Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 47

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Hoe lang kun je als mens op katten- of hondenvoer overleven?
  Bosch, Guido ; Hendriks, Wouter - \ 2016

  Huisdieren doen het prima op de blikjes of zakjes die wij ze elke dag voorschotelen. Kunnen we daar zelf niet ook van leven?

  Sustainability in packaging : a raw material perspective
  Yilmaz, Gulden - \ 2010
  Op eieren lopen? De grillige dynamiek van de maatschappelijke aandacht voor innovatieve veehouderijsystemen in kaart gebracht
  Pot, W.D. ; Termeer, C.J.A.M. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen University - 89
  intensieve veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - dierenwelzijn - dierhouderij - intensieve dierhouderij - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - maatschappelijk draagvlak - dierlijke productie - dierethiek - intensive livestock farming - sustainability - animal welfare - animal husbandry - intensive husbandry - farm management - innovations - public support - animal production - animal ethics
  De intensieve veehouderij is geregeld onderwerp van heftige discussies in de Nederlandse samenleving. In het debat rondom de intensieve veehouderij spelen vele waarden, opvattingen en feiten. Veel burgers geven bijvoorbeeld aan dat ze dierenwelzijn en duurzaamheid belangrijk vinden en weren intensieve veehouderijen uit hun achtertuin. Tegelijkertijd stellen consumenten het belang van goedkoop voedsel voorop, en gaan boeren in de eerste plaats voor rendabiliteit. De beleidsmakers, tot slot, proberen de verschillen die er bestaan tussen burger, boer en consument te overbruggen. Tegen deze achtergrond wordt gezocht naar duurzame, diervriendelijke houderijsystemen die rendabiliteit en maatschappelijk draagvlak weten te combineren. Het Rondeel is een voorbeeld van een dergelijk duurzaam houderijsysteem.
  Biodegradable polymers: description, properties and advances
  Yilmaz, Gulden - \ 2008
  Achieving encapsulation via met extrusion technology
  Yilmaz, Gulden - \ 2006
  Dichotomieën in Voedingsland en duurzame consumptie als gulden middenweg
  Dagevos, Hans - \ 2005
  Encapsulation via melt extrusion
  Yilmaz, Gulden - \ 2005
  Veel akkerbouwbedrijven kunnen weer besparen
  Jager, J.H. - \ 2001
  Agri-monitor 2001 (2001)december. - ISSN 1383-6455 - 2
  Na twee slechte jaren in de akkerbouw lijkt nu voor de meeste akkerbouwbedrijven het tij enigszins te keren. Het gezinsinkomen zal het lopende jaar naar verwachting met 15.500 euro (36.000 gulden) toenemen, tot 25.500 (57.000 gulden)
  Sterke stijging investeringen glastuinbouwbedrijven
  Meer, R.W. van der - \ 2001
  Agri-monitor 2001 (2001)april. - ISSN 1383-6455 - 3
  De gemiddelde bruto-investeringen per bedrijf op de glastuinbuwbedrijven in 1999 bedroegen 295.000 gulden, wat 125.000 gulden meer is dan in het voorgaande jaar.
  Productiviteitsverbetering melkveebedrijven
  Everdingen, W.H. van - \ 2001
  Agri-monitor 2001 (2001)februari. - ISSN 1383-6455 - 2
  De ontwikkeling van de opbrengst per 100 gulden kosten (rentabiliteit) op melkveebedrijven is ten opzichte van de andere bedrijfstypen redelijk stabiel. Toch zijn er de afgelopen 25 jaar wel pieken en dalen geweest en vertoont het kengetal een dalende tendens.
  Mestkosten en minas-heffing op varkens- en pluimveebedrijven
  Wisman, J.H. - \ 2001
  Agri-monitor 2001 (2001)juni. - ISSN 1383-6455 - 1
  Bijna de helft van de varkensbedrijven heeft in 1999/00 een mineralenoverschot behaald waarover een Minas-heffing moest worden betaald. Een ongeveer even grote groep andere bedrijven betaalde alleen de bestemmingsheffing van 100 of 400 gulden per bedrijf.
