Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 50 / 2281

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Groen
Check title to add to marked list
Mid-Term Review of the NRO funded Food Security Programme : Final report on the mid-term evaluation of the LWRM, SPS, Solar Energy and School Canteen projects
Koopmanschap, E.M.J. ; Groen, Diederik van - \ 2019
Wageningen : Wageningen UR Centre for Development Innovation (WCDI-19-068 ) - 48 p.
Nederland koploper in duurzame mode: vijf tips om kledingkast groen te maken
Poldner, Kim - \ 2019
Gaat een groen dak echt twee keer zo lang mee?
Snep, R.P.H. - \ 2019
Zijn de beroemde groene scheggen in gevaar? ; Bouwwoede bedreigt de beroemde groene scheggen; Elke Amsterdammer binnen een kwartier in het groen: dat lijkt niet meer heilig
Vogelzang, T.A. - \ 2019
Met Too Good To Go red je dagvers voedsel van kliko
Timmermans, A.J.M. - \ 2019
Veel minder vogels door wandelaars, Veluwe mogelijk deels op slot
Pouwels, R. - \ 2019
Veel werk voor groen beroepsonderwijs: Er moet op grote schaal vergroend worden
Hattum, Tim van - \ 2019
Typische terassen voor rijst op de schop
Linden, Gerard van der - \ 2019

Ook online beschikbaar onder de titel De fotogenieke rijstterrassen moeten op de schop, https://www.rd.nl/meer-rd/groen-duurzaamheid/de-fotogenieke-rijstterrassen-moeten-op-de-schop-1.1592747

Wageningen University Research: Northern Fulmar and plastics - monitoring report 2018
Franeker, J.A. van; Kuhn, S. - \ 2019
Groenbemesters en aanvoer organische stof op zandgrond
Wesselink, M. - \ 2019
Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten
Groenbemestersdag 20 augustus 2018 Wageningen University & Research Open Teelten Locatie Vredepeel. Onderdeel van het Groen Kennisnet dossier Groenbemesters voor een WURKS-project waarbij lesmateriaal over groenbemesters is ontwikkeld.
Groenbemesters en bodemstructuur op zandgrond
Wesselink, M. - \ 2019
Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten
Groenbemestersdag 20 augustus 2018 Wageningen University & Research Open Teelten Locatie Vredepeel. Onderdeel van het Groen Kennisnet dossier Groenbemesters voor een WURKS-project waarbij lesmateriaal over groenbemesters is ontwikkeld.
Kopers trekken zich terug bij Rotterdams nieuwbouwproject door aanwezigheid Japanse duizendknoop
Dijk, Chris van - \ 2019
Bloemisten verkopen nog altijd het ‘groene monster’, de Japanse duizendknoop
Dijk, Chris van - \ 2019
Presentaties groenbemesters (WURKS-project Groenbemesters)
Ulen, Jacqueline - \ 2019
8 presentaties die zijn opgenomen in het Groen Kennisnet dossier Groenbemesters ( WURKS-project). 8 presentaties: 1) Groenbemesters waarom en hoe 2) Keuze groenbemesters 3) Kruisbloemige groenbemesters 4) Grasgroenbemesters 5) Vlinderbloemige groenbemesters 6) Overige groenbemesters 7) N-vanggewas na mais 8) Bewerken van groenbemesters.
Lespakket groenbemesters
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Leeuwen-Haagsma, W.K. van; Hoek, H. ; Molendijk, L.P.G. ; Mommer, L. ; Os, G. ; Westerdijk, K. ; Langeloo, D. ; Kerkmeester, R. ; Vlaming, P. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Lesmateriaal dat opgenomen is in het Groen Kennisnet dossier Groenbemesters (WURKS-project). Er zijn casussen (verwerkingsopdrachten) gemaakt over bodemkwaliteit voor diverse grondsoorten (klei, zand) en sectoren (akkerbouw, melkveehouderij, gemengd) die voor zowel MBO- als HBO geschikt zijn. De casussen zijn als zodanig te gebruiken, maar kunnen ook ideeën geven voor het maken van eigen opdrachten.
Rotterdam de groene stad (Kennisonline in beeld 2019)
Hattum, T. van - \ 2019
Kennisonline (WUR)
Steden krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij gaat het om extreme neerslag, watertekort en hitte. WUR onderzoekt hoe groen in de stad bijdraagt aan het opvangen van weersextremen. Daarbij wordt geprobeerd de sponswerking van de stad te vergroten en het water op te vangen en te hergebruiken. In Rotterdam zijn ze actief bezig met het vergroenen van hun stad.
Groen Kennisnet: Antwoord op heel veel 'groene' vragen
Genderen, Rob van; Bekx, Renee ; Genderen, Kamila van - \ 2019

Combinatie van thuisarts.nl voor bomen en planten, gratis Blendle voor landbouwbladen en Wikipedia voor bijvoorbeeld groenbeheer is vraagbaak.

