Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 112

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  The contested redefinition of a sustainable countryside: revisiting Frouws' rurality discourses
  Hermans, F.L.P. ; Horlings, L.G. ; Beers, P.J. ; Mommaas, J.T. - \ 2010
  Sociologia Ruralis 50 (2010)1. - ISSN 0038-0199 - p. 46 - 63.
  agriculture - netherlands
  This article gives an overview of the present day discourses on the sustainable development of Dutch agriculture. It aims to advance rural sociology by illustrating how these sustainability discourses actually contain completely opposing views of the future of the countryside. A qualitative analysis of interviews done with innovators in the agricultural sector indicates that the different discourses on the sustainable development of agriculture are a natural continuation of the different views of rurality previously identified by Jaap Frouws (1998). The redefinition of Dutch agriculture and the Dutch countryside is still contested; each discourse has its own vision on the sustainable development of the sector and the surrounding space. We conclude, therefore, that sustainable development has not functioned as an unifying concept to help different parties overcome their differences and work on win-win solutions. The sustainability agenda seems to have intensified an already slumbering difference of interests and perspectives, with the utilitarian, the agri-ruralist and the hedonist discourse each incorporating their own sustainability perspective. The hedonist and utilitarian discourses in particular aspire to sustainable agriculture on different scales and with opposing arguments. In a many respects they are polar opposites, and this has consequences for the possibility of bringing together stakeholders working towards sustainable agriculture.
  Ammoniakemissiereductie : opties en condities voor zelfregulering
  Ham, A. van den; Hagelaar, J.L.F. ; Frouws, J. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - ISBN 9789086153121 - 76
  ammoniak - emissie - veehouderij - regulatie - ammoniakemissie - ammonia - emission - livestock farming - regulation - ammonia emission
  This study focuses on the policy side of the ammonia emission problem. The starting point in this is that in developing new policy options, the possibilities for aligning government measures with the business practice of cattle farmers occupy centre stage. To this end, the possibilities of self(regulation are examined as a counterpart for the current central hierarchical regulatory system. When working out the details of selfregulation, it is important to find a balance between the opportunities available for cattle farmers to take measures themselves and achieving the public objectives for which cattle farmers have to give account of themselves to the government: from 'government' to 'governance'
  Middle range in optima forma
  Bakker, H.C.M. de - \ 2005
  In: Het landbouwpolitieke gebeuren, Liber Amoricum voor Jaap Frouws Wageningen : Leerstoelgroep Rurale Sociologie (Studies van landbouw en platteland 34) - ISBN 9789067549318 - 250 p.
  Het landbouwpolitieke gebeuren : liber amicorum voor Jaap Frouws
  Ploeg, J.D. van der; Wiskerke, J.S.C. - \ 2005
  Wageningen : WUR, LSG Rurale Sociologie (Studies van landbouw en platteland 34) - ISBN 9789067549318 - 260
  landbouwbeleid - politiek - sociologie - nederland - europese unie - agricultural policy - politics - sociology - european union - netherlands
  Sturing van emissiereductiebeleid: opties voor zelfregulering
  Ham, A. van den; Hagelaar, J.L.F. ; Frouws, J. - \ 2005
  Den Haag : LEI (LEI rapport 6.05.14) - 45 p.
  Steeds maar groter
  Peerlings, J.H.M. - \ 2005
  In: Het landbouwpolitieke gebeuren, liber amicorum voor Jaap Frouws / van der Ploeg, J.D., Wiskerke, H., Wageningen : Wageningen Universiteit (Studies van landbouw en platteland 34) - ISBN 9789067549318 - p. 136 - 153.
  Ondernemerschap, markt en maatschappij
  Ham, A. van den; Hagelaar, J.L.F. - \ 2005
  In: Het Landbouwpolitieke Gebeuren: Liber Amoricum voor Jaap Frouws / van der Ploeg, J.D., Wiskerke, J.S.C., Boonstra, W.J., Wageningen : Lsg Rurale Sociologie (Studies van Landbouw & Platteland 34) - ISBN 9789067549318 - p. 154 - 176.