  Lichte inkomensdaling melkveehouderij
  Jager, J.H. - \ 2001
  Agri-monitor 2001 (2001)december-. - ISSN 1383-6455 - 2
  De inkomens in de melkveehouderij staan in het lopende boekjaar 2001/02 onder druk. De melkprijs zal naar verwachting weliswaar met 4% stijgen, maar dat is onvoldoende om de lagere veeprijzen en hogere kosten te compenseren. Het gezinsinkomen uit bedrijf zal met 2.500 euro (5.000 gulden) per ondernemer teruglopen.
  Investeringen land- en tuinbouw sterk gestegen
  Meer, R.W. van der; Wisman, J.H. - \ 2001
  Agri-monitor 2001 (2001)augustus. - ISSN 1383-6455 - 2
  De investeringen op landbouwbedrijven nemen in de laatste jaren toe. In de periode van 1 mei 1996 tot en met 30 april 2000 stegen de totale investeringen in productiemiddelen van 5,6 miljard gulden in boekjaar 1996/97 tot 8,1 miljard gulden in 1999/00.
  Akkerbouw: veel bedrijven met betalingsproblemen
  Jager, J.H. - \ 2001
  Agri-monitor 2001 (2001)juni. - ISSN 1383-6455 - 2
  Voor het gemiddelde akkerbouwbedrijf wordt in boekjaar 2000/01 een gezinsinkomen uit bedrijf geraamd van 21.000 gulden per ondernemer. Dat is ongeveer 5.000 gulden minder dan in het voorgaande boekjaar en nog niet de helft van het vijfjaarsgemiddelde 1996/97 tot en met 2000/01.
  Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2000
  Berger, E.P. ; Hoek, J.M. van den; Luijt, J. - \ 2001
  Den Haag : LEI (Rapport LEI 1.01.04) - ISBN 9789052426983 - 70 p.
  Jaarlijks overzicht van opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven met meer dan 5 ha bos op basis van een representatief Informatienet bestaande uit circa 150 bedrijven. Deze editie bevat uitkomsten over 2000 en voorgaande jaren, gespecificeerd naar oppervlakte bos en regio. Verder worden de opbrengstprijzen van hout evenals de omvang van de houtverkopen weergegeven. Tot slot wordt in deze rapportage verslag gedaan van een verbijzondering van kosten en opbrengsten naar de functies die particuliere bosbedrijven vervullen (houtproductie, natuurbehoud, recreatie en landschap en wildbeheer). Gemiddeld leed het Nederlandse particuliere bosbedrijf met meer dan 5 ha bos in 2000 een verlies van 131 gulden per hectare, wat tussen het bedrijfsresultaat van de twee voorafgaande jaren in ligt. Het resultaat wordt sterk bepaald door de omvang van de bedrijfsoppervlakte. Bij de grotere bedrijven, met meer dan 50 ha bos, bedroeg het verlies 30 gulden per hectare.
  Vestigingssteun voor bedrijfsopvolgers in de agrarische sector : een analyse van drie mogelijke varianten
  Veen, H. van der; Bommel, K. van; Venema, G. - \ 2001
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI 6.01.05) - ISBN 9789052426518
  landbouwbedrijven - economische situatie - bedrijfsopvolging - eigendomsverkrijging - economische haalbaarheid - melkveebedrijven - nederland - farms - economic situation - succession - acquisition of ownership - economic viability - dairy farms - netherlands
  In dit rapport is voor drie varianten van vestigingssteun het effect op de financiële positie na de bedrijfsovername onderzocht. De financiële positie na bedrijfsovername is zeer verschillend tussen bedrijven. Deze uitgangssituatie na overname is van essentieel belang voor de levensvatbaarheid. Voor de analyse van de drie varianten is een rekenmodel gemaakt. Van de drie varianten komt de variant zoals die door het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt is voorgesteld het beste naar voren: het 'Next Generation Fund'. De opvolger ontvangt bij bedrijfsovername 50.000 gulden, die na 10 jaar moet worden terugbetaald. Dit is met name gunstig voor de liquiditeitspositie van de opvolger. Het effect van vestigingssteun op de levensvatbaarheid valt in het niet vergeleken met de effecten van de verschillen in uitgangssituatie.
