Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 955

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  COVID 19 and the effects on Dutch consumers’ food waste behaviour
  Haar, Sandra van der; Zeinstra, Gertrude ; Bos-Brouwers, Hilke ; Janssen, Anke - \ 2020
  COVID-19 and the effects on Dutch consumers’ food waste behaviour
  Bos-Brouwers, H.E.J. ; Haar, S. van der; Zeinstra, G.G. ; Janssen, A.M. - \ 2020
  Wageningen Food & Biobased Research
  Results of online consumer survey study on the effect of the COVID-19 intelligent lockdown measures on food waste related behaviour of Dutch Households.
  Waterkwaliteit en nutriëntenbalansen Waterschap Hollandse Delta : Analyse van de nutriëntenbelasting, herkomst, achtergrondbelasting en effecten van landbouwmaatregelen in het beheergebied van Waterschap Hollandse Delta
  Boekel, Erwin van; Renaud, Leo ; Schipper, Peter - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2995) - 91
  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat het oppervlaktewater in 2027 voldoende schoon en ecologisch gezond is. In veel Nederlandse wateren is de nutriëntenbelasting (nog) te hoog om de KRW-doelen te halen. Het Waterschap Hollandse Delta analyseert haar watersystemen om beter inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden om de ecologische toestand te verbeteren. Ter ondersteuning van deze analyse is in dit onderzoek de nutriëntenbelasting en herkomst voor de periode 2006-2013 gekwantificeerd voor de regionale wateren in Voorne-Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Hiertoe zijn in samenwerking met het waterschap de ruimtelijke grenzen van de afwateringsgebieden bepaald en is met de methode ECHO voor deze gebieden een water- en nutriëntenbalans opgesteld. Voor de afwateringsgebieden op IJsselmonde en het Eiland van Dordrecht zijn de belasting en herkomst op een meer globaal niveau gekwantificeerd.Op basis van de herkomst in het zomerhalfjaar zijn voor de KRW-waterlichamen de achtergrondbelasting en achtergrondconcentraties afgeleid door onderscheid te maken tussen antropogene bronnen en overige bronnen die beleidsmatig als natuurlijke of seminatuurlijk kunnen worden beschouwd. Ook is gekwantificeerd hoeveel de af- en uitspoeling uit landbouwgronden afneemt aan het einde van de KRW-planperiode, uitgaande van het generieke mestbeleid conform het 5e NAP en is een scenario berekend waarin diverse DAW-maatregelen worden genomen. De nutriëntenbelasting komt voor een groot deel door af- en uitspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden. Voor stikstof wordt de af- en uitspoeling vooral bepaald door actuele bemesting en in iets mindere mate door (seminatuurlijke) nalevering van de bodem. Voor fosfor wordt de af- en uitspoeling vooral bepaald door historische mestgiften, nalevering uit de landbouwbodem en kwel. RWZI’s hebben slechts in een paar afwateringsgebieden invloed. Andere belangrijke bronnen zijn inlaatwater en stikstofdepositie op open water. In het zomerhalfjaar wordt op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten veel water ingelaten, waardoor de bijdrage hiervan relatief groot is. Op basis van de herkomstanalyse zijn hoge percentages berekend voor de achtergrondbelasting en hiermee ook hoge achtergrondconcentraties van het oppervlaktewater. Met het generieke mestbeleid conform het 5e NAP neemt de af- en uitspoeling uit landbouwgronden tot enkele procenten af. Voor stikstof kan – met een hoge implementatiegraad van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)-maatregelen – de af- en uitspoeling duidelijk verder afnemen, maar voor fosfor biedt dit weinig potentie.
  De boer heeft toekomst
  Olde, Evelien de - \ 2020

  Het einde van het boerenbedrijf zoals wij dat kennen. Dat bepleit de Wageningse onderzoeker Evelien de Olde. In een internationaal opvallende visie schetst zij samen met haar collega Imke de Boer het voedselsysteem van 2050. Dat is begrensd door wat natuur en milieu aankunnen, afgeschermd van de ongezonde wereldmarkt en gebaseerd op veel nauwere banden tussen boeren en consumenten.

