Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 14 / 14

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Haaring
Check title to add to marked list
Telen met toekomst roos: Secundaire plagen in de rozenteelt (information sheet)
Pijnakker, J. ; Steenpaal, S.E.F. van; Boertjes, B.C. ; Haaring, M.A. - \ 2007
plantenplagen - rozen - coccus hesperidum - panonychus ulmi - insecten - insectenplagen - bloementeelt - gewasbescherming - plagenbestrijding - plant pests - roses - insects - insect pests - floriculture - plant protection - pest control
Beschrijving van 3 plantenplagen bij rozen: Brandnetelwants, (Liocoris tripustulatus), Platte dopluis, (Coccus hesperidum), Fruitspintmijt, (Panonychus ulmi)
Waarschuwingssyteem voor bestrijding van echte meeldauw in vaste planten: intern verslag 2004
Dalfsen, Pieter van; Haaring, Marie-Anne ; Böhne, Sabine ; Wubben, Jos ; Kuik, Fons van - \ 2005
Boskoop : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., PPO bomen - 15
Bestrijding schadelijke rupsensoorten in de glastuinbouw met sluipwespen : toetsing van Cotesia vanessae in het laboratorium en toetsing van Meteorus gyrator tegen turkse mot (Chrysodeixis chalcites) in komkommer
Bloemhard, C.M.J. ; Haaring, M.A. - \ 2005
2005 : PPO Business Unit Glastuinbouw (WUR) - 43
glastuinbouw - gewasbescherming - rupsen - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - sluipwespen - kasproeven - komkommers - greenhouse horticulture - plant protection - caterpillars - augmentation - parasitoid wasps - greenhouse experiments - cucumbers
Zowel in groente- als sierteelten onder glas komen rupsen voor uit de families Noctuidae, Tortricidae en Pyralidae. Bestaande chemische middelen of biologische bestrijders voldoen vaak niet. Uit literatuuronderzoek zijn een aantal sluipwespsoorten gekomen die kandidaat zijn voor de bestrijding van rupsen. Via veldwaarnemingen werd vastgesteld welke sluipwespen van rupsen zich spontaan hebben gevestigd in kassen, in zowel bloemen- als groenteteelten. In alstroemeria werd veelvuldig de sluipwesp Microplites mediator (Haliday) gevonden als parasiet van de kooluil. In een gerberateelt werden koolbladrollers vooral door Cotesia vestalis (Haliday) geparasiteerd. Uit een voorafgaand project kwam Meterorus gyrator als kandidaat, en werd Cotesia vanessae spontaan aangetroffen. Deze laatste parasiteert in de natuur rupsen van de atalanta-vlinder op brandnetel, maar werd in kassen gevonden op de (niet verwante) turkse mot.
Biologische bestrijding van Duponchelia : bestrijding van Duponchelia fovealis met bodempredatoren en biologische middelen, met aandacht voor invloeden van gewas, teeltsubstraat en toedieningstechniek
Messelink, G.J. ; Haaring, M.A. ; Holstein, R. van; Wensveen, W. van - \ 2005
Naaldwijk : PPO BU Glastuinbouw (Rapporten BU GTB ) - 55
insectenplagen - plantenplagen - biologische bestrijding - nederland - rupsen - insect pests - plant pests - biological control - netherlands - caterpillars
De vlinder Duponchelia fovealis is een opkomend plaagorganisme dat zich in de jaren negentig heeft gevestigd in de Nederlandse kassen. Schade wordt vooral ondervonden in potplanten door vraat van rupsen aan plantendelen. Deze rupsen leven over het algemeen goed verscholen bij de plantvoet, waardoor een bestrijding met insecticiden in dichte gewassen onvoldoende effectief kan zijn. Een alternatief voor insecticiden kan inzet van bodempredatoren zijn. Rupsen en eieren van Duponchelia worden mogelijk wel bereikt met deze rovers, die actief zoeken naar prooien. Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een biologisch bestrijdingssysteem, waarmee populaties van Duponchelia tot een acceptabel niveau kunnen worden onderdrukt. In dit onderzoek is daarom gekeken naar de effecten van nieuwe bodempredatoren en de invloed van gewas en substraat op deze bodempredatoren en op Duponchelia zelf. De effecten van een aantal biologische en chemische middelen op Duponchelia zijn onder kasomstandigheden bepaald, waarbij eveneens is gekeken naar combinaties van behandelingen. Tenslotte werd aandacht gegeven aan het belang van spuitfrequentie en toedieningstechniek op de effectiviteit van een verspuitbaar middel.
