Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Statistical analysis of nematode counts from interlaboratory proficiency tests
  Berg, W. van den; Hartsema, O. ; Nijs, J.M.F. Den - \ 2014
  Nematology 16 (2014)2. - ISSN 1388-5545 - p. 229 - 243.
  soil
  A series of proficiency tests on potato cyst nematode (PCN; n=29) and free-living stages of Meloidogyne and Pratylenchus (n=23) were investigated to determine the accuracy and precision of the nematode counts and to gain insights into possible trends and potential improvements. In each test, each participating laboratory received ten samples of soil collected from naturally infested fields and well mixed before distribution. The variance between the counts from the ten samples, estimated per test and laboratory, was constant for PCN cysts and free-living stages of Meloidogyne spp. and Pratylenchus spp. during the period monitored. However, during the initial years, the variance between the samples showed a downward trend for PCN living juveniles. The variance between the laboratories, estimated per test, was constant for PCN cysts over the period 1994-2010. For PCN living juveniles the variance between laboratory means declined from 1994-2000 and from 2000 it was more or less constant, which coincided with the introduction of a well-described new methodology. For Meloidogyne spp. and Pratylenchus spp., from 1998-2005 the variance between laboratory means was more or less constant or increased. From 2006, all participating laboratories incubated the organic matter and the variance between the laboratories was stable and below the levels observed during 2003-2005. After discarding data from initial years with unstable variances of the nematode counts, a meta-analysis was carried out on the remaining data using HGLMs to model the mean and variance of the counts simultaneously. The within-laboratory variance for the ten samples and the interaction variance of test and laboratory were estimated and combined to percentage coefficient of variation (%CV) per laboratory. For PCN cysts, %CV per laboratory ranged from 12.6 to 41.6 and for PCN juveniles in sandy soil from 24.4 to 67.4 and in loamy soil from 37.9 to 102.0. For Meloidogyne spp., %CV ranged from 53.2 to 84.4 and for Pratylenchus spp. from 24.3 to 90.6. The quality of a proficiency test is largely defined by random distribution of the nematodes over the samples allocated, statistical analysis of the data and communication of the results to participating laboratories. This study provides insights into the accuracy and precision at laboratories in recent years and the effect of concerted actions during the period in which the proficiency tests were conducted.
  Trillingen appelslak (Pomacea canaliculata) : innovatiewijzer 2009
  Brandt, S. ; Brands, H. ; Hartsema, O. - \ 2010
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BV (Projectrapporten ) - 58
  pomacea canaliculata - huisjesslakken - rijst - gewasbescherming - geïntegreerde plagenbestrijding - plagenbestrijding - mechanische bestrijding - laboratoriumproeven - pomacea canaliculata - snails - rice - plant protection - integrated pest management - pest control - mechanical control - laboratory tests
  project 3255039800
  Round robin test potato cyst nematode 2007
  Berg, W. van den; Hartsema, O. - \ 2007
  Lelystad : PPO AGV (Report / PPO-AGV ) - 45 p.
  Ringonderzoek aardappelcysteaaltje in 2007
  Berg, W. van den; Hartsema, O. - \ 2007
  Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV ) - 45 p.
