Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 38

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Haaften
Check title to add to marked list
Trends in financial damage related to urban tree failure in the Netherlands
Haaften, M.A. van; Gielen-Meuwissen, M.P.M. ; Gardebroek, C. ; Kopinga, J. - \ 2016
Urban Forestry and Urban Greening 15 (2016). - ISSN 1618-8667 - p. 15 - 21.
Urban forestry Quantitative tree risk assessment Risk analysis Property damage Financial compensation
Risk assessments on trees in urban areas and roadside plantings have become common practice and alarge body of information exists on qualitative aspects on the risks of tree failure. Quantitative analysisof financial damage due to tree failure is generally lacking. The objective of this paper is to determinethe amount of tree failure related property damage and to derive possible trends in the number of casesand monetary claims and compensations. This paper presents the analysis of 1610 observations on urbantree failure in the Netherlands. The data originate from two different sources, i.e. jurisprudence (4% ofthe data) and 21 municipalities (96%). The data covers property damage in urban areas between the earlysixties and 2010. Within municipalities, paid compensations due to tree failure are found to range fromD 0 to D 49,296 with an average of D 2,244 per paid compensation. Results demonstrate a significantannual increase in tree failure as well as in paid compensations.
Een evaluatiekader voor ontgrondingen : Een studie naar de maatschappelijke gevolgen van ontgrondingen
Haaften, M. ; Heijman, W.J.M. ; Rietveld, M. - \ 2015
Water Governance 5 (2015)3. - ISSN 2211-0224 - p. 24 - 30.
markteconomie - regionaal beleid - maatschappelijk draagvlak - grondverzet - effecten - nadelige gevolgen - vergunningen - gelderland - market economics - regional policy - public support - earth moving - effects - adverse effects - permits
Op 1 februari 2008 verdween de plicht van provincies om van tevoren vastgestelde hoeveelheden zand en grind te leveren Deze beleidswijziging van taakstelling naar marktwerking werd doorgevoerd vanwege een slechte voorspelbaarheid van de behoefte aan zand en grind, een tanend maatschappelijk draagvlak en de wens om beleidskosten te verminderen. In het nieuwe beleid is economisch belang gekoppeld aan het creëren van maatschappelijk draagvlak. Overheden, omwonenden en bedrijven leveren vanuit hun betrokkenheid een bijdrage aan de afweging van gevolgen van ontgrondingen op maatschappelijk en economisch terrein. Deze gevolgen doen zich op kortere of langere termijn voor, op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Een afwegingskader dat de gevolgen van het ontgronden beschrijft, inzichtelijk maakt en beoordeelt, ontbreekt tot op heden. Hetgeen het besluitvormingsproces inzake het verlenen van ontgrondingvergunningen niet transparant maakt. Het doel van dit artikel is tweeledig. Eerst worden de mogelijke gevolgen van ontgrondingen geïnventariseerd, daarna wordt ex post geëvalueerd hoe de afweging van gevolgen een plaats heeft gekregen in het beleid van de Provincie Gelderland. Het artikel besluit met een aantal aanbevelingen ter vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor ontgrondingen.
Winnen of verzanden : een studie naar de gevolgen van ontgrondingen
Haaften, M.A. van; Rietveld, M.P. ; Heijman, W.J.M. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 307) - ISBN 9789461738783 - 49
landschapsplanning - landschap - belevingswaarde - zandafgravingen - regionale planning - publieke participatie - regelingen - land van maas en waal - Nederland - landscape planning - landscape - experiential value - sand pits - regional planning - public participation - regulations - Netherlands
De winning van delfstoffen uit de oppervlakte, het ontgronden, veroorzaakt een onomkeerbare verandering van het landschap. Naast het winnen van zand (ontzanden) kan het daarbij gaan om klei, grind, mergel en schelpen. Het proces om tot een ontgronding te komen is een langdurig traject waarbij verschillende belangen van ontgronder, gemeente en bewoners tegen elkaar dienen te worden afgewogen. Een groep inwoners in Deest maakt zich zorgen om de ontgrondingen bij Deest: de Ganzenkuil (gerealiseerd), de Uivermeertjes (deels gerealiseerd deels in bedrijf) en de voorgenomen planvorming omtrent de Deesterkaap, Geertjesgolf en voorhaven. Deze bewoners verenigd in de ‘Stichting Goeie Gronde’ en de ontgronder Sagrex zijn betrokken geweest bij verschillende procedures bij de Raad van State met betrekking tot ontgrondingen, met wisselende uitkomsten. De Stichting Goeie Gronde heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van ontgrondingen in Deest voor de omgeving en haar bewoners.
