Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 30

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Invloed van een nitrificatieremmer op de nitraatuitspoeling uit runderdrijfmest onder zandgrasland (Droevendaal 1986 - 1987)
  Fonck, H. - \ 1988
  Wageningen : ICW - 19
  graslanden - uitspoelen - nitraten - nitrificatieremmers - bodem - nederland - gelderland - gelderse vallei - grasslands - leaching - nitrates - nitrification inhibitors - soil - netherlands - gelderland - gelderse vallei
  Gevolgen van beweiding op zandgrasland voor de nitraatverliezen door uitspoeling (Achterberg 1985 - 1987)
  Fonck, H. - \ 1988
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1870) - 45
  drainagewater - graslanden - begrazing - uitspoelen - stikstof - zandgronden - bodem - waterkwaliteit - gelderse vallei - utrecht - drainage water - grasslands - grazing - leaching - nitrogen - sandy soils - soil - water quality - gelderse vallei - utrecht
  In de herfst van 1985 is het ICW begonnen met een uitspoelingsonderzoek, in een gezamenlijk object met andere instituten, dat ten doel heeft een inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden tot verkleining van het verschil tussen aanvoer en afvoer van stikstof door betere benutting.
  Stikstofuitspoeling op grasland in afhankelijkheid van kunstmetsgift en beregening. IV: Heino 1984/85
  Fonck, H. - \ 1987
  Wageningen : ICW (ICW nota 1826) - 30
  graslanden - uitspoelen - stikstof - bodemchemie - beregening - proefbedrijven - salland - grasslands - leaching - nitrogen - soil chemistry - overhead irrigation - pilot farms - salland
  In het groeiseizoen 1984 is voor het vierde achtereenvolgende jaar onderzoek gedaan naar de invloed van beregening op d e nitraatuitspoeling onder grasland bij verschillende niveaus van kunstmest N bemesting. Omdat in voorgaande jaren resultaten zijn verkregen bij relatief droge tot normale klimatologische condities, is in het groeiseizoen 1984 het beregeningsschema enigszins aangepast. Bij de natste beregeningsvariant werd ruim 100 mm extra gegeven om het effect van zeer natte situaties op de nitraatuitspoeling te onderzoek. Door een te ondiepe bemonstering op N-mineraal in het najaar van 1984 en een beperkt bemonsteringsprogramma in het voorjaar van 1985 zijn alleen complete uitspoelingsresultaten beschikbaar van het hoogste bemestingsniveau van 660 kg N/ha. De uitspoeling in kg N/h wordt vrijwel niet beïnvloed door de beregening. Door de veel grotere grondwatervoeding bij de hoogste beregening zijn de nitraatgehalten in de grondwatervoeding ruimschoots lager dan bij de niet of minder beregende objecten.
  Stikstofuitspoeling oprasland in afhankelijkheid van kunstemstgift en beregening. III: Heino 1983/'84
  Fonck, H. - \ 1986
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1705) - 13
  graslanden - uitspoelen - stikstof - bodemchemie - beregening met sproeiers - grasslands - leaching - nitrogen - soil chemistry - sprinkler irrigation
  Stikstofuitspoeling op grasland in afhankelijkheid van kunstmestgift en beregening
  Stikstofuitspoeling oprasland in afhankelijkheid van kunstmestgift en beregening. II: Heino 1982/'83
  Fonck, H. - \ 1986
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1683) - 23
  graslanden - uitspoelen - stikstof - bodemchemie - beregening met sproeiers - grasslands - leaching - nitrogen - soil chemistry - sprinkler irrigation
  Stikstofuitspoeling op grasland in afhankelijkheid van kunstmestgift en beregening
  Stikstofconcentraties in bodemvocht en grondwater onder grasland op zandgrond in afhankelijkheid van runderdrijfmest- en kunstmeststikstofdosering
  Fonck, H. - \ 1982
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1337,1407,1685,1690,1707)
  stalmest - uitspoelen - stikstof - bodem - farmyard manure - leaching - nitrogen - soil
  Stikstofuitspoeling op grasland in afhankelijkheid van kunstmetsgift en beregening. 1: Heino 1981/82
  Fonck, H. - \ 1982
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1364) - 17
  graslanden - uitspoelen - stikstof - bodemchemie - beregening met sproeiers - grasslands - leaching - nitrogen - soil chemistry - sprinkler irrigation
  Stikstofuitspoeling op grasland in afhankelijkheid van kunstmestgift en beregening
  Stikstofuitspoeling op grasland op zandige veengrond bij sterk uiteenlopende stikstofmestgiften op proefboerderij 'd'Olde Weije' te Vaassen
