Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 41

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  15 ton tarwe van een hectare nog ver weg
  Darwinkel, A. ; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2009
  Boerderij/Akkerbouw 95 (2009)3. - ISSN 0169-0116 - p. E16 - E17.
  akkerbouw - tarwe - opbrengst - graan - arable farming - wheat - outturn - grain
  15 ton tarwe per hectare, zoals in het tarweteelt plussysteem nagestreefd, lukt met de huidige rassen niet. Dat vind voormalig graanonderzoeker Albert Darwinkel
  Zwavelvoorziening vraagt toenemende aandacht
  Darwinkel, A. - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)1. - ISSN 1385-5301 - p. 12 - 15.
  zwavel - zwavelmeststoffen - kunstmeststoffen - toedieningshoeveelheden - dosering - doseringseffecten - toepassingsdatum - plantenvoeding - mestbehoeftebepaling - depositie - voedingsstoffenbehoeften - voedingsstoffenopname (planten) - mineralenopname - wintertarwe - gewasopbrengst - opbrengsten - voedingsstoffentekorten - mineraaltekorten - bemesting - sulfur - sulfur fertilizers - fertilizers - application rates - dosage - dosage effects - application date - plant nutrition - fertilizer requirement determination - deposition - nutrient requirements - nutrient uptake - mineral uptake - winter wheat - crop yield - yields - nutrient deficiencies - mineral deficiencies - fertilizer application
  Door verminderde industriële depositie van zwavel en minder verontreinigde meststoffen kan de zwavelvoorziening van landbouwgewassen in gevaar komen., met name op lichte gronden. PPO onderzocht in bemestingsproeven met wintertarwe in verschillende regio's en op verschillende grondsoorten het effect van zwavelbemesting op de zwavelopname en het zwavelgehalte in verschillende groeistadia en de uiteindelijke korrelopbrengst. Voor een goede stikstofvoorziening zijn vooral zwavelhoudende stikstofmeststoffen gunstig die bij het begin van de groei van het gewas worden gegeven
  Teelt van biomassa niet rendabel
  Darwinkel, A. ; Borm, G.E.L. ; Zeeland, M.G. van; Floot, H.W.G. - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)3. - ISSN 1385-5301 - p. 2 - 5.
  miscanthus - hennep - industriële gewassen - brandstofgewassen - biomassa - biomassa productie - productiviteit - opbrengsten - gewasopbrengst - gewasproductie - veldgewassen - kosten-batenanalyse - rentabiliteit - economische evaluatie - economische haalbaarheid - chemische samenstelling - mineraalgehalte - voedingsstoffengehalte - voedingsstoffenbehoeften - mineralenopname - voedingsstoffenopname (planten) - plantenvoeding - stikstof - mestbehoeftebepaling - plantdichtheid - gewasdichtheid - gewaskwaliteit - bemesting - biobased economy - miscanthus - hemp - industrial crops - fuel crops - biomass - biomass production - productivity - yields - crop yield - crop production - field crops - cost benefit analysis - profitability - economic evaluation - economic viability - chemical composition - mineral content - nutrient content - nutrient requirements - mineral uptake - nutrient uptake - plant nutrition - nitrogen - fertilizer requirement determination - plant density - crop density - crop quality - fertilizer application - biobased economy
  Op verschillende locaties in Nederland werd gedurende de jaren 1993-1999 onderzoek gedaan naar de geschiktheid van miscanthus en hennep als akkerbouwmatig geteeld energiegewas. De resultaten wat betreft gewasproductiviteit (biomassa-opbrengst) bij verschillende stikstofbemestingsniveaus en plantdichtheden, de minerale samenstelling en minerale behoeften van het gewas, gewasopkomst en gewasvestiging bij variërende plantleeftijd, poottijd en rhizoomgrootte (voor miscanthus), en voor beide gewassen de economische perspectieven. Ondanks goede opbrengsten kan het saldo niet tippen aan het gemiddelde van de gewassen in een normaal bouwplan; ook hier zijn weer subsidies nodig
  Hogere tarwe-opbrengsten vragen wat meer zaaizaad
  Darwinkel, A. ; Timmer, R. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)3. - ISSN 1385-5298 - p. 17 - 20.