  Wageningen Marine Research lanceert ‘Schelpdiermonitor’
  Wijsman, J.W.M. ; Leuverink, C.B.M. - \ 2020
  Nature Today
  25-OKT-2020 - Welke schelpdieren leven in de Nederlandse kustwateren? Wat zijn de aantallen, biomassa’s en waar zitten ze precies? Hoe ontwikkelen bepaalde soorten zich? Via de nieuwe tool 'Schelpdiermonitor' stelt Wageningen Marine Research haar unieke datasets, vanuit de diverse jaarlijkse schelpdiersurveys, via een webviewer voor iedere belangstellende beschikbaar.
  Defusing Land Disputes? The Politics of Land Certification and Dispute Resolution in Burundi
  Tchatchoua-Djomo, Rosine ; Leeuwen, Mathijs van; Haar, Gemma van der - \ 2020
  Development and Change 51 (2020)6. - ISSN 0012-155X - p. 1454 - 1480.

  There is a growing interest in localized land registration, in which user rights are acknowledged and recorded through a community-based procedure, as an alternative to centralized titling to promote secure tenure in sub-Saharan Africa. Localized land registration is expected to reduce land disputes, yet it remains unclear how it impacts disputes in practice. This is an urgent question for war-affected settings that experience sensitive land disputes. This article discusses findings from ethnographic fieldwork in Burundi on pilot projects for land certification. It identifies three ways in which certification feeds into land conflicts rather than preventing or resolving them. First, land certification represents a chance for local people to enter a new round of claim making, as those ignored or disenfranchised in earlier rounds see new opportunities. Second, it offers an avenue for institutional competition between different land-governing institutions. Third, certification provides politicians with openings to interfere in tenure relations and to expand their support base. The authors conclude that these problems are not simply a matter of inadequate policy design. Rather, there are crucial political dimensions to land conflicts and land tenure in Burundi, which means that land registration programmes run the risk of inflaming conflictive property relations in rural communities.

  You can play to a cow's strengths too: we should make much better use of animals' resilience
  Rebel, Annemarie - \ 2020
  Bladluis en haar eigenaardigheden
  Messelink, G. - \ 2020
  ‘Kijk vanuit behoefte kip, niet mens’
  Jong, I.C. de - \ 2020
  De Pluimveehouderij (2020). - ISSN 0166-8250 - p. 24 - 26.
  animal welfare - animal production - poultry - animal behaviour - animal health - animal housing
  Hoe meten we kippengeluk? Wageningse onderzoeker Ingrid de Jong houdt zich er dagelijks mee bezig. Zij en haar projectteam onderzoeken dierenwelzijn en diergezondheid bij pluimvee.
  SCIENCE TALKS CORONA: testen op het coronavirus
  Weesendorp, E. - \ 2020
  Wageningen University & Research
  Eefke Weesendorp is afdelingshoofd crisisorganisatie en diagnostiek. Ze vertelt hoe het in dierziekten gespecialiseerde Wageningen Bioveterinary Research haar expertise nu inzet voor het testen van mensen op het coronavirus.
  Exploring the effects of a healthy school lunch on cognitive performance in Dutch primary school children within the Healthy School Lunch project
  Dijkstra, Coosje ; Haar, Sandra van der; Bergen, Geertje van; Kleef, Ellen van; Vingerhoeds, Monique - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research report 2041) - ISBN 9789463953832 - 17
  The ‘Healthy School Lunch’ project (PPS Een gezonde schoollunch - TKI AF-16098) aimed to study the feasibility and impact of offering a healthy school lunch in Dutch primary schools. In the first phase of the project we studied the support for a healthy school lunch among a wide range of stakeholders and we explored what they thought a healthy school lunch should look like. The next phase aimed to study the effects of a healthy school lunch on dietary intake and cognitive performance. In order to investigate the effects of providing a healthy school lunch on the dietary intake of children during lunch, a longitudinal intervention study with three schools was designed, where a healthy school lunch was offered for six months. Due to various financial and methodological reasons that were not fully considered when starting this project, it was not possible to combine the dietary intake and cognition study in the school lunch intervention. Instead, we explored the possibilities and requirements to perform a solid experimental cross-over study on the effects of a healthy school lunch on cognitive performance within the Healthy School Lunch Project. This process is described in the current report. We started with a review of the literature on the effects of a healthy school lunch on cognitive performance of children. Studies on the immediate and transient effects of a healthy school lunch versus skipping lunch showed, on a variety of cognitive measures, small and inconsistent effects on alertness and working memory of children. Studies on the long-term effects of a healthy school lunch versus habitual lunch showed small improvements in concentration and language processing ability of children. Given the restriction that long term effects of a school lunch on cognitive performance could not be examined within the scope of this project, the focus shifted to understanding immediate effects. A well-designed study to capture immediate effects of a healthy school lunch on cognitive performance of children within our project would require a strictly controlled cross-over design in a school setting. The intervention should consist of an ad libitum buffet-style healthy school lunch, compared with a control condition in which children eat ad libitum from a provided lunch comparable to the common relatively unhealthy packed school lunch of Dutch children. Finding an adequate measure for cognitive performance is hampered by the great variation of previously used measures across studies. These ranged from relatively indirect measures of concentration and disengagement to standardized computerized tests assessing specific cognitive domains such as alertness and higher-level executive functions. Hence, a comprehensive battery of tests would be advisable to explore various potential effects. Power calculations would be needed to determine the sample size of such a study, but it is clear that large numbers of children would be needed, given the small expected effects and methodological challenges. As more than one participating school would be needed, multilevel statistical models would be required to handle grouped and individual children’s data. More research on the effects of a healthy school lunch on cognition in primary school children would be very useful. However, a well-designed study that would provide convincing evidence of the effects of a healthy school lunch on cognitive performance in primary school children, would require a high cost set-up that places a very high burden on both the children and the schools. Therefore, we decided that it is not realistic to perform this study within the Healthy School Lunch project. In this report we would like to share our findings, considerations and recommendations to researchers of future studies on the effect of healthy school lunches on cognitive performance in children.
  Open brief aan ministers van LNV en Milieu en Wonen
  Bakker, Martha ; Boersma, Hidde ; haar, Bernard ter; Hennink, Michiel ; Rabbinge, Rudy ; Veerman, Cees ; Winsemius, Pieter ; Zeeuw, Friso de; Kasteren, Joost van - \ 2020
  Open brief aan ministers van LNV en Milieu en Wonen
  Quantifying the Feedback Between Rice Architecture, Physiology, and Microclimate Under Current and Future CO2 Conditions
  Sikma, M. ; Ikawa, H. ; Heusinkveld, B.G. ; Yoshimoto, M. ; Hasegawa, T. ; Groot Haar, L.T. ; Anten, N.P.R. ; Nakamura, H. ; Vilà-Guerau de Arellano, J. ; Sakai, H. ; Tokida, T. ; Usui, Y. ; Evers, J.B. - \ 2020
  Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 125 (2020)3. - ISSN 2169-8953
  food security - Free-Air CO Enrichment (FACE) - land-atmosphere - microclimate - plant physiology