  Fonck, H. - \ 1981
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1241) - 35
  Een onderzoek naar de grootte van de samenstellende posten van de stikstofbalans op enkele graslandpercelen van de proefboerderij Cranendonck te Maarheeze
  Fonck, H. - \ 1979
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1137, 1208)
  bodem - stikstof - uitspoelen - stikstofkringloop - bacteriën - soil - nitrogen - leaching - nitrogen cycle - bacteria
  Een systeem van standaard-pF-curven van het gebied Deurne met introductie van de factor relatieve dichtheid
  Fonck, H. - \ 1978
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 873) - 46
  Hydrologisch onderzoek in de proefgebieden voor de relatie landbouw-natuur van de projectstudie Midden-Brabant
  Fonck, H. - \ 1977
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 979, 1032)
  grondwaterspiegel - natuurbescherming - bescherming - samenleving - beschikbaar bodemwater - verwelkingspunt - landbouw - nederland - natuur - noord-brabant - water table - nature conservation - protection - society - available water - wilting point - agriculture - netherlands - nature - noord-brabant
  De pF-rechte in de practijk: Een eerste poging tot de opbouw van een systeem van standaard pF-curven
  Fonck, H. - \ 1976
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 854) - 58
  Ervaringen, opgedaan met het werken met een nieuw ontwikkelde formule voor het berekenen van de wandruwheidscoëfficiënt en een eerste aanloop tot de opbouw van een schattingsmethode van de wandruwheidscoëfficiënt
  Fonck, H. - \ 1975
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 815) - 11
  Een onderzoek naar de samenhang tussen de factoren die voorkomen in de formule van Manning, geldend voor de situatie, zoals die zich voordeed in het waterschao Salland in het jaar 1970
  Fonck, H. - \ 1973
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 766) - 55
  Een onderzoek naar de grootte van infiltratie vanuit watervoerende leidingen in het waterschap Salland
  Fonck, H. - \ 1973
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 731) - 21
  grondwaterstand - waterwegen - meting - rivierafvoer - infiltratie - salland - overijssel - groundwater level - waterways - measurement - stream flow - infiltration - salland - overijssel
  Een onderzoek naar de grootte van de weerstanden in de slootbodem bij infiltratie vanuit een sloot
  Fonck, H. - \ 1972
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 710) - 34
  sloten - infiltratie - grondwaterstand - peilbeheer - salland - ditches - infiltration - groundwater level - water level management - salland
  In de herfst van 1971 zijn in het waterschap Salland op een aantal proefplekken metingen verricht die ten doel hadden een inzicht te verkrijgen in de mate waarin infiltratie plaats heeft vanuit een watervoerende leiding wanneer de grondwaterspiegel in de aangrenzende percelen lager is dan het slootpeil. Dit inzicht was onder andere nodig om te kunnen bepalen hoeveel water uit deze waterschapsleidingen naar de ondergrond wegzakt, wanneer op grond van één van de alternatieve plannen om in de toekomst het dreigende watertekort in het industriegebied van Twente op te heffen, de waterleidingen in Salland een verhoogd peil zouden krijgen.
  Uitdrogingsonderzoek op de Sinderhoeve 1969
  Fonck, H. - \ 1971
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 619) - 38
  Uitdrogingsonderzoek Sinderhoeve 1968
  Fonck, H. - \ 1969
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 504) - 58
  Een onderzoek naar de infiltratiecapaciteit van gronden in de Gelderse Achterhoek
  Fonck, H. - \ 1968
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 455) - 31
  bodemwater - infiltratie - hydraulisch geleidingsvermogen - achterhoek - gelderland - soil water - infiltration - hydraulic conductivity - achterhoek - gelderland
  Afwateringsproblemen in zandgebieden
  Fonck, H. - \ 1968
  Wageningen : [s.n.] (Verspreide overdrukken. Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding no. 74) - 23
  drainage - tuinbouw - land - landinrichting - nederland - ontginning - zandgronden - bodemtextuur - bodemtypen - drainage - horticulture - land - land development - netherlands - reclamation - sandy soils - soil texture - soil types
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.