  wintertarwe - rassen (planten) - opbrengsten - zaaidichtheid - proeven - winter wheat - varieties - yields - sowing rates - trials
  Invloed van zaaidichtheid en ras op de tarwe-opbrengst
  Teelt van winterrogge
  Darwinkel, A. - \ 1999
  Lelystad : PAV (Teelthandleiding 89) - 42
  teelt - cultuurmethoden - rogge - secale cereale - teelthandleidingen - akkerbouw - cultivation - cultural methods - rye - secale cereale - cultivation manuals - arable farming
  Rogge past goed in zo'n bedrijfsvoering Rogge kent een winter- en een zomertype. Aangezien in de Nederlandse landbouw geen zomerrogge wordt verbouwd, heeft deze teelthandleiding uitsluitend betrekking op winterrogge. In de verdere tekst wordt met rogge dan ook steeds winterrogge bedoeld. In deze publicatie is de kennis van recente ervaringen en proefresultaten bijeengebracht; de weerslag ervan kan als een handleiding bij de teelt van rogge dienen.
  Kansen voor energie uit biomassa! : Resultaten van een 4 jarig DLO-Onderzoekprogramma
  Gigler, J.K. ; Meeusen-van Onna, M.J.G. ; Annevelink, E. ; Huisman, W. ; Breteler, H. ; Evers, E. ; Goedbloed, P.J. ; Kasper, G.J. ; Mol, R.M. de; Sonneveld, C. ; Wildenberg, C. ; Sengers, H.H.W.J.M. ; Grashoff, C. ; Meijer, W.J.M. ; Darwinkel, A. ; Vleeshouwers, L.M. - \ 1999
  Wageningen : Unknown Publisher - 58 p.
  Verbetering van de tarwekwaliteit voor toepassing in de pluimveevoeding : Onderzoek naar de relaties tussen fysisch/chemische parameters van tarwe met de technische resultaten in een groeiproef met vleeskuikens : Rapportage fase 1a
  Dekker, R.A. ; Scheele, C.W. ; Klis, J.D. van der; Darwinkel, A. ; Lonkhuijsen, H.J. van; Middelkoop, J.H. van - \ 1998
  Lelystad : Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (Rapport ID-DLO 98.018) - 16 p.
  Teelt van wintertarwe
  Darwinkel, A. ; Zwanepol, S. - \ 1997
  Lelystad : Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (Teelthandleiding 76) - 84
  triticum aestivum - tarwe - hexaploïdie - teelt - cultuurmethoden - winter - akkerbouw - teelthandleidingen - triticum aestivum - wheat - hexaploidy - cultivation - cultural methods - winter - arable farming - cultivation manuals
  Aanbod en opname van stikstof bij hoge produktieniveaus van wintertarwe op klei- en zavelgrond = Yield level of winter wheat crops in relation to supply and uptake of nitrogen
  Darwinkel, A. - \ 1995
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 205) - 34
  assimilatie - hexaploïdie - nederland - stikstof - triticum aestivum - tarwe - assimilation - hexaploidy - netherlands - nitrogen - triticum aestivum - wheat
  Stikstofbemesting, zaaidichtheid en groeiregulatie bij haver = Nitrogen, seed rate and growth regulation in oats
  Darwinkel, A. ; Rops, A.H.J. ; Wijnholds, K.H. - \ 1995
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 188) - 45
  avena sativa - stikstof - haver - plantengroeiregulatoren - zaaidichtheid - avena sativa - nitrogen - oats - plant growth regulators - sowing rates
  Effecten van stikstof, zaaidichtheid en groeiregulatie op opbrengst en opbrengstvorming van haver
  Darwinkel, A. ; Rops, A.H.J. ; Wijnholds, K.H. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 54 - 60.
  avena sativa - stikstofmeststoffen - haver - plantdichtheid - plantengroeiregulatoren - plaatsen op afstand - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - avena sativa - nitrogen fertilizers - oats - plant density - plant growth regulators - spacing - yield increases - yield losses - yields
  Nevenwerking van kalkstikstof op onkruiden in wintertarwe
  Darwinkel, A. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 61 - 64.
