Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 2280

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Groen
Check title to add to marked list
Mid-Term Review of the NRO funded Food Security Programme : Final report on the mid-term evaluation of the LWRM, SPS, Solar Energy and School Canteen projects
Koopmanschap, E.M.J. ; Groen, Diederik van - \ 2019
Wageningen : Wageningen UR Centre for Development Innovation (WCDI-19-068 ) - 48 p.
Nederland koploper in duurzame mode: vijf tips om kledingkast groen te maken
Poldner, Kim - \ 2019
Gaat een groen dak echt twee keer zo lang mee?
Snep, R.P.H. - \ 2019
Zijn de beroemde groene scheggen in gevaar? ; Bouwwoede bedreigt de beroemde groene scheggen; Elke Amsterdammer binnen een kwartier in het groen: dat lijkt niet meer heilig
Vogelzang, T.A. - \ 2019
Met Too Good To Go red je dagvers voedsel van kliko
Timmermans, A.J.M. - \ 2019
Veel minder vogels door wandelaars, Veluwe mogelijk deels op slot
Pouwels, R. - \ 2019
Veel werk voor groen beroepsonderwijs: Er moet op grote schaal vergroend worden
Hattum, Tim van - \ 2019
Typische terassen voor rijst op de schop
Linden, Gerard van der - \ 2019

Ook online beschikbaar onder de titel De fotogenieke rijstterrassen moeten op de schop, https://www.rd.nl/meer-rd/groen-duurzaamheid/de-fotogenieke-rijstterrassen-moeten-op-de-schop-1.1592747

Wageningen University Research: Northern Fulmar and plastics - monitoring report 2018
Franeker, J.A. van; Kuhn, S. - \ 2019
Groenbemesters en aanvoer organische stof op zandgrond
Wesselink, M. - \ 2019
Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten
Groenbemestersdag 20 augustus 2018 Wageningen University & Research Open Teelten Locatie Vredepeel. Onderdeel van het Groen Kennisnet dossier Groenbemesters voor een WURKS-project waarbij lesmateriaal over groenbemesters is ontwikkeld.
Groenbemesters en bodemstructuur op zandgrond
Wesselink, M. - \ 2019
Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten
Groenbemestersdag 20 augustus 2018 Wageningen University & Research Open Teelten Locatie Vredepeel. Onderdeel van het Groen Kennisnet dossier Groenbemesters voor een WURKS-project waarbij lesmateriaal over groenbemesters is ontwikkeld.
Kopers trekken zich terug bij Rotterdams nieuwbouwproject door aanwezigheid Japanse duizendknoop
Dijk, Chris van - \ 2019
Bloemisten verkopen nog altijd het ‘groene monster’, de Japanse duizendknoop
Dijk, Chris van - \ 2019
Presentaties groenbemesters (WURKS-project Groenbemesters)
Ulen, Jacqueline - \ 2019
8 presentaties die zijn opgenomen in het Groen Kennisnet dossier Groenbemesters ( WURKS-project). 8 presentaties: 1) Groenbemesters waarom en hoe 2) Keuze groenbemesters 3) Kruisbloemige groenbemesters 4) Grasgroenbemesters 5) Vlinderbloemige groenbemesters 6) Overige groenbemesters 7) N-vanggewas na mais 8) Bewerken van groenbemesters.
Lespakket groenbemesters
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Leeuwen-Haagsma, W.K. van; Hoek, H. ; Molendijk, L.P.G. ; Mommer, L. ; Os, G. ; Westerdijk, K. ; Langeloo, D. ; Kerkmeester, R. ; Vlaming, P. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Lesmateriaal dat opgenomen is in het Groen Kennisnet dossier Groenbemesters (WURKS-project). Er zijn casussen (verwerkingsopdrachten) gemaakt over bodemkwaliteit voor diverse grondsoorten (klei, zand) en sectoren (akkerbouw, melkveehouderij, gemengd) die voor zowel MBO- als HBO geschikt zijn. De casussen zijn als zodanig te gebruiken, maar kunnen ook ideeën geven voor het maken van eigen opdrachten.
Rotterdam de groene stad (Kennisonline in beeld 2019)
Hattum, T. van - \ 2019
Kennisonline (WUR)
Steden krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij gaat het om extreme neerslag, watertekort en hitte. WUR onderzoekt hoe groen in de stad bijdraagt aan het opvangen van weersextremen. Daarbij wordt geprobeerd de sponswerking van de stad te vergroten en het water op te vangen en te hergebruiken. In Rotterdam zijn ze actief bezig met het vergroenen van hun stad.
Groen Kennisnet: Antwoord op heel veel 'groene' vragen
Genderen, Rob van; Bekx, Renee ; Genderen, Kamila van - \ 2019

Combinatie van thuisarts.nl voor bomen en planten, gratis Blendle voor landbouwbladen en Wikipedia voor bijvoorbeeld groenbeheer is vraagbaak.