Duurzame biomassa voor de productie van waterstof : een beoordeling vanuit de klimaatopgave
Sluijsmans, Jeroen ; Spijker, Joop - \ 2019
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2951) - 35
De groene sector (beheerders van bos-, natuur en groen) en beleidsmakers hebben behoefte aan een op wetenschappelijke feiten gebaseerde onderbouwing van het gebruik van biomassa (tak- en tophout) als duurzame grondstof voor energie. Er is een casus van recreatiebedrijf Leisurelands, die beoogt deze biomassa kleinschalig te converteren naar waterstof als biobrandstof. Het doel van de literatuurstudie is het in beeld brengen van de duurzaamheidseffecten van het gebruik van vrijkomend top- en takbout en snoeihout voor de productie van waterstof en zo mogelijk het formuleren van criteria en aandachtspunten (de do’s- and-don’ts). Daarbij kijken we enerzijds naar de impact van de casus op het ecosysteem en anderzijds naar de rol van de casus in de energie- en groene-grondstoffentransitie. Het gebruik van hout voor duurzame energie ligt maatschappelijk onder een vergrootglas met voor- en tegenstanders. Dat roofbouw moet worden voorkomen, staat in de gebruikte informatiebronnen niet ter discussie, wel de condities waarop dat kan worden voorkomen. Er is als gevolg van de klimaatveranderingen een hoge tijdsdruk om nieuwe energiesystemen te realiseren, door nú te handelen, te innoveren en te leren. Door nu te investeren in kleinschalige, innovatieve waterstofproductie met biomassa (als tijdelijke grondstof) kan de lokale introductie van de waterstofeconomie worden bevorderd. De verwachting is dat op termijn andere bronnen voor waterstof het gaan overnemen. De benodigde biomassa inzamelstructuur behoudt dan waarde wanneer tijdig volgende stappen worden gezet richting groene chemie of andere, hoogwaardigere toepassingen.De grondstof tak- en tophout vervult een rol in het biologische ecosysteem. Belangrijke randvoorwaarden voor het oogsten van dat materiaal zijn een positieve bijdrage aan de vermindering van de C-uitstoot, een evenwichtige nutriëntenbalans van de bodem en behoud van biodiversiteit. De bijdrage aan de vermindering van de C-uitstoot moet over de gehele keten worden bekeken, van oogst tot en met productie van groen gas. Ten opzichte van de referentie-inzet van fossiele brandstoffen moet er een reductie optreden van minimaal 70%. Voor tak- en tophout ziet dat er goed uit. De nutriëntenbalans is vooral een aandachtspunt op (arme) zandgronden. Bij bossen op rijkere bodems komen er voldoende nutriënten vrij uit natuurlijke afbraak van biomassa. De biodiversiteit kan goed beschermd worden door het oogsten in de winterperiode en te werken via de gedragscode natuurbeheer van de VBNE.---The green sector (forest, nature and urbangreen managers) and the policymakers need a scientific evidence- based underpinning of the use of biomass (branch and top timber) as a sustainable raw material for bio-energy production. There is a case, Leisurelands, which aims to convert this biomass into hydrogen as a biofuel.The aim of the literature research is to visualize the sustainability effects of the use of top and branch timber and pruning wood for the production of hydrogen and, if possible, formulating criteria and points for attention (the do’s and the don’ts). On the one hand, we look at the impact of the case on the ecosystem and on the other hand the role of the case in the energy and bio-economy transition.The use of wood for renewable energy is controversial with supporters and opponents. In the information sources used, the occurrence of overuse is not questioned. Discussion is about the conditions on which overuse can be prevented.Due to climate changes, there is a high time pressure to realize new energy systems, by acting, innovating and learning. By investing now in small-scale, innovative hydrogen production with biomass (as a temporary raw material), the local introduction of the hydrogen economy can be promoted. It is expected that other sources for hydrogen will take over within decades. The required biomass infrastructure could maintain its value when timely next steps are taken towards green chemistry or other higher-value applications.The green sector (forest, nature and urbangreen managers) and the policymakers need a scientific evidence- based underpinning of the use of biomass (branch and top timber) as a sustainable raw material for bio-energy production. There is a case, Leisurelands, which aims to convert this biomass into hydrogen as a biofuel.The aim of the literature research is to visualize the sustainability effects of the use of top and branch timber and pruning wood for the production of hydrogen and, if possible, formulating criteria and points for attention (the do’s and the don’ts). On the one hand, we look at the impact of the case on the ecosystem and on the other hand the role of the case in the energy and bio-economy transition.The use of wood for renewable energy is controversial with supporters and opponents. In the information sources used, the occurrence of overuse is not questioned. Discussion is about the conditions on which overuse can be prevented.Due to climate changes, there is a high time pressure to realize new energy systems, by acting, innovating and learning. By investing now in small-scale, innovative hydrogen production with biomass (as a temporary raw material), the local introduction of the hydrogen economy can be promoted. It is expected that other sources for hydrogen will take over within decades. The required biomass infrastructure could maintain its value when timely next steps are taken towards green chemistry or other higher-value applications.
Nationale Milieudag 2019
Burg, Sander van den - \ 2019
Workshop over zeewier. Licht op groen voor de zee­boerderij
Sessie 1A - Seagriculture - voedsel­productie op zee
Maar liefst 70% van het aardoppervlak bestaat uit water. Anders dan velen verwachten, liggen juist hier tal van mogelijkheden voor voedselproductie met geen of geringe milieu-impact. Met name zeewier biedt veel potentie. Kan dit zeegewas zich ontwikkelen tot de aardappel van de toekomst?
‘Gemeenten moeten geen rode pen hanteren, maar open en faciliterend zijn’
Aalbers, Carmen - \ 2019
private sector - urban areas - urban society - initiation - citizens - public green areas

