Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 115

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Een orchideetje meer of minder
  Rusman, Q.S. ; Janssen, J.A.M. ; Corporaal, A. - \ 2018
  In: Buigen of barsten / Schaminée, J.H.J., Janssen, J.A.M., KNNV uitgeverij (Vegetatiekundige Monografieën 7) - ISBN 9789050116602 - p. 17 - 48.
  Monitoring van effecten van evenwichtsbemesting op de grondwaterkwaliteit van het Natura 2000-gebied Boetelerveld
  Kuiters, A.T. ; Corporaal, A. ; Weijters, M.J. ; Bobbink, R. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2772) - 72
  bemesting - grondwaterkwaliteit - natura 2000 - habitats - stikstof - fertilizer application - groundwater quality - natura 2000 - habitats - nitrogen
  In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) worden in en rondom het Natura 2000-gebied Boetelerveld maatregelen genomen om de effecten van een overmaat aan stikstof te mitigeren. Daarnaast vinden brongerichte maatregelen plaats. Een van de maatregelen is evenwichtsbemesting. Gedurende twee jaar is gekeken naar de uitspoeling van nutriënten in enkele agrarische percelen grenzend aan de oostzijde van het gebied, waar in 2014 is gestart met evenwichtsbemesting. Daarbij is gekeken naar de chemische samenstelling van het grondwater (150-200 cm) en naar veranderingen in de chemische samenstelling van het bodemwater onder de bewortelingszone (50 cm) van percelen met reguliere bemesting en van percelen waar evenwichtsbemesting is toegepast. Daarmee kan een beeld worden gekregen van wat op de langere termijn het effect van evenwichtsbemesting zal zijn op de kwaliteit van het grondwater (150-200 cm). Ook is gekeken naar de huidige kwaliteit van de habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen en is een vergelijking gemaakt met de situatie in 2004.
  Juncus dudleyi Wiegand, een nieuwe rus uit Amerika, en Juncus ×sallandiae Corporaal & Schaminée hybr. nov., zijn hybride met J. tenuis Willd
  Corporaal, A. ; Schaminee, J.H.J. - \ 2015
  Gorteria 37 (2015)2. - ISSN 0017-2294 - p. 52 - 63.
  vegetatie - plant-water relaties - ecohydrologie - bodemwater - overijssel - vegetation - plant water relations - ecohydrology - soil water - overijssel
  In Nederland is in 2009 voor het eerst de Noord-Amerikaanse rus Juncus dudleyi Wiegand aangetroffen.De soort groeide met tientallen exemplaren in een recent afgegraven waterbergingsgebied ten zuidwesten van Nieuwleusen (Overijssel) op een vochtige tot natte zandige ondergrond. Begeleidende soorten zijn vooral pioniersoorten. Een veelvuldig begeleidende soort is de eveneens uit Noord-Amerika afkomstige soort J. tenuis Willd. Tezamen met beide soorten groeide een onbekende rus die, naar later bleek, nog niet voor de wetenschap bekend was en die de hybride is van beide eerder genoemde soorten. Deze hybride is J. ×sallandiae Corporaal & Schaminée genoemd, naar de naam van deze streek Salland. Opmerkelijk genoeg is deze hybride tot dusverre niet van Amerika bekend, hoewel beide soorten daar relatief veel in elkaars nabijheid voorkomen.The North American Rush species Juncus dudleyi Wiegand was first found in the Netherlands in 2009.The species occurred in great numbers on sandy soil in moist to wet places in a recently shallowlyexcavated water buffer area southwest of Nieuwleusen, Province of Overijsel. Most accompanying plant species were pioneer species. A frequently accompanying species was J. tenuis Willd., a longnaturalized Rush species which also originates from North America. Growing together with these two Rush species was an unknown Rush, which we have identified as the hybrid of these two Rush species. This hybrid is new to sciences and has been described here as J. ×sallandiae Corporaal & Schaminée. The epithet ‘sallandiae’ refers to the region of the Province of Overijssel where the hybrid was found, namely Salland.
