Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 104

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Janmaat
Check title to add to marked list
Efficiënte keten - Preventie van reststromen : rapportage 2017/2018
Steps, Sjef ; Tromp, Seth ; Axmann, Heike ; Janmaat, Leen - \ 2019
Bunnik : Louis Bolk Instituut - 60
Deze rapportage heeft betrekking op het derde en vierdeonderzoeksjaar van het publiek-private samenwerking (PPS) project ‘Efficiënte keten, preventie reststromen’ (2015-2018). De ambitie van dit PPS-project is om derving (verspilling) in de biologische agrifood-keten te voorkomen, en daar waar reststromen ontstaan de kansen voor het vermarkten van deze reststromen te vergroten.
Syntheserapport Voedselverspilling bij huishoudens in Nederland in 2019
Ooijendijk, T. ; Janmaat, O. ; Soethoudt, J.M. ; Snoek, J. ; Palland, K. ; Dooren, C. van; Schrijnen, M. ; Huigens, M. - \ 2019
Den Haag : Stichting Voedingscentrum Nederland
food wastage - consumers - consumer behaviour - food wastes
Klimaatbuffers combineren natuuropgaven met waterberging en vastlegging van broeikasgassen
Veraart, J.A. ; Klostermann, J.E.M. ; Hattum, T. van; Buuren, M. van; Sterk, M. ; Bos, Boukelien ; Vertegaal, Paul ; Janmaat, Rob - \ 2019
Water Matters : Knowledge Journal for Water Professionals september (2019). - p. 12 - 15.
Door klimaatverandering groeit de noodzaak om met concepten zoals klimaatbufferaanpak aan de slag te gaan. Met de evaluatie van drie klimaatbufferprojecten worden de leerpunten voor toekomstige projecten in beeld gebracht.
Randeffecten in vaste rijpaden : Verschillen in opbrengsten tussen binnen- en buitenrijen aanleiding voor onderzoek
Balen, D.J.M. van; Bastiaansen, Lucas ; Janmaat, Leen - \ 2019
Ekoland 39 (2019)6. - ISSN 0926-9142 - p. 35 - 35.
Proeftuin voor Agroecologie & Technologie
Rijk, Joost - \ 2019
Understanding obstacles and opportunities for successful market introduction of crop varieties with resistance against major diseases
Nuijten, Edwin ; Wit, Jan de; Janmaat, Leen ; Schmitt, Annegret ; Tamm, Lucius ; Lammerts van Bueren, Edith T. - \ 2018
Organic Agriculture 8 (2018)4. - ISSN 1879-4238 - p. 285 - 299.
Agronomic and societal value - Brokerage - Comparative approach - Market introduction - Multilevel perspective - Resistance breeding

Organic agriculture only allows a few ‘natural’ compounds for managing pests and diseases such as copper which is applied as fungicide in apple, grape, potato, and tomato production. But as a heavy metal, copper is under debate in the organic sector. One key strategy to replace copper use is the market introduction of resistant varieties. In this article, key obstacles and opportunities for the introduction of new apple and potato varieties are identified and described. A comparative analysis integrating agricultural, economic, cultural, and social perspectives is conducted based on literature review, information on internet, and interviews with key experts, mainly from the organic sector. As a framework for analysis, the concepts of brokerage and the multilevel perspective have been used. The following solution pathways are described: (a) make use of added value of varieties, (b) create demand (pull effects), (c) well-coordinated marketing concepts, (d) new marketing concepts such as the Flavour Group Concept, (e) gradual introduction through shorter chain (when limited funding), and (f) match varieties to food chain styles. Key lessons are the following: (i) there must be an urgent need that develops into a pull factor; (ii) for creating pull factors, it is important to involve others; (iii) a shared language and a common culture between involved stakeholders needs to be developed; (iv) without push factor, no new steps will be realised; (v) new concepts need to fit in existing chain structures; (vi) patience is often important, and (vii) some luck is often crucial.

