Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 63

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het Lectoraat Groene Leefomgeving van Steden
  Timmermans, W. ; Jonkhof, J.F. - \ 2012
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 68 (2012)2. - ISSN 0166-3534 - p. 6 - 10.
  openbaar groen - hoger onderwijs - stedelijke gebieden - public green areas - higher education - urban areas
  In dit nummer van het Vakblad Groen staat het lectoraat Groene Leefomgeving van Steden centraal, een van de lectoraten die zijn ingesteld door Van Hall Larenstein (VHL). Met de instelling van lectoraten, van waaruit toegepast onderzoek wordt geïnitieerd, wordt in Nederland geprobeerd het Hoger Beroeps Onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven. Het lectoraat Groene Leefomgeving van Steden bestaat nu ruim vier jaar en is inmiddels verlengd met nog eens vier jaar. Tijd om een eerste balans op te maken in de brochure 'Out of the Box' waarin de ontwikkeling van het lectoraat wordt geschetst.
  Buurttuin! leren van de Jardins Partagés in Frankrijk
  Visschedijk, P.A.M. ; Philippa, M. ; Jonkhof, J.F. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - ISBN 9789032703936 - 79
  openbaar groen - stadsomgeving - woonwijken - bewonersparticipatie - ontwerp - groene daken - welzijn - groenbeheer - richtlijnen (directives) - public green areas - urban environment - residential areas - community participation - design - green roofs - well-being - management of urban green areas - directives
  Buurtuinen, zijn er in Nederland nog nauwelijks. De publicatie laat zien wat is een buurttuin is en hoe maak je zo'n tuin in de praktijk maakt.
  Out of the box..! : kennisinnovatie in het groene onderwijs en onderzoek
  Timmermans, W. ; Jonkhof, J.F. - \ 2010
  Velp : Van Hall Larenstein (Groene leefomgeving van steden 01) - ISBN 9789068240320 - 195
  agrarisch onderwijs - onderwijsmethoden - projecten - innovaties - stedelijke gebieden - stadsomgeving - natuurtechniek - openbaar groen - groene gevels - onderzoek - onderwijsvernieuwing - agricultural education - teaching methods - projects - innovations - urban areas - urban environment - ecological engineering - public green areas - green walls - research - educational innovation
  Hoe kunnen de krachten gebundeld worden om de problemen van stad en land in de 21ste eeuw aan te pakken met de inzet en inventiviteit van de toekomstige generaties beleidsmakers, kennisdragers en burgers? De belangrijkste doelstelling van het lectoraat is om binnen het thema Groene Leefomgeving van Steden in het instituut Van Hall Laren-stein een onderzoekspoot op te zetten. De idee is om de visie(s) binnen de diverse vakgebieden nader te ontwikkelen. Dit kan door de kennis die binnen het onderwijs wordt geproduceerd te verdiepen en door nieuwe, onderzoek gerelateerde, netwerken te openen. Beide aspecten komen ten goede aan docent èn studenten. In deze rapportage worden twee projectlijnen gepresenteerd. Een eerste lijn is geïnitieerd vanuit de doelstelling Onderwijsvernieuwing, de andere lijn richt zich op Onderzoek en is geïnitieerd vanuit de praktijk. Vervolgens wordt de Kennisagenda gepresenteerd, die op basis van de projecten door het lectoraat en de betrokken docenten is – en overigens nog steeds wordt - ontwikkeld. Ten slotte volgt een overzicht van de publicaties van studenten rond projecten van het Lectoraat.
