Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 31

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Met hagel op aardappels schieten
  Rietman, H. - \ 2012
  Gewasbescherming 43 (2012)3. - ISSN 0166-6495 - p. 83 - 85.
  resistentieveredeling - ziekteresistentie - phytophthora infestans - aardappelen - genetisch bepaalde resistentie - genen - genlokalisatie - moleculaire genetica - resistance breeding - disease resistance - phytophthora infestans - potatoes - genetic resistance - genes - gene location - molecular genetics
  Op 20 juni 2011 promoveerde Hendrik Rietman aan Wageningen University (WUR) op zijn proefschrift getiteld: “Putting the Phytophthora infestans genome sequence at work; multiple novel avirulence and potato resistance gene candidates revealed”. Zijn promotor, Prof. Dr. Richard G. F. Visser, en co-promotor, Dr. Ir. Vivianne G. A. A. Vleeshouwers, zijn beiden verbonden aan de leerstoelgroep Plantenveredeling van de WUR, waar ook het onderzoek werd uitgevoerd. Tevens is er samengewerkt met de leerstoelgroep Fytopathologie (WUR), het Sainsbury Lab en het James Hutton Instituut (beiden gevestigd in het Verenigd Koninkrijk). Financiering was afkomstig van het ‘Parapluplan Phytophthora’ en WUR Plantenveredeling.
  Gevolgen van hagelschade voor de fruitteelt : onderzoek naar gevolgschade van zware hagel in de fruitteelt en praktijkervaringen na zware hagel in 2008
  Steeg, P.A.H. van der; Roelofs, P.F.M.M. ; Vliegen-Verschure, A. - \ 2010
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (@Praktijkonderzoek Plant Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit ; nr. 2010-02 nr. 2010-02) - 77
  fruitteelt - fruitgewassen - hagelschade - hagel - nadelige gevolgen - probleemoplossing - inventarisaties - kwekers - tuinbouw - maatregelen - fruit growing - fruit crops - hail damage - hail - adverse effects - problem solving - inventories - growers - horticulture - measures
  Resultaten van onderzoek naar aanleiding van zware hagel in 2008 die in de fruitteelt grote schade aan vruchten en bomen veroorzaakte. Doel is kennis te vergaren van verschillende maatregelen om het herstel van de bomen te bevorderen en de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was het doel de kennis en ervaring vast te leggen, zodat deze bij toekomstige soortelijke situaties direct beschikbaar is.
  Keiharde conclusies na meedogenloze hagelstenen
  Verstegen, S. ; PPO Fruit, - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)36. - ISSN 0925-9694 - p. 48 - 49.
  demonstratiebedrijven, landbouw - open dagen - hagelschade - spuitapparatuur - meeldauw - gewasbescherming - ultraviolette straling - fruitteelt - demonstration farms - open days - hail damage - spraying equipment - mildews - plant protection - ultraviolet radiation - fruit growing
  Op 13 augustus 2009 werd een open middag gehouden bij PPO Randwijk. Onderwerpen waren nazorg na hagel, spuittechniek en UV-c tegen meeldauw
  Acutaliteit aan top bij Open dag Fruitkenniscentrum
  Vliegen-Verschure, A. ; PPO Bomen-bollen, - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)32. - ISSN 0016-2302 - p. 21 - 21.
  fruitteelt - fruitgewassen - peren - rassen (planten) - open dagen - demonstratiebedrijven, landbouw - voorlichting - spuiten - fruit growing - fruit crops - pears - varieties - open days - demonstration farms - extension - spraying
  Op de Open dag Fruitkenniscentrum in Randwijk op 13 augustus 2009 zijn vele actualiteiten uit praktijkonderzoeken en diverse noviteiten te zien. Centraal op deze dag staan : dunning in appel en peer; teelt van Rubens, Wellant en Jumani; de nieuwe perenrassen; beperken van vervolgschade na hagel en nieuwe spuittechnieken
  Wat te doen na zware hagelschade ; de gevolgen van zomerhagel voor fruitteelt, deel 2
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)25. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
  fruitteelt - fruitgewassen - hagelschade - vruchtbomen - beschadigingen - fruit growing - fruit crops - hail damage - fruit trees - injuries
  Na de extreem zware hagel van 22 juni 2008 is op de proeftuin van PPO in Randwijk een aantal proeven gestart, met als doel vervolgschade aan de zwaar beschadigde bomen zoveel mogelijk te voorkomen. In 2009 lijkt de vervolgschade zowel bij PPO in Randwijk als bij andere getroffen telers mee te vallen. Wat zijn de effecten van de diverse maatregelen?