  De groene pijlers van Wageningen UR
  Meyberg, J. ; Hartsema, O. - \ 2007
  Lelystad : PPO AGV
  Het oprichten van het windmolenpark van Wageningen UR in Lelystad
  Tabaksratelvirus in aardappel : abaksratelvirus als oorzaak van kringerigheid en opbrengstreductie in aardappelrassen
  Molendijk, L.P.G. ; Hartsema, O. ; Zoon, F.C. ; Gastel, A.W.W. van; Hoek, J. - \ 2006
  Lelystad : PPO AGV - 76
  plantenvirussen - tabaksratelvirus - overdracht - aardappelen - solanum tuberosum - rassen (planten) - resistentie van variëteiten - trichodorus primitivus - paratrichodorus pachydermus - plantenparasitaire nematoden - oogstverliezen - onderzoeksprojecten - plant viruses - Tobacco rattle virus - transfer - potatoes - solanum tuberosum - varieties - varietal resistance - trichodorus primitivus - paratrichodorus pachydermus - plant parasitic nematodes - yield losses - research projects
  Tabaksratelvirus (TRV) behoort tot de zogenaamde ‘tobravirussen’ en komt bij een zeer groot aantal plantensoorten voor. TRV wordt van de ene naar de andere plant overgebracht door aaltjes die behoren tot de geslachten Trichodorus en Paratrichodorus. In Nederland gaat het vooral om de soorten Paratrichodorus teres, Paratrichodorus pachydermus en Trichodorus primitivus. Deze aaltjes komen vrijwel uitsluitend voor op zandgrond en lichte zavelgrond. Het in dit rapport beschreven onderzoek had als voornaamste doelstelling na te gaan of TRV wordt overgedragen naar dochterknollen en vandaar naar de volgende teelt. Er zijn zes aardappelrassen in het onderzoek meegenomen. Deze rassen verschillen van elkaar in resistentieniveau tegen kringerigheid: Bintje en Roxy werden beschouwd als weinig vatbaar, Saturna en Wilja als vrij weinig vatbaar en Santé en Santana als vatbaar. In dit onderzoek is vastgesteld dat een moederknol of -plant die wordt geïnfecteerd door een Trichodoride-aaltje, het virus kan overdragen aan haar dochterknollen. Er zijn grote verschillen in vatbaarheid voor TRV tussen de aardappelrassen en virustypen. Wat betreft gevoeligheid voor kringerigheid in de knollen, zijn er eveneens verschillen tussen rassen en virustypen. Ook wat betreft overdraagbaarheid van het virus via het pootgoed zijn er verschillen tussen rassen en virustype (c.q. de aaltjessoort die als primaire vector optrad)
  Raketblad (Solanum sisymbriifolium) : teeltaspecten en sanerende werking op aardappelcysteaaltjes (Globodera sp.) 2001 - 2004
  Hartsema, O. ; Mheen, H.J.C.J. van der; Berg, W. van den; Gastel, A.W.W. van; Molendijk, L.P.G. ; Hoek, J. - \ 2004
  Lelystad : PPO AGV (PPO 5233343) - 68
  aardappelen - globodera - solanum sisymbriifolium - plagenbestrijding - potatoes - globodera - solanum sisymbriifolium - pest control
  Waardplantgeschiktheid van vlinderbloemige groenbemesters voor aaltjes
  Beers, T.G. van; Korthals, G.W. ; Hartsema, O. - \ 2003
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, AGV - 15
  groenbemesters - dekgewassen - weidevlinderbloemigen - vrijlevende nematoden - pratylenchus penetrans - trichodoridae - nematodenbestrijding - gewasbescherming - waardplanten - meloidogyne - akkerbouw - green manures - cover crops - pasture legumes - free living nematodes - pratylenchus penetrans - trichodoridae - nematode control - plant protection - host plants - meloidogyne - arable farming
  Vanuit de literatuur kwam naar voren dat de teelt van vlinderbloemige groenbemesters het nadeel heeft dat met name wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans), vrijlevende wortelaaltjes (Trichodorideae spp.) en wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp) sterk vermeerderd worden. Op zandgronden is dit zeer ongewenst. Uit onderzoek van PPO blijkt dat het merendeel van de onderzochte vlinderbloemigen inderdaad hoge dichtheden plantenparasitaire aaltjes nalaat. Pratylenchus penetrans heeft op alle klavers en wikke een goede vermeerdering. De meeste klavers zijn ook voor de drie wortelknobbelaaltjes een goede waardplant. De enige positieve uitzonderingen zijn witte klavers (met name het ras Aran), die matige tot slechte vermeerdering geven. Een mogelijk onderscheidend gewas is voederwikke Hifa. Dit ras lijkt geen waardplant voor Meloidogyne chitwoodi, een matige waard voor Meloidogyne fallax, terwijl het voor Meloidogyne hapla een goede waardplant is. Bij Paratrichodorus teres zijn Alexandrijnse klavers en Perzische klavers veel minder vermeerderend dan de witte klavers. Omdat deze gewassen wel het TabaksRatelVirus kunnen vermeerderen, blijven ook deze groenbemesters risicovol. Een positieve uitzondering voor P. teres is voederwikke, waar zowel het aaltje als het virus slecht op vermeerderen. Vanuit aaltjesoogpunt is , ook op basis van actuele gegevens, de teelt van klavers op de lichte gronden nog steeds een risico.
