Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 15 / 15

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Hobbelink
Check title to add to marked list
Landschapsecologische systeemanalyse Smoddebos
Smeenge, H. ; Kieskamp, A.A.M. ; Horsthuis, M.A.P. ; Duijn, B. van; Waal, R. de; Koop, H. ; Essen, E. van; Buijs, R. - \ 2017
Ede : Coöperatie Unie van Bosgroepen - 96
Het Smoddebos is een bijzonder bos op leemgrond met een soortenrijke ondergroei die gebonden is aan vochtige gebufferde omstandigheden. Het gebied is eigendom van dhr. Hobbelink en Natuurmonumenten. De kern (Natuurmonumenten) is in 1997 aangewezen als bosreservaat, wat betekent dat er sindsdien geen beheer meer plaats vindt. Gebiedsdeskundigen (o.a. omwonenden) geven op basis van veldwaarnemingen aan dat de rijkdom van de ondergroei in het Smoddebos in de afgelopen dertig jaar is afgenomen. Het is onduidelijk wat de oorzaken zijn van de veranderingen: beheer van het bos en ontwikkeling (in het sluiten) van de boomlaag en successie of een verandering in de abiotische omstandigheden, bijvoorbeeld verdroging. Provincie Overijssel heeft gevraagd om inzicht te geven in de veranderingen in de vegetatie de afgelopen jaren en om uit te zoeken welke oorzaken deze mogelijke veranderingen hebben. Daarom is een landschapsecologische systeemanalyse uitgevoerd, aangevuld met een uitgebreid onderzoek naar flora en vegetatie.
Kwaliteitsaspecten van maaltijdsystemen : een vergelijkend onderzoek naar warme-, koelverse- en diepvriesmaaltijden voor ouderen
Woerkum, M. van; Hobbelink, A. - \ 1996
Wageningen : Wetenschapswinkel (Adviesbrief / Landbouwuniversiteit, Wetenschapswinkel 133)
catering - centrale keukens - basisproducten - gemeenschapsontwikkeling - consumptiepatronen - borden - ouderen - voedsel - voedselhygiëne - voedselbereiding - voedingsmiddelen - gezondheidszorg - thuiszorg - thuisbezorgde maaltijden - ziekenhuiscatering - ziekenhuizen - huishoudens - keukens - maaltijden - Nederland - verpleeghuizen - voedingstoestand - ouderdom - overheidsdiensten - keukengerei - institutionele huishoudens - central kitchens - commodities - community development - consumption patterns - dishes - elderly - food - food hygiene - food preparation - foods - health care - home care - home delivered meals - hospital catering - hospitals - households - kitchens - meals - Netherlands - nursing homes - nutritional state - old age - public services - cooking utensils - institutional households
Regionale initiatieven : de weg uit de landbouwcrisis : congresdag 10 jaar Wetenschapswinkel LUW, verslag
Bos, H. ; Hobbelink, A. ; Rommelse, A. - \ 1995
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 106) - ISBN 9789067544085 - 68
landbouw - economische sociologie - nederland - agriculture - economic sociology - netherlands
Bijvoedering aan grazende koeien = Supplementing of grazing dairy cows
Valk, H. ; Hobbelink, M.E.J. - \ 1991
Lelystad : IVVO-DLO (Rapport IVVO-DLO no. 238)
diervoedering - concentraten - melkvee - melkveehouderij - begrazing - melkproductie - animal feeding - concentrates - dairy cattle - dairy farming - grazing - milk production
Landbouwhuishoudleraressen van dorp tot dorp, 1909-1940.
