growth and yield database, a collection of growth and yield data from even-aged monocultures.
  Gereedschapskist klimaatslim bosbeheer : Voorstudie en projectplannen modules bosbeheer, bosaanleg, landschappelijke beplantingen, stedelijk groen en agroforestry
  Boosten, Martijn ; Jong, J.J. de; Schelhaas, M. ; Nabuurs, G.J. ; Borgman, David ; Kremers, Jasprina - \ 2018
  Wageningen : Stichting Probos - 60 p.
  Bestellen van bosplantsoen : handvaten voor de praktijk
  Jansen, Patrick ; Boosten, Martijn - \ 2015
  Wageningen : Stichting Probos - ISBN 9789074277266 - 103
  bos- en haagplantsoen - plantmateriaal - bosbouw - groenbeheer - beplanten - natuurbeheer - woody nursery stock - planting stock - forestry - management of urban green areas - planting - nature management
  Voor het aanleggen van een goed functionerende beplanting is veel vakkennis en ervaring noodzakelijk. Welke soorten, plantverbanden en mengingen moet ik gebruiken? Van welke genetische herkomst moet mijn plantmateriaal zijn? Hoe ga ik om met onkruid en wildschade? Dit zijn zo maar een paar vragen die de revue passeren. Vrijwel elke terreinbeheerder moet wel eens een beplanting aanleggen, maar voor slechts weinigen is het dagelijks werk. Dan is het niet eenvoudig om alle benodigde vakkennis paraat te hebben. Dit geldt zeker voor de keuze van het plantmateriaal. De keuze welk plantmateriaal gebruikt wordt is medebepalend voor het toekomstige functioneren van de beplanting. Daarom is het belangrijk om hierin de goede keuzes te maken. Deze gids geeft praktische handvaten voor beheerders die met dergelijke vragen te maken krijgen. Hierbij worden handige hulpmiddelen aangereikt die gebruikt kunnen worden bij het bestellen van plantmateriaal en het controleren van het geleverde materiaal. Deze gids richt zich hierbij vooral op bos- en haagplantsoen.
  Bosgeschiedenis en traditioneel bosbeheer in de omgeving van Winterswijk
  Laar, J.N. van; Boosten, M. - \ 2011
  Vakblad Natuur Bos Landschap 8 (2011)9. - ISSN 1572-7610 - p. 42 - 42.
  Blue Challenge Program: een nieuwe combinatie van diensten voor een duurzame aquacultuur
  Veldman, E. ; Roos, J. ; Walenkamp, B. ; Iske, P. ; Hilkens, W. ; Duijn, A.P. van; Luttik, P. ; Boosten, G. - \ 2009
  Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 09.2.211) - ISBN 9789050593922 - 35
  aquacultuur - visteelt - ondernemerschap - duurzaamheid (sustainability) - aquaculture - fish culture - entrepreneurship - sustainability
  Een overzicht van actuele ontwikkelingen binnen de aquacultuur en daaraan gekoppeld de mogelijkheden (kansen) om die ontwikkelingen versneld in gang te zetten
  Den Treek Henschoten; fragmenten uit de bosbouwhistorie van een landgoed op de overgang van nat naar droog
  Boosten, M. ; Laar, J.N. van; Schütz, P. - \ 2009
  Wageningen : KNBV (Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging) Commissie Bosgeschiedenis (Excursiegids 25 september 2009) - 17
  bosbouw - landgoederen - landgebruik - geschiedenis - historische ecologie - historische geografie - utrechtse heuvelrug - forestry - estates - land use - history - historical ecology - historical geography - utrechtse heuvelrug
  Na een zeer geslaagde eerste excursie van de commissie bosgeschiedenis van de KNBV is een bezoek gebracht aan Den Treek- Henschoten, een particulier landgoed op de Utrechtse Heuvelrug met een rijke boshistorie. Het betreft de excursie van 25 september 2009. Voorafgaand aan de excursie is er een korte inleidende lezing over de historie van het landgoed door Willem de Beaufort, één van de eigenaren van het landgoed. Vervolgens worden tijdens een rondwandeling verschillende markante punten met historische fenomenen getoond en bediscussieerd. Deze excursiegids geeft een kenschets van het gebied en er zijn enkele fragmenten van oude kaarten opgenomen om het verleden zichtbaar te maken. Verder is de excursieroute toegevoegd en zijn per excursiepunt wetenswaardigheden vermeld
  De Grebbeberg; een illustratie van bosgeschiedenis, cultuurhistorie en militaire geschiedenis
  Boosten, M. ; Laar, J.N. van - \ 2009
  Wageningen : KNBV (Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging) Commissie Bosgeschiedenis (Excursiegids 27 maart 2009) - 16
  landschap - landgebruik - bossen - geschiedenis - historische ecologie - historische geografie - utrechtse heuvelrug - landscape - land use - forests - history - historical ecology - historical geography - utrechtse heuvelrug
  De Commissie Bosgeschiedenis van de KNBV komt met een eerste activiteit, namelijk een excursie naar een interessant gebied met een bijzondere historie: de Grebbeberg bij Rhenen. Voorafgaand aan de excursie is er een korte inleidende lezing over de historie van de Grebbeberg door Henk Deijs, een bekend Rhenens historicus. Vervolgens worden tijdens een rondwandeling over de Grebbeberg verschillende markante punten getoond en wordt er gediscussieerd over de waar te nemen historische fenomenen. In deze gids wordt een kenschets gegeven van het excursiegebied en zijn fragmenten van oude kaarten en historische tekeningen opgenomen om het verleden zichtbaar te maken. Verder is de excursieroute opgenomen en zijn per excursiepunt de wetenswaardigheden vermeld.