  Boeren voor natuur past uitstekend tussen natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer
  Westerink, J. ; Stortelder, A.H.F. ; Corporaal, A. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2015 (2015)5. - ISSN 1572-7610 - p. 16 - 17.
  agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - boeren - gebiedsgericht beleid - multifunctionele landbouw - agrarische bedrijfsvoering - agri-environment schemes - landscape management - farmers - integrated spatial planning policy - multifunctional agriculture - farm management
  Natuurbeheer kan effectiever door beheer in natuur- en landbouwgebieden beter op elkaar te laten aansluiten. Beide typen beheer vallen binnen dezelfde provinciale natuurbeheerplannen, waardoor boerencollectieven en terreinbeherende organisaties worden gestimuleerd tot afstemming. Landbouwbedrijven die werken volgens het concept Boeren voor Natuur kunnen deze aansluiting en afstemming goed vormgeven. Nu Boeren voor Natuur in de Catalogus Groenblauwe Diensten is opgenomen, is het een serieuze optie geworden voor integrale gebiedsplannen.
  Naar effectief gebiedsgericht agrarisch natuurbeheer in Noord-Brabant : handreiking voor collectieven in het kader van de stelstelherziening ANLb2016
  Schotman, A.G.M. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Poelmans, W.J.C. ; Corporaal, A. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2598) - 49
  agrarisch natuurbeheer - vegetatietypen - fauna - soortendiversiteit - habitats - natuurbeleid - noord-brabant - agri-environment schemes - vegetation types - fauna - species diversity - habitats - nature conservation policy - noord-brabant
  Voor Noord-Brabant zijn zes leefgebieden onderscheiden waarvoor de agrarische collectieven een beheerplan kunnen maken voor behoud van 51 internationale en 50 provinciale doelsoorten door middel van agrarisch natuurbeheer. Per leefgebied zijn selectiecriteria gehanteerd en op hoofdlijnen criteria voor effectiviteit geformuleerd.
  Wilde kievitsbloem (fritillaria meleagris) in Europa en de betekenis van bevloeiingssystemen
  Corporaal, A. ; Schaminee, J.H.J. - \ 2014
  In: Het oude continent. Beschouwingen over de natuur in Europa / Schaminee, J.H.J., Janssen, J.A.M., Zeist : KNNV uitgeverij (Vegetatiekundige Monografieën 6) - ISBN 9789050115148 - p. 36 - 57.
  Biodiversiteit van graslanden en moerassen in het zeekleilandschap : een inventarisatie van knelpunten, succesfactoren en kennislacunes
  Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Delft, S.P.J. van; Huiskes, H.P.J. ; Sival, F.P. ; Corporaal, A. ; Ozinga, W.A. - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)101. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 29.
  vegetatietypen - bodem-plant relaties - bodemchemie - biodiversiteit - zware kleigronden - verzilting - zuidwest-nederland - groningen - friesland - vegetation types - soil plant relationships - soil chemistry - biodiversity - clay soils - salinization - south-west netherlands - groningen - friesland
  In een OBN studie heeft Alterra onderzoek gedaan naar succesvolle maatregelen en kennisvragen van belang voor het behoud van biodiversiteit in binnendijkse graslanden en moerassen. De volgende primaire standplaatsen (PS) vielen binnen de onderzoeksvraag naar graslanden en moerassen op zeeklei: Brak verlandingsveen (PS025), Binnendijkse zilte kleigronden (PS041), Zoet en brak verlandingsveen (PS026), Eutrofe, matig basenrijke veengronden (PS019), Kalkrijke, of kalkarme vochtig tot natte zeekleigronden (PS042A, PS042C), en kalkrijke, of kalkarme afgesloten strandvlakten en kreekruggen (PS043A, PS043C)
  Energieke verbinding tussen natuur en economie
  Boer, H. ; Corporaal, A. ; Oosterbaan, A. - \ 2014
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 70 (2014)6. - ISSN 0166-3534 - p. 12 - 15.
  Toepassing van stenoeciteit voor ruimtelijke beleidsvraagstukken, een advies aan EZ
  Corporaal, A. ; Hennekens, S.M. ; Moning, A. - \ 2013
  Wageningen : Alterra - 30
  vegetatie - flora - fauna - inventarisaties - vegetation - flora - fauna - inventories
  Door Alterra is vrij recent het criterium stenoeciteit ontwikkeld (Corporaal, et al, 2011), waarbij de ecologische waarde op een schaalloze manier uitgedrukt is in één getal onder de 100. Het is een eenvoudige graadmeter waarmee je ook correlaties met andere 'velden' kunt aangaan, bijvoorbeeld met landbouweconomische kengetallen of sociaal-economische. Er zijn methodisch nog allerlei onbenutte kansen die opgespoord zouden kunnen worden en die betekenis kunnen hebben voor de rol van EZ in de regio.