  Decreasing eel stocks: survival of the fattest?
  Belpaire, C.G.L. ; Goemans, G. ; Quataert, P. ; Hagel, P. ; Boer, J. de - \ 2009
  Ecology of Freshwater Fish 18 (2009)2. - ISSN 0906-6691 - p. 197 - 214.
  anguilla-anguilla-l - european eel - fresh-water - silver eel - sexual-maturation - flame retardants - flanders belgium - temporal trends - thames estuary - sargasso sea
  Since the 1980s, the European eel Anguilla anguilla stock is in steep decline. Lipid reserves are essential to cover energetic requirements for silver eel migration and reproduction. Two large and independent data sets from Belgium and The Netherlands show an average one-third decrease in fat contents of yellow eels over the past 15 years. Also Le Cren's relative condition factor decreased. On the basis of the somatic energy reserves, reproductive potential of eels from various latitudes over Europe was estimated, assuming fat levels in yellow eel are indicative of those in silver eels. Only large individuals, females as well as males, with high lipid content seem to be able to contribute to the spawning stock. The decrease in fat content in yellow eels may be a key element in the stock decline and raises serious concerns about the chances of the stock to recover
  Zware hagel juni 2008 : schade, maatregelen en gevolgen : laanbomen
  Sluis, B.J. van der; Nouwens, F.H.C. ; Steege, W. van der - \ 2009
  De Boomkwekerij 22 (2009)13. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  plantenkwekerijen - straatbomen - boomteelt - hagelschade - schors, bomen - wonden - maatregelen - nurseries - street trees - arboriculture - hail damage - bark - wounds - measures
  De hagelbui van zondag 22 juni 2008 veroorzaakte grote schade aan boomkwekerijgewassen. In dit artikel een overzicht van de schade, de maatregelen en de gevolgen
  Oogstschadeverzekering in de belangstelling
  Meer, R.W. van der - \ 2007
  Agri-monitor 2007 / 13 (2007)1. - ISSN 1383-6455
  landbouwverzekering - oogstschade - meteorologische factoren - weer - verzekeringspremies - verzekering - akkerbouw - agricultural insurance - crop damage - meteorological factors - weather - insurance premiums - insurance - arable farming
  Een brede weersverzekering waarmee niet alleen het risico op oogstschade door hagel, storm of wateroverlast, maar ook door vorst, droogte of sneeuw wordt afgedekt, bestaat reeds in diverse Europese landen. Uit een recentelijk gehouden enquête onder akkerbouwers blijkt dat zo’n verzekering ook in Nederland belangstelling heeft. Belangrijke beslismomenten zijn wel de hoogte van de premie en het eigen risico
  Mogelijkheden van een brede weersverzekering
  Meulen, H.A.B. van der; Asseldonk, Marcel van; Buurma, J.S. ; Nienhuis, J.K. - \ 2006
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086151011 - 47
  verzekering - weer - landbouwsector - risico - hagel - sneeuw - vorst - droogte - stormen - landbouwverzekering - verzekering tegen hagel - nederland - insurance - weather - agricultural sector - risk - hail - snow - frost - drought - storms - agricultural insurance - hail insurance - netherlands
  Dit onderzoek, een coproductie van het LEI en IRMA, beschrijft de mogelijkheden van een brede weersverzekering in de agrarische sector. In een brede weersverzekering dienen zoveel mogelijk weerrisico's te worden meegenomen, zoals storm, hagel, regen, sneeuw, vorst en droogte. Er is enerzijds aandacht voor de theoretische aspecten die het mogelijk maken om al dan niet tot een brede weersverzekering te komen. Anderzijds is er een stakeholderanalyse uitgevoerd onder sectorvertegenwoordigers en verzekeraars. Hierbij draait het om de vraag welke visies, belangen, wensen en ambities een rol spelen bij de opzet van een brede weersverzekering in de praktijk. This study, carried out jointly by LEI and IRMA, describes the options for broad weather insurance within the agricultural sector. As many weather-related risks as possible must be considered within broad weather insurance, such as gales, hail, rain, snow, frost and drought. On the one hand, attention is devoted to the theoretical aspects that may or may not make it possible to put together a broad weather insurance scheme. On the other hand, a stakeholder analysis has been carried out among sector representatives and insurance companies. The core issues here are which visions, interests, wishes and ambitions play a role in setting up a broad weather insurance scheme in practice.