Beoordeling van de toepassing van de methode Van Haaften op het ree in de provincie Drenthe
Bommel, P. van; Dekker, J.J.A. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. - \ 2013
Alterra - 24 p.
Het economische rendement van de activiteiten van een rundveepracticus op verschillende melkveebedrijven = The economic margins of activities of a bovine practitioner on dairy farms
Genugten, A.J.M. van; Haaften, J.A. van; Hogeveen, H. - \ 2011
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 136 (2011). - ISSN 0040-7453 - p. 794 - 800.
herd health management - veterinarians - netherlands
The economic margins of activities of a bovine practitioner on dairy farms Because of lower margins and market liberalisation veterinarians and farmers are increasingly negotiating rates. Therefore, the margins of veterinarians are under pressure. In addition, the sales if drugs, performance of operations or giving of advice arc more and more separated. These developments give veterinarians uncertainty about the profitability of their activities for dairy fanners. Not much is known about margins on veterinary activities on dairy farms. Moreover; it is interesting to see how much margins of the bovine practitioner differ between veterinary practises and dairy farms. In this study, invoices for bovine activities of 14 veterinary practises were combined with milk production registration data of the dairy farms of these practices. This way, the gross margin per bovine practitioner could be studied for the different veterinary practise. Moreover; the relation between gross margin and specification of the veterinary practise could be studied. Finally, the gross margin per dairy farm and the factors that influenced this gross margin were studied. The most important result was the observation that the gross margin per bovine practitioner was dependent on the number of dairy farms per practitioner, the margin on drugs and the region of the veterinary practise. The size of the veterinary practise, the share of the dairy farming within the practise and the source of the gross margin (drugs, time or operations) did not influence the gross margin. Variables that explained the gross margin per dairy farm were, amongst others, the number of dairy cows, the milk production level of the farms and participation in PIR-DAP system to support the veterinarians herd health and management program). There is no relation of gross margin per dairy farm and the veterinary practise or region.
Schets-vaardigheden in de bouwsector
Haaften, A.J. van - \ 2010
Delft : Publicatieburo Bouwkunde - ISBN 9789052692388 - 64 p.
Tekentaal, codificaties en projecties in ontwerptekeningen
Haaften, A.J. van - \ 2010
Wageningen : Wageningen Universiteit, leerstoelgroep Landschapsarchitectuur - ISBN 9789085859109 - 145
landschapsarchitectuur - ontwerp - landscape architecture - design
The psychological impact of the Foot and Mouth Disease crisis on Dutch dairy farmers
Haaften, E.H. Van; Olff, M. ; Kersten, P.H. - \ 2004
NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 51 (2004)4. - ISSN 1573-5214 - p. 339 - 349.
psychologie - boeren - melkveehouderij - mond- en klauwzeer - mentale stress - marginalisering - depressie - nederland - psychology - farmers - dairy farming - foot and mouth disease - mental stress - marginalization - depression - netherlands - coping styles - inventory - defense - stress
Farmers in general have to deal with many changes upon which traditional behaviour or knowledge has no answer. One of these is the European policy to combat epidemic livestock diseases as happened in the Netherlands in 1998 with Swine Fever and in 2001 with Foot and Mouth Disease (FMD). The psychological impact of the FMD-policy has hardly been investigated. In this study this impact was studied among dairy farmers by comparing areas with different severity of the crisis. Subjects came from one cultural group: Dutch dairy farmers (n = 661). Questionnaires about stress, psychological marginalization and depression were administered in three different areas: the `culled¿ area, the `buffer¿ area and the FMD-`free¿ area. The psychological impact of the FMD-crisis was associated with differences in levels of stress, marginalization and depression. It was concluded that the impact of the FMD-crisis was considerable, especially for farmers in the `culled¿ area.