Edith Lammerts van Bueren neemt afscheid: van docent biologische teelt naar hoogleraar veredeling
Lammerts van Bueren, Edith - \ 2017
Er komt een nieuwe dimensie in ons landschap
Stremke, Sven - \ 2017

Lokale wind- en zonneparken gaan 20% van de toekomstige vraag naar duurzame energie leveren, maar er zijn ook nationale en internationale energielandschappen nodig. Wageningen UR en ECN stelden een positionpaper op waarin ze beschreven hoe we de grootschalige transitie naar deze nieuwe cultuurlandschappen in goede banen leiden. En wat daarbij de ontwerpopgaven zijn.

Teeltrecepten voor nieuwe rassen
Balen, Derk van - \ 2017
Resultaat tot nu toe op biologisch proefveld: veelbelovende resistente tafelaardappelrassen
Balen, D.J.M. van; Janmaat, L. - \ 2017
Ekoland 37 (2017)1. - ISSN 0926-9142 - p. 17 - 17.
biologische landbouw - aardappelen - rassen (planten) - consumptieaardappelen - rassenproeven - veldproeven - akkerbouw - organic farming - potatoes - varieties - table potatoes - variety trials - field tests - arable farming
De biologische agf-keten heeft de ambitie om bio-aardappelen te produceren en het winkelschap te vullen met goede kwaliteit biologische consumptieaardappelen. Dat vergt de komende jaren de nodige inspanning. Kwekers werken aan verruiming van het assortiment resistente rassen. Telers zorgen voor goed resistentiemanagement. Winkels gaan het aanbod aanpassen en kiezen voor sterke rassen. Jaarlijks worden de aardappelrassen getest op vatbaarheid, productie en kwaliteit. De infectiedruk was afgelopen jaar hoog. Hoe hebben de rassen gepresteerd?
Pionieren : jaarmagazine over het samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden
Duinhoven, Geert van; Salverda, Irini ; Kruit, Jeroen ; Kuijper, Florien ; Janmaat, Rob - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 48
participatie - milieu - participation - environment
Snelle opschaling resistente aardappelrassen beproefd
Balen, Derk van; Rijk, Joost - \ 2016
Meer vruchten uit de bodem
Wijk, Kees van - \ 2016
Gaat het goed komen met het agrarisch natuurbeheer?
Melman, Dick - \ 2015

Over enkele maanden treedt het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer in
werking. Aanleiding was de evaluatie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
die in 2013 de nodige vraagtekens zette bij de effectiviteit van het
agrarisch natuurbeheer. Tegelijkertijd werd in het kader van de hervorming
van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ervaring opgedaan met nieuwe
organisatievormen voor agrarisch natuurbeheer. Een geschikt moment om een
nieuwe route in te slaan met meer verantwoordelijkheid voor de agrariërs en
samenwerking met andere gebiedspartijen. Als het goed is zijn de collectieven
klaar met hun gebiedsaanvragen. Een mooi moment dus voor Landwerk om
een rondje langs de velden te maken: luiden de nieuwe gebiedsaanvragen een
nieuwe lente in voor het agrarisch natuurbeheer? Interview met Dick Melman: er is nog niet veel te zeggen.

