Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 21 - 40 / 281

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  De kwelders uit mijn jeugd
  Dijkema, K.S. - \ 2013
  Golden Raand 29-01 (2013). - ISSN 1382-8061 - p. 16 - 16.
  Netwerk van exporteurs ontwikkelt slimme verpakkingen
  Gude, H. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2013
  Measuring sedimentation in tidal marshes: a review on methods and their applicability in biogeomorphological studies
  Nolte, S. ; Koppenaal, E.C. ; Esselink, P. ; Dijkema, K.S. ; Schuerch, M. ; Groot, A.V. de; Bakker, J.P. ; Temmerman, S. - \ 2013
  Journal of Coastal Conservation 17 (2013)3. - ISSN 1400-0350 - p. 301 - 325.
  sea-level rise - fallout pb-210 measurements - high-precision measurements - regenerative-dose protocol - rapidly subsiding wetland - barrier salt-marsh - san-francisco bay - fresh-water - ecosystem engineers - accumulation rates
  It is increasingly recognised that interactions between geomorphological and biotic processes control the functioning of many ecosystem types as described e.g. by the ecological theory of ecosystem engineering. Consequently, the need for specific bio-geomorphological research methods is growing recently. Much research on bio-geomorphological processes is done in coastal marshes. These areas provide clear examples of ecosystem engineering as well as other bio-geomorphological processes: Marsh vegetation slows down tidal currents and hence stimulates the process of sedimentation, while vice versa, the sedimentation controls ecological processes like vegetation succession. This review is meant to give insights in the various available methods to measure sedimentation, with special attention to their suitability to quantify bio-geomorphological interactions. The choice of method used to measure sedimentation is important to obtain the correct parameters to understand the biogeomorphology of tidal salt marshes. This review, therefore, aims to be a tool for decision making regarding the processes to be measured and the methods to be used. We, subdivide the methods into those measuring suspended sediment concentration (A), sediment deposition (B), accretion (C) and surface-elevation change (D). With this review, we would like to further encourage interdisciplinary studies in the fields of ecology and geomorphology.
  Spatio-temporal dynamics of the invasive plant species Elytrigia atherica on natural salt marshes
  Veeneklaas, R.M. ; Dijkema, K.S. ; Hecker, N. ; Bakker, J.P. - \ 2013
  Applied Vegetation Science 16 (2013)2. - ISSN 1402-2001 - p. 205 - 216.
  sea-level rise - long-term - vegetation changes - elymus-athericus - tidal marshes - wadden sea - deposition - gradient - impact - opportunities
  Question In the past decades, the tall native invasive grass, Elytrigia atherica, has been increasing in frequency and dominance on salt marshes along the Wadden Sea coast. Is this rapid expansion an outcome of natural succession or is it driven by anthropogenic eutrophication resulting from atmospheric deposition? Location Salt marshes on four back-barrier islands, Wadden Sea on the coast of the Netherlands and Germany. Methods We used a combination of time series of vegetation maps and chronosequence data of four naturally developed salt marshes to address our questions. These salt marshes have not been grazed by livestock or subject to other management regimes. By comparing development within and between four different salt marshes, we were able to study the spatial and temporal dynamics of the community dominated by E. atherica on natural salt marshes. Results The expansion rate of the E. atherica community was highest on young salt marshes (up to 30yr old) with vertical accretion rates of 0.35cm center dot yr1. The rate of expansion decreased on older marshes and the direction reversed, becoming negative, on the oldest marshes (around 90yr old), which have no vertical accretion and are under waterlogged conditions. Conclusions The expansion of E. atherica on natural, back-barrier islands along the Wadden Sea coast is more influenced by the age of the salt marsh and patterns in vertical accretion of soil than by uniformly spread atmospheric deposition.
  State formation in dispute: Local governance as an arena in Chiapas, Mexico
  Haar, G. van der - \ 2012
  In: Rethinking the foundations of the state, an analysis of post-crisis situations / Dijkema, C., Gatelier, K., Samson, I., Tercinet, J., Brussels : Bruylant - ISBN 9782802735137 - p. 181 - 194.
