Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 32

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Naar een gezondheidsbevorderende landbouw
  Hassink, J. - \ 2013
  In: Essays Dynamic Food / van Griensven, A., Geurink, A.M., Arnhem : Dynamic Food - p. 9 - 12.
  Nitrogen losses due to denitrification from cattle slurry injected into grassland soil with and without a nitrification inhibitor
  Klein, C.A.M. de; Logtestijn, R.S.P. van; Meer, H.G. van der; Geurink, J.H. - \ 1996
  Plant and Soil 183 (1996)2. - ISSN 0032-079X - p. 161 - 170.
  Injection of cattle slurry into a grassland soil decreases NH3 volatilisation and increases N utilisation by the sward, but may also increase denitrification losses. Denitrification rates were measured using a soil core incubation technique involving acetylene inhibition, following injection of cattle slurry (67 t ha-1) into a grassland soil. The slurry was injected, either with or without a nitrification inhibitor (DCD), on 8 December 1989. Two-weekly measurements were carried out up to 18 weeks after injection. Compared to the control plot, denitrification rates were significantly higher after slurry injection. Addition of DCD to the slurry almost eliminated this effect. Estimated N-losses during 18 weeks after injection were 0.9 (control), 4.1 (+DCD), and 13.7 (-DCD) kg N ha-1. Denitrification losses were 7% of the injected NH4-N and decreased to 2% of the injected NH4-N when DCD was added. Denitrification could account for about 19% of the difference in apparent recovery of N from slurry injected with and without DCD. The results suggested that considerable amounts of NO3 were lost due to leaching.
  De stikstofwerking van verschillende soorten dunne mest bij verschillende toedieningstechnieken op grasland
  Geurink, J.H. ; Meer, H.G. van der - \ 1995
  Wageningen : AB-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundige Onderzoek, Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek 42) - 37
  graslanden - stikstof - rioolslib - bodem - bemesting - grasslands - nitrogen - sewage sludge - soil - fertilizer application
  Utilization of N from slurry applied by low-emission techniques to grassland on sandy soils
  Wouters, A.P. ; Geurink, J.H. - \ 1995
  In: Grassland into the 2 1th Century: Challenges and opportunities. Proceedings 50th Anniversay Meeting of the British Grassland Society, Harrogate, 4-6 December. Occasional Symposium No. 29, British Grassland Society / Pollot, G.E., - p. 203 - 205.
  Praktijkonderzoek Beperking ammoniakemissie veehouderijbedrijven : eindrapport Werkgroep Mestinjectie : samenvatting drie jaar onderzoek emissie-arme mesttoediening : [onderzoekresultaten 1989 - 1991]
  Loonen, J.W.G.M. ; Geurink, J.H. ; Hoekstra, H. - \ 1992
  Wageningen : CABO-DLO [etc.] (CABO - verslag 161)
  lucht - luchtverontreiniging - ammoniak - stalmest - kunstmeststoffen - hygiëne - injectie - nederland - drijfmest - air - air pollution - ammonia - farmyard manure - fertilizers - hygiene - injection - netherlands - slurries
  Aangezuurde mest op grasland; stikstofwerking, bodem en botanische samenstelling
  Schils, R.L.M. ; Geurink, J.H. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)4. - ISSN 0921-8874 - p. 5 - 8.
  luchtverontreiniging - ammoniak - dierlijke meststoffen - emissie - kunstmeststoffen - graslanden - mest - salpeterzuur - voedingsstoffen - drijfmest - vervluchtiging - air pollution - ammonia - animal manures - emission - fertilizers - grasslands - manures - nitric acid - nutrients - slurries - volatilization
  Het aanzuren van mest zou voor deze gebieden een alternatief kunnen zijn. Bij dat proces wordt de ammoniakvervluchtiging beperkt door het toevoegen van salpeterzuur.
  Emissie-arme mesttoediening en de kans op kopziekte en nitraatvergiftiging
  Geurink, J.H. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)2. - ISSN 0921-8874 - p. 46 - 48.
  dierlijke meststoffen - rundvee - samenstelling - voer - kunstmeststoffen - injectie - weiden - drijfmest - bodeminjecteurs - animal manures - cattle - composition - feeds - fertilizers - injection - pastures - slurries - soil injectors
  Gekeken werd naar het effect op de minerale samenstelling van gras. Er werden van een aantal representatieve percelen grasmonsters genomen.
  Invloed emissiearm mesttoedienen op graszode
  Everts, H. ; Geurink, J.H. ; Romme, A. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)2. - ISSN 0921-8874 - p. 10 - 12.
  luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - kunstmeststoffen - graslanden - injectie - mest - plantenvoeding - bodeminjecteurs - vervluchtiging - air pollution - ammonia - emission - fertilizers - grasslands - injection - manures - plant nutrition - soil injectors - volatilization
  Het onderzoek richtte zich op de technische uitvoering van het werk en de effecten op de graszode bijvoorbeeld verdroging en zodekwaliteit.
  Stikstofwerking van aangezuurde mest op grasland
  Schils, R.L.M. ; Geurink, J.H. - \ 1991
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 4 (1991)4. - ISSN 0921-8874 - p. 30 - 31.
  Vooral voor bedrijven waar injecteren en zodebemesten niet mogelijk is, bv. vanwege de grondsoort kan dit een alternatief zijn.
  Stikstofbenutting uit dunne runder- en mestvarkensmest op grasland
  Geurink, J.H. ; Meer, H.G. van der - \ 1990
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 3 (1990)3. - ISSN 0921-8874 - p. 35 - 36.