  Rapportage herprogrammering DLO wateronderzoek
  Roest, C.W.J. ; Berg, L.M. van den; Higler, L.W.G. ; Kwakernaak, C. ; Stuyt, L.C.P.M. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 251) - 109
  hydrologie - waterbeheer - landgebruik - onderzoeksprojecten - kennis - inventarisaties - nederland - hydrology - water management - land use - research projects - knowledge - inventories - netherlands
  Recente beleidsdocumenten zijn geanalyseerd op kennisvragen over de relatie tussen water, voedsel en natuur, en over water als factor voor een vitaal platteland. Het DLO-onderzoeksprogramma is getoetst op lopend onderzoek op dit terrein en op uitwisseling van dergelijke kennis met ontwikkelingslanden. Collega-onderzoeksinstituten in Nederland zijn bevraagd over aldaar lopend onderzoek naar deze thematiek. DLO-programmaleiders zijn bevraagd over mogelijkheden om aan bovengenoemde kennisontwikkeling en-uitwisseling verder bij te dragen. Tenslotte zijn aanbevelingen voor intensivering van het wateronderzoek bij DLO geformuleerd. Er is acht miljoen gulden per jaar nodig voor versterking en dertien miljoen gulden per jaar voor uitwisseling met ontwikkelingslanden.
  Visserij in Cijfers 2000
  Wijk, M.O. van; Ruijter, C. de; Smit, M.H. ; Taal, C. - \ 2001
  Unknown Publisher - ISBN 9789052426747
  Deze jaarlijkse rapportage over de Nederlandse visserij bevat gegevens over de bedrijfsresultaten en financiële positie van de kottervisserij en mosselcultuur in 2000 met vergelijkende cijfers van voorgaande jaren. De opbrengst van de totale Nederlandse zee- en kustvisserij bleef stabiel op een niveau van ongeveer 1,1 miljard gulden. In de kottervisserij daalde de opbrengst met 5␝erwijl in de grote zeevisserij de inkomsten gelijk bleven aan 240 miljoen gulden. De kottervisserij haalde een nettoresultaat van 5 miljoen gulden op een besomming van 639 miljoen . Het aantal actieve kotters steeg van 399 tot 402 kotters. De totale opbrengst van de mosselkwekers steeg naar 160 miljoen gulden als gevolg van een prijsverdubbeling op de veiling. In 2000 steeg de invoerwaarde aan vis en visproducten naar 3 miljard ( 30€en de uitvoerwaarde naar ruim 4,4 miljard gulden ( 22Ž
  Zoeken naar de gulden middenweg in nieuw voedingslandschap
  Korthals, M. - \ 2001
  In: Gentechnologie, Genomics en de consument / van Kasteren, J., - p. 39 - 43.
  Waarschuwingssystemen Phytophthora in aardappelen : vergelijking van vier systemen met een praktijk-spuitschema
  Spits, H.G. ; Wander, J.G.N. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)4. - ISSN 1385-5298 - p. 21 - 25.
  aardappelen - plantenziekteverwekkende schimmels - schimmelbestrijding - fungiciden - voorspellen - spuiten - toedieningshoeveelheden - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - kosten - productiekosten - proefvelden - experimenteel veldonderzoek - proeven - potatoes - plant pathogenic fungi - fungus control - fungicides - forecasting - spraying - control methods - application rates - plant protection - costs - production costs - experimental plots - field experimentation - trials
  Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Overzicht algemene proefveldgegevens per locatie (2000); 2) Aantal bespuitingen (preventief/ curatief) per locatie in 1999; 3) Datum eerste bespuiting van de vier waarschuwingssystemen per locatie in 2000; 4) Aantal bespuitingen (Shirlan, Curzate M en Tattoo C) kg actieve stof en totale kosten van de fungiciden in gulden per ha per locatie; 5) Aantastingsniveau van het gewas (aantal blaadjes per 36 vierkante meter en volgens de PD-schaal) per adviessysteem
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.