Human resilience in a degrading environment: A case study in China
Haaften, A.J. ; Yu, Z.R. ; Vijver, F.J.R. van den - \ 2004
Asian Journal of Social Psychology 7 (2004)2. - ISSN 1367-2223 - p. 205 - 219.
beck depression inventory - stress - indicators - tragedy - commons - version
Psychological aspects of environmental degradation were studied among 753 Chinese farmers. A good fit was found for a structural equation model postulating a relationship between various input variables (i.e. environmental degradation, socio-economic status, education, coping, and locus of control), a latent variable (called resilience), and three output variables (i.e. stress, marginalization, and depression). Higher scores on internal locus of control, problem solving, socioeconomic status, and modernity and lower scores on environmental degradation, avoidance, and support seeking were associated with more resilience.
Pattern in plant communities in the Lower Basin of the Biebrza National Park
Sykora, K.V. ; Brink, D.J. ten; Buis, E. ; Haaften, E.J. van; Klimkowska, A. - \ 2002
In: Grazing as a conservation management tool in peatland (Report of a Workshop, 22-26 April 2002) / Bokdam, J., van Braekel, A., Werpachowski, C., Znaniecka, M., Goniadz, Poland : WWF - p. 37 - 44.
Veerkracht
Haaften, E.H. van; Kersten, P.H. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 539) - 213
dierhouderij - houding van boeren - rundveeziekten - nederland - melkveehouderij - mond- en klauwzeer - boerengezinnen - psychosociale aspecten - bedrijfsonderzoeken - psychologie - gezondheid - landbouw - animal husbandry - farmers' attitudes - cattle diseases - netherlands - dairy farming - foot and mouth disease - farm families - psychosocial aspects - farm surveys - psychology
Onderzoek naar de psycho-sociale gevolgen van de mond- en klauwzeer epidemie. Interviews bij melkveebedrijven (mannen en vrouwen) in de geruimde gebieden, de toezichtgebieden en het vrije gebied tijdens de MKZ crisis
Response to Charles Bailey
Korthals, M.J.J.A.A. ; Haaften, W. van; Wren, T. - \ 1999
Studies in philosophy and education 18 (1999). - ISSN 0039-3746 - p. 185 - 187.
Rise and fall of a knowledge system: the Dutch system of education, research and extension in agriculture.
Korthals, M. ; Maat, H. - \ 1998
In: The University and the Knowledge Society / Baggen, P., Tellings, A., van Haaften, W., - p. 105 - 122.
Introduction.
Baggen, P. ; Tellings, A. ; Haaften, A.W. van - \ 1998
In: The university and the knowledge society Bemmel : Concorde - p. 7 - 11.
The university and the knowledge society.
Baggen, P. ; Tellings, A. ; Haaften, A.W. van - \ 1998
Bemmel : Concode
Psychological stress and marginalization as indicators of human carrying capacity in deforesting areas.
Haaften, E.H. van; Vijver, F.J. van de - \ 1997
International Journal of Sustainable Development and World Ecology 3 (1997). - ISSN 1350-4509 - p. 32 - 42.
Psychological consequences of environmental degradation.
Haaften, E.H. van; Vijver, F.J. van de - \ 1997
Journal of Health Psychology 4 (1997). - ISSN 1359-1053 - p. 411 - 429.
Philosophy of development, reconstructing the foundations of human development and education.
Haaften, W. van; Korthals, M. ; Wren, T. - \ 1997
Dordrecht : Kluwer Academic Publishers - 292 p.
Developmental philosopy and postmodernism.
Korthals, M. ; Mul, J. de - \ 1997
In: Philosophy of Development / van Haaften, Wouter, Korthals, Michiel, Wren, Thomas, Dordrecht/Boston/London : Kluwer Academic Publishers - p. 245 - 260.
Reconstruction and explanation of foundational development.
Korthals, M. - \ 1997
In: Philosophy of Development / van Haaften, Wouter, Korthals, Michiel, Wren, Thomas, Dordrecht/Boston/London : Kluwer Academic Publishers - p. 55 - 73.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.