  Conflicts about water: a case study about conflict and contest in Dutch rural policy
  Boonstra, W.J. ; Frouws, J. - \ 2005
  Journal of Rural Studies 21 (2005)3. - ISSN 0743-0167 - p. 297 - 312.
  waterbeheer - plattelandsplanning - overheidsbeleid - landgebruiksplanning - platteland - nederland - gebiedsgericht beleid - governance - water management - rural planning - government policy - land use planning - rural areas - netherlands - integrated spatial planning policy - governance - state
  The Dutch countryside forms the scene for pressing problems of management and allocation of land and water. These problems underscore the need for comprehensive rural policies. For that purpose, area-based rural policy has been initiated. This new policy is part of a larger policy shift, labelled in literature as 'new rural governance'. Area-based rural policy co-ordinates the different interests of stakeholders and establishes consensus-based solutions. In this article we question this claim. We analyse the conflicts, rationalities and interests within a Dutch rural planning project. This project displays a power struggle in which actors try to (de)construct legitimacy. This observation contrasts sharply with the consensual rationality on which area-based policies are founded. Therefore, we conclude that a tension exists between 'what should be done' and 'what is actually done' in Dutch rural policy. Area-based policy does not guarantee the establishment of consensus among rural stakeholders. Therefore, Dutch area-based policies need to be contextualised to purposefully address spatial rural problems.
  Landhervorming in Zuid Afrika
  Hebinck, P.G.M. - \ 2005
  In: Het landbouwpolitieke gebeuren. Liber amicorum voor Jaap Frouws / Ploeg, J.D. van d, Wiskerke, H, Wageningen : Circle for Rural European Studies, Wageningen University - ISBN 9789067549318 - p. 96 - 115.
  'Als je te snel rijdt, weet je ook dat het niet mag'; illegale arbeid in de Westlandse tuinbouw
  Bakker, E. de; Frouws, J. ; Jongeneel, R.A. ; Slangen, E. - \ 2004
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel 206) - ISBN 9789067548380 - 120
  glastuinbouw - werkgelegenheid - economische evaluatie - inventarisaties - migrantenarbeid - arbeid (werk) - westland - rechtshandhaving - greenhouse horticulture - employment - economic evaluation - inventories - migrant labour - labour - westland - law enforcement
  Illegale arbeid lijkt onlosmakelijk verbonden met de tuinbouw, zeker in het Westland. Maar over de sociaal-economische betekenis van illegale tewerkstelling en de situatie van illegale arbeiders in het Westland is weinig bekend. OKIA en Stek wilden dit via een groot onderzoek zichtbaar maken, de economische en politieke verbanden verhelderen en zoeken naar mogelijkheden om ondersteuning te bieden. Het perspectief van de tuinder en zijn economische situatie vormt hiervan een ondersteunende deelstudie. De tuinbouw is een vitale sector, al zijn fluctuaties in winstgevendheid groot. Ook tussen de bedrijven is de variatie in bedrijfsresultaten groot, waarbij sommige bedrijven negatief draaien. Van begin jaren zeventig tot begin jaren negentig is de werkgelegenheid gestegen, daarna is hij stabiel gebleven. Het aantal bedrijven is in de loop van de jaren gedaald, maar de arbeidsbezetting per bedrijf gestegen. Tegelijk zijn tuinders overgestapt van vaste naar losse arbeid, vooral van allochtonen. Door nieuwe regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld ziekteverzuim houden tuinders liever geen vaste krachten aan. De inzet van illegalen lijkt te zijn afgenomen, maar tuinders blijven illegalen inzetten, zeker bij financiële nood en in tijden van topdrukte. Illegale arbeid levert 8.000 tot 17.000 euro per illegaal arbeidsjaar op voor een fictief tuinbouwbedrijf. Dat betekent dat een gemiddeld tuinbouwbedrijf niet afhankelijk is van de illegale arbeid, al kan dat wel gelden voor een individueel bedrijf. Controle op illegale arbeid lijkt effectief, vooral het fiscale straftarief dat naderhand kan worden ingevuld. Overigens zien tuinders de inzet van illegale arbeid als een overtreding, zo iets als te hard rijden, niet als zwaar misdrijf, zoals de overheid dat ziet. Strenger controleren helpt wellicht voor meer naleving van de regels, maar niet voor meer acceptatie van de regels.