  Businessplan Bioport Nederland
  Boosten, G. ; Florentinus, A. ; Sanders, J.P.M. - \ 2007
  Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 07.2.169) - ISBN 9789050593441 - 39
  economische ontwikkeling - havens - innovaties - biomassa - brandstoffen - bedrijven - ondernemingen - innovatie adoptie - economic development - harbours - innovations - biomass - fuels - businesses - enterprises - innovation adoption
  De gebiedscoöperatie Amstelland
  Boosten, G. ; Smit, H. - \ 2006
  In: Gezond door landbouw en groen; de betekenis van landbouw en groen voor de gezondheid van de stedelijke samenleving / Hassink, J., Assen : Van Gorcum - ISBN 9789023242116 - p. 193 - 198.
  Netlandschap; een concept voor landschap zonder landbouw
  Boosten, G. ; Smit, H. - \ 2006
  Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk : serie achtergrondrapporten nr. 06.2.126) - ISBN 9789050593045 - 36
  landgebruiksplanning - landschap - landbouw - verandering - grondbeheer - overdrachten van grond - nederland - zuid-holland - land use planning - landscape - agriculture - change - land management - land transfers - netherlands - zuid-holland
  Centrale vraagstelling in dit rapport is: Is landschap zonder landbouw mogelijk en haalbaar. Een concept is ontwikkeld, waarbij de praktijk in Amstelland (Amstelscheg, Ouderkerk aan de Amstel) als voorbeeld diende
  Natuur en landschap als investering; perspectieven van nieuwe financiële instrumenten voor natuur en landschap
  Smit, H. ; Luttik, P. ; Boosten, G. - \ 2005
  Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 28) - 38
  natuurbescherming - landschapsbescherming - financiën - fondsgelden - particuliere sector - nederland - nature conservation - landscape conservation - finance - funding - private sector - netherlands
  In dit rapport - geschreven in de vorm van een essay - benaderen de auteurs de financiering van natuur en landschap vanuit het perspectief van investeren. Denken in investeringen biedt andere perspectieven dan denken in kosten. Natuur en landschap zijn de basis voor waardecreatie, met een waardepiramide als mogelijke vorm van uitwerking. Groene Projectontwikkeling is een kansrijke mogelijkheid om de waardebasis te verbinden met de waardegenerende activiteiten rond natuurgebieden (beheer te regelen via een Landschap Ontwikkelingsmaatschappij). Uit een workshop met belanghebbenden en deskundigen uit de financiële wereld komt een aantal perspectiefvolle instrumenten naar voren. ICT biedt mogelijkheden voor directe vergoedingen voor het gebruik van natuur. Groen beleggen kan aantrekkelijk worden via concrete gebiedsgerichte natuuraandelenfondsen: binding van de consument én fiscaal rendement tot 2,5%. Op de lange termijn zijn er mogelijkheden om het subsidiestelsel geheel om te zetten in een fiscaal stelsel met Tax Credits, en/of Landschap CV’s. Trefwoorden: Natuur, Landschap, Financiële Instrumenten, private financiering; investeren, Groene Projectontwikkeling, Natuuraandelenfonds, Landschap CV, Tax Credits, Landschap Ontwikkelingsmaatschappij; toegevoegde waardepiramide; waardedragers natuur.
  Vegetation development influenced by grazing in the coastal dunes near The Hague, The Netherlands
  Bonte, A.J. de; Boosten, A. ; Hagen, H.G.J.M. van der; Sykora, K.V. - \ 1999
  Journal of Coastal Conservation 5 (1999). - ISSN 1400-0350 - p. 59 - 68.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.