Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 53

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Hokken
Check title to add to marked list
Nulmeting Nationale Bijenstrategie
Reemer, M. ; Groot, G.A. de - \ 2019
- 16 p.
In januari 2018 is de Nationale Bijenstrategie ondertekend door 48 partners, waaronder
het ministerie van LNV. De bijenstrategie heeft als hoofddoel dat bestuivers en
bestuiving in 2030 duurzaam bevorderd en behouden zijn. Om te kunnen meten of dit
doel behaald is zijn enkele meetbare doelstellingen benoemd ten aanzien van de wilde
bijenfauna in Nederland. Als startpunt van het traject heeft het ministerie van LNV aan
EIS Kenniscentrum Insecten en Wageningen Environmental Research gevraagd om in
2018 een nulmeting uit te voeren. Twee van de meetbare doelstellingen hebben betrekking
op de trends van de in Nederland voorkomende wilde bijensoorten. Deze doelstellingen
worden getoetst door middel van een vergelijking van de trends in 2018 met
de trends in 2023 en 2030. Het huidige document is het resultaat van deze nulmeting
die de trends van de Nederlandse bijen in 2018 vaststelt.
De trends van de Nederlandse bijensoorten zijn berekend op basis van het Databestand
van de Nederlandse bijen dat beheerd wordt door EIS Kenniscentrum Insecten.
Hieruit zijn gegevens geselecteerd uit twee perioden: 1990-2002 en 2003-2017. Een
vergelijking van het vóórkomen van de verschillende bijensoorten in beide perioden
vormt de basis van de trendbepaling. De vergelijking bestaat per bijensoort uit een beoordeling
van het verschil tussen de onderzoeksperioden in het aantal hokken van 5x5
kilometer waarin de betreffende soort is aangetroffen. Hierbij zijn uitsluitend gegevens
gebruikt uit 5x5-kilometerhokken die in beide perioden onderzocht zijn.
In totaal heeft de analyse voor 308 bijensoorten een uitkomst opgeleverd. Voor
90 soorten (29%) is een significante trend berekend, voor de overige 218 soorten
(71%) niet. De soorten zijn verdeeld over de trendcategorieën (mogelijk) verdwenen, sterk afgenomen en afgenomen beschouwd als afgenomen. Soorten in de categorieën (mogelijk) verschenen, sterk toegenomen en toegenomen worden beschouwd als toegenomen. Zo zijn er 25 soorten te beschouwen als afgenomen en 65 als toegenomen. Binnen de soorten met een significante trend bedraagt de verhouding afgenomen / toegenomen soorten dus 28% / 72 % (Figuur 1).
Deze balans is positief te noemen. Dit betekent echter niet dat het, na alle zorgwekkende berichten over de afname van bijen in Nederland, alweer goed zou gaan met de Nederlandse bijenfauna. De positieve trend is nog slechts van een klein aantal (65) soorten duidelijk. De uitkomsten van de recent gepubliceerde Rode Lijst contrasteren hiermee, aangezien het aantal bedreigde soorten op die Lijst in vergelijking met 2003 juist is toegenomen. Deze twee documenten (de Rode Lijst en de huidige nulmeting) laten zich echter niet één op één vergelijken, aangezien er andere onderzoeksperioden en -methoden zijn gebruikt. Het is van belang te onderstrepen dat deze nulmeting een instrument is om in toekomstige jaren om de voortgang m.b.t. het bereiken van de doelen van de bijenstrategie te kunnen meten. De huidige resultaten zeggen nog niets over een eventuele verbetering van de bijenfauna binnen de periode waarin de bijenstrategie van kracht is (2018-2030). Om daarover iets te kunnen zeggen zijn de herhalingsmetingen in 2023 en 2030 nodig. Het is dus van belang om te benadrukken dat deze nulmeting slechts een instrument is om in toekomstige jaren de voortgang m.b.t. het bereiken van de doelen van de bijenstrategie te kunnen meten.
