Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 14 / 14

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De Rol van Niet-verifieerbare Attributen in de Voorkeuren van Consumenten
  Heuvel, T. van den; Renes, R.J. ; Trijp, J.C.M. van; Woerkum, C.M.J. van; Gremmen, H.G.J. - \ 2007
  In: Jaarboek Sociale Psychologie 2006 / van Laar, Colette, Ruiter, Rob, Karremans, Johan, van Rijswijk, Wendy, van Harreveld, Frenk, Groningen : Aspo Pers - ISBN 9789080893948 - p. 175 - 186.
  A Review of 20 years of standardization of odor concentration measurement by dynamic olfactometry in Europe
  Harreveld, A.P. van; Heeres, P. ; Harssema, H. - \ 1999
  Journal of the Air & Waste Management Association 49 (1999). - ISSN 1096-2247 - p. 705 - 715.
  The validation of the draft European CEN standard for dynamic olfactometry by an interlaboratory comparison on n-butanol
  Harreveld, A.Ph. van; Heeres, P. - \ 1997
  Gefahrstoffe : Reinhaltung der Luft 57 (1997)10. - ISSN 0949-8036 - p. 393 - 398.
  A draft European odour standard has been prepared by the CEN working group CEN/TC264/WG2 'Odours'. As a final step in the preparation of the standard a validation of its quality criteria was required. To achieve this validation an Interlaboratory Comparison for Olfactometry (ICO) was organised with 19 laboratories from five European countries participating. The test substance was n-butanol in a concentration range from 15 to 400 ppm/v. From the qualified laboratories 36% fulfilled the criteria on both accuracy (< 0.217) and repeatability (< 0.477), calculated from the logarithms of test results expressed as threshold in ppb. This result was discussed in the working group and it was decided that the criteria were attainable. The draft CEN standard will be issued in November 1997 for public enquiry among the members of the CEN organisation followed by voting in 1998.
  On the regulations, measurement and abatement of odours emanating from livestock housing in the Netherlands
  Klarenbeek, J.V. ; Harreveld, A.Ph. van - \ 1995
  In: New knowledge in Livestock Odor Conference '95 :IOWA State University, College of Agriculture, Ames (USA) - p. 16 - 21.
  Quality control and optimization of dynamic olfactometry using n-Butanol as a standard reference odorant.
  Harreveld, A. van; Heeres, P. - \ 1995
  Staub : Reinhaltung der Luft 55 (1995). - ISSN 0039-0771 - p. 45 - 50.
  EPOS, Evaluatie projekt ontwerp-stankconcentratienormen.
  Harreveld, A.P. ; Minningh, P.E. ; Doorn, W.J. van; Donszelmann, C.E.P. - \ 1991
  Unknown Publisher - 52 p.
  Het landschap van de zandgebieden : probleemverkenning in de ruilverkavelingen Zieuwent - Harreveld en Aalten
  Jonge, J.M. de - \ 1988
  Utrecht : Directie Bos- en Landschapsbouw (Studiereeks bouwen aan een levend landschap 6) - 103
  ruimtelijke ordening - landgebruik - ruilverkaveling - landschap - landschapsbouw - beplanten - bomen - struiken - bloemen - nederland - gelderland - achterhoek - physical planning - land use - land consolidation - landscape - landscaping - planting - trees - shrubs - flowers - netherlands - gelderland - achterhoek
  Geur- en ammoniakemissies bij leghennenstallen
  Klarenbeek, J.V. ; Harreveld, A.P. van; Jongebreur, A.A. - \ 1985
  Wageningen : IMAG (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 70) - 29
  batterijkooien - atmosfeer - aërosolen - samenstelling - stof - luchtverontreiniging - luchtkwaliteit - geurstoffen - hennen - battery cages - atmosphere - aerosols - composition - dust - air pollution - air quality - odours - hens
  Gedurende de maanden augustus en september 1981 is een onderzoek gedaan naar de geuremissies bij een drietal geselecteerde leghennenstallen. De stallen verschilden in mestbehandelingswijze en ventilatiesysteem. Het uitgevoerde onderzoek was een herhaling van een onderzoek uit 1979. Geconcludeerd kan worden dat de resultaten in grote lijnen overeenkomen met het eerder uitgevoerde onderzoek
  Een energetische evaluatie van landbouwbedrijven in twee ruilverkavelingsgebieden in de Achterhoek
  Boezeman, A.B.M. ; Meuleman, A.A.M. - \ 1981
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw " De Dorschkamp " no. 260) - 200
  agrarische bedrijfsvoering - landhervorming - ruilverkaveling - ruimtelijke ordening - landgebruik - nederland - gelderland - achterhoek - farm management - land reform - land consolidation - physical planning - land use - netherlands - gelderland - achterhoek
  Om correlaties te vinden tussen veranderingen in het bedrijfssysteem en veranderingen in de ecologische betekenis van de vegetatie van de graslanden en akkers, werd een analyse gemaakt van de veranderingen in de landbouwbedrijfsvoering tussen 1965 en 1979/80 in de ruilverkavelingsgebieden Zieuwent-Harreveld en Ruurlo
  Rapportage geurverspreidingsonderzoek bij het compostbedrijf van de Cooperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging B.A. te Ottersum
  Harreveld, A.P. van - \ 1981
  Wageningen : IMAG (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 30) - 31
  luchtverontreiniging - geurstoffen - wind - transport - deeltjes - dierlijke meststoffen - Nederland - noord-brabant - air pollution - odours - wind - transport - particles - animal manures - Netherlands - noord-brabant
  De geuremissie tijdens en na het verspreiden van varkensmengmest
  Harreveld, A.P. van - \ 1981
  Wageningen : IMAG (IMAG rapport no. 37) - 39
  afvalverwerking - zuiveringsinstallaties - waste treatment - purification plants
  De baten voor de landbouwbedrijfsvoering van ingrepen in verkaveling en ontsluiting in de ruilverkaveling "Ziewent - Harreveld"
  Broekhuizen, S. ; Jalink, H.L.D. - \ 1980
  Wageningen : "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 241) - 60
  plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - ruimtelijke ordening - ruilverkaveling - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - economie - gebruikswaarde - economische impact - nederland - achterhoek - rural planning - rural development - land use - management - physical planning - land consolidation - farm management - farm planning - economics - use value - economic impact - netherlands - achterhoek
  Opzet en resultaten van een onderzoek naar de bedrijfseconomische baten voor een aantal landbouwbedrijven in de ruilverkaveling Zieuwent-Harreveld
  Een graslandvegetatiekartering van het ruilverkavelingsgebied "Zieuwent - Harreveld"
  Gooijer, H.H. de - \ 1964
  Wageningen : P.A.W. (Karteringsverslag / Afdeling Vegetatiekartering en Gewassentaxatie nr. 76) - 19
  flora - graslanden - plantengeografie - nederland - gelderland - achterhoek - flora - grasslands - phytogeography - netherlands - gelderland - achterhoek
  Zieuwent - Harreveld : sociaal economische schets van het ruilverkavelingsgebied
  Anonymous, - \ 1962
  's-Gravenhage : L.E.I. (Nota / Landbouw-economisch instituut no. 177) - 67
  landbouw - agrarische bedrijfsvoering - landhervorming - ruilverkaveling - sociale wetenschappen - geografie - regio's - reizen - beschrijvingen - nederland - gelderland - agriculture - farm management - land reform - land consolidation - social sciences - geography - regions - travel - descriptions - netherlands - gelderland
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.