Various ways for successful Cultivar introduction in the market
Nuijten, H.A.C.P. ; Zeelenberg, A. ; Janmaat, L. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2015
Louis Bolk Instituut
marketing - marketingkanalen - appels - gevalsanalyse - cultivars - ziekteresistentie - fruitteelt - agro-industriële ketens - verbetering - biologische productie - biologische landbouw - marketing channels - apples - case studies - disease resistance - fruit growing - agro-industrial chains - improvement - biological production - organic farming
In this brochure key obstacles and opportunities for market introduction of disease-resistant cultivars of apple and potato are described. Various solution pathways have been compared. The comparison focuses strongly on apple because many experiences have been gained with the introduction of scab resistant cultivars. Four solution pathways are described with four case studies.
Get a taste of new talented Robust potato cultivars
Lammerts Van Bueren, E. ; Janmaat, L. - \ 2015
Louis Bolk Instituut
marketing - aardappelen - consumptieaardappelen - verbetering - ziekteresistentie - biologische landbouw - phytophthora - cultivars - akkerbouw - potatoes - table potatoes - improvement - disease resistance - organic farming - arable farming
In the potato breeding programme Bioimpuls, the Louis Bolk Institute and Wageningen UR are working together with breeding companies and farmer-breeders to develop robust cultivars that are resistant to Phytophthora. Thanks to these new cultivars, organic growers now have more chance of yield security. The next step is to collaborate with organic wholesalers and retailers to make sure that the new cultivars reach the shop shelves and consumers’ plates. In the Netherlands, the organic market has already accepted new cultivars such as Bionica, Sarpo Mira and Carolus, but other cultivars are still relatively unknown, and additional promising cultivars will become available for the European market in the near future. Together, these cultivars will offer a complete assortment of boiling, baking and multi-purpose potatoes in various colours and shapes. The new talents are presented in this brochure.
Wat is goede compost?
Willekens, K. ; Janmaat, L. - \ 2014
BioKennis bericht Bodemvruchtbaarheid (2014)6. - 4 p.
compost - compostering - bodemvruchtbaarheid - bodemkwaliteit - organische stof - biologische landbouw - vollegrondsteelt - akkerbouw - kwaliteit - composts - composting - soil fertility - soil quality - organic matter - organic farming - outdoor cropping - arable farming - quality
Compost wordt voor meerdere doelen ingezet. Als meststof, maar ook om de organische stofbalans op peil te houden. Maar compost heeft nog meer voordelen. Zo worden aan compost ziektewerende eigenschappen toegekend. Het doel van compostgebruik bepaalt voor een groot deel welke prijs er voor wordt betaald. Maar hoe kan de kwaliteit en daarmee de waarde van compost worden vastgesteld? Om dit te beoordelen is kennis van het eindproduct en vooral ook het composteringsproces nodig. In dit BioKennisbericht geven we richtlijnen voor het vaststellen van compostkwaliteit gerelateerd aan de toepassing.
Compost levert complete bemesting
Willekens, K. ; Janmaat, L. - \ 2014
BioKennis bericht Bodemvruchtbaarheid (2014)5. - 4 p.
compost - bemesting - bodemvruchtbaarheid - bodembiologie - ph - bodemkwaliteit - organische stof - biologische landbouw - composts - fertilizer application - soil fertility - soil biology - soil quality - organic matter - organic farming
Compost is een zeer goed bemestingsproduct. Het kan kort voor het zaaien worden aangebracht, belemmert de wortelgroei niet en levert een kant-en-klaar ecosysteem als aanvulling en versterking van de bodembiologie. Ook de pH van de bodem en de lucht- en waterhuishouding varen wel bij de toepassing van rijpe compost.
Egyptian greenhouse cultivation at a higher level with Dutch technology, T&U project 399
Helm, F.P.M. van der; Blok, C. ; Meijer, R.J.M. ; Elings, A. ; Janmaat, A. - \ 2014
Wageningen UR Greenhouse Horticulture - 20 p.
Biodiversiteit onder glas : voedsel voor luizenbestrijders
Janmaat, L. ; Bloemhard, C.M.J. ; Kleppe, R. - \ 2014
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 20
glastuinbouw - glasgroenten - aphididae - biologische landbouw - gewasbescherming - plagenbestrijding - biodiversiteit - organismen ingezet bij biologische bestrijding - nuttige insecten - bloemen - paprika's - nectarplanten - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - organic farming - plant protection - pest control - biodiversity - biological control agents - beneficial insects - flowers - sweet peppers - nectar plants - augmentation
In het praktijknetwerk 'Biodiversiteit onder glas' is door glastuinders geëxperimenteerd met bloemen in en rond de kas. Al dan niet in combinatie met bankerplanten zoals granen. Deze brochure is gemaakt om kennis over bloemen en biologische bestrijders te geven en specifiek het nut van biodiversiteit.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.