  Bloemaanleg en bloei van Freesia hybrida "buttercup" na verschillende temperatuurbehandelingen
  Hartsema, A.M. - \ 1962
  Wageningen : [s.n.] (Mededelingen van de landbouwhogeschool te Wageningen jrg. 62, no. 13) - 26
  bloembollen - groei - plantenontwikkeling - teelt - cultuurmethoden zonder grondbewerking - freesia - ornamental bulbs - growth - plant development - cultivation - no-tillage - freesia
  Over het blindstoken van tulpen
  Hartsema, A.M. ; Luyten, I. - \ 1950
  Wageningen : Veenman (Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen dl. 50, verhandeling 6)
  siergewassen - bloembollen - tulpen - hoge temperatuurdroging - opbrengst - teeltsystemen - forceren van planten - ornamental crops - ornamental bulbs - tulips - high temperature drying - outturn - cropping systems - forcing
  After the summer-treatment of tulip bulbs several bulbgrowers apply a special treatment with high temperatures, which causes blindness of the bulbs by destroying the young flowers. This treatment is used to obtain larger bulbs, especially with varieties which normally produce a high number of small bulbs. With the
  De periodieke ontwikkeling van Allium cepa L. var. Zittauer Riesen
  Hartsema, A.M. - \ 1947
  Wageningen : Veenman (Mededelingen van de Landbouwhogeschool te Wageningen dl. 48, verhandeling 6)
  Orgaanvorming en periodiciteit van Amaryllis belladonna L.
  Hartsema, A.M. ; Leupen, F.F. - \ 1942
  Wageningen : Veenman (Mededeeling / Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek, Wageningen no. 69)
  De begrensde mogelijkheid van hyacinthen-bloei in de Tropen
  Hartsema, A.M. ; Waterschoot, H.F. - \ 1939
  Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 43, verh. 2)
  De periodieke ontwikkeling van Narcissus pseudonarcissus L.
  Huisman, E. ; Hartsema, A.M. - \ 1933
  Wageningen : Veenman (Mededeeling / Laboratorium voor plantenphysiologisch onderzoek, Wageningen no. 38)
  sierplanten - amaryllidaceae - groei - plantenontwikkeling - ornamental plants - amaryllidaceae - growth - plant development
  De optimale temperaturen van bloemaanleg tot bloei : (snelle bloei van Darwintulpen, II) (var. W. Copland)
  Hartsema, A.M. ; Luyten, I. ; Blaauw, A.H. - \ 1930
  Amsterdam : Koninklijke Akademie van Wetenschappen (Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam )
  tulpen - tulipa - forceren van planten - plantenontwikkeling - cultuurmethoden - plantencelbiologie - tulips - tulipa - forcing - plant development - cultural methods - plant cell biology
  Verschuiving der periodiciteit : aanpassing en export voor het zuidelijk halfrond (Hyacinth en tulp)
  Blaauw, A.H. ; Luyten, I. ; Hartsema, A.M. - \ 1930
  Amsterdam : Koninklijke Akademie van Wetenschappen (Mededeeling / Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek no. 28) - 105
  export - licht - nederland - bloembollen - fotoperiode - fotoperiodiciteit - schaduw - hyacinthus - tulipa - zuidelijk halfrond - exports - light - netherlands - ornamental bulbs - photoperiod - photoperiodism - shade - hyacinthus - tulipa - southern hemisphere
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.