Facilitators of adaptation and antifungal resistance mechanisms in clinically relevant fungi
Hokken, Margriet W.J. ; Zwaan, B.J. ; Melchers, W.J.G. ; Verweij, P.E. - \ 2019
Fungal Genetics and Biology 132 (2019). - ISSN 1087-1845
Adaptation - Antifungal compounds - Antifungal resistance mechanisms - Aspergillus spp. - Candida spp. - Cryptococcus spp. - Mutation rate - Reproduction

Opportunistic fungal pathogens can cause a diverse range of diseases in humans. The increasing rate of fungal infections caused by strains that are resistant to commonly used antifungals results in difficulty to treat diseases, with accompanying high mortality rates. Existing and newly emerging molecular resistance mechanisms rapidly spread in fungal populations and need to be monitored. Fungi exhibit a diversity of mechanisms to maintain physiological resilience and create genetic variation; processes which eventually lead to the selection and spread of resistant fungal pathogens. To prevent and anticipate this dispersion, the role of evolutionary factors that drive fungal adaptation should be investigated. In this review, we provide an overview of resistance mechanisms against commonly used antifungal compounds in the clinic and for which fungal resistance has been reported. Furthermore, we aim to summarize and elucidate potent generators of genetic variability across the fungal kingdom that aid adaptation to stressful environments. This knowledge can lead to recognizing potential niches that facilitate fast resistance development and can provide leads for new management strategies to battle the emerging resistant populations in the clinic and the environment.

Phenotypic plasticity and the evolution of azole resistance in Aspergillus fumigatus; An expression profile of clinical isolates upon exposure to itraconazole
Hokken, Margriet W.J. ; Zoll, Jan ; Coolen, Jordy P.M. ; Zwaan, Bas J. ; Verweij, Paul E. ; Melchers, Willem J.G. - \ 2019
BMC Genomics 20 (2019)1. - ISSN 1471-2164
Aspergillus fumigatus - Azole resistance - Itraconazole - Phenotypic plasticity - RNA-seq

Background: The prevalence of azole resistance in clinical and environmental Aspergillus fumigatus isolates is rising over the past decades, but the molecular basis of the development of antifungal drug resistance is not well understood. This study focuses on the role of phenotypic plasticity in the evolution of azole resistance in A. fumigatus. When A. fumigatus is challenged with a new stressful environment, phenotypic plasticity may allow A. fumigatus to adjust their physiology to still enable growth and reproduction, therefore allowing the establishment of genetic adaptations through natural selection on the available variation in the mutational and recombinational gene pool. To investigate these short-term physiological adaptations, we conducted time series transcriptome analyses on three clinical A. fumigatus isolates, during incubation with itraconazole. Results: After analysis of expression patterns, we identified 3955, 3430, 1207, and 1101 differentially expressed genes (DEGs), after 30, 60, 120 and 240 min of incubation with itraconazole, respectively. We explored the general functions in these gene groups and we identified 186 genes that were differentially expressed during the whole time series. Additionally, we investigated expression patterns of potential novel drug-efflux transporters, genes involved in ergosterol and phospholipid biosynthesis, and the known MAPK proteins of A. fumigatus. Conclusions: Our data suggests that A. fumigatus adjusts its transcriptome quickly within 60 min of exposure to itraconazole. Further investigation of these short-term adaptive phenotypic plasticity mechanisms might enable us to understand how the direct response of A. fumigatus to itraconazole promotes survival of the fungus in the patient, before any "hard-wired" genetic mutations arise.

Nieuw staltype voor varkens in mobiele units
Sikkema, A. ; Bos, A.P. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)1. - ISSN 1874-3625 - p. 10 - 11.
varkenshouderij - varkensstallen - verschuifbare hokken - innovaties - varkens - toegepast onderzoek - dierenwelzijn - pig farming - pig housing - creeps - innovations - pigs - applied research - animal welfare
Wageningen UR ontwikkelde een nieuw stalconcept voor varkens: Kamperen bij de buren. Daarin zijn de vleesvarkens gehuisvest in zeecontainers met uitloop, die je bijvoorbeeld op een stuk braakliggende grond bij de stad of op een landgoed kunt huisvesten. Er heeft al een boer interesse.