  To assess the micrometeorological consequences of rice variety choices in relation to rising CO2 associated to climate change, we quantified the interplay between rice architecture, physiology, and microclimate in current (~385 μmol mol−1) and future (~580 μmol mol−1) CO2 microenvironments. Two rice varieties contrasting in canopy structure and physiology were grown embedded in irrigated rice paddies, under elevated CO2 (using a Free-Air CO2 Enrichment facility) and ambient CO2 conditions. The high-yielding indica variety Takanari is more photosynthetically active and characterized by a more open canopy than a commonly cultivated variety Koshihikari. Our results show a strong diurnal interplay between solar angle, canopy structure, plant physiology, and the overlying atmosphere. Plant architecture was identified as a strong determinant of the relation between plant physiology and microclimate that in turn affects the surface forcing to the overlying atmosphere. Takanari was able to maintain lower canopy temperature both in current and future CO2 owing to the greater atmospheric mixing and stomatal conductance than Koshihikari. In the perspective of food security, a shift to such a higher-yielding variety would have consequences on the regional surface energy balance, which subsequently might alter regional weather.

  Necessity or choice: women’s migration to artisanal mining regions in eastern DRC
  Bashwira, Marie Rose ; Haar, Gemma van der - \ 2020
  Canadian Journal of African Studies 54 (2020)1. - ISSN 0008-3968 - p. 79 - 99.
  artisanal mining - eastern DRC - migration - mobility - social navigation - violent conflict - women

  Women have long remained invisible in representations of artisanal mining in eastern Democratic Republic of Congo. Based on original field data, this paper seeks to fill that gap. It shows how women come to mining sites with the hope of finding a degree of security, economic possibilities and the start of a new life. Contrary to what dominant discourses on the “resource curse” and sexual violence towards women have suggested, women may find a degree of protection in mining areas. We take the analysis beyond the “push” and “pull” factors with which migration is usually explained, to understand women’s motivation to move into mining areas as complex and changing. The study situates women’s movement to the mines within their life trajectories which are shaped by violence and various forms of insecurity. The notion of social navigation is brought in to understand how they cope with gender discrimination, challenges and risks in the mining economy. The paper shows how push and pull factors merge over time and how some women succeed in creating new sources of revenue and manage to mitigate the situation of vulnerability in which they find themselves.

