Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 80

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Bril
Check title to add to marked list
Column: Elk ziet door zijn eigen bril... : ...maar voert de werkzaamheden uit zoals de computer dat wil
Vries, J.W. de - \ 2019
Bloemenkrant
Nocturnal activity as indicator of adaptability of dogs to a shelter environment – preliminary results
Laan, Janneke E. van der; Wal, Annika S. van der; Bril, Lisanne M. ; Borg, J.A.M. van der - \ 2016
Jaarverslag Davinci 2013
Ossevoort, R.S. ; Vorst, J.G.A.J. van der; Wenink, E. ; Bril, A. - \ 2013
Wageningen UR
Kennisdocument ‘Rendabel particulier bosbeheer’
Dooij, P.G.R.P. de; Voskuilen, M.J. ; Hoekstra, R. ; Schilders, H. ; Jansen, Patrick ; Kortstee, Harry ; Goes van de-Petter, W. ; Kragt, G. ; Brievers, H. - \ 2013
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 12
bosbeheer - rentabiliteit - economische analyse - forest administration - profitability - economic analysis
Nederland telt ongeveer 1400 particuliere boseigenaren. Belangrijkste doelstelling is vaak het in stand houden van het eigendom (vaak in de vorm van een landgoed) en het over te dragen aan de volgende generatie. De houtproductie is een van de pijlers waarop deze continuïteit rust. Een andere economische drager is de beheersubsidie (SNL) vanuit de overheid. Aangezien deze steeds meer onder druk komt te staan, zijn eigenaren op zoek naar nieuwe manieren om inkomsten te verwerven uit hun bosgebieden. De uitdaging voor de boseigenaar of beheerder is om de bedrijfsvoering door een (meer) ondernemingsgerichte bril te bekijken.
Best Practices Bodembiodiversiteit
Hanegraaf, M. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2013
akkerbouw - bodembiodiversiteit - bodemchemie - bodemvruchtbaarheid - arable farming - soil biodiversity - soil chemistry - soil fertility
Er bestaan al veel teeltmaatregelen om de bodembiodiversiteit te verbeteren (‘best practices’). Die maatregelen zijn over het algemeen niet bijzonder of ingewikkeld, en veel ervan zijn goed in te passen in de praktijk van de akkerbouw. Voor veel van de maatregelen geldt dat ze nu vooral worden ingezet om de chemische en/of fysische eigenschappen van de bodem te verbeteren. Hier worden die maatregelen voor het eerst met een andere bril op besproken: in het licht van de relatie tussen bodembiodiversiteit en landbouwproductie. Deze andere manier van kijken kan ertoe leiden dat maatregelen die eerder niet zinvol leken, nu wel als zinvol naar voren komen.
Nieuwe logistieke concepten voor de sierteeltsector (blog/exportartikel)
Ossevoort, R. ; Vorst, J.G.A.J. van der; Wenink, E. ; Bril, A. - \ 2013
www.logistiek.nl
Antibiotica gebruik in de veehouderij door de bril van consumeneten
Meeusen-van Onna, Marieke - \ 2013
antibiotics - intensive livestock farming - livestock farming - animal production - consumer attitudes - consumers
Het wild zwijn door de bril van een veterinair
Vos-de Jong, C.J. de; Groot Bruinderink, G.W.T.A. - \ 2010
Zeetransport bloemen en planten kansrijk
Kramer, Janneke de; Westra, Eelke - \ 2010
Kennisleemten in de concept-kennisagenda gezien door de bril van systeeminnovatie: de Uitvoeringsagenda centraal
Spoelstra, S.F. - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 351) - 28
duurzame veehouderij - veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - systeemanalyse - kennismanagement - wetenschappelijke methode - innovaties - sustainable animal husbandry - livestock farming - sustainability - systems analysis - knowledge management - scientific method - innovations
An overview is given of 1. research that supports the policies of the Ministry towards sustainable livestock production and 2. initiatives mentioned in the policy agenda. Sustainable Livestock. Based on these overviews gaps in knowledge are identified including system analyses to identify chances and barriers for sustainable development, formulation of concrete visions of integral sustainable livestock production and performance of "real world" experiments to advance sustainable development
C2C - positief met bodem
Rodic-Wiersma, L. ; Grotenhuis, J.T.C. ; Rijnaarts, H.H.M. - \ 2009
Bodem 19 (2009)6. - ISSN 0925-1650 - p. 5 - 6.