Gunstige referentiewaarden voor oppervlakte en verspreidingsgebied van Natura 2000-habitattypen in Nederland
Bijlsma, R.J. ; Janssen, J.A.M. ; Weeda, E.J. ; Schaminée, J.H.J. - \ 2014
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu / Wageningen UR (WOt-rapport 125) - 224
habitats - vegetatietypen - soortendiversiteit - klimaatverandering - natura 2000 - oppervlakte (areaal) - referentienormen - inventarisaties - vegetation types - species diversity - climatic change - acreage - reference standards - inventories
Dit rapport geeft een overzicht van de gunstige referentiewaarden van area (oppervlakte in km2) en range (oppervlakte verspreidingsgebied incl. opvulling in 10 x 10 km-hokken) voor alle 52 habitattypen in Nederland. Deze FRA (Favourable Reference Area) en FRR (Favourable Reference Range) zijn nodig om de staat van instandhouding van habitattypen volgens artikel 17 van de Habitatrichtlijn vast te stellen. Bijna 25% van de habitattypen vereist uitbreiding van verspreidingsgebied voor een gunstige staat van instandhouding. Ruim 20% van de habitattypen vereisen zowel een uitbreiding van oppervlakte als van verspreidingsgebied voor een gunstige staat van instandhouding. Daarnaast wordt aangegeven hoe de gunstige referentiewaarden behouden of bereikt kunnen worden en wat de mogelijke invloed van klimaatverandering is. Om de trend van area te beoordelen, zijn in bijlagen schattingen gemaakt van historische oppervlakten van habitattypen rond 1950 voor heide-, stuifzand-, hoogveen- en graslandtypen.
Handvatten voor vermindering geuroverlast bij varkens- en pluimveebedrijven
Ellen, H.H. ; Aarnink, A.J.A. ; Harn, J. van; Huis in 'T Veld, J.W.H. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research rapport 789) - 37
varkenshouderij - varkens - pluimvee - pluimveehouderij - vleeskuikens - kalkoenen - hennen - stankbestrijding - agrarische bedrijfsvoering - klimaatregeling - hokken - bedrijfshygiëne - strooisel - luchtreinigers - pig farming - pigs - poultry - poultry farming - broilers - turkeys - hens - odour abatement - farm management - air conditioning - pens - industrial hygiene - litter (plant) - air cleaners
Via bedrijfsbezoeken aan varkens- en pluimveebedrijven is gezocht naar maatregelen die de belasting van geur op de omgeving kunnen verminderen. Naast technische oplossingen zoals de luchtsnelheid en -richting, is vooral gekeken naar het gevoerde management. Voor de varkenshouderij is daarbij het voorkomen van hokbevuiling via klimaatbeheersing en hokindeling en -inrichting een belangrijke maatregel. Voor vleeskuikens is de keuze van het strooisel mogelijk een belangrijke factor en voor leghennen het zorgen voor een dunne strooisellaag. Het toepassen van luchtreinigingstechnieken of maskering van de geur door toevoegingen is alleen economisch interessant als de hoeveelheid ventilatielucht kan worden beperkt.
Liggedrag varkens bijsturen met vloer
Aarnink, A.J.A. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. - \ 2014
Cement&BetonCentrum
varkenshouderij - vloeren - varkensstallen - diergedrag - dierenwelzijn - varkens - stalklimaat - beton - landbouwtechniek - warmteproductie - dierlijke productie - huisvesting, dieren - pig farming - floors - pig housing - animal behaviour - animal welfare - pigs - stall climate - concrete - agricultural engineering - heat production - animal production - animal housing
Het ontwerp van de dichte vloer helpt bij het voorkomen van met mest besmeurde hokken.
