Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 291

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Dassen verleiden met vroegrijpende mais? : Het verminderen van schade door een deel op te offeren
  Groten, J.A.M. ; Thissen, Johan ; Haye, Maurice La - \ 2020
  Zoogdier 31 (2020)3. - ISSN 0925-1006 - p. 22 - 24.
  Boeren stoeien met teelt vanggewas
  Groten, Jos - \ 2020
  Rapportage Grondig Boeren met Mais Drenthe: 2012-2019
  Wesselink, M. ; Specken, J. ; Schooten, H.A. ; Groten, J. ; Verhoeven, J.T.W. ; Visscher, I. - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research (WPR), Business unit Open Teelten WPR-834) - 66
  WUR: woelen is beste optie in onderzaai na mais
  Groten, Jos - \ 2020
  Disentangling genetic and non-genetic components of yield trends of Dutch forage crops in the Netherlands
  Schils, R.L.M. ; Berg, W. Van den; Schoot, J.R. Van der; Groten, J.A.M. ; Rijk, B. ; Ven, G.W.J. Van de; Middelkoop, J.C. Van; Holshof, G. ; Ittersum, M.K. van - \ 2020
  Field Crops Research 249 (2020). - ISSN 0378-4290
  Breeding - Lolium perenne L. - Management - Yield gap - Zea mays L.

  Grass and forage maize are important forage crops in ruminant production systems in the temperate regions in northwest Europe. High yields of these crops contribute to farm profitability and local provision of feed, and hence local circularity of biomass and nutrients. Variety choice is an important option to raise potential and actual yields. We analysed 40 years of perennial ryegrass and 25 years of forage maize yield data from Value of Culture and Use (VCU) experiments to determine genetic and non-genetic trends of yields in time. For maize, we calculated an annual genetic trend of +173 kg DM ha−1 and a non-genetic trend of +65 kg DM ha−1. Further analysis of the non-genetic trend showed that maize yields increased with increasing temperature sum during the growing season, and with earlier sowing. The feeding value of forage maize showed a genetic trend of +1.7 feed unit milk (VEM) kg DM−1 year−1. The annual genetic gain of perennial ryegrass was +44 kg DM ha−1. In the grass trials we found opposing non-genetic trends for cutting and grazing. Further analysis of the non-genetic trend showed that drought and the number of days with ground frost during the growing season had a negative effect on yield. We compared the average yields and trends in VCU trials with those of on-farm yields. The on-farm maize yields showed an annual trend of +195 kg DM ha−1. We estimated an average realisation of the genetic gains of 75 % in farming practice, implying a widening gap between genetic potential and on-farm yields. Averaged over the entire period, on-farm maize yields were 4.6 t DM ha−1 (24%) lower than the yields of the VCU trials. The average annual on-farm grass yields did not show any trend, and were 1.6 t DM ha−1 (13%) lower than the yields of the VCU trials. In conclusion, our study revealed significant positive genetic and varying non-genetic trends in DM yields of forage maize and perennial ryegrass, the two dominant forage crops in the Netherlands. On-farm yields showed significant positive trends for forage maize, but no trend for grassland.