bodem - duurzaamheid (sustainability) - landgebruik - cradle to cradle - soil - sustainability - land use
Cradle tot Cradle (C2C) geeft ons de mogelijkheid om op een andere manier naar de kwaliteit van de omgeving en de bodem te kijken. Los van de ons bekende chemische bril. Vanuit een positief scenario krijgen we zelf het heft in handen om de gezonde bodem te ontwerpen. In een duurzaam lange termijn perspectief kunnen we een gezonde en energiezuinige omgeving creëren die door een hoge biologische, landschappelijke en esthetische diversiteit wordt gekenmerkt. Het denken vanuit verontreiniging en het opruimen daarvan gaat plaatsmaken voor deze nieuwe positieve vorm van bodemkwaliteitszorg.
Kijk eens met een andere bril; over verburgerlijking in het landelijk gebied
Overbeek, M.M.M. ; Vader, J. - \ 2009
Den Haag : LEI Wageningen UR - 24
landgebruik - maatschappelijke betrokkenheid - platteland - gedragsveranderingen - plattelandsontwikkeling - belevingswaarde - burgers - land use - community involvement - rural areas - behavioural changes - rural development - experiential value - citizens
Het doel van dit paper is aan te geven wat verburgerlijking (vermaatschappelijking) in het landelijk gebied recentelijk heeft betekend en in hoeverre dit consequenties heeft voor het beleid op het terrein van landbouw en natuur. Wij stellen ons daarbij de volgende vragen: 1. In hoeverre verandert het grondgebruik door burgers? 2. In hoeverre veranderen de redenen waarom burgers in het landelijk gebied wonen? 3. In hoeverre veranderen de lokale besturen en welke rol krijgen burgers hierin? 4. In hoeverre passen de beelden van burgers over het landelijk gebied bij deze veranderingen? Het beoogde resultaat is om naar aanleiding van deze inzichten te checken in hoeverre de perspectieven om naar het landelijk gebied te kijken herziening behoeven
Ecologisch dijkbeheer gezien door de bril van het waterschap: een analyse in de Hoeksche Waard en aangrenzende gebieden
Meerburg, B.G. ; Korevaar, H. ; Belder, E. den - \ 2008
Tilburg/Wageningen : ZLTO Projecten/ Plant Research International B.V. - 27 p.
Detection of Foot and mouth disease virus infected pigs still RT-PCR positive four weeks after challenge
Orsel, K. ; Roest, H.I.J. ; Elzinga-Bril, E.M. ; Hemert-Kluitenberg, F. van; Dekker, A. - \ 2008
Veterinary Record 162 (2008)23. - ISSN 0042-4900 - p. 753 - 754.