  Kwelderherstel Groningen: uitgangssituatie (2009) maaiveldhoogte en vegetatie in de RWS meetvakken
  Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. - \ 2012
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C077/12) - 62
  kweldergronden - vegetatietypen - ecologisch herstel - hoogteligging - monitoring - kustgebieden - wetlands - groningen - salt marsh soils - vegetation types - ecological restoration - altitude - monitoring - coastal areas - wetlands - groningen
  Door sturing van natuurlijke processen zijn langs de kust van Groningen halfnatuurlijke kwelders gevormd. En wel door middel van rijshoutdammen en begreppeling gevormd en de kweldervegetatie heeft zich natuurlijk gevestigd. De Groninger kwelders verouderen door natuurlijke successie. Dit heeft tot gevolg dat de kweldervegetatie eenzijdiger wordt, het gebied minder aantrekkelijk wordt voor broedvogels en ganzen en de algehele biodiversiteit afneemt. Het Kwelderherstelplan Groningen heeft tot doel de biodiversiteit weer te vergroten door middel van beweiding. Op termijn (minimaal ca. 5 jaar) moet een evaluatie plaatsvinden om te bepalen in welke mate het gevoerde beheer een effect heeft gehad op de biodiversiteit van de kwelders. Om de effecten van het programma te kunnen toetsen is het van belang dat de uitgangssituatie (2009) goed beschreven is. Het voorliggende rapport van IMARES heeft als doel de vegetatie- en maaiveldhoogte in de meetvakken van Rijkswaterstaat in de Groninger kwelderwerken in 2009 te beschrijven. Daarnaast is er een terugblik op de ontwikkeling die deze parameters lieten zien van ca. 1990-2009, waarbij de nadruk ligt op de gegevens uit het beweidbare deel van de kwelder.
  Praktijkproef substraatbedden vaste planten
  Slootweg, G. ; Dijkema, M.H.G.E. ; Leijden, J.P.H. van - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 27
  cultuur zonder grond - sierplanten - zandgronden - fertigatie - voedingsstoffenopname (planten) - teeltsystemen - teelt - soilless culture - ornamental plants - sandy soils - fertigation - nutrient uptake - cropping systems - cultivation
  In het kader van het programma ‘Teelt de grond uit’ is het teeltsysteem voor vaste planten in ingegraven zandbedden verder geoptimaliseerd. Er zijn 3 fertigatiesystemen getest: fertigatie via druppelslangen, fertigatie via sproeileiding op de grond en fertigatie tot half augustus via sproeileiding op de grond en vanaf half augustus via druppelslangen. De voedingsoplossing werd gerecirculeerd. Fertigatie met druppelslangen bleek bij de meeste soorten de beste groei te geven. Bij fertigatie met sproeileiding was bij sommige soorten een randeffect waarneembaar. Na rooien was bij 5 soorten het gemiddelde plantgewicht bij fertigatie via druppelslangen het hoogst, bij 3 soorten bij fertigatie via sproeileiding. Bij beide systemen waren de wortelstelsels goed tot zeer goed gegroeid. Recirculatie van het drain water heeft in deze proef niet geleid tot ziekte problemen. Bewaring en hergroei van planten die geteeld zijn op zandbedden bleek goed mogelijk te zijn.
  Leerzame klein- en steenfruitdag : Interview met Marcel Wenneker
  Dijkema, W. ; Wenneker, M. - \ 2012
  Nieuwe Oogst
  Een ruimere jas voor natuurontwikkeling in de Waddenzee, uitgewerkt voor een casus Afsluitdijk
  Baptist, M.J. ; Dijkema, K.S. ; Duin, W.E. van; Smit, C.J. - \ 2012
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C084/12) - 27
  habitats - natuurontwikkeling - wetlands - wadden - afsluitdijk - natura 2000 - oppervlakte (areaal) - habitats - nature development - wetlands - tidal flats - afsluitdijk - natura 2000 - acreage
  In de afgelopen jaren zijn verscheidene plannen voor natuurontwikkeling in de Waddenzee ontwikkeld. In essentie leiden deze plannen tot een aanpassing van de reeds aanwezige natuurlijke habitats. Dit gebeurt meestal met een intentie om de natuur te herstellen of te verbeteren, maar het leidt naar de letter van de wet tot een conflict met de Nederlandse natuurwetgeving volgend uit Natura 2000 waarbij behoud van areaal van een bepaald habitattype vaak het instandhoudingsdoel is. In dit rapport wordt uitgelegd onder welke condities en randvoorwaarden toch invulling gegeven kan worden aan natuurontwikkeling. Dit wordt nader uitgewerkt voor een hypothetische casus van kwelderontwikkeling langs de Afsluitdijk.
  Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: Jaarrapportage 2011
  Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. ; Leeuwen, P.W. van - \ 2012
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C010/12) - 57
  bodemdaling - aardgas - bodem - vegetatie - kweldergronden - monitoring - wadden - groningen - subsidence - natural gas - soil - vegetation - salt marsh soils - monitoring - tidal flats - groningen
  Deze vijfde jaarrapportage over de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen bevat een overzicht t/m 2011 van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en in het referentiegebied in de kwelderwerken in west-Groningen. De meeste gegevens worden weergegeven vanaf 2007, het startjaar van de gaswinning. Oudere data worden waar nuttig ook weergegeven of er wordt verwezen naar eerdere rapporten. In elk jaarrapport is de rapportage van 2007 als basis gebruikt, aangevuld met de gegevens tot en met het jaar van verslaglegging, zodat voor een overzicht van de beschikbare informatie in principe alleen het laatste jaarrapport nodig is.
  Randvoorwaarden voor kwelderontwikkeling in de Waddenzee en aanzet voor een kwelderkansenkaart
  Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. - \ 2012
  Texel : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C076/12) - 51
  kweldergronden - kustgebieden - bescherming - wadden - natuurontwikkeling - groningen - friesland - salt marsh soils - coastal areas - protection - tidal flats - nature development - groningen - friesland
  Aanleiding tot dit rapport is de groeiende belangstelling bij beleid en beheer om kwelders aan te leggen, zowel uit natuur- als kustbeschermingsoogpunt. Het doel is op basis van kwantiteits- en kwaliteitskenmerken van bestaande kwelders een overzicht te maken van de randvoorwaarden waaraan een kwelder bij voorkeur moet voldoen. Deze randvoorwaarden zouden een hulpmiddel kunnen zijn bij actieve stimulering van kwelders of verbetering van kwelders.
  Pleidooi voor ketenaanpak: Site helpt bij kiezen juiste boom (Interview metJelle Hiemstra)
  Dijkema, W. ; Hiemstra, J.A. - \ 2012
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)13. - ISSN 1871-093X - p. 15 - 15.
  De website www.straatbomen.nl en de maatschappelijke kosten-batenanalyse van TEEB Stad maken het gemeenten makkelijker bij de beslissing of ze meer bomen in de stad planten.
  50 jaar monitoring van kwelderwerken
  Dijkema, K.S. ; Duin, W.E. van - \ 2012
  De Levende Natuur 113 (2012)3. - ISSN 0024-1520 - p. 118 - 122.
  kweldergronden - bodem - vegetatie - oppervlakte (areaal) - biodiversiteit - monitoring - waddenzee - salt marsh soils - soil - vegetation - acreage - biodiversity - monitoring - wadden sea
  In de Waddenzee liggen langs de noordkust van het vasteland van Groningen en Friesland 6000 ha voormalige 'landaanwinningswerken'. Door middel van rijshoutdammen en begreppeling zijn daarin halfnatuurlijke kwelders ontstaan. Sturing van de natuurlijke processen heeft de opslibbing bevorderd, waarna zich spontaan kweldervegetatie heeft gevestigd. Meer dan 50 jaar monitoring blijkt een belangrijke kennisbasis voor beheer van kwelders, biodiversiteit en zeespiegelstijging.
  Effectanalyse uitbreiding gaswinning Ameland
  Cleveringa, J. ; Kater, B. ; Kouwenberg, A.M.C. ; Bolle, C.M. ; Koolstra, B.J.H. ; Slim, P.A. ; Heuvelink, G.B.M. ; Brus, D.J. ; Heidema, A.H. ; Dobben, H.F. van; Dijkema, K. - \ 2011
  Emmeloord : ARCADIS / Alterra / IMARES - 157 p.
  Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: Jaarrapportage 2010
  Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. ; Leeuwen, P.W. van - \ 2011
  Den Burg : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C018/11) - 57
  bodemdaling - aardgas - bodem - vegetatie - kweldergronden - monitoring - wadden - friesland - groningen - subsidence - natural gas - soil - vegetation - salt marsh soils - monitoring - tidal flats - friesland - groningen
  Deze vierde jaarrapportage over de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen bevat een overzicht t/m 2010 van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en in het referentiegebied in de kwelderwerken in west-Groningen. De meeste gegevens worden weergegeven vanaf 2007, het startjaar van de gaswinning
  Virusbestrijding in lelie en Zantedeschia met mogelijke alternatieven voor minerale olie
  Bulle, A.A.E. ; Dijkema, M.H.G.E. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 43
  pesticiden - gewasbescherming - bloembollen - virussen - aphididae - mineraaloliën - eu regelingen - lelies - zantedeschia - pesticides - plant protection - ornamental bulbs - viruses - aphididae - mineral oils - eu regulations - lilies - zantedeschia
  Door het niet plaatsen van minerale olie op de Annex I lijst dreigt dit middel binnenkort te verdwijnen. In dit project worden de mogelijkheden van alternatieven voor minerale olie in lelie en Zantedeschia in kaart gebracht. Er wordt getracht het effect van minerale olie te benaderen dmv een combinatie van alternatieve olie plus insecticiden.