  'Woelen beste optie in onderzaai na mais'
  Groten, Jos - \ 2020
  Handboek snijmaïs
  Schooten, Herman van; Philipsen, Bert ; Groten, Jos - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research Handboek snijmaïs 40) - 198
  Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs.
  Disentangling genetic and non-genetic yield trends of Dutch forage crops
  Schils, R.L.M. ; Berg, W. van den; Schoot, J.R. van der; Groten, J.A.M. ; Ven, G.W.J. van de; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Holshof, G. ; Ittersum, M.K. van - \ 2019
  In: Improving sown grasslands through breeding and management Eucarpia (Grassland Science in Europe ) - ISBN 9783033072787 - p. 432 - 432.
  Mais: meer opbrengst, zelfde voederwaarde
  Groten, Jos - \ 2019
  Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie: WP4: Mais en bodem
  Groten, Jos ; Huiting, Hilfred ; Bufe, Conny ; Schooten, Herman van - \ 2019
  Doel: verhoging van de duurzaamheid en de
  productie van de snijmaïsteelt
  Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie: Gras en snijmais: Trends in opbrengsten
  Schils, Rene ; Berg, Wim van den; Booij, Johan ; Groten, Jos ; Holshof, Gertjan ; Middelkoop, Jantine van; Rijk, Bert ; Schoot, Jan Rinze van der; Ven, Gerrie van de; Verloop, Koos ; Ittersum, Martin van - \ 2019
  Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie
  Groten, Jos ; Huiting, Hilfred ; Bufe, Conny ; Schooten, Herman van - \ 2019
  WP 4: Mais en bodem: doel: verhoging van de duurzaamheid en de productie van de snijmaistelet
  Eindrapportage Grondig Boeren met Mais Drenthe : 2012-2018
  Wesselink, M. ; Specken, J. ; Schooten, H.A. van; Groten, J. ; Verhoeven, J.T.W. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten rapport WPR-809) - 85
  In de afgelopen decennia is de maisteelt in toenemende mate in verband gebracht met duurzaamheidsproblemen. Deze hebben te maken met verliezen van nutriënten door af- en uitspoeling, een dalend gehalte aan organische stof in de bodem, een achteruitgang van de biodiversiteit op akkers en de productie van boeikasgassen als lachgas. De opeenstapeling van negatieve aspecten heeft als gevolg dat de maisteelt een duidelijke stap moet zetten in de richting van verduurzaming. Sinds 2012 wordt er binnen Grondig Boeren met Mais gewerkt aan het verduurzamen van de maisteelt door extra aandacht voor beter bodembeheer met daarbij het streven naar gelijkblijvende opbrengsten. Dit gebeurt vanuit een systemendemonstratie, detaildemonstraties en demovelden bij satellietbedrijven. Kern in het project is de systemendemonstratie waarbij vijf verschillende manieren van telen in de jaren 2012 t/m 2018 zijn vergelijken. Hierbij is een gangbare manier van telen vergeleken met alternatieve strategieën. Eén van de alternatieve systemen is een object met aandacht voor extra organische stof. Daarnaast is er een object waarbij mineralen uit kringloop worden toegepast. In dit systeem wordt getracht de mineralen in de meest efficiënte vorm toe te passen. Een andere strategie is het twee teelten systeem waarbij eerst een snede gras geoogst wordt, gevolgd door een ultra vroeg maisras. Het vijfde alternatief dat is getoetst is het vruchtwisselingssysteem waarbij 2 jaar grasland word afgewisseld met 2 jaar snijmais. Uit de systemendemo blijkt na zeven jaar dat er alternatieve maisteeltsystemen zijn waarbij de opbrengst gelijk blijft of zelfs stijgt. De systemen organische stof, mineralen uit kringloop en vruchtwisseling hebben een positief effect op de opbrengst ten opzichte van het standaard systeem. Het organische stof en vruchtwisselingsysteem hebben daarnaast een zeer positieve organische stofbalans, ten opzichte van een ongeveer neutrale balans voor het standaard systeem. Het twee oogsten systeem presteert wisselend, de maisopbrengst blijft in de meeste jaren achter, en de grasopbrengst kan dit verschil vaak niet compenseren. Qua organische stof aanvoer is dit wel een interessant systeem. Door het telen van jaar op jaar mais op hetzelfde perceel krijgt de systemendemonstratie steeds meer te maken met ziekte. Ook onkruiden zijn een groter worden probleem, en dan met name de grasachtigen die niet meer met bodemherbiciden bestreden kunnen worden in de systemen waar het vanggewas wordt ondergezaaid. De detaildemo’s blijken een goed communicatiemiddel omdat deze duidelijk de effecten van verschillende gewasbeschermingsstrategieën laten zien op het vanggewas bijvoorbeeld. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden van het mechanisch inwerken van vanggewassen. In samenwerking met de satellietbedrijven worden innovaties in de praktijk geïmplementeerd en gedeeld met collega maistelers.
  Maisseizoen is er dit jaar een van vele uitersten
  Groten, J.A.M. - \ 2019
  Ultravroeg ras houdt dasschade beperkt
  Groten, J.A.M. - \ 2019
  Vraagtekens bij verplichting vanggewas
  Groten, J.A.M. - \ 2019
  Risicospreiding met maismengsel slaat aan
  Groten, J.A.M. - \ 2019
  Handboek snijmaïs
  Schooten, Herman van; Philipsen, Bert ; Groten, Jos - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research Handboek snijmaïs 40) - 209
  Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs.
  Eindrapport invloed van maïs-rassen op het foerageergedrag van dassen : Variatie in gewasschade
  Thissen, J. ; Bommel, Frans van; Groten, J.A.M. ; Haye, M.J.J. la - \ 2018
  Nijmegen : Zoogdiervereniging VZZ - 35 p.
  'Effect droogte beperkt op rassen'
  Groten, J.A.M. - \ 2018
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.