persistence - carriers - cattle
FOOT-and-mouth disease (FMD) is a contagious viral disease of cloven-hoofed animals including ruminants and pigs. The occurrence of disease in livestock has a great economic impact, especially for exporting countries. Export limitations are based partly on the existence of FMD carrier animals. Carriers have been defined as animals in which virus is present more than 28 days after infection (Sutmoller and Gaggero 1965). Approximately 50 per cent of cattle become carriers of FMD virus (FMDV) after clinical or subclinical infection; this has been observed in both vaccinated and unvaccinated animals. Other ruminants, such as sheep, goats and African buffaloes, have also been recognised as carriers of FMDV. A number of studies have tried to define a carrier state in pigs. Mezencio and others (1999) described the finding of carrier pigs by identifying FMDV RNA in sera from pigs 226 days after infection. However, Alexandersen and others (2003) showed that pigs cleared the virus within three to four weeks. This short communication describes a real-time reverse transcriptase (RT)-PCR study to identify FMDV RNA in the tonsils of pigs 31 to 32 days after initial inoculation with FMDV. The study focused on the tonsil because in ruminants the oropharynx is considered to be an important site of viral persistence. Tonsils were available from two transmission experiments performed with pigs 10 weeks of age, as described by Orsel and others (2007). Twenty-five pigs were vaccinated with a standard dose of double oil emulsion FMD O1Manisa vaccine 15 days before infection. The pigs were infected with FMDV O/NET/2001 either by intradermal inoculation in the bulbus of the heel or by contact with infected pigs. The pigs were slaughtered 30 to 32 days after infection. A biopsy of 1 x 1 cm was collected from the central part of the left tonsil. Tissue suspensions were prepared by disrupting the fresh-frozen biopsy in phosphate-buffered saline containing 2 per cent fetal calf serum and 10 per cent mixed antibiotics using the MagNA Lyser (Roche). All the samples were handled in a class II laminar flow cabinet to prevent contamination. The tissue suspensions were tested by virus isolation on a monolayer of secondary lamb kidney cells. In total, 200 µl of tonsil tissue suspension was added to one well. After one hour's incubation, the wells were washed with fresh medium and 2·5 ml of fresh medium was added. The cells were macroscopically observed for cytopathic effects (cpe) for two days. If no cpe was observed, the cells and supernatant were frozen and thawed, and 200 µl of this suspension was tested in the same way. All incubations were performed at 37°C in a humidified atmosphere containing 5 per cent carbon dioxide. The tonsil suspensions were also tested by automated real-time RT-PCR. RNA isolation was performed as described in detail by Moonen and others (2003). The RT-PCR was performed using the LightCycler system (Roche) with hybridisation probes performed in a closed glass capillary, thereby minimising the risk of cross-contamination. The RT-PCR for FMDV is ISO 17025 accredited and validated within the laboratory facilities of CIDC-Lelystad. No virus was isolated from the tonsil samples from the pigs. In contrast, two of the 25 vaccinated animals and 11 of 31 non-vaccinated control animals tested positive by RT-PCR (Tables 1, 2). The difference between the number of positive samples from the vaccinated and non-vaccinated pigs was significant (P=0·024) Fisher's exact test. All RT-PCR-positive samples originated from pigs that showed clinical signs and from which virus had been isolated from oropharyngeal fluid (OPF) samples collected by swabbing during the acute stage of FMD infection, but from which no virus had been detected in OPF samples for at least the last 22 days of the study period. It was not clear what the biological relevance was of the low amounts of viral RNA, since no viable virus was detected.
Onderbouwing kwaliteitsborging HYDROSTAB : aanvullend veld-, laboratoirum- en modelonderzoek
Boels, D. ; Bril, J. - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1374) - 85
afvalstortplaatsen - stortterreinen - kwel - lekkage - bekledingen - permeabiliteit - silicagel - materialen - kwaliteit - waste disposal sites - landfills - seepage - leakage - linings - permeability - silica gel - materials - quality
Hydrostab bestaat uit reststoffen en waterglas voor de afdichting van stortplaatsen. Vrije CaO uit bijgemengde vliegassen reageren met puzzolane stoffen tot CSH-gel. Hydrostab gaat minstens 100 jaar mee als initieel minstens 20 g CSH per kg ds ontstaat. Simpele methoden zijn ontwikkeld voor vaststelling van geschiktheid van vlieg-assen en het CSH-gehalte. Hydrostab tast HDPE niet aan en is zelf ongevoelig voor de chemische samenstelling van aangrenzende lagen. De gerealiseerde kwaliteit van Hydrostab te Nuenen, Schijndel en Antwerpen blijkt gelijk aan die op het (oud) proefveld te Hengelo. Aanvullende eisen t.a.v. grondstoffen en mengsels zijn geformuleerd. Een levensduur van 100 jaar onder een systeem van sluitende kwaliteitsborging blijkt mogelijk.
