Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 15 / 15

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De ecologische eisen van Natura 2000
  Runhaar, J. ; Jalink, M.H. ; Fellinger, M. ; Hennekens, S.M. - \ 2009
  Vakblad Natuur Bos Landschap 6 (2009)4. - ISSN 1572-7610 - p. 12 - 13.
  habitats - bodemwater - bodemchemie - ecologie - vegetatie - bodem-plant relaties - ecohydrologie - habitats - soil water - soil chemistry - ecology - vegetation - soil plant relationships - ecohydrology
  Vanwege de Habitatrichtlijn zijn in Nederland een groot aantal natuurgebieden aangewezen waar habitattypen voorkomen die op Europese schaal bedreigd zijn en extra bescherming behoeven. Voor het beheer van deze gebieden is inzicht nodig in de eisen die de habitattypen stellen aan de milieucondities. Daarom heeft Directie Kennis (LNV) aan onderzoeksinstelling KWR gevraagd aan te geven wat deze ecologische vereisten zijn. Dit artikel gaat in op hoe de ecologische vereisten bepaald zijn en laat zien hoe ze kunnen worden geraadpleegd op de Natura 2000-website die Alterra heeft ontwikeld
  Handboek natuurdoeltypen; 2e geheel herz. ed
  Bal, D. ; Beije, H.M. ; Fellinger, M. ; Haveman, R. ; Opstal, A.J.F.M. van; Zadelhoff, F.J. van - \ 2001
  Wageningen : Expertisecentrum LNV (Rapport / Expertisecentrum LNV 2001/020) - ISBN 9789075789096 - 832
  ecosystemen - landschap - plantenecologie - classificatie - nederland - vegetatie - natuurbescherming - handboeken - natuur - ecohydrologie - biodiversiteit - ecologische hoofdstructuur - landschapsecologie - natuurbeheer - natuurbeleid - natuurontwikkeling - ecosystems - plant ecology - vegetation - landscape - classification - netherlands - nature conservation - handbooks - nature - ecohydrology
  Ecologische normdoelstellingen voor weteringen, veenstromen en fortgrachten in provincie Utrecht; eindrapport
  Leerdam, A. van; Fellinger, M. ; Muller, M. ; Nijboer, R.C. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 1999
  Rotterdam : IWACO
  Ecologische beoordeling van stilstaande wateren in Nederland (naar ecologische instrumenten voor de toekomst)
  Verdonschot, P.F.M. ; Fellinger, M. - \ 1998
  In: NVAE-studiedag: écologische beoordeling van oppervlaktewateren in Nederland en Vlaanderen, Antwerpen; 16-20
  Ecologisch onderzoek naar de effecten van bufferstroken langs watergangen. Een literatuuronderzoek naar werking, rendement en kansrijkdom
  Arts, G.H.P. ; Fellinger, M. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 1998
  Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) (Rapport 98/26) - 73 p.
  Habitat evaluatie procedure: een bruikbaar instrument voor het (regionaal) waterbeheer? Verslag van een discussiemiddag.
  Fellinger, M. ; Friedrich, J. ; Peeters, E.T.H.M. - \ 1996
  Werkgroep Ecologisch Waterbeheer - 12
  ecosystemen - kwaliteit - prestatieniveau - nederland - biologisch waterbeheer - ecosystems - quality - performance - netherlands - biological water management
  Het resultaat van het project Watersysteemverkenning vormt de wetenschappelijke basis voor de Vierde Nota Waterhuishouding. Evenals de Derde Nota gebruikt het project Watersysteemverkenning een soortsgerichte benadering om de effecten op het ecosysteem te bepalen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Habitat Evaluatie Procedure (HEP) en de Habitat Geschiktheid Index (HGI). Het gebruik van de HEP en de HGI is afkomstig uit de Verenigde staten waar het al enige jaren wordt gebruikt, met name voor hogere organismen. Het is echter de vraag of en hoe bruikbaar de HEP en de HGI zijn voor het (regionaal) waterbeheer in Nederland. De subgroep Standaardisatie stelde deze vraag centraal in de discussiemiddag in het kader van de Algemene Leden Vergadering van de Werkgroep Ecotogisch Waterbeheer (WEW). Deze speciale uitgave van de nieuwsbrief van de WEW bevat een samenvatting van de verschillende presentaties en een versiag van de gevoerde discussies.
  Ecologisch beoordelingssysteem voor kanalen: achtergronden van het systeem.
  Peeters, E.T.H.M. ; Fellinger, M. - \ 1995
  Diatomededelingen 19 (1995). - p. 20 - 25.
  Gebruik van diatomeeën in een ecologisch beoordelingssysteem voor kanalen.
  Fellinger, M. ; Peeters, E.T.H.M. - \ 1995
  Diatomededelingen 19 (1995). - p. 26 - 38.
  Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater. Wetenschappelijke achtergronden van het beoordelingssysteem voor zand-, grind- en kleigaten.
  Fellinger, M. ; Peeters, E.T.H.M. ; Gardeniers, J.J.P. - \ 1994
  Unknown Publisher (Uitg. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer 94-19) - 84 p.
  Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater. Wetenschappelijke achtergronden van het beoordelingssysteem voor kanalen.
  Fellinger, M. ; Peeters, E.T.H.M. ; Gardeniers, J.J.P. - \ 1994
  Unknown Publisher (Uitg. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer 94-02) - 95 p.
  Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater. Beoordelingssysteem voor kanalen op basis van macrofyten, macrofauna, epifytische diatomeeën en fytoplankton.
  Fellinger, M. ; Peeters, E.T.H.M. ; Gardeniers, J.J.P. - \ 1994
  Unknown Publisher (Uitg. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer 94-01) - 77 p.
  Maakbaarheid van de Natuur.
  Peeters, E.T.H.M. ; Rooy, P. van; Ketelaars, H. ; Fellinger, M. - \ 1994
  Nieuwsbrief Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (1994)20. - 20 p.
  Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater. Beoordelingssysteem voor zand, grind- en kleigaten op basis van fyto- en zoöplankton, macrofyten en epifytische diatomeeën.
  Peeters, E.T.H.M. ; Fellinger, M. ; Gardeniers, J.J.P. - \ 1994
  Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer - 60 p.
  Toxic and biochemical effects of 3,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl (CB-77) and Clphen A50 on eider ducklings (Somateria mollissima) in a semi-field experiment.
  Murk, A.J. ; Berg, J.H.J. van den; Fellinger, M. ; Rozemeijer, M.J.C. ; Swennen, C. ; Duiven, P. ; Boon, J.P. ; Brouwer, A. ; Koeman, J.H. - \ 1994
  Environmental Pollution 86 (1994). - ISSN 0269-7491 - p. 21 - 30.
  The effect of 3,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl and Clophen A50 on the hepatic mono-oxygenal system of Eider ducklings (Somateria mollissima) with indications for structure-related biotransformation f CB congeners.
  Rozemeijer, M.J.C. ; Boon, J.P. ; Duiven, P. ; Meer, J. van der; Sant, J.S.J. van de; Swennen, C. ; Murk, A.J. ; Berg, J.H.J. van den; Fellinger, M. ; Brouwer, A. ; Koeman, J.H. - \ 1992
  Marine Environmental Research 34 (1992). - ISSN 0141-1136 - p. 207 - 213.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.