Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 9 / 9

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Overheveling van de Meststoffenwet 1947 naar de Meststoffenwet; scan van opties voor heropstelling van regelgeving
  Ehlert, P.A.I. ; Hotsma, P.H. ; Janssen, J.W.M. ; Horeman, G.H. - \ 2004
  2004 : Expertisecentrum LNV - 71 p.
  Weed management and policies: from prevention and precision technology to certifying individual farms
  Lotz, L.A.P. ; Weide, R.Y. van der; Horeman, G.H. ; Joosten, L.T.A. - \ 2002
  In: Proceedings 12th EWRS (European Weed Research Society) Symposium . - Wageningen : EWRS, 2002 - p. 2 - 3.
  weed management - weed policies
  Emissie van gewasbeschermingsmiddelen; evaluatie van de MJPG periode 1990-2000
  Merkelbach, R.C.M. ; Deneer, J.W. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 2001
  In: Evaluatie meerjarenplan gewasbescherming; achtergronddocument; eindevaluatie van de taakstellingen over de priode 1990-2000 / Ekkes, J.J., Besseling, P.A.M., Horeman, G.H., - p. 87 - 129.
  beleidsevaluatie - bestrijdingsmiddelen - gewasbescherming - luchtverontreiniging - milieu - pesticiden - waterverontreiniging
  Onkruidkundig onderzoek en beleid: van preventie en precisietechnologie tot certificering
  Lotz, L.A.P. ; Weide, R.Y. van der; Horeman, G.H. - \ 2001
  Gewasbescherming 32 (2001). - ISSN 0166-6495 - p. 47 - 48.
  Bestrijding van raaiopslag in rietzwenkgras en veldbeemdgras onder dekvrucht wintertarwe : verslag van drie jaar onderzoek : 1987 - 1989
  Spoorenberg, P.M. ; Horeman, G.H. ; Baumann, D.T. - \ 1990
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 90 - 94.
  dekgewassen - festuca - herbiciden - gewasbescherming - poa - cover crops - festuca - herbicides - plant protection - poa
  Graszaadstengelgalmuggen (Mayetiola spp.) in veldbeemdgras
  Horeman, G.H. - \ 1990
  Lelystad etc. : PAGV [etc.] (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 118) - 51
  cecidomyiidae - chironomidae - culicidae - insecten - nederland - plantenplagen - poa - nematocera - cecidomyiidae - chironomidae - culicidae - insects - netherlands - plant pests - poa - nematocera
  Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemgras en Engels raaigras voor zaadproduktie in 1989
  Horeman, G.H. - \ 1990
  Lelystad etc. : PAGV [etc.] (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 119) - 29
  oogstschade - lolium - nederland - parasieten - poa - plantenvermeerdering - zaden - sporen - crop damage - lolium - netherlands - parasites - poa - propagation - seeds - spores
  Bestrijding van moederkoren in graszaadgewassen = Ergot control in grass for seed production
  Horeman, G.H. ; Olthof, G. - \ 1989
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 88) - 31
  karakteristieken - ziektebestrijding - hypocreales - nederland - plagenbestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - zaadcontrole - zaden - claviceps purpurea - voedergrassen - characteristics - disease control - hypocreales - netherlands - pest control - plant pathogenic fungi - plant protection - seed testing - seeds - claviceps purpurea - fodder grasses
  De levenswijze van moederkoren wordt beschreven, waarbij de nadruk ligt op factoren die de groei van de schimmel bevorderen of afremmen. Tevens volgen de onderzoeksresultaten van de bestrijding van moederkoren naast een discussie omtrent de betekenis van moederkoren voor de graszaadteelt
  Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai-, en veldbeemdgras
  Horeman, G.H. - \ 1989
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 94) - 134
  lolium - nederland - plantenziekteverwekkende schimmels - poa - roestziekten - pucciniales - lolium - netherlands - plant pathogenic fungi - poa - rust diseases - pucciniales
  De opzet van het onderzoek was om in veldproeven het gewas op verschillende momenten te bespuiten met een fungicide, waardoor verschillende aantastingsniveaux in een proef voorkwamen met al dan niet een verschillend effect op de zaadopbrengst
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.