Duurzame biomassa voor de productie van waterstof : een beoordeling vanuit de klimaatopgave
Sluijsmans, Jeroen ; Spijker, Joop - \ 2019
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2951) - 35
De groene sector (beheerders van bos-, natuur en groen) en beleidsmakers hebben behoefte aan een op wetenschappelijke feiten gebaseerde onderbouwing van het gebruik van biomassa (tak- en tophout) als duurzame grondstof voor energie. Er is een casus van recreatiebedrijf Leisurelands, die beoogt deze biomassa kleinschalig te converteren naar waterstof als biobrandstof. Het doel van de literatuurstudie is het in beeld brengen van de duurzaamheidseffecten van het gebruik van vrijkomend top- en takbout en snoeihout voor de productie van waterstof en zo mogelijk het formuleren van criteria en aandachtspunten (de do’s- and-don’ts). Daarbij kijken we enerzijds naar de impact van de casus op het ecosysteem en anderzijds naar de rol van de casus in de energie- en groene-grondstoffentransitie. Het gebruik van hout voor duurzame energie ligt maatschappelijk onder een vergrootglas met voor- en tegenstanders. Dat roofbouw moet worden voorkomen, staat in de gebruikte informatiebronnen niet ter discussie, wel de condities waarop dat kan worden voorkomen. Er is als gevolg van de klimaatveranderingen een hoge tijdsdruk om nieuwe energiesystemen te realiseren, door nú te handelen, te innoveren en te leren. Door nu te investeren in kleinschalige, innovatieve waterstofproductie met biomassa (als tijdelijke grondstof) kan de lokale introductie van de waterstofeconomie worden bevorderd. De verwachting is dat op termijn andere bronnen voor waterstof het gaan overnemen. De benodigde biomassa inzamelstructuur behoudt dan waarde wanneer tijdig volgende stappen worden gezet richting groene chemie of andere, hoogwaardigere toepassingen.De grondstof tak- en tophout vervult een rol in het biologische ecosysteem. Belangrijke randvoorwaarden voor het oogsten van dat materiaal zijn een positieve bijdrage aan de vermindering van de C-uitstoot, een evenwichtige nutriëntenbalans van de bodem en behoud van biodiversiteit. De bijdrage aan de vermindering van de C-uitstoot moet over de gehele keten worden bekeken, van oogst tot en met productie van groen gas. Ten opzichte van de referentie-inzet van fossiele brandstoffen moet er een reductie optreden van minimaal 70%. Voor tak- en tophout ziet dat er goed uit. De nutriëntenbalans is vooral een aandachtspunt op (arme) zandgronden. Bij bossen op rijkere bodems komen er voldoende nutriënten vrij uit natuurlijke afbraak van biomassa. De biodiversiteit kan goed beschermd worden door het oogsten in de winterperiode en te werken via de gedragscode natuurbeheer van de VBNE.---The green sector (forest, nature and urbangreen managers) and the policymakers need a scientific evidence- based underpinning of the use of biomass (branch and top timber) as a sustainable raw material for bio-energy production. There is a case, Leisurelands, which aims to convert this biomass into hydrogen as a biofuel.The aim of the literature research is to visualize the sustainability effects of the use of top and branch timber and pruning wood for the production of hydrogen and, if possible, formulating criteria and points for attention (the do’s and the don’ts). On the one hand, we look at the impact of the case on the ecosystem and on the other hand the role of the case in the energy and bio-economy transition.The use of wood for renewable energy is controversial with supporters and opponents. In the information sources used, the occurrence of overuse is not questioned. Discussion is about the conditions on which overuse can be prevented.Due to climate changes, there is a high time pressure to realize new energy systems, by acting, innovating and learning. By investing now in small-scale, innovative hydrogen production with biomass (as a temporary raw material), the local introduction of the hydrogen economy can be promoted. It is expected that other sources for hydrogen will take over within decades. The required biomass infrastructure could maintain its value when timely next steps are taken towards green chemistry or other higher-value applications.The green sector (forest, nature and urbangreen managers) and the policymakers need a scientific evidence- based underpinning of the use of biomass (branch and top timber) as a sustainable raw material for bio-energy production. There is a case, Leisurelands, which aims to convert this biomass into hydrogen as a biofuel.The aim of the literature research is to visualize the sustainability effects of the use of top and branch timber and pruning wood for the production of hydrogen and, if possible, formulating criteria and points for attention (the do’s and the don’ts). On the one hand, we look at the impact of the case on the ecosystem and on the other hand the role of the case in the energy and bio-economy transition.The use of wood for renewable energy is controversial with supporters and opponents. In the information sources used, the occurrence of overuse is not questioned. Discussion is about the conditions on which overuse can be prevented.Due to climate changes, there is a high time pressure to realize new energy systems, by acting, innovating and learning. By investing now in small-scale, innovative hydrogen production with biomass (as a temporary raw material), the local introduction of the hydrogen economy can be promoted. It is expected that other sources for hydrogen will take over within decades. The required biomass infrastructure could maintain its value when timely next steps are taken towards green chemistry or other higher-value applications.
Nationale Milieudag 2019
Burg, Sander van den - \ 2019
Workshop over zeewier. Licht op groen voor de zee­boerderij
Sessie 1A - Seagriculture - voedsel­productie op zee
Maar liefst 70% van het aardoppervlak bestaat uit water. Anders dan velen verwachten, liggen juist hier tal van mogelijkheden voor voedselproductie met geen of geringe milieu-impact. Met name zeewier biedt veel potentie. Kan dit zeegewas zich ontwikkelen tot de aardappel van de toekomst?
‘Gemeenten moeten geen rode pen hanteren, maar open en faciliterend zijn’
Aalbers, Carmen - \ 2019
private sector - urban areas - urban society - initiation - citizens - public green areas

Wur-onderzoek: hoe kunnen gemeenten groene bedrijfs- en burgerinitiatievenhelpen slagen?

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.