Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 58

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Impact ICT op maatschappij : een studie naar de weg die inofrmatie- en communicatietechnologieproducten van Alterra afleggen naar opdrachtgevers en gebruikers: factoren die bepalend zijn voor de maatschappelijke impact van die producten
  Engelbrecht, A.K. ; Bezemer, V. ; Coeterier, F. ; Vreke, J. ; Berends, H. - \ 2002
  Wageningen : Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte (Alterra-rapport 488) - 97
  informatietechnologie - datacommunicatie - besluitvorming - samenleving - impact - milieu - landschap - ruimtelijke ordening - modellen - beleid - participatie - nederland - information technology - data communication - decision making - society - impact - environment - landscape - physical planning - models - policy - participation - netherlands
  De betekenis van de omgeving : belevingsonderzoek in de proeftuinen en andere cultuurlandschappen
  Coeterier, J.F. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 489) - 210
  milieutoets - milieu - psychologie - perceptie - landschap - cultureel milieu - esthetische waarde - kwaliteit - nederland - onderzoek - cultuurlandschap - environmental assessment - environment - psychology - perception - landscape - cultural environment - aesthetic value - quality - netherlands - research - cultural landscape
  Beleving van het landschap: enquete onder bewoners. Voor het meetnet landschap zijn voor 17 gebieden de waardering van de groene ruimte vastgesteld
  Lay people's evaluation of historic sites
  Coeterier, J.F. - \ 2002
  Landscape and Urban Planning 59 (2002)2. - ISSN 0169-2046 - p. 111 - 123.
  beleving - cultuurhistorie - omgevingspsychologie
  In The Netherlands, assessing the value of historic buildings and determining municipal preservation policy is done by experts in historical architecture. Protests from residents against this policy are becoming more frequent, however and insight intotheir criteria for evaluating historicity is required so that their values may be taken into account in planning procedures. In a pilot study in the south of The Netherlands, in-depth interviews were held among two groups of inhabitants, residents livingin the study area and nonresidents living in adjacent regions. Four criteria determined their evaluation of historic buildings: form, function, knowledge and familiarity. For preservation, the study found that lay people's evaluations could be expressed in two rules: at the level of the building function must follow form and at the level of the surroundings strategy must follow structure. A comparison was made between the evaluation criteria used by experts in historical architecture and by residents orlay people. A difference is that lay people's evaluations are mainly based on form while the main criterion for experts is knowledge, or information value.
  De beleving van tijd
  Coeterier, J.F. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 347) - 121
  tijd - perceptie - emoties - psychologie - milieu - landschap - nederland - beleving - filosofie - maatschappijwetenschappen - time - perception - emotions - psychology - environment - landscape - netherlands
  In opdracht van de Rijksplanologische Dienst is een literatuuronderzoiek uitgevoerd naar de beleving van tijd. In de meeste literatuur worden twee fundamenteel verschillende vormen van tijdbeleving onderscheiden, die elkaar vrijwel uitsluiten: externe kloktijd en interne duurbeleving. Beide belevingen treden niet vaak of regelmatig op. Er zijn hele perioden op een dag dat iemand geen tijdbesef heeft. Uit veldonderzoek bleek dat er veel variatie in tijdbeleving is tussen mensen. Dat komt door de vele factoren die tijdbeleving beïnvloeden. Hoewel lang niet alle resultaten zich daarvoor leenden, zijn er aandachtspunten genoemd voor een mogelijk tijdbeleid, zoals het in stand houden van omgevingen met een eigen tijdbeleving.
  Ruimte, rust en stilte; beleving door burgers en indicaties voor beheer en beleid
  Coeterier, J.F. ; Boer, T.A. de - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 423) - 80
  landschapsbeleving - landschap - perceptie - geluiden - geluid - beleid - burgers - belevingsonderzoek - geluidshinder - maatschappijwetenschappen - omgevingspsychologie - landscape experience - landscape - perception - sounds - noise - policy - citizens
  In een landelijke enqulte is het maatschappelijk belang van ruimte, rust en stilte vastgesteld. Hoewel deze kwaliteiten nog steeds te vinden zijn in het landschap, worden ze wel bedreigd. Rust en stilte worden verschillend ervaren: rust is meer innerlijk, stilte meer uiterlijk. Een gevoel van ruimte is niet gebonden aan openheid; je kunt het ook in een bos hebben. De beleving van ruimte hangt sterk samen met die van rust. Gebiedsvreemd lawaai, vervuiling en niet-passende elementen in het landschap doen afbreuk aan beide. Verschillende typen groene omgevingen hebben een eigen verwachting van ruimte, rust en stilte. Dit maakt beheer en beleid omgevingsspecifiek en de identiteit van een landschap een belangrijk beleidsuitgangspunt - identiteit zowel inruimte als in tijd gezien.