Burg, M.P.M. van der - \ 1989
In: Vrouwen van het land : anderhalve eeuw plattelandsvrouwen in Nederland / Backerra, F., Flapper, L., Hobbelink, A., - p. 129 - 151.
onderwijs - lerarenopleidingen - boeren - geschiedenis - huishoudkunde - huishoudonderwijs - vrije tijd - nederland - sociale klassen - onderwijzen - opleiding - vrouwen - schoolvakken - education - educational courses - farmers - history - home economics - home economics education - leisure - netherlands - social classes - teaching - training - women - subjects
Het artikel is gebaseerd op het boek van M. van der Burg, Een half miljoen boerinnen in de klas : landbouwhuishoudonderwijs vanaf 1909. Heerlen, 1988
Arbeid naast het bedrijf in de agrarische sector : een onderzoek ten behoeve van agrarische jongeren in Noord- en Zuid-Holland
Schreurs, E. ; Vrieler, P. ; Hobbelink, A. - \ 1988
Wageningen : LU (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Algemene Agrarische Economie nr. 29) - 103
nederland - parttime landbouwbedrijven - landbouw bedrijven - jongvolwassenen - farming - young adults - netherlands - part time farming
Een inventariserend onderzoek werd in Noord- en Zuid-Nederland uitgevoerd naar de aard, omvang, ontwikkelingen en positie van nevenberoepsbedrijven om de georganiseerde jongeren in staat te stellen zich hieromtrent een oordeel te vormen en een standpunt in te nemen
Een baan erbij : arbeid naast het bedrijf in de agrarische sector : brochure n.a.v. onderzoeksrapport nr, 29 "Arbeid naast het bedrijf in de agrarische sector
Vrieler, P. ; Hobbelink, A. - \ 1988
Wageningen : Wetenschapswinkel - 13 p.
Boerinnenonderzoek in Nederland; naar meer zicht op de verhoudingen tussen de seksen in de landbouw.
Spijkers-Zwart, S.I. ; Hobbelink, A. - \ 1987
In: NITHOO ringband, VUGA Uitgeverij, 's-Gravenhage (1987) A7-31 - A7-42
Boerinnenonderzoek in Nederland. Naar meer zicht op de verhoudingen tussen de seksen in de landbouw.
Spijkers-Zwart, S.I. ; Hobbelink, A. - \ 1987
In: Werken; bundel artikelen, congresbundel, Zomeruniversiteit Vrouwenstudies, A. Koopman e.a. (red.). Groningen - p. 15 - 32.
De mooie kamer beter benutten. De positie van boerinnen in Nederland. Overzicht en analyse van na-oorlogs onderzoek.
Spijkers-Zwart, S.I. ; Hobbelink, A. - \ 1986
Lover 86 (1986)1. - ISSN 0165-8042 - p. 22 - 29.
werkgelegenheid - boeren - vrouwelijke arbeidskrachten - Nederland - sociale klassen - vrouwen - vrouwelijke werknemers - werk - vrouwenemancipatie - gelijke behandeling van de vrouw - feminisme - employment - farmers - female labour - Netherlands - social classes - women - women workers - work - emancipation of women - female equality - feminism
Overzicht en analyse van na-oorlogs onderzoek dat boerinnen als centraal onderwerp heeft
Boerinnenonderzoek in Nederland; naar meer zicht op de verhoudingen tussen de seksen in de landbouw.
Spijkers-Zwart, S.I. ; Hobbelink, A. - \ 1986
Spil 53-54 (1986). - ISSN 0165-6252 - p. 41 - 51.
Bibliografisch onderzoek boerinnen.
Spijkers-Zwart, S.I. ; Hobbelink, A. - \ 1986
Lover 86 (1986)1. - ISSN 0165-8042 - p. 47 - 50.
landbouw - bibliografieën - werkgelegenheid - vrouwelijke arbeidskrachten - vrouwen - vrouwelijke werknemers - werk - geweldloze weerstand - agriculture - bibliographies - employment - female labour - women - women workers - work - nonviolent resistance
Op zoek naar pleegadressen. Rapport 1: De telefonische enquete
Hobbelink, A. ; Hamstra, A. - \ 1985
Unknown Publisher
Op zoek naar pleegadressen. Rapport 2: De kwalitatieve intervieuws
Hobbelink, A. ; Hamstra, A. - \ 1985
Unknown Publisher
Op zoek naar pleegadressen. Rapport 3: Voorstel vervolgonderzoek
Hamstra, A. ; Hobbelink, A. - \ 1985
Unknown Publisher
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.