  krijtkalk - efficiëntie - kunstmeststoffen - gips - hexaploïdie - kalk - triticum aestivum - onkruiden - tarwe - winter - chalk - efficiency - fertilizers - gypsum - hexaploidy - lime - triticum aestivum - weeds - wheat - winter
  Themadag agrificatie en 'nieuwe' gewassen voor de akkerbouw
  Hag, B.A. ten; Darwinkel, A. ; Borm, G.E.L. ; Bosch, H. ; Zwanepol, S. - \ 1994
  Lelystad : PAGV [etc.] (Themaboekje / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 17) - 117
  industriële gewassen - veldgewassen - nederland - industrial crops - field crops - netherlands
  Teelt van haver
  Darwinkel, A. ; Zwanepol, S. - \ 1994
  Lelystad : PAGV [etc.] (Teelthandleiding nr. 61) - 83
  avena sativa - teelt - cultuurmethoden - haver - teelthandleidingen - akkerbouw - avena sativa - cultivation - cultural methods - oats - cultivation manuals - arable farming
  Opbrengst, rendement en kwaliteit van wintertarwe bij extensiever telen = Yield, quality and profitibility of winter wheat growing at decreasing inputs
  Darwinkel, A. - \ 1994
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 173) - 109
  teelt - cultuurmethoden - bedrijfsresultaten in de landbouw - hexaploïdie - nederland - prestatieniveau - rentabiliteit - kwaliteit - triticum aestivum - tarwe - winter - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - cultivation - cultural methods - farm results - hexaploidy - netherlands - performance - profitability - quality - triticum aestivum - wheat - winter - yield increases - yield losses - yields
  Opbrengst en kwaliteit van wintertarwe bij extensiever telen
  Darwinkel, A. - \ 1993
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 78 - 83.
  extensieve landbouw - hexaploïdie - triticum aestivum - tarwe - winter - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - extensive farming - hexaploidy - triticum aestivum - wheat - winter - yield increases - yield losses - yields
  Door een lagere toediening van 40 kg N per ha en een beperking van gewasbeschermende maatregelen (geen CCC en vermindering of weglating van fungiciden en insekticiden) werden bij dit onderzoek 4 teeltsystemen gecreeerd. In alle systemen geschiedde de onkruidbestrijding chemisch en werd de tarwe in de 2e helft van oktober gezaaid
  Biospectron, een systeem van mineraalvoorziening voor wintertarwe = The Biospectron - method of mineral supply to winter wheat
  Darwinkel, A. ; Bramsvik, A. - \ 1993
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 158) - 33
  chemische analyse - chemische samenstelling - mestbehoeftebepaling - hexaploïdie - planten - triticum aestivum - tarwe - chemical analysis - chemical composition - fertilizer requirement determination - hexaploidy - plants - triticum aestivum - wheat
  Potential dry matter production of Miscanthus sinensis in The Netherlands.
  Werf, H.M.G. van der; Meijer, W.J.M. ; Mathijsen, E.W.J.M. ; Darwinkel, A. - \ 1993
  Industrial Crops and Products 1 (1993). - ISSN 0926-6690 - p. 203 - 210.
  De potentiele opbrengst van Miscanthus sinensis cv Giganteus in Nederland
  Werf, H.M.G. van der; Meijer, W.J.M. ; Mathijssen, E.W.J.M. ; Darwinkel, A. - \ 1992
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 134 - 137.
  gewassen - schatting - vezelgewassen - Nederland - oogstvoorspelling - Miscanthus sinensis - crops - estimation - fibre plants - Netherlands - yield forecasting - Miscanthus sinensis
  Miscanthus kan een interessant enerie- of vezelgewas worden voor Nederland. Onderzoek is gedaan naar de produktie per ha
  Effect van karwij-olie op schot in een veldgewas tarwe
  Darwinkel, A. - \ 1992
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 76 - 77.
  schieten - karwij - carum carvi - bestrijdingsmethoden - hexaploïdie - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - plantenziekten - plantenplagen - uitlopen vóór de oogst - triticum aestivum - tarwe - bolting - caraway - carum carvi - control methods - hexaploidy - integrated control - integrated pest management - plant diseases - plant pests - preharvest sprouting - triticum aestivum - wheat
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.