Wur-onderzoek: hoe kunnen gemeenten groene bedrijfs- en burgerinitiatievenhelpen slagen?

Paardengenomica: wiki Groen Kennisnet
Ducro, B.J. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Genomica (of genomics) verwijst naar de techniek waarmee we de opbouw en de werking van het DNA kunnen bestuderen. Op het DNA ligt de genetische aanleg voor de bouw en functionering van het lichaam. Dus als we het DNA beter kunnen lezen en begrijpen dan kunnen we een betere inschatting van de genetische aanleg maken. Genomica doet nu in snel tempo zijn intrede in de paardenfokkerij. Het wordt al veelvuldig gebruikt in de fokkerij van landbouwhuisdieren zoals koeien, varkens en kippen, en heeft tot grote veranderingen in de fokprogramma’s geleid. Genomica biedt grote voordelen waardoor we efficiënter kunnen fokken en dus ook sneller vooruit kunnen gaan.
Kracht van tegel-voor-plantruilacties is dat er weinig voor nodig is om al een effect te hebben
Krekels, Daan ; Metselaar, K. ; Spijker, J.H. - \ 2019
Vakblad Groen 2019 (2019)05. - ISSN 1660-3534 - p. 18 - 21.
Dossier Groenbemesters
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
De keuze voor groenbemesters is van veel factoren afhankelijk zoals bodemeigenschappen en gewasrotatie. Om studenten te laten kennismaken met de problematiek wordt er in een WURKS-project een lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van een handboek, factsheets, powerpointpresentatie voor het onderwijs en opdrachten.
Informatievaardigheden mbo-groen : Zoeken, evalueren en gebruiken van informatiebronnen in het groene onderwijs.
Harmelen, M.J. van; Genderen, R.A. van; Smithuis, Justine - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
information literacy - information retrieval - databases - internet - textbooks - skills - agricultural education - information technology - usage - intermediate vocational training - teachers