  Vanaf 1978 is een aantal proeven uitgevoerd over de stikstofwerking van op grasland geonjecteerde en bovengronds aangewende dunne rundermest.
  Mestinjectie in de praktijk
  Snijders, H. ; Everts, H. ; Geurink, J.H. - \ 1990
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 3 (1990)3. - ISSN 0921-8874 - p. 44 - 45.
  In het proefgebied met ruim vijftig deelnemende veehouders worden onder praktijkomstandigheden op verschillende typen bedrijven ammoniakuitstootbeperkende maatregelen uitgevoerd.
  Injectie van dunne rundermest op verschillende tijdstippen
  Schils, R.L.M. ; Geurink, J.H. - \ 1990
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 3 (1990)3. - ISSN 0921-8874 - p. 37 - 38.
  Eerst wordt ingegaan op het begrip stikstofterugwinning en vervolgens wordt injectie in najaar, voorjaar en zomer besproken. Tot slot volgen dan nog enige aanbevelingen voor de praktijk.
  The metabolism of nitrate and proline in the rumen fluid of a cow and its effect on in vivo formation of N-nitrosoproline.
  Broekhoven, L.W. van; Davies, J.A.R. ; Geurink, J.H. - \ 1989
  Netherlands Journal of Agricultural Science 37 (1989)2. - ISSN 0028-2928 - p. 157 - 163.
  amino acid metabolism - cattle - metabolism - nitrates - rumen - rumen digestion - rumination
  De invloed van stikstofbemesting op de samenstelling van ruwvoer en de opname ervan door rundvee
  Geurink, J.H. ; Ketelaars, J.J.M.H. - \ 1989
  Wageningen : CABO (CABO-verslag nr. 121) - 30
  verteerbaarheid - voer - eiwitten - ruwvoer (roughage) - digestibility - feeds - proteins - roughage
  Stikstofwerking van geinjecteerde runderdrijfmest op grasland : verslag van een onderzoek naar de effecten van stikstof uit geinjecteerde en bovengronds aangewende runderdrijfmest op de opbrengst en de kwaliteit van gras
  Snijders, P.J.M. ; Woldring, J.J. ; Geurink, J.H. ; Meer, H.G. van der - \ 1987
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 103) - 156
  stalmest - kunstmeststoffen - graslanden - injectie - drijfmest - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - farmyard manure - fertilizers - grasslands - injection - slurries - yield increases - yield losses - yields
  In 4 veeljarige proeven op blijvend grasland in Hemrik, Den Ham, Ruurlo en Friens werd het effect van injectie van runderdrijfmest (circa 5 kg N-totaal per ton) op de opbrengst aan drogestof en N onderzocht. De proef in Friens lag op kleigrond, de andere op zandgrond. Het ging bij de proeven vooral om de benutting van de N in drijfmest. Ter vergelijking met injectie werden in Den Ham en Ruurlo ook objecten met bovengrondse toediening van drijfmest aangelegd
  Invloed van bewaartemperatuur en bewaarduur op het ammonium- en nitraatgehalte van grondmonsters van een zandgrond onder grasland
  Bruin, B. de; Hemkes, O.J. ; Geurink, J.H. - \ 1985
  Wageningen : CABO (Verslag / Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek no. 61) - 32
  ammoniak - nitraten - nitrieten - stikstof - zandgronden - bodem - ammonia - nitrates - nitrites - nitrogen - sandy soils - soil
  In dit onderzoek is het effect van bewaaromstandigheden op het gehalte aan minerale-N van grondmonsters (van grasland) bestudeerd. Grondmonsters zijn bij drie verschillende temperaturen (-20 graden Celcius, 4 graden Celsius en 30 graden Celcius) bewaard gedurende 1 dag, 3 en 6 dagen. Een gedeelte van de monsters werd na bemonstering direct opgeslagen en een ander deel werd voor de bewaring gehomogeniseerd. De grondmonsters waren afkomstig van drie bemestingsniveaus: een onbemest object, een object met 60 ton varkensdrijfmest per ha per jaar en een object met 60 ton varkensdrijfmest en 385 kg kunstmest-N per ha per jaar
  Nitrate poisoning in cattle. 7. Prevention.
  Geurink, J.H. ; Malestein, A. ; Kemp, A. ; Korzeniowski, A. ; Klooster, A.T. van 't - \ 1982
  Netherlands Journal of Agricultural Science 30 (1982)2. - ISSN 0028-2928 - p. 105 - 113.
  Nitrate poisoning in cattle. 6. Tungsten (wolfram) as a prophylactic against nitrate-nitrite intoxication in ruminants.
  Korzeniowski, A. ; Geurink, J.H. ; Kemp, A. - \ 1981
  Netherlands Journal of Agricultural Science 29 (1981)1. - ISSN 0028-2928 - p. 37 - 47.
  Nitrate poisoning in cattle. 5. The effect of tungsten on nitrate formation by rumen microbes.
  Korzeniowski, A. ; Geurink, J.H. ; Kemp, A. - \ 1980
  Netherlands Journal of Agricultural Science 28 (1980)1. - ISSN 0028-2928 - p. 16 - 19.
  Nitrate poisoning in cattle. 3. The relationship between nitrate intake with hay or fresh roughage and the speed of intake on the formation of methemoglobin.
  Geurink, J.H. ; Malestein, A. ; Kemp, A. ; Klooster, A.T. van 't - \ 1979
  Netherlands Journal of Agricultural Science 27 (1979)4. - ISSN 0028-2928 - p. 268 - 276.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.