  Landschap met een accent, landschapsplannen in Frankrijk en Zwitserland : inventarisatie van nationaal beleid en aanbevelingen voor een Nederlandse stimuleringsregeling
  Schroder, R.R.G. ; Jonkhof, J.F. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1786) - 35
  regionale planning - landschap - methodologie - overheidsbeleid - samenwerking - frankrijk - zwitserland - nederland - landschapsplanning - landschapsbeheer - regional planning - landscape - methodology - government policy - cooperation - france - switzerland - netherlands - landscape planning - landscape management
  Frankrijk en Zwitserland hebben een planningssysteem met verplichte ruimtelijke plannen en vrijwillige landschapsplannen. Landschap is er een verplicht onderdeel van ruimtelijke plannen. Landschapsplannen worden vaak gemaakt in een samenwerking van meerdere lokale overheden. Ze worden aan het begin van een planningsproces ingezet voor het maken van een analyse, het creëren van draagvlak en het vormen van een visie. Het Nederlandse beleid voor landschapsontwikkelingsplannen zou kunnen leren van het buitenland door meer landschapsregels in te zetten en een centrale kennisbasis op te zetten. Het gaat dan om kennisuitwisseling onder landschapskundigen en afstemming van methoden van landschapsplanning.
  Ontwerptraditie en politieke besluitvorming
  Jonkhof, J.F. ; Timmermans, W. - \ 2006
  In: Exurbia / wonen buiten de stad / den Hartog, H., Rotterdam : Episode - ISBN 9789059730489 - p. 119 - 131.
  huisvesting - platteland - relaties tussen stad en platteland - landgebruiksplanning - housing - rural areas - rural urban relations - land use planning
  Liefde en haat in de deltametropool; een beeldtaal voor stad, natuur en planning
  Jonkhof, J.F. - \ 2006
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 23 (2006)2. - ISSN 0169-6300 - p. 75 - 83.
  landschapsecologie - regionale planning - overheidsbeleid - begrippen - kennisoverdracht - landscape ecology - regional planning - government policy - concepts - knowledge transfer
  Planners en ecologen worden geconfronteerd met toenemende concentraties van onderzoek, ruimtelijk ontwerp en beleidsvorming op institutionele bastions (lees: departementen). Dat frustreert een heldere kijk op de stad-land problematiek. Onderstaand betoog draagt een oplossing aan: het ontwikkelen van een beeldtaal die zowel ecologen als planners kunnen gebruiken
  Beyond predictability
  Timmermans, W. ; Jonkhof, J.F. ; Kuypers, V.H.M. ; Braadbaart, O.D. - \ 2006
  In: Management of natural resources, sustainable development and ecological hazards. - Southampton (UK) : WIT - ISBN 9781845640484 - p. 13 - 19.
  This essay deals with the interrelationship between climate change, the flood, the Brent Spar, one hundred years of discussion about sewerage systems, the weather, the Anazasi Indians, Pim Fortuyn (a Dutch right-wing politician assassinated on May 6, 2002), soccer fans, ecosystems, and innovation.
  Water en de stad, een LAT relatie ...
  Kuypers, V.H.M. ; Jonkhof, J.F. - \ 2006
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 62 (2006)4. - ISSN 0166-3534 - p. 36 - 41.
  stedelijke gebieden - stedelijke planning - stadsomgeving - waterbeheer - hydrologie - waterwegen - stadsvernieuwing - urban areas - urban planning - urban environment - water management - hydrology - waterways - urban renewal
  Water en de stad lijken soms veel van elkaar te houden, dan weer van elkaar vervreemd te zijn. Dit terwijl de meeste steden in hun historische oorsprong altijd aan het water werden gevestigd. Reden daarvoor was dat er vele voordelen waren verbonden - ten opzichte van alle andere mogelijke vestigingslocaties - en betrekkelijk weinig nadelen.. Dit artikel kwam tot stand mede naar aanleiding van de ervaringen en resultaten van het project Planning for Urban-Rural River Environment PURE, in het kader van Interreg IIIb, een inititatief van de provincie Groningen
  Vijf jaar GIOS
  Asselman, G. ; Baarslag, R. ; Beest, N. van; Bliek, P. ; Boerma, S. ; Bonnema, H. ; Braam, P. ; Bruls, E. ; Buijs, E. ; Clement, H. ; Dongen, R. van; Eert, G. van; Ekamper, T. ; Goossens, A. ; Graaf, M. v.d.; Gremmen, T. ; Greven, A. ; Heijer, M. den; Hikma, H. ; Jonkhof, J.F. ; Kaptein, E. ; Korporaal, N. ; Kruijf, H. de; Kuypers, V.H.M. ; Looijenga, J. ; Matijsen, J. ; Menzo, G. ; Mulder, I. ; Nijhof, H. ; Otter, L. den; Paris, C. ; Peeters, N. ; Peletier, P. ; Philippa, M. ; Schenkels, J. ; Stam, S. ; Swart, B. ; Timmermans, W. ; Veldstra, W. ; Verhoef, J. ; Visschedijk, P.A.M. ; Vreke, J. ; Vries, B. de; Wakeren, G. van; Wermenbol, P. ; Wijngaarden, J.W. van; Wit, J. de - \ 2006
  Wageningen : Alterra - 99 p.