  Integrated land management in the Netherlands
  Corporaal, A. ; Schreuder, A. ; Stortelder, A.H.F. - \ 2013
  In: Economy and ecology of heathlands / Diemont, W.H., Heijman, W.J.M., Siepel, H., Zeist : KNNV Publishing - ISBN 9789050114615 - p. 406 - 408.
  Overijsselse Vecht : Meer ambitie gevraagd
  Willems, D. ; Corporaal, A. - \ 2013
  Het Waterschap 9 (2013). - ISSN 1380-4251 - p. 29 - 29.
  rivieren - stroomgebieden - gereguleerde rivieren - herstelbeheer - deregulering - opinies - waterschappen - overijssel - rivers - watersheds - regulated rivers - restoration management - deregulation - opinions - polder boards
  De grensoverschrijdende Vecht heeft klasse. In potentie althans. Momenteel ligt ze er geknot bij: gestuwd en rechtgetrokken - een verstoord, kwetsbaar watersysteem. Hulp is onderweg: het breedgedragen programma Ruimte voor de Vecht beoogt meer veiligheid en meer recreatie in een meer natuurlijke (halfnatuurlijke) laaglandrivier. Maar is dit genoeg? De auteurs pleiten voor meer ambitie.
  Graslanden en moerassen in het zeekleilandschap : een inventarisatie van knelpunten, succesfactoren en kennislacunes
  Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Delft, S.P.J. van; Huiskes, H.P.J. ; Sival, F.P. ; Corporaal, A. ; Ozinga, W.A. - \ 2013
  Driebergen : Bosschap - 152
  vegetatietypen - bodem-plant relaties - bodemchemie - biodiversiteit - zware kleigronden - verzilting - zuidwest-nederland - groningen - friesland - vegetation types - soil plant relationships - soil chemistry - biodiversity - clay soils - salinization - south-west netherlands - groningen - friesland
  In de binnendijkse zeekleigebieden heeft de mens de strijd met de natuur gewonnen. Hoge dijken beschermen vruchtbare landbouwgebieden tegen de zee. De natuur in de polders verandert, omdat met het zeewater ook het zout en de dynamiek is verdwenen. Binnen de dijken, gaat de landbouw samen met kunstmatige ontwatering, peilbeheersing en bodemdaling. Dit leidt tot problemen bij de realisering van natuurdoelen. In een OBN studie heeft Alterra onderzoek gedaan naar succesvolle maatregelen en kennisvragen van belang voor het behoud van biodiversiteit in binnendijkse graslanden en moerassen. De volgende primaire standplaatsen (PS) vielen binnen de onderzoeksvraag naar graslanden en moerassen op zeeklei: Brak verlandingsveen (PS025), Binnendijkse zilte kleigronden (PS041), Zoet en brak verlandingsveen (PS026), Eutrofe, matig basenrijke veengronden (PS019), Kalkrijke, of kalkarme vochtig tot natte zeekleigronden (PS042A, PS042C), en kalkrijke, of kalkarme afgesloten strandvlakten en kreekruggen (PS043A, PS043C)
  Stekeligheden in Denemarker
  Corporaal, A. - \ 2012
  Zeehengelsport 2013 (2012)zomeruitg.. - ISSN 1381-9976 - p. 12 - 18.
  Vossestaartgraslanden in Salland door de eeuwen heen
  Schildt, A. ; Corporaal, A. - \ 2012
  In: Geboeid door het verleden. Beschouwingen over de historische ecologie / Schaminee, J.H.J., Janssen, J.A.M., Zeist : KNNV Uitgeverij (Vegetatiekundige Monografieën 4) - ISBN 9789050114493 - p. 36 - 55.
  De Vecht en het Vechtdal: een cultuurhistorische reisgids vanaf de bronnen van de Vecht tot de monding door Münsterland, Graafschap Bentheim en Overijssel
  Corporaal, A. ; Vliet, Th. van de - \ 2012
  Zwolle : Stichting "Zwolle Stad aan 't Water - ISBN 9789082010701 - 180 p.
  Natuurlijk Vechtdal: ontdekken, genieten, recreëren
  Poffers, J. ; Kuijper, H. ; Lange, G. de; Corporaal, A. ; Jonker, R. ; Vliet, J. van de - \ 2012
  Denekamp : Heinink - ISBN 9789081590792 - 120 p.
  Naar een Robuustere EHS : is inbedding in een integrale gebiedsontwikkeling de oplossing?