  Claim-making as social practice – Land, politics and conflict in Africa
  Haar, Gemma van der; Leeuwen, Mathijs van; Vries, Lotje de - \ 2020
  Geoforum 109 (2020). - ISSN 0016-7185 - p. 111 - 114.
  Mass spectrometric fragmentation patterns discriminate C1- and C4-oxidised cello-oligosaccharides from their non-oxidised and reduced forms
  Sun, Peicheng ; Frommhagen, Matthias ; Kleine Haar, Maloe ; Erven, Gijs van; Bakx, Edwin J. ; Berkel, Willem J.H. van; Kabel, Mirjam A. - \ 2020
  Carbohydrate Polymers 234 (2020). - ISSN 0144-8617
  Biomass conversion - Cello-oligosaccharides - HILIC-ESI-CID-MS/MS - Lignocellulose - LPMOs - Mass spectrometric fragmentation - Oxidation - Reduction

  Lytic polysaccharide monooxygenases (LPMOs) are powerful enzymes that degrade recalcitrant polysaccharides, such as cellulose. However, the identification of LPMO-generated C1- and/or C4-oxidised oligosaccharides is far from straightforward. In particular, their fragmentation patterns have not been well established when using mass spectrometry. Hence, we studied the fragmentation behaviours of non-, C1- and C4-oxidised cello-oligosaccharides, including their sodium borodeuteride-reduced forms, by using hydrophilic interaction chromatography and negative ion mode collision induced dissociation - mass spectrometry. Non-oxidised cello-oligosaccharides showed predominantly C- and A-type cleavages. In comparison, C4-oxidised ones underwent B-/Y- and X-cleavage close to the oxidised non-reducing end, while closer to the reducing end C-/Z- and A-fragmentation predominated. C1-oxidised cello-oligosaccharides showed extensively A-cleavage. Reduced oligosaccharides showed predominant glycosidic bond cleavage, both B-/Y- and C-/Z-, close to the non-reducing end. Our findings provide signature mass spectrometric fragmentation patterns to unambiguously elucidate the catalytic behaviour and classification of LPMOs.

  Drivers, barriers and interventions for food waste behaviour change: a food system approach
  Zeinstra, Gertrude ; Haar, Sandra van der; Bergen, Geertje van - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Report / Wageningen Food & Biobased Research 2011) - ISBN 9789463952774 - 32
  Intricate links: Displacement, ethno-political conflict, and claim-making to land in Burundi
  Tchatchoua-Djomo, Rosine ; Haar, Gemma van der; Dijk, Han van; Leeuwen, Mathijs van - \ 2020
  Geoforum 109 (2020). - ISSN 0016-7185 - p. 143 - 151.
  Burundi - Claim-making - Displacement - Ethno-political conflict - Identity - Land disputes - Victimhood
  This paper explores claim-making to land in Burundi, where civil war and multiple waves of displacement and return have resulted in complex disputes over land. Zooming in on two different regions, the paper shows that, as people articulate their claims and defend their interests in land disputes, they strategically draw on a diversity of arguments, related to legal categories, notions of belonging and citizenship, social categories derived from (land) policy, but also victimhood, security concerns, and political loyalty. Post-peace agreement land policies play an important role in this, as they instrumentalise war-based categories of identity and victimhood, privileging certain groups of displaced people for political purposes. As we show in two case studies, claim-making tactics follow shifting political discourses and policy changes, as people seek to secure the support of (powerful) allies. A perspective on processes of making claims to land allows us to explore the entanglements between multiple waves of displacement, policy implementation and the instrumentalisation of identities in conflict-affected settings.
  Voeding Slim Thuis: Voedingsadvies op maat ondersteund met warme maaltijden
  Doets, Esmee ; Meijboom, S. ; Haar, S. van der; Paling, Odette ; Timmer, M.J. - \ 2019
  The potential of ICT tools in changing consumers’ food waste behaviour
  Haar, S. van der; Zeinstra, G.G. ; Dijksterhuis, G.B. ; Vogels, J.W.P.M. ; Bos-Brouwers, H.E.J. - \ 2019
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.