Varkenshouders zien snel kans op staartbijten
Camerlink, Irene ; Duijvesteijn, Naomi ; Reimert, Inonge ; Ursinus, Nanda - \ 2013
Praktische varkenshouders zijn goed in staat om al in een vroegtijdig stadium te onderkennen of er in een koppel varkens staartbijten zal optreden. Varkenshouders zien snel kans op staartbijten Dit is een van de belangrijke conclusies van een interactieve masterclass 'Zicht op staartbijten', welke afgelopen dinsdag werd gehouden op Varken Innovatie Centrum Sterksel. De masterclass is een onderdeel van vier onderzoeksprojecten van Wageningen UR met als thema hoe varkens beter kunnen leven in groepen. Er waren ongeveer 60 deelnemers, waarvan ongeveer 20 varkenshouders. De rest waren bedrijfsadviseurs, dierenartsen, onderzoekers, vertegenwoordigers van de overheid en leden van de werkgroep Krulstaart. Er werden verschillende filmpjes vertoond met varkens in een groep. "Het was verbazend om te zien hoe snel varkenshouders al in een vroeg stadium onderkennen of het mis gaat met staartbijten. Zij zien snel of er onrust is in het hok en weten ook terdege waarom het mis zal gaan", zegt projectleider Irene Camerlink van Wageningen UR. Voor de deelnemers was het duidelijk dat er op termijn voor de varkenshouder een verbod op het couperen van staarten zal komen. De maatschappelijke denkwijze is wat dat betreft niet meer terug te draaien. "Voor de varkenshouder zijn er geen voordelen aan, alleen maar risico's. De instelling van de ondernemer of hij er nu al bewust mee aan de slag gaat is essentieel voor de kans op succes", aldus Camerlink. De basiszaken als gezondheid, klimaat en voeding moeten op orde zijn. Afleidingsmateriaal in de hokken is van secundair belang.
Weegsysteem voor vleesvarkens : hok op weegstaven
Genugten, M.M. van; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 4
varkens - varkenshouderij - weegapparaten voor varkens - gewicht - hokken - varkensstallen - pigs - pig farming - pig weighers - weight - pens - pig housing
Nauwkeurigheid bepalen en praktische toepasbaarheid van het hok op weegstaven.
Een kaart van de oude bosgroeiplaatsen in Nederland : basisbestand voor de bepaling van de landelijke verspreiding van de habitattypen Beuken-eikenbos met hulst (H9120) en Oude eikenbossen (H9190)
Dorland, G.J. van; Bijlsma, R.J. ; Bal, D. ; Janssen, J.A.M. - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2376) - 26
bodem-plant relaties - bosecologie - quercus - fagus - habitats - groeiplaatsen - bosinventarisaties - historische ecologie - nederland - natura 2000 - soil plant relationships - forest ecology - sites - forest inventories - historical ecology - netherlands
De Habitatrichtlijn (artikel 17) vraagt om een periodieke landsdekkende rapportage over de status en trend van habitattypen en van onder de richtlijn vallende soorten. Voor de herkenning van de habitattypen Beuken-eikenbossen met hulst (H9120) en Oude eikenbossen (H9190) gelden volgens het profielendocument naast vegetatiekundige criteria ook beperkende criteria voor bodemkenmerken en voor de ouderdom van de groeiplaats. Dit rapport documenteert een nieuw GIS-bestand dat ook buiten Natura 2000-gebieden een beoordeling van beperkende criteria mogelijk maakt. Het voorkomen van oude bosgroeiplaatsen is landsdekkend gescoord op de Topografische en Militaire Kaart (TMK) van ca. 1850 in een raster van hokken van 500x500 m. Per hok met bos is precies één punt gedigitaliseerd in het midden van het grootste bosoppervlak. Voor alle punten met bos op de hogere zandgronden en in het heuvelland zijn alle combinaties van bodemcode en grondwatertrap volgens de bodemkaart 1:50.000 beoordeeld als indicatie voor de habitattypen 9120 en 9190. Op grond van de combinatie van oude bosgroeiplaats en bodemindicatie zijn verspreidingskaartjes gemaakt van de potentiële verspreiding van beide habitattypen.