Inzet groen voor natuurlijke plaagbestrijding vereist maatwerk
Bianchi, F.J.J.A. ; Werf, W. van der; Baveco, J.M. ; Sukkel, W. - \ 2019
Vakblad Groen 75 (2019)01. - ISSN 1660-3534 - p. 26 - 28.
Zeekraal bevordert het ontstaan van kwelders. Maar hoe precies?
Baptist, Martin - \ 2019
Green Plant Biotechnology at work
Bovy, A.G. ; Heusden, A.W. van; Kreike, C.M. ; Peer, A.F. van; Salentijn, E.M.J. ; Schouten, H.J. ; Smulders, M.J.M. ; Wiel, C.C.M. van de - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
The pages below contain the topics, questions, and instruction of a course on Plant Biotechnology and Molecular Plant Breeding, which is taken by students at the Universities of Applied Sciences in the Netherlands who specialize in Green Biotechnology. In the course they learn about the use of molecular techniques for applications in plant breeding companies and in related research in The Netherlands.
Fruitteelt en Boomkwekerij 2030 Home
Balk, Peter ; Dalfsen, P. van; Harteveld, D.O.C. ; Heiden, Alma van der; Reuler, H. van; Sluis, B.J. van der - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Kruiden voor landbouwhuisdieren
Groot, M.J. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
animal welfare - animal production - goats - turkeys - rabbits - dairy cattle - poultry - sheep - pigs - veal calves - animal nutrition - animal health
Dossier Nature Based Solutions
Spijker, J.H. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
urban planning - ecosystem services - urban areas - greening - health - heat resistance - trees - climatic change - water holding capacity - biodiversity - population education - mobility - well-being - gardens - air pollution
Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een toenemende vraag naar slimme oplossingen om in te spelen op extremere weersomstandigheden. Het vergroenen van steden en dorpen biedt niet alleen een oplossing voor klimaatgerelateerde problemen, maar bevordert ook het woonplezier en de gezondheid van bewoners. Dit dossier laat zien hoe slimme groene oplossingen kunnen helpen bij de inrichting en het beheer van woongebieden ter bevordering van de leefbaarheid en klimaatadaptatie. Thema's zoals biodiversiteit, adaptatie en mitigatie komen aan bod.
Dossier Smart Farming
Been, T.H. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Smart Farming, precisielandbouw en bedrijfsondersteunende systemen, is een razend snel groeiend terrein waar techniek, data en kennis bij elkaar komen om nieuwe diensten mogelijk te maken die 10 jaar geleden nog niet voor mogelijk werden gehouden. Eerste stappen bleven steken door een gebrek aan rekenkracht, beschikbare infrastructuur en betaalbare techniek. Rond 2010 vond een kentering plaats. 4G, satellietbeelden, drones, goedkope plaatsbepaling, open software, web-based applications en verbeterde en goedkopere techniek gaven een nieuwe impuls aan Smart Farming met Big Data.
Keuzedeel Landbouwhuisdieren (MBO)
Ruis, M.A.W. ; Vorderman, Evert ; Dijk, Nienke van; Fokkema, R. ; Visser, Annewies ; Hessel, Huub ; Hoorweg, Fleur ; Groffen, H. ; Korsten, C. ; Goot, L. van der; Hoop, O. de - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - poultry - animal health - animal behaviour - animal nutrition - education
Burgerinitiatieven in het groen
Mattijssen, T.J.M. - \ 2019
Vakblad Natuur Bos Landschap (2019)154. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 6.
social participation - community involvement - social consciousness - nature conservation policy
Groen van onderop, De Duurzame 100 nieuwe stijl
Buijs, Arjen - \ 2019