  Vlaams gebiedsgericht natuurbeleid - context en agenda voor beleid en onderzoek
  Blust, G. de; Frouws, J. ; Leroy, P. ; Reeth, W. van; Zouwen, M.W. van der - \ 2004
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 21 (2004)4. - ISSN 0169-6300 - p. 241 - 243.
  natuurbescherming - biodiversiteit - natuur - wetenschappelijk onderzoek - nature conservation - biodiversity - nature - scientific research
  Een nawoord bij het themanummer over Vlaanderen. Niet op te vatten als een samenvatting, maar als vertrekpunt, namelijk: aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
  Nederland en de Nitraatrichtlijn. Struisvogel of strateeg?
  Frouws, J. ; Bavel, M.A.H.J. van; Driessen, P.M. - \ 2004
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 36
  nitraatmeststoffen - nitraat - richtlijnen (directives) - milieubescherming - landbouwbeleid - eu regelingen - kaderrichtlijn water - mestverwerking - nitrate fertilizers - nitrate - directives - environmental protection - agricultural policy - eu regulations - water framework directive - manure treatment
  Boekbesprekingen, Overzichtsartikel
  Frouws, J. - \ 2003
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003). - ISSN 0921-481X - p. 233 - 242.
  natuurbescherming - waarden - taxatie - waardetheorie - dissertaties - overzichten - landschapsbescherming - landschapsecologie - ruimtelijke ordening - landgebruik - nature conservation - landscape conservation - landscape ecology - physical planning - land use - values - valuation - value theory - theses - reviews
  Bespreking en vergelijking van drie proefschriften. Het betreft achtereenvolgens: 1) J. Dekker. Dynamiek in de Nederlandse natuurbescherming. Universiteit Utrecht (2002) 2) M.D.T.M. de Jong. Scheidslijnen in het denken over natuurbeheer in Nederland. Technische Universiteit Delft (2002) 3) C.S.A. van Koppen. Echte natuur: een sociaaltheoretisch onderzoek naar natuurwaardering en natuurbescherming in de moderne samenleving. Wageningen Universiteit (2002). Het artikel wordt gevolgd door een gezamenlijke kanttekening van Van Koppen en Dekker
  Ecological Modernisation in the Rural Arena: Towards New Modes of Regulation
  Frouws, J. - \ 2003
  - 6 p.
  Boeren, burgers en buitenlui: over nieuwe coalities en sturingsvormen in het landelijk gebied [thema: nieuwe coalities op het platteland]
  Frouws, J. ; Leroy, P. - \ 2003
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003)2. - ISSN 0921-481X - p. 90 - 102.
  platteland - plattelandsontwikkeling - plattelandsomgeving - plattelandsplanning - landschapsbouw - natuurbescherming - landbouwbeleid - nederland - rural areas - rural development - rural environment - rural planning - landscaping - nature conservation - agricultural policy - netherlands
  Een beeld wordt geschetst van ontwikkelingen in sturing en beleid voor het landelijk gebied in de 2e helft van de 20e eeuw. In het bijzonder komen hierbij het ontstaan van nieuwe coalities en sturingsvormen die dit beleid ter hand nemen en vernieuwen
  Self-regulation as new response to over-regulation
  Ploeg, J.D. van der; Frouws, J. ; Renting, H. - \ 2002
  In: Living Countrysides / van der Ploeg, J.D., Long, A., Banks, J., Doetinchem : Elsevier - ISBN 9789054391173 - p. 136 - 146.
  Regional Development and the Innovation of Governance
  Frouws, J. ; Tatenhove, J. van - \ 2001
  In: Innovating Rural Evaluation. Social Sciences in the Interdisciplinary Evaluation of Rural Development / Bruckmeier, K., Freiburg, Berlin : INFIS - ISBN 9783935578028 - p. 129 - 140.
  Introduction: Reflections on Critical Perspectives in Evaluating Rural Development Programs
  Frouws, J. - \ 2001
  In: Innovating Rural Evaluation. Social Sciences in the Interdisciplinary Evaluation of Rural Development / Bruckmeier, K., Berlin, Freiburg : INFIS - ISBN 9783935578028 - p. 127 - 128.
  Environmental knowledge in the margin of the manure policy
  Frouws, J. - \ 2001
  In: Willingly and Knowingly / in 't Veld, R.J., Utrecht : Lemma Publishers - ISBN 9789051898682 - p. 71 - 91.
  Issues of quality in Dutch dairying
  Frouws, J. ; Ploeg, J.D. van der - \ 2001
  In: Dairy industry restructuring. Research in Rural Sociology and Development / Schwarzweller, Harry K., Davidson, Andrew P., - p. 211 - 228.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.