  Fruittelers ontmoeten en leren : Interviews op Kennisdag van PPO-fruitteelt
  Dijkema, W. ; Jong, P.F. de; Schaik, A. van - \ 2011
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 7 (2011)22. - ISSN 1871-093X - p. 10 - 11.
  Extending the shelf life of flower bulbs and perennials in consumer packages by modiefied atmosphere packaging
  Gude, H. ; Dijkema, M.H.G.E. ; Miller, C.T. - \ 2011
  In: Proceedings of the tenth international symposium on flower bulbs and herbaceous perennials. - Leuven : ISHS - ISBN 9789066056930 - p. 99 - 104.
  The quality of flower bulbs and herbaceous perennials in consumer packages declines rapidly due to sprouting and drying out. The present study was undertaken to develop Modified Atmosphere Packages (MAP) with suitable filling materials for a prolonged shelf life of different species of flower bulbs (e.g., Lilium, Anemone, Erythronium) and herbaceous perennials (e.g., Hemerocallis, Hosta, Phlox). As filling materials peat moss and Toresa (wood fiber) were tested. So-called continuous MA films were used, i.e., without laser holes, which means that they are virtually impermeable to water. The shelf life of plants and bulbs was tested in packages produced from these films after addition of filling materials with different moisture contents. The shelf life was determined in a climate chamber at 23°C with a high ventilation rate. The same products were packed in traditional packages with microperforation for comparison. The shelf life of bulbs and perennials was extended dramatically from 3 to 4 weeks in the traditional package with microperforation to 2 to 3 months by the use of MA packaging. It was however not the low oxygen level inside the packages that caused this effect but the reduction of water loss by using MA films. In microperforation packages the products dried out completely in 3 to 4 weeks, whereas in the MA packages the products remained turgescent and vital for 2 to 3 months. Sprouting was inhibited by using dry filling materials. The term Modified Humidity Packaging therefore seems to be more appropriate for this type of packaging. To prevent too low oxygen levels inside MA packages it is recommended to use an MA film with a high permeability for oxygen. This also enables the use of one film for a wide range of products.
  Boomkwekers waarderen vinding (interview met Ton Baltissen)
  Dijkema, W. ; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2011
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 7 (2011)17. - ISSN 1871-093X - p. 8 - 9.
  boomteelt - teeltsystemen - potcultuur - tensiometers - onkruidbestrijding - innovaties - arboriculture - cropping systems - pot culture - tensiometers - weed control - innovations
  Pot-in-potsysteem, tensiometers en onkruidbestrijding kwamen aan bod tijdens de drukbezocht PPO Kennismiddag over actuele ontwikkelingen in de boomkwekerij bij De Buurte Kwekerijen in Oene.
  Vijftig jaar monitoring en beheer van de Friese en Groninger kwelderwerken: 1960-2009
  Dijkema, K.S. ; Duin, W.E. van; Dijkman, E.M. ; Nicolai, A. ; Jongerius, H. ; Keegstra, H. ; Egmond, L. ; Venema, H.J. ; Jongsma, J.J. - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 229) - 96
  wetlands - kustgebieden - polders - vegetatiemonitoring - ontginning - natuurontwikkeling - noord-nederland - wadden - wetlands - coastal areas - polders - vegetation monitoring - reclamation - nature development - north netherlands - tidal flats
  Dit WOt-werkdocument is een update van het kwelderboek uit 2001 en gaat ook over de bescherming door de kwelderwerken tegen de Allerheiligenvloed van 2006, over de Kaderrichtlijn Water en over de Sylt Conferentie van 2010. In 2007 verscheen in de WOT IN serie al een deel over Monitoring van kwelders in de Waddenzee, met beheermaatregelen voor alle kwelders (www.waddenzee.nl/Kwelders.1982.0.html). In de publicaties is ook aandacht voor beweiding, vegetatiekaarten, veroudering van de vegetatie, zeegras, grondwerk, ontwatering, en duurzaamheid van de rijshoutdammen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.