interview met Arjen Buijs in katern de Verdieping van Trouw

In de nieuwe Duurzame 100 staan burgers centraal
Buijs, Arjen - \ 2019
Ontwerpen van stedelijke wateromgevingen die echt verkoelen
Lenzholzer, S. - \ 2019
Vakblad Groen 75 (2019)1. - ISSN 1660-3534 - p. 20 - 23.
urban climate - Urban design - water bodies
Melkveehouderij en duurzaamheid : Dossier
Beldman, A.C.G. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - animal nutrition - animal health
Dit dossier bevat een overzicht van informatie over duurzaamheid en melkveehouderij. Omdat duurzaamheid een breed begrip is kan het overzicht niet compleet zijn. De nadruk ligt op de centrale thema’s zoals die binnen Duurzame Zuivelketen worden opgepakt. Het dossier bevat onder andere presentaties over duurzaamheidsprestaties en hun ontwikkelingen in de loop van de tijd. Daarnaast is er aandacht voor de relatie ondernemerschap en duurzaamheid, bij voorbeeld met informatie over best presterende bedrijven. Ook is er informatie over duurzaamheid in de melkveehouderij in internationaal verband.
Effects of cultivation practices on the nutritional value of crops : Wiki
Delden, S.H. van; Nijhuis, A.P. ; Talsma, E.F. ; Verdonk, J.C. ; Vos, C.H. de - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
This document was written for a Wageningen UR Knowledge Share (WURKS) programme in 2018. The aim of WURKS programmes is to keep educational content of the agronomic sector up to date and is financed by the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV). This specific program is targeted at “Tuin- en Akkerbouw” students at applied Universities (HBO) in the Netherlands.
The effect of pectoral block type II on persistent pain : Follow up of a randomised trial and hypotheses for further analyses
Versyck, Barbara ; Groen, Gerbrand ; Kampen, Jarl ; Houwe, Patrick Van - \ 2019
European journal of anaesthesiology 36 (2019)1. - ISSN 0265-0215 - p. 75 - 77.
Handboek Vegetatiekunde
Janssen, J.A.M. ; Schaminee, J.H.J. ; Loon, H. van; Genderen, R.A. van - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Greenery and Healthcare : The positive effects of greenery in urban environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
health - hospitals - patient care - patients - well-being - public green areas - botanical gardens - plantations - social welfare - health indicators - stress - rehabilitation - gezondheid - ziekenhuizen - patiëntenzorg - patiënten - welzijn - openbaar groen - botanische tuinen - beplantingen - sociaal welzijn - gezondheidsindicatoren - herstel
Greenery in and around nursing homes, hospitals and other clinics is good for the climate inside and outside the building, and has a positive effect on patient’s state of mind and ability to recover, as well as the general well-being of patients, staff and visitors. This document provides information on the benefits of greenery for recovery and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery
Verstedelijkingsopgave als groene challenge : 8 tips om groen effectief in te zetten!
Snep, Robbert - \ 2019
Ecosysteemdiensten voor de stad : groen voor een meer duurzame stad
Hiemstra, Jelle - \ 2019
Greenery and residential : The positive effects of greenery in urban environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - green roofs - green walls - temperature - climate - heat stress - health - woonwijken - huisvesting - beplantingen - openbaar groen - tuinen - tuinen bij het huis - gezondheidsindicatoren - groene daken - groene gevels - temperatuur - klimaat - warmtestress - gezondheid
Greenery in and around houses and apartments is good for the (living) environment in and around the buildings. It has a positive effect on the health and general well-being of residents and visitors. This document provides information on how homes and well-being can benefit from greenery, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
Groen als integrerend kader : naar een vitale binnenstad van Doetinchem
Cate, Bram ten; Grashof-Bokdam, Carla ; Kruit, Jeroen ; Schoonderbeek, Jeroen ; Weggemans, Ruben ; Stuijt, Rob ; Duin, Duco ; Akker, Stefan van den; Brouwers, Chanine ; Dell’Oro, Matteo ; Lührmann, Jullian ; Neer, Sibylla ; Pieterse, Chantal - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport 347) - ISBN 9789463435482 - 30
Onderzoek naar relatie aanspoelen zeekoeten en containerramp
Leopold, Mardik - \ 2019
Heeft de sterfte van zeekoeten op de Noordzee te maken met de gezonken containers?
Leopold, Mardik - \ 2019
Overdosis zonnebrandcrème funest voor koraal rond Bonaire
Slijkerman, Diana - \ 2019
Agro Food Robotica: wiki
Nieuwenhuizen, A.T. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Voor zowel monitoring van gewassen als van geoogste producten, als voor robotisering van teelt-, oogst-, -opslag en verwerkingshandelingen, is de verwerking van camerabeelden en beeldanalyse cruciaal. In de nabije toekomst wordt dit steeds belangrijker op werkplekken in AgriFood. Via dit WURKS project wordt een begin gemaakt met nauwe samenwerking tussen WUR en Groene onderwijs op gebied AgroFoodRobotics. In deze wiki kan de docent lesmateriaal en ondersteunend filmmateriaal vinden, zodat studenten op HBO en MBO zich de beginselen van Machine Vision ook wel beeldverwerking en daarop aansluitend aansturing van robots eigen kunnen maken.
WUR deelt ecologische kennis met Groen Onderwijs
Bakema, Frank - \ 2019
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.