Durability of Hydrostab; a field investigation and prognosis
Boels, D. ; Bril, J. ; Hummelink, E.W.J. ; Boersma, O.H. - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1218) - 54
afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - stortterreinen - kwel - lekkage - controle - technologie - verzegelen - methodologie - permeabiliteit - silicagel - personeelsbeoordeling - waste disposal - waste disposal sites - landfills - seepage - leakage - control - technology - sealing - methodology - permeability - silica gel - performance appraisals
Eight years after installation on a test site, the enclosing properties of Hydrostab are undiminished and satisfy the requirements of the Dutch Decree on Soil Protection for Disposal to Landfill (“Stortbesluit” 1993). Also no change was found in the moisture content. Analysis of the processes and components that determine the characteristics of Hydrostab shows that C-S-H- and C-A-H-gels form from fly ash which subsequently fall apart and produce silica gels. In this process the capillary pore space initially decreases. Only after transformation of all C-S-H and C-A-H into silica-gel the amount of gel in the soil pores decreases slowly, producing the final end product quartz. In this process the capillary pore space increases. When the value of the capillary pore space increases above 0.18, the sealing properties of Hydrostab decrease. This moment in time can therefore be marked as the end of the functional lifetime of the Hydrostab. Dependent on model parameterization this moment is 180 - 500 years in the future
Duurzaamheid Hydrostab; een veldonderzoek en een prognose
Boels, D. ; Bril, J. ; Hummelink, E.W.J. ; Boersma, O.H. - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1118) - 54
afvalstortplaatsen - verzegelen - materialen - prestatietests - residuen - kwel - waste disposal sites - sealing - materials - performance tests - residues - seepage
De afdichtende werking van Hydrostab, 8 jaar na aanleg op een proefveld blijkt nog onverminderd aanwezig en voldoet ruim aan de eisen van het Stortbesluit. Ook van enige verandering van de vochtinhoud is geen sprake. Uit een analyse van processen en componenten die de eigenschappen van Hydrostab bepalen blijkt dat onder invloed van vliegas C-S-H- en C-A-H-gelen ontstaan die in relatief korte tijd weer uiteenvallen en daarbij componenten leveren voor de vorming van silica-gelen. Bij dat proces neemt de effectieve poriënruimte aanvankelijk af. Pas nadat die gelen zijn opgebruikt neemt de hoeveelheid silica-gel geleidelijk af en gaat via een tussenstap over in het inerte kwarts. De effectieve of capillaire poriënruimte neemt daarbij toe. Als die groter wordt dan 0,18 neemt de aanvankelijke afdichtende werking van Hydrostab af. Dat omslagpunt is gemarkeerd als het einde van de functionele levensduur van Hydrostab. Afhankelijk van de uitgangspunten ligt dat omslagpunt 180 ¿ 500 jaar in de toekomst.
Comparable sensitivity and specificity in three commercially available ELISAs to differentiate between cattle infected with or vaccinated against foot-and-mouth disease virus.
Moonen, P.L.J.M. ; Bril, E.M. ; Chenard, G. ; Dekker, A. - \ 2004
Veterinary Microbiology 99 (2004)2. - ISSN 0378-1135 - p. 93 - 101.