Asociale bijters
Camerlink, Irene ; Ursinus, Nanda - \ 2012
Asociale varkens vertonen meer bijtgedrag dan sociale varkens. Irene Camerlink van Wageningen UR heeft dat in een vergelijkend onderzoek kunnen vaststellen. Het onderzoek wordt gepresenteerd tijdens het symposium Vreedzame Varkens op 23 maart in Sterksel. Varkens geeft alvast een voorproefje. Voor haar onderzoek heeft Camerlink in meerdere rondes 480 vleesvarkens vergeleken. De varkens zaten daarbij in een gemengde groep van zes dieren met één vierkante meter ruimte per varken. De varkens hadden de beschikking over een speeltje aan een ketting en kregen dagelijks een hand zaagsel. De ene helft van de varkens was geselecteerd als ‘asociaal’ en de andere helft als ‘sociaal’. De staarten werden niet gecoupeerd, om staartbijtgedrag uit te lokken. De varkens werden vervolgens verdeeld over gewone hokken of hokken met stro op de vloer. Uit het onderzoek bleek dat asociale varkens vaker manipulatief gedrag (bijten op oren, staarten en voorwerpen) vertonen dan sociale varkens. In de hokken met stro was er veel minder staartbijten, zowel bij de asociale varkens als de sociale varkens. Het effect van stro was daarbij groter dan het verschil in staartbijten tussen asociale en sociale varkens. Om het staartbijten te verminderen werden in alle hokken jute zakken opgehangen. In de hokken zonder stro werden die zakken veel gebruikt en nam het staartbijten duidelijk af. Varkens hebben dus kennelijk veel behoefte aan afleidingsmateriaal waar ze in kunnen bijten. Bij gebrek daaraan is de staart van hokgenoten het slachtoffer. Meer resultaten van onderzoek naar het gedrag van varkens wordt gepresenteerd tijdens het symposium Vreedzame Varkens, op 23 maart in Sterksel. Wageningen Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam organiseren dit. U leest er meer over in de uitgave van Varkens van deze maand.
Arbeid in de biologische varkenshouderij
Vermeer, H.M. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2010
Biokennis
biologische landbouw - varkenshouderij - arbeidsintensiteit - agrarische bedrijfsvoering - varkensstallen - stalinrichting - organic farming - pig farming - labour intensity - farm management - pig housing - animal housing design
Op biologische varkensbedrijven kost het schoonhouden en reinigen van hokken veel tijd. Dit vergt een hoge fysieke belasting. Biologische varkenshouders en onderzoekers hebben samen nagedacht over de ideale plaatsing van de stallen en de inrichting van de hokken. Mechanisatie, minder verplaatsingen en kleinere smalle hokken verminderen de werkbelasting.
Hokverrijking om in de knaagbehoefte van konijnen te voorzien: een literatuurstudie = Environmental enrichment to fulfill gnawing requirements in rabbits: a literature study
Rommers, J.M. ; Jong, I.C. de - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 396) - 16
dierenwelzijn - konijnen - verrijking - hokken - zachthout - ruwvoer (forage) - animal welfare - rabbits - enrichment - pens - softwoods - forage
This report is a literature study to environmental enrichment in rabbits, that possibly fulfills the gnawing requirements
Sector wil konijn in groep huisvesten : vervangen - een nieuw, beter systeem
Cornelissen, J.M.R. - \ 2010
Kennis Online 7 (2010)nov. - p. 14 - 14.
konijnenhokken - konijnen - dierenwelzijn - groepshuisvesting - rabbit housing - rabbits - animal welfare - group housing
Konijnen die in Nederland worden gehouden voor het vlees krijgen de komende jaren meer leefruimte door de intrede van nieuwe hokken. Maar de sector wil graag toe naar groepshuisvesting, om nog beter tegemoet te komen aan de wensen van burgers.
Matje op de bodem geeft betere voetzolen bij voedsters
Rommers, J.M. ; Jong, I.C. de - \ 2009
V-focus 6 (2009)2. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
konijnen - dierlijke productie - dierenwelzijn - konijnenhokken - vloeren - dierziektepreventie - rabbits - animal production - animal welfare - rabbit housing - floors - animal disease prevention
In de praktijk worden voedsters gehuisvest in hokken met een gaasbodem van 3 mm gaasdikte. Bij konijnen op deze bodems komen voetzoolverwondingen voor. Onderzoek bij ASG wijst uit dat door het aanbrengen van een kunststof matje op de gaasbodem voetzoolverwondingen bij voedsters worden voorkomen
Kinderen en chemische stoffen in de voeding
Mulder, G.J. ; Bakker, M.I. ; Boon, P.E. ; Engelen, J.G.M. ; Hokken-Koelega, A.C.S. ; Hoogenboom, L.A.P. ; Houben, G.F. ; Leeuwen, F.X.R. ; Loveren, H. van; Rietjens, I.M.C.M. ; Slob, W. ; Waalkens-Berendsen, D.H. ; Woutersen, R.A. - \ 2008
Den Haag : VWA (VWA / Rapport ) - 124 p.
