Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bedijkingen in het Deltagebied tussen 1540 en 1700
  Cruijningen, P.J. van - \ 2014
  Historisch Geografisch Tijdschrift 32 (2014)1. - ISSN 0167-9775 - p. 29 - 38.
  Informatie over het areaal van moerassen en meren die sinds 1540 in Nederland zijn drooggelegd, zijn verzameld door Hartogh Heys van Zouteveen en werd gepubliceerd in 1869. Sindsdien hebben verscheidene historici en cartografen zijn gegevens gebruikt in hun publicaties, hoewel sommige realiseerde dat zijn gegevens ontoereikend waren en hebben geprobeerd dit voor sommige regio’s te compenseren. In dit artikel worden de gegevens van Hartogh Heys over het Zuid-Westen van Nederland vergeleken met een database die in 2012 opgesteld werd, gebaseerd op de meest recente onderzoeken naar landreclamatie in dit gedeelte van het land. Hoewel hij uitstekend onderzoek uitvoerde, bleek zijn data onbetrouwbaar te zijn omdat wij nu veel meer weten over jaren waarin de polders werden gedraineerd. Echter, de nieuwe gegevens bevestigen nog sterker zijn centrale these: investeringen in landaanwinningen werden beïnvloed door de politieke situatie. In tijden van vrede en stabiliteit was de investering hoog, in oorlogstijd stortte het in.
  Groen van toen: van buitenplaats tot schooltuin
  Oldenburger-Ebbers, C.S. ; Karssen, J. - \ 2012
  Wageningen : Bibliotheek Wageningen UR - 27
  publieke tuinen - tuinen bij het huis - openbare parken - tuinen - tuinarchitectuur - geschiedenis - tentoonstellingen - verzamelingen - public gardens - domestic gardens - public parks - gardens - garden architecture - history - exhibitions - collections
  Grote technische ontwikkelingen en toenemende welvaart hebben in de loop der eeuwen de natuur dichter bij de mens gebracht. In deze tentoonstelling staat de gebruiker van het door de mens geschapen groen centraal. Rond drie thema’s: particulier groen, wandelen in openbaar groen en wonen in het groen, wordt de bezoeker meegenomen langs tuinen van adel en burgerij, door openbare parken, dierentuinen en schooltuinen en tenslotte door tuinsteden, villaparken en arbeiders-woonwijken. De tentoonstelling toont aan dat de Nederlandse tuin- en landschaps-architectuur altijd beïnvloed is geweest door ideeën uit Duitsland, Frankrijk en Engeland. Er worden boeken getoond van auteurs zoals Petrus Lauremberg (Horticultura, libris II, 1632), Anthoine Dezallier d'Argenville (La theorie et la pratique du jardinage, 1711) en William Robinson (The English flower garden, 1893). Hun invloed is terug te vinden in boeken, kaarten, foto’s en ontwerpen van o.a. Heinrich Witte (Tuinen, villa’s en buitenplaatsen, 1876-1878), Henri Hartogh Heys van Zouteveen (Boomen en heesters in parken en tuinen, 1908), Leonard Springer en vele anderen. De tentoongestelde documenten plaatsen de gebruikers van het groen in eigen tijd en omgeving.
  Wageningen en omstreken in het verloop der eeuwen : een historisch-stedebouwkundige studie van een gewest en van een stad
  Hartogh Heys van Zouteveen, H.F. - \ 1930
  Unknown Publisher - 19
  nederzetting - geschiedenis - steden - stedelijke planning - nederland - gelderland - veluwe - settlement - history - towns - urban planning - netherlands - gelderland - veluwe
  Het onderwijs in tuinarchitectuur en tuinkunst aan de Landbouw-Hoogeschool te Wageningen
  Hartogh Heys van Zouteveen, H.F. - \ 1918
  Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 14, [verh. 7])
  hogere agrarische scholen - universiteiten - landschapsarchitectuur - tuinen - ontwerp - nederland - landschapsbouw - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - landscape architecture - gardens - design - netherlands - landscaping - veluwe - gelderland
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.