  De beleving van aardkundige waarden
  Coeterier, J.F. ; Schöne, M.B. ; Koomen, A.J.M. ; Wolfert, H.P. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 198) - 45
  perceptie - landschap - landbouwgrond - milieu - geomorfologie - nederland - belevingswaarde - zeeuws-vlaanderen - noord-limburg - perception - landscape - agricultural land - environment - geomorphology - netherlands - experiential value - zeeuws-vlaanderen - noord-limburg
  In twee gebieden in Nederland, oostelijk Zeeuws-Vlaanderen en de Westelijke Maasoever bij Venlo, zijn bewoners geonterviewd over hun beleving van respectievelijk kreken en oude Maasarmen en -terrassen. Hierbij zijn foto's van deze verschijnselen in verschillende fasen van het aardkundige vormingsproces gewaardeerd. Nagegaan is wat het effect van het geven van informatie over dat vormingsproces is op de waardering. Vrijwel iedereen vond de informatie boeiend, het maakt een landschap interessanter, maar voor de meesten niet mooier. Het effect van informatie was groter als mensen al enige kennis hadden. Dit pleit ervoor aardkunde op te nemen in lessen op lagere en/of middelbare scholen. Een verschil met experts is dat leken hun waardering vooral baseren op beeldkenmerken van een toestand en experts op kennisaspecten van een proces. Ook is nagegaan hoe het beleid het beste kan omgaan met deze verschillen, bijvoorbeeld door in het beleid voor aardkundige waarden meer in te zetten op de samenhang met natuur, maar ook door leken en deskundigen als twee gelijkwaardige partijen te zien.
  Landschapsbeleving; toepassing van de meetmethoden landschapsbeleving in vier gebieden in Nederland
  Coeterier, J.F. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 209) - 64
  landschap - perceptie - taxatie - kwaliteit - landschapsarchitectuur - monitoring - nederland - cultuurlandschap - landscape - perception - valuation - quality - landscape architecture - monitoring - netherlands - cultural landscape
  Het rapport beschrijft belevingsonderzoek in Tiel-West, Bakel-Gemert, het Centraal Plateau in Limburg en een gebied in Noord-Holland. De beleving is gemeten met de methode SPEL, Schalen voor de Perceptie en Evaluatie van Landschappen, ontwikkeld voor het Meetnet Landschap. SPEL is aangevuld met een aantal meetschalen die mogelijk gebruikt gaan worden in een alternatieve methode, een belevings-GIS. De vier gebieden variëren in het vermogen veranderingen op te nemen. Dit wordt onder andere bepaald doorde variatie in landschapskenmerken en de wijze waarop ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Verder diende het onderzoek om een gegevensbestand over landschapsbeleving in Nederland op te bouwen, dat gebruikt kan worden in een monitoringprogramma.
  Hoe beleven wij onze omgeving?; resultaten van 25 jaar omgevingspsychologisch onderzoek in stad en landschap
  Coeterier, J.F. - \ 2000
  Unknown Publisher - 251 p.
  Struinen: hoort daar een bepaald soort natuur bij?
  Coeterier, J.F. ; Schöne, L. - \ 2000
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 56 (2000)3. - ISSN 0166-3534 - p. 19 - 24.
  natuurbescherming - bescherming - herstel - recreatie - openluchtrecreatie - natuurtoerisme - perceptie - recreatieactiviteiten - psychologie - natuur - noord-holland - zaanstreek - nature conservation - protection - rehabilitation - recreation - outdoor recreation - nature tourism - perception - recreational activities - psychology - nature - noord-holland - zaanstreek
  Het Staring Centrum deed een onderzoek naar de manier waarop mensen de begrippen "struinen" en "struinnatuur" beleven. Als onderzoeksgebied werd het veenweidegebied rond de kernen Landsmeer, Oostzaan en Purmerend gekozen. Resultaten van het onderzoek moesten bruikbaar zijn voor de planning van nieuw in te richten recreatieterreinen zoals bijvoorbeeld VINEX-locaties
  Struinnatuur; ideeën voor een natuurlijker recreatieomgeving
  Veenstra, A. ; Maren, E.N. van; Coeterier, J.F. - \ 2000
  Unknown Publisher
  Struinen en landschapsbeleving
  Coeterier, J.F. ; Schoene, M.B. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Operatie Boomhut 5) - ISBN 9789032702793 - 77
  milieu - perceptie - taxatie - recreatie - ideologie - openluchtrecreatie - recreatieactiviteiten - nederland - natuurtechniek - natuur - environment - perception - valuation - recreation - ideology - outdoor recreation - recreational activities - netherlands - ecological engineering - nature
  In het beleid voor natuur, bos en landschap zijn sinds enige tijd de begrippen `struinen' en `struinnatuur' geontroduceerd. Hierbij worden ideeën over struinen, als recreatieve activiteit, gekoppeld aan mogelijkheden voor natuurontwikkeling. In opdracht van de Directie Noordwest van LNV is in Landsmeer en omgeving aan 20 bewoners gevraagd wat zij onder struinen verstaan en welke natuur daarvoor geschikt is. Struinen kan te voet, te paard, fietsend, schaatsend en varend. In overeenstemming met beleidsideeën wordt daarvoor robuuste, ruige natuur gewenst. Om ook wensen van kinderen te achterhalen hebben leerlingen van drie basisscholen opstellen en tekeningen gemaakt van fijne speelomgevingen.