Ophokplicht en biologische hennen: stoffig op stok
Kijlstra, A. ; Werf, J.T.N. van der - \ 2008
pluimveehouderij - aviaire influenzavirussen - pluimveeziekten - agrarische bedrijfsvoering - biologische landbouw - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - hokken - stof - dierziektepreventie - maatregelen - poultry farming - avian influenza viruses - poultry diseases - farm management - organic farming - animal welfare - animal housing - pens - dust - animal disease prevention - measures
Ophokplicht is een noodoplossing, maar blijft waarschijnlijk een steeds terugkerende realiteit zolang de vogelgriep rondwaart onder trekvogels en inenting nog geen gemeengoed is. Vooral voor de biologische pluimveehouderij staat daarbij veel op het spel. Daarom brachten Wageningse onderzoekers meteen al in 2005 zo goed mogelijk de gevolgen in kaart die ophokken had voor biologische leghennen. Die vallen mee, al wordt het binnen vaak wel een zorgwekkend stoffige boel
Blauwdruk van bedrijfssystemen voor biologische varkens met minder fysieke belasting
Vermeer, H.M. ; Groenestein, C.M. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2007
Lelystad : Wageningen UR, Animal Sciences Group (Vertrouwelijk Rapport / Wageningen UR, Animal Sciences Group 40) - 44
varkenshouderij - arbeid (werk) - arbeidsintensiteit - biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - pig farming - labour - labour intensity - organic farming - farm management - farm labour
De biologische varkenshouderij is een arbeidsintensievere sector dan de gangbare varkenshouderij. Er moet niet alleen meer werk worden verzet, maar er wordt ook relatief veel meer gewerkt met zware goederen als strooisel, vaste mest en ruwvoer. Mede als gevolg daarvan is de gemiddelde grootte van een gezinsbedrijf circa de helft van die van een gangbaar varkensbedrijf. Het verschil in arbeid heeft zowel gevolgen voor de kostprijs als voor de fysieke belasting van de biologische varkenshouder. Om de fysieke belasting te verlichten is samen met vier biologische varkenshouders het ideale biologische gezinsbedrijf geschetst. Daartoe zijn alle vier de bedrijven van de betrokken varkenshouders bezocht en de positieve en negatieve punten met betrekking tot arbeid vastgelegd. Deze punten zijn in een workshop geïntegreerd om te komen tot een blauwdruk van een ideaal bedrijf en ideale hokken uit het oogpunt van arbeid.
Arbeid in de biologische varkenshouderij
Vermeer, H.M. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2007
BioKennis bericht Varkensvlees 2 (2007). - 4
biologische landbouw - varkenshouderij - huisvesting, dieren - stallen - arbeidsomstandigheden - werkorganisatie - arbeid in de landbouw - organic farming - pig farming - animal housing - stalls - working conditions - organization of work - farm labour
Op biologische varkensbedrijven kost het schoonhouden en reinigen van hokken veel tijd. Dit vergt een hoge fysieke belasting. Biologische varkenshouders en onderzoekers hebben samen nagedacht over de ideale plaatsing van de stallen en de inrichting van de hokken. Mechanisatie, minder verplaatsingen en kleinere smalle hokken verminderen de werkbelasting.
Verzadigend voer verbetert slachtkwaliteit van biologische vleesvarkens
Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. - \ 2006
V-focus 3 (2006)5. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 36.
varkenshouderij - varkens - afmesten - slachtdieren - biologische landbouw - varkensvoeding - voer - agrarische bedrijfsvoering - landbouwkundig onderzoek - pig farming - pigs - finishing - meat animals - organic farming - pig feeding - feeds - farm management - agricultural research
Resultaten van voederproeven met 192 vleesvarkens (16 hokken x 12 vleesvarkens) en met 4 voedervariaties
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.