  Plantversterkers in spruitkool 2002
  Vlaswinkel, M.E.T. ; Kruistum, G. van - \ 2003
  Westmaas : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 49
  spruitjes - koolsoorten - gewasbescherming - windschade - hagelschade - vorstwering - winterhardheid - bladval - gewassen, groeifasen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - organische verbeteraars - brussels sprouts - cabbages - plant protection - wind damage - hail damage - frost protection - winter hardiness - leaf fall - crop growth stage - cultural control - organic amendments
  Om bij spruitkool de spruiten te beschermen tegen vorst, hagel, wind en dergelijke in de winter, moet er voldoende blad aan de spruitkoolplant blijven zitten. Daarnaast is het belangrijk dat dit vitaal en groeikrachtig blad is. Dit kan dan ook worden gebruikt voor de assimilatie van de plant en eventuele groei van de spruiten. De huidige late rassen vertonen vaak een beeld van een te vroege bladval. Hierdoor ontstaan in strenge winters problemen zoals vorstschade en dergelijke. Doel van dit project is te onderzoeken of plantversterkers kunnen bijdragen aan de vitaliteit van het spruitenblad.
  Hagelbui veroorzaakt grootschalige dennensterfte
  Moraal, L.G. - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer 42 (2003)6. - ISSN 1388-4875 - p. 109 - 111.
  pinus sylvestris - bosbomen - bossen - bosschade - mortaliteit - hagel - hagelschade - verdroging - dood - doodsoorzaken - veluwe - gelderland - pinus sylvestris - forest trees - forests - forest damage - mortality - hail - hail damage - desiccation - death - causes of death - veluwe - gelderland
  Alterra onderzocht de grootschalige verbruining en sterfte van vliegdennen in het Houtdorper en Speulderwold in de gemeente Ermelo in de zomer van 2003. Op grond van de waargenomen symptomen (bastschade en afsterven van cambium) is de conclusie dat een zware hagelbui de oorzaak is geweest. Douglas en eik in de omgeving vertoonden veel minder schade. Tevens meteorologische uitleg over het ontstaan van zware zomerhagel
  Update of the original Marina Project on the radiological exposure of the European community from radioactivity in North European marine waters. Final report of the Working Group C: analyses of data on seafood catches and trade
  Hagel, P. - \ 2002
  IJmuiden : RIVO (RIVO rapport C031/02) - 15 p.
  Orienterend onderzoek effect ontkoppen op poloium-210 gehalte en sensorische kwaliteit van het eetbare deel van garnalen (Crangon crangon) na koken
  Hagel, P.H. ; Struijs, T.D.B. van der; Gouda, J.W.M. ; Bruenner, K.K. - \ 2002
  IJmuiden : RIVO (RIVO rapport C026/02) - 8 p.
  Investeringen RIVO 2002 in strategische expertise ontwikkeling (SEO + R&D)
  Hagel, P. - \ 2001
  IJmuiden : RIVO (RIVO rapport 01.017) - 13 p.
  The radiological exposure of man from radioactivity in the Baltic Sea
  Nielsen, S.P. ; Bengtson, P. ; Bojanowsky, R. ; Hagel, P. ; Herrman, J. ; Ilus, E. ; Jakobson, E. ; Motiejunas, S. ; Panteleev, Y. ; Skujina, A. - \ 1999
  Science of the Total Environment 237/238 (1999). - ISSN 0048-9697 - p. 133 - 141.
  Ondernemingsplan RIVO-DLO
  Hagel, P. - \ 1998
  Unknown Publisher (RAPPORT 98.003)
  Insituutsjaarplan RIVO-DLO 1999
  Hagel, P. - \ 1998
  Unknown Publisher (RAPPORT 98.011)
  Organisatieplan RIVO-DLO
  Hagel, P. - \ 1998
  Unknown Publisher (RAPPORT 98.009)
  Vibrio parahaemolyticus in visserijproducten: achtergronden en probleembeheersing
  Hagel, P. - \ 1997
  Unknown Publisher (RIVO-DLO Rapport C074/97)
  Indentificatie onderzoeksbehoefte visserij-effecten Maasvlakte 2
  Groot, S.J. de; Jong, P.D. de; Stralen, M.R. van; Bruning, C. - \ 1996
  Unknown Publisher (RIVO Rapport C045/96) - 25 p.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.