  De beleving van aardkundige waarden: een voorstudie
  Coeterier, J.F. - \ 1999
  Wageningen : Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied - 38
  perceptie - landschap - landbouwgrond - milieu - nederland - perception - landscape - agricultural land - environment - netherlands
  In het kader van het DWK-programma Beleving en Draagkracht (314), is een voorstudie gedaan naar de relatie tussen aardkundige waarden zoals onderscheiden door geomorfologen en de beleving door leken. Dit moest hypothesen en een bruikbare methode voor vervolgonderzoek opleveren. De studie is uitgevoerd onder bewoners van een aardkundig waardevol gebied bij Holten. Er zijn ook foto's gebruikt van aardkundige waarden bij Doesburg en Mijdrecht. Er is nauw samengewerkt met de geomorfologen van het StaringCentrum, zowel bij de theoretische als de practische opzet van het onderzoek, zoals het verzamelen van het fotomateriaal en het opstellen van het informatiepakket dat aan respondenten werd verteld. Er blijkt geen eenduidige relatie te zijn tussen aardkundige- en belevingswaarden. Rivierlandschappen zijn dominant in de beleving, maar de rol van reliëf was vaak slechts bijkomstig. Informatie over aardkundige processen werd algemeen op prijs gesteld, vooral als er verband gelegd kon worden met het huidige landschap. De informatie kan het best gebracht worden als een praatje bij een plaatje.
  Graadmeters sociaal draagvlak en beleving
  Buijs, A.E. ; Coeterier, J.F. ; Filius, P. ; Schöne, M.B. - \ 1998
  [Wageningen] : DLO-Staringcentrum (Werkdocument / DLO Natuurplanbureau-onderzoek 1998/07) - 98 p.
  Group differences in the aesthetic evaluation of nature development plans: a multilevel approach
  Berg, A.E. van den; Vlek, C.A.J. ; Coeterier, J.F. - \ 1998
  Journal of Environmental Psychology 18 (1998)2. - ISSN 0272-4944 - p. 141 - 157.
  Een belevingsmeter voor landinrichtingsprojecten
  Coeterier, J.F. ; Schöne, M.B. - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 57
  plattelandsplanning - landgebruik - gebruikswaarde - impact - landschap - perceptie - taxatie - rural planning - land use - use value - impact - landscape - perception - valuation
  Voor het Beslissingondersteunend Model voor de Landinrichting (BEL) is een belevingsonderzoek uitgevoerd met als doel een instrument te leveren waarmee de belevingswaarde van landschappen gemeten kan worden en dat bruikbaar is voor landinrichtingsplannen. Het onderzoek is uitgevoerd in het landinrichtingsproject Epe-Vaassen. De studie heeft een landelijk bruikbaar instrument opgeleverd. Het heeft de vorm van een vragenlijst en bevat acht basiskwaliteiten van landschappen, waarbij elke basiskwaliteit weer deelkwaliteiten heeft. Daarnaast zijn er dragers van de kwaliteiten, fysieke elementen en kenmerken van het landschap. Deze maken de resultaten gebiedsspecifiek. De belevingskwaliteiten moeten gemeten worden in landschappelijk homogene gebieden bij ongeveer dertig mensen per (deel)gebied.
  Autosnelwegen in het landschap : beleving door weggebruikers
  Schoene, M.B. ; Coeterier, J.F. ; Toorn, M.W.M. van den - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 545) - 97
  perceptie - milieu - landschap - wegenbouw - landschapsbouw - ruimtelijke ordening - perception - environment - landscape - road construction - landscaping - physical planning
  Belevingsonderzoek in Nederland : een overzicht van de grijze literatuur tot 1995
  Coeterier, J.F. - \ 1997
  Wageningen : SC-DLO (Interne mededeling / DLO-Staring Centrum 446) - 138
  perceptie - milieu - landschap - taxatie - ideologie - landbouwgrond - bibliografieën - nederland - grijze literatuur - literatuuroverzichten - perception - environment - landscape - valuation - ideology - agricultural land - bibliographies - netherlands - grey literature - literature reviews
  Een meetinstrument voor de belevingswaarde van landschappen
  Coeterier, J.F. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 559) - 115
  perceptie - milieu - landschap - normen - standaardisering - nederland - perception - environment - landscape - standards - standardization - netherlands
  Waarden van de Wadden : belevingsonderzoek in het Waddengebied
  Coeterier, J.F. ; Buijs, A.E. ; Schoene, M.B. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 569) - 98
  perceptie - landschap - openluchtrecreatie - recreatie op het platteland - nederland - waddenzee - landschapsbeleving - perception - landscape - outdoor recreation - rural recreation - netherlands - wadden sea - landscape experience
  Veranderend cultuurlandschap : signalering van landschapsveranderingen van 1900 tot 1990 voor de Natuurverkenning 1997
  Dijkstra, H. ; Coeterier, J.F. ; Haar, M.A. van der - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 544) - 173
  cultuurlandschap - landschap - landschapsbeleving - landbouwstatistieken - nederland - cultural landscape - landscape - landscape experience - agricultural statistics - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.