  Bugter, R.J.F. ; Kamphorst, D.A. ; Corporaal, A. ; Kater, E. ; Rooij, S.A.M. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2299) - 51
  gebiedsontwikkeling - ecologische hoofdstructuur - regionale planning - gelderse poort - achterhoek - veluwe - area development - ecological network - regional planning - gelderse poort - achterhoek - veluwe
  In drie studiegebieden werd onderzocht in welke mate inbedding van EHS realisatie in een integrale gebiedsontwikkeling het halen van de originele EHS doelen mogelijk maakt, van welke voorwaarden succes afhangt en of deze manier van realisatie leidt tot een grote ecologische en/of maatschappelijke robuustheid van de EHS. In de drie gebieden (Baakse Beek; Havikerpoort, verbindingszone Gelderland - Utrecht) bleek het integrale proces inderdaad een grote winst voor de robuustheid op te leveren. Integrale gebiedsontwikkeling kan in de ervoor geschikte gebieden grote voordelen hebben, maar vraagt wel een cultuuromslag. De winst is echter een blijvende investering in samenwerking en een ander, positiever beeld van natuur. Het integrale proces kan gestroomlijnd en ondersteund worden door het ontwikkelen van erop toegesneden instrumenten, regelgeving en financiering.
  Het verbond van kievitsbloemen en hommels
  Grutters, B. ; Corporaal, A. ; Schaminee, J.H.J. - \ 2011
  Natura 108 (2011)3. - ISSN 0028-0631 - p. 6 - 7.
  plantengemeenschappen - insect-plant relaties - habitats - plant communities - insect plant relations - habitats
  Het hier gepresenteerde artikel is een verkorte weergave van een hoofdstuk over de waarde van halfnatuurlijke plantengemeenschappen voor de Nederlandse biodiversiteit, afkomstig uit het boek 'Gewapende vrede - beschouwingen over plant-dierrelaties in de natuur'. (KNNV uitgave). De natte hooilanden langs de Vecht en het Zwarte Water vormen het huis van een bijzondere leefgemeenschap waarin het bondgenootschap tussen de wilde kievitsbloemen en hommels een belangrijke rol speelt in het voortbestaan van beide soorten
  Kievitsbloemen en bondgenoten: samen succesvol
  Grutters, B. ; Corporaal, A. - \ 2011
  In: Gewapende vrede: Beschouwingen over plant-dierrelaties / Schaminée, J.H.J., Janssen, J.A.M., Weeda, E.J., Zeist : KNNV Uitgeverij (Vegetatiekundige Monografieën 3) - ISBN 9789050113526 - p. 88 - 106.
  Stenoeciteit van de Nederlandse flora Een nieuwe parameter op grond van ecologische amplitudo's van de Nederlandse plantensoorten en toepassingsmogelijkheden
  Corporaal, A. ; Denters, T. ; Dobben, H.F. van; Hennekens, S.M. ; Klimkowska, A. ; Ozinga, W.A. ; Schaminee, J.H.J. ; Schrijver, R.A.M. - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 240) - 157
  vegetatie - standplaatsfactoren - milieufactoren - aanpassingsvermogen - bodemchemie - bodem-plant relaties - vegetation - site factors - environmental factors - adaptability - soil chemistry - soil plant relationships
  Er is een dBase gemaakt waarin op basis van expertkennis voor ruim 1750 Nederlandse plantensoorten ieder afzonderlijk op grond van de amplitudo’s van zeven milieuvariabelen (trofie, zuurgraad, zoutgehalte, vocht, bodemtextuur en bodemdynamiek en daglichttoestand) hun stenoeciteit berekend is. De uitkomst is gecheckt door de invoergegevens te vergelijken met actuele meetgegevens. De resultaten zijn gunstig, ook wat betreft de correlatie met plantensociologische data. Voor het eerst is de ecologie van de stadsplanten systematisch bepaald. Het blijkt dat onze floristische zorgenkinderen alle ecologisch zeer kieskeurig zijn. Het risico van uitsterven van soorten valt samen met een stenoeciteit van 26,5 en minder. Het wordt aanbevolen dit begrip ook voor andere groepen organismen toe te passen, waarvoor samenwerking met andere kennisdragers essentieel is. Door de bondigheid van de notie is het mogelijk om correlaties te onderzoeken met tal van data uit andere kennisdomeinen. Stenoeciteit kan ons in geografisch opzicht goed behulpzaam zijn om gebieden met relatief veel of weinig kieskeurige soorten aan te geven. Stenoeciteit past goed als maat én meetlat om bijvoorbeeld zowel nationaal als internationaal over gebiedskwaliteit te communiceren en bij realisatie van te verwachten nieuw EU-beleid voor GLB- of CAPmaatregelen (landbouw).
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.