Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 9 / 9

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De invloed van het gehalte aan afslibbare delen en andere factoren op de optimale pH van kleigrond
  Boskma, K. - \ 1967
  Wageningen : [s.n.] (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen no. 692) - 47
  zware kleigronden - nederland - bodemaciditeit - bodem ph - bodemtextuur - bodemtypen - clay soils - netherlands - soil acidity - soil ph - soil texture - soil types
  Een overzicht van de betekenis van verschillen in kalktoestand voor de opbrengst van de gewassen op kleigrond in Nederland is in 1948 gegeven door CASTENMILLER. Dit overzicht heeft betrekking op ca. 80 oogstjaren van in totaal 25 proefvelden. Van die 80 oogstjaren zijn er 44 afkomstig van proeven in de provincie Groningen, 16 in Zeeland en 20 in de rest van het land. Daar de gegevens op verschillende gewassen betrekking hebben, oordeelt CASTENMILLER dat op grond hiervan slechts beperkte conclusies kunnen worden getrokken. Daar er behoefte bestaat aan verdere detaillering en versteviging van het bekalkingsadvies voor kleigrond, werden de na 1946 verkregen gegevens verzameld en samengevat. In dit verslag worden de resultaten van deze studie beschreven.
  De relatie tussen pH van de grond en opbrengst, onder invloed van bemesting met stalmest
  Boskma, K. - \ 1966
  Groningen : [s.n.] (Rapport van het Instituut voor bodemvruchtbaarheid Groningen 1966, no. 6) - 21
  stalmest - bodemaciditeit - bodem ph - farmyard manure - soil acidity - soil ph
  Kalktoestand en stikstofbemesting voor conservenerwten op zand - en veenkoloniale grond
  Boskma, K. - \ 1966
  Groningen : [s.n.] (Rapport van het Instituut voor bodemvruchtbaarheid Groningen 1966, no. 5) - 15
  kunstmeststoffen - mest - erwten - pisum sativum - plantenvoeding - bodemkunde - nederland - drenthe - fertilizers - manures - peas - pisum sativum - plant nutrition - soil science - netherlands - drenthe
  Kalibemesting van fabrieksaardappelen op venige kleigrond
  Boskma, K. ; Heij, D. van der - \ 1964
  Wageningen : Pudoc (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen no. 644) - 33
  kaliummeststoffen - aardappelen - bodemkunde - solanum tuberosum - potassium fertilizers - potatoes - soil science - solanum tuberosum
  Verslag van een onderzoek naar de betekenis van zaaibekalking bij bieten
  Boskma, K. ; Schoot Uiterkamp, G.A. ; Schrijvers, L. - \ 1964
  Groningen : [s.n.] (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid no. 3) - 21
  toepassingsdatum - beta vulgaris - kunstmeststoffen - suikerbieten - application date - beta vulgaris - fertilizers - sugarbeet
  Zwavelzure natronkali voor fabrieksaardappelen in verband met zijn natriumgehalte
  Boskma, K. - \ 1962
  Groningen : [s.n.] (Rapport / Instituut voor bodemvruchtbaarheid 1962, no. 17) - 8
  kunstmeststoffen - mest - plantenvoeding - aardappelen - solanum tuberosum - fertilizers - manures - plant nutrition - potatoes - solanum tuberosum
  K - Mg - Na - proeven met voederbieten op zandgrond : voorlopig rapport van serie 29 - 1960
  Sluijsmans, C.M.J. ; Boskma, K. - \ 1961
  Wageningen : [s.n.] (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 84) - 13
  kunstmeststoffen - voederbieten - mest - nederland - plantenvoeding - bodemkunde - fertilizers - fodder beet - manures - netherlands - plant nutrition - soil science
  Kalktoestand van de grond en opbrengst van bieten op zand- en dalgrond
  Sluijsmans, C.M.J. ; Boskma, K. - \ 1959
  Wageningen : Pudoc (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 65.18) - 39
  beta vulgaris - calcium - zandgronden - bodem - suikerbieten - beta vulgaris - calcium - sandy soils - soil - sugarbeet
  Voorlopig rapport van een interprovinciale serie K - Mg - Na - proeven met voederbieten op zandgrond (serie 26 - 1958)
  Sluijsmans, C.M.J. ; Boskma, K. - \ 1959
  Wageningen : [s.n.] (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 71) - 15
  kunstmeststoffen - voederbieten - mest - nederland - plantenvoeding - fertilizers - fodder beet - manures - netherlands - plant nutrition
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.