nonstructural proteins - antibodies - assay - baculovirus - diagnosis - antigens - 3abc
Three commercially available ELISAs for the detection of antibodies to the non-structural proteins of foot-and-mouth disease virus (FMDV) were evaluated, using sera from uninfected, vaccinated, infected, inoculated, first vaccinated and subsequently infected, and first vaccinated and subsequently inoculated cattle. We compared antibody kinetics to non-structural proteins, sensitivity, and specificity. One of the ELISAs had a higher sensitivity and much lower specificity than the other two, therefore we established standardised cutoff values for the compared assays using receiver operated characteristic (ROC) curves. Using the standardised cutoff values, all three ELISAs produced comparable results with respect to sensitivity and specificity. Antibody development to non-structural proteins after infection and after vaccination/infection was not significantly different. Development of antibodies, however, both neutralising and directed to non-structural proteins, was significantly delayed after intranasal inoculation as compared to intradermolingual infection. Based on results of sera obtained after vaccination and experimental infection all three assays can be used for testing sera collected between 4 weeks and 6 months after infection. More information is needed on the prevalence of positive reactors in a situation where emergency vaccination has been used and FMD transmission was still observed.
Derivation of partition relationships to calculate Cd, Cu, Ni, Pb, Zn solubility and activity in soil solutions
Römkens, P.F.A.M. ; Groenenberg, J.E. ; Bonten, L.T.C. ; Vries, W. de; Bril, J. - \ 2004
Wageningen : Alterra (Alterra-report 305) - 75
bodemchemie - cadmium - koper - sporenelementen - nikkel - overgangselementen - lood - zink - soil chemistry - copper - trace elements - nickel - transition elements - lead - zinc
The distribution of heavy metals (Cd, Cu, Ni, Pb and Zn) between soil and soil solution was measured in more than 1400 soil - solution samples. These samples reflect the variability that occurs within the Netherlands and covers all major soil types. The distribution of metals between solid phase (adsorbed) and the soil solution was described using an extended Freundlich equation taking into account the impact of organic matter, clay, pH and Dissolved Organic Carbon. Apart from this, the impact of Fe and Al oxides was tested. The free ionic activities were also calculated from the data and partition relationships were derived for both total dissolved metal contenrations and free metal ion activities. The results show that an extended Freundlich equation is able to represent the wide range of total dissolved concentrations and free ion activities that are encountered in the database. For the metals Pb and Cu, the uncertainty in the predictions is, however, rather high. Further model improvement is required for these metals.
Oral transmission of porcine reproductive and respiratory syndrome virus by muscle of experimentally infected pigs
Linden, I.F.A. van der; Bril, E.M. ; Voermans, J.J.M. ; Rijn, P.A. van; Pol, J.M.A. ; Martin, R. ; Steverink, P.J.G.M. - \ 2003
Veterinary Microbiology 97 (2003)1-2. - ISSN 0378-1135 - p. 45 - 54.
polymerase-chain-reaction - lelystad virus
The current study was performed to determine if porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) could be transmitted to pigs by feeding muscle tissue obtained from recently infected pigs. Muscle obtained from pigs infected with either a European strain (EU donor pigs) or American strain (US donor pigs) of PRRSV was fed to PRRSV-free receiver pigs. The donor pigs were slaughtered 11 days post-infection (dpi). PRRSV was detected by conventional virus isolation in muscle at 11 dpi from 7 of 12 EU donor pigs and 5 of 12 US donor pigs. In contrast to conventional virus isolation, all muscle samples from infected pigs were positive for viral nucleic acid by PCR, except for muscle from one animal infected with the American strain of PRRSV. Five hundred grams of raw semimembranosus muscle from each of the donor pigs was fed over a 2 days period (250 g per day) to each of two receiver pigs (48 receiver pigs). The receiver pigs were housed separately in five groups. One of the five groups was fed muscle obtained from US donor pigs that was also spiked with the American strain of PRRSV. Sentinel pigs were placed in-contact with the group of receiver pigs fed spiked muscle. All receiver pigs became viraemic by 6 days post-feeding (dpf). There was evidence of horizontal transmission with sentinel pigs, in-contact with receiver pigs, becoming viraemic. The study demonstrates that PRRSV could be infectious through the oral route via the feeding of meat obtained from recently infected pigs.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.