Duponchelia tactisch onder de duim houden
Messelink, G.J. ; Haaring, M.A. - \ 2005
Vakblad voor de Bloemisterij 60 (2005)11. - ISSN 0042-2223 - p. 39 - 39.
gewasbescherming - potplanten - plantenplagen - pyralidae - lepidoptera - insectenbestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - diagnostische technieken - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - plant protection - pot plants - plant pests - pyralidae - lepidoptera - insect control - integrated pest management - diagnostic techniques - agricultural research - greenhouse horticulture
Vretende duponcheliarupsen bestrijden is lastig, want ze leven goed verscholen bij de plantvoet. PPO onderzocht methoden om de plaag te beheersen. Een combinatie van tactieken gaf goede resultaten
Quick scan emissies : gewasbeschermingsmiddelen- , nutriënten-, en CO2-emissies bij 9 moderne glastuinbouwbedrijven
Raaphorst, M. ; Nijs, L. ; Voogt, W. ; Schepman - Haaring, M. - \ 2003
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., Sector Glastuinbouw - 20
Ontwikkeling van een semi-kunstmatig medium voor Vanessa atalanta en Vanessa cardui
Messelink, G.J. ; Haaring, M.A. - \ 2003
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., Sector Glastuinbouw - 13
Efficacy evaluation of fungicides against downy mildew Bremia lactuca in lettuce
Haaring-Schepman, M.A. ; Slooten, M.A. van; Staaij, M. van der - \ 2003
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., Business Unit Glastuinbouw - 11
Deugdelijkheidsonderzoek van 4 middelen tegen valse meeldauw (Bremia lactuca) in sla
Haaring, M.A. ; Slooten, M.A. van - \ 2003
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw - 17
bremia lactucae - lactuca sativa - slasoorten - gewasbescherming - pesticiden - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - bladgroenten - nederland - lettuces - plant protection - pesticides - agricultural research - greenhouse horticulture - leafy vegetables - netherlands
Najaar 2003 is er door PPO-Business Unit Glastuinbouw in Naaldwijk onderzoek uitgevoerd naar de werking van nieuwe bestrijdingsmiddelen tegen Bremia lactuca in sla. Deze proef is een herhaling van het onderzoek van begin 2003. Naast de 3 middelen uit die betreffende proef is een vierde middel in dit onderzoek opgenomen. Het betreft de plantversterker c.q. bladmeststof Kendal. De middelen die in dit onderzoek zijn getest, zijn voorgedragen door LTO, de slacommissie en het PPO in samenspraak met de betreffende fabrikanten. Dit onderzoek werd gefinancierd door het PT. De betreffende fabrikanten leverden de te testen producten en bijhorende proefontheffingen. Omdat de geteste middelen voor de slateelt geen toelating hebben, worden ze in dit verslag onder code vermeld.
Acaricidenonderzoek in roos
Pijnakker, J. ; Klap, J.M. ; Haaring, M.A. - \ 2003
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 24
plantenplagen - rosa - rozen - struiken - insectenbestrijding - chemicaliën - glastuinbouw - landbouwkundig onderzoek - nederland - plant pests - roses - shrubs - insect control - chemicals - greenhouse horticulture - agricultural research - netherlands
De ontwikkeling van moderne acariciden heeft sterk bijgedragen tot een betere bestrijding van spintmijten in de rozenteelt. Maar door overmatig en onverstandig gebruik dreigen de succesvolste middelen verloren te gaan. De afgelopen jaren hebben 30 à 40 % van de rozentelers te veel problemen met de bestrijding van spintmijten. Ondanks de beschikbare middelen loopt spint nog te vaak uit de hand. Men vraagt zich af welke middelen nog voldoende werkzaam zijn. Het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving heeft in opdracht van het Productschap Tuinbouw onderzoek gedaan naar verschillende middelen met acaricide effect. In een vaasproef en een kasproef is de effectiviteit bepaald van een aantal acariciden tegen de kasspintmijt Tetranychus urticae. Controlebehandelingen waren water en het standaard middel Vertimec (abamectine). Middelen van natuurlijke oorsprong werden ook in het onderzoek opgenomen. Ook zijn van een aantal middelen verschillende concentraties vergeleken. In het eerste onderzoek, de vaasproef, hadden Eggs it + M-Protect, Oberon en Bugs Plus een betrouwbaar hoger bestrijdingseffect dan andere middelen zeven dagen na de bespuiting. In het tweede onderzoek, de kasproef, toonden Aseptacarex, Floramite en Milbeknock zes dagen na de tweede bespuiting een significant verschil in de werking tegen spintmijten in vergelijking met de waterbehandeling.
Quick scan emissies : gewasbeschermingsmiddelen-, nutriënten- en CO2-emissies bij 9 moderne glastuinbouwbedrijven
Raaphorst, M.G.M. ; Nijs, E.M.F.M. ; Voogt, W. ; Haaring, M.A. - \ 2003
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 20 p.
emissie - pesticiden - voedingsstoffen - kooldioxide - glastuinbouw - duurzaamheidsscan - nederland - emission - pesticides - nutrients - carbon dioxide - greenhouse horticulture - sustainability scan - netherlands
Reductie uitspoeling gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw : vergelijking van twee watergeefstrategieën op de uitspoeling van methiocarb en methomyl in de chrysantenteelt
Haaring, M.A. ; Runia, W.T. ; Staaij, M. van der - \ 2002
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw 433039) - 41
Bestrijding van de adulten van de gegroefde lapsnuitkever d.m.v. bladbespuitingen : Boskoop, 1997
Haaring-Schepman, M.A. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 1998
Boskoop : Proefstation voor de Boomkwekerij (Intern verslag / Proefstation voor de Boomkwekerij 4105-10) - 21
Stalklimaat en stalbouw in relatie tot de gezondheid van de dieren op varkensmestbedrijven
Haaring, H. ; Tielen, M.J.M. ; Verstegen, M.W.A. - \ 1978
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 103 (1978). - ISSN 0040-7453 - p. 573 - 582.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.