  Plannen zonder plannen; groene regio omarmt Lille Metropole
  Jonkhof, J.F. ; Ravesteyn, N. van - \ 2005
  Nova Terra 5 (2005)3. - ISSN 1570-0402 - p. 25 - 29.
  regionale planning - relaties tussen stad en platteland - frankrijk - stedelijke gebieden - openbaar groen - regional planning - rural urban relations - urban areas - france - public green areas
  De centrale overheid in Frankrijk heeft weinig ruimtelijke planningsinstrumenten, maar lijkt des te beter met andere middelen te sturen. In dit artikel betogen de auteurs (Alterra resp. Ruimtelijk Planbureau) dat de planning van groene gebieden in en om de stad in Frankrijk zo succesvol lijkt, dat navolging in de Nederlandse context aan te bevelen is
  De groene metropool; werkbezoek van minister Veerman en bestuurders van de G30 aan Parijs en omgeving, 7, 8 en 9 april 2004
  Jonkhof, J.F. ; Philippa, M. ; Visschedijk, P.A.M. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1000) - 29
  openbare parken - stadsparken - recreatiegebieden - paris - excursies - public parks - urban parks - amenity and recreation areas - paris - field trips
  Alterra heeft de minister van LNV samen met een groep bestuurders van de 30 grootste gemeenten in Nederland rondgeleid tijdens een werkbezoek aan opmerkelijke parken en groenstructuren in Parijs en omgeving. Dit rapport is de neerslag van de discussies die naar aanleiding van de geboden inzichten gevoerd zijn over het thema Groen In en Om de stad, van de conclusies die zijn getrokken en van de vervolgafspraken die zijn gemaakt. Het staat vast dat de durf te investeren in groene parels voor de toekomst absoluut zijn vruchten afwerpt.
  Quick scan Veenkoloniën; relevantie van de IBA methode voor de Veenkoloniën
  Jonkhof, J.F. ; Dam, R.I. van; Groot, R. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 943) - 39
  regionale ontwikkeling - methodologie - ruimtelijke ordening - geïnduceerde innovaties - nederland - veenkolonien - regional development - methodology - physical planning - induced innovations - netherlands - veenkolonien
  In een quick scan is onderzocht in hoeverre de IBA methodiek zoals toegepast in o.a het Ruhrgebied, van toepassing zou kunnen zijn op de Veenkoloniën. De betekenis van de IBA methodiek wordt in verband gebracht met de problematiek van de Veenkoloniën. Het blijkt dat de methodiek niet zonder meer kan worden overgezet naar de Veenkoloniën, maar dat de kern bruikbaar is. Dat is met name het aanzetten tot innovaties bij de doelgroepen zelf en het vervolgens faciliteren van de vertaling van de innovaties naar het reguliere proces.
  Groen wonen: de angst voor de stad voorbij
  Jonkhof, J.F. ; Timmermans, W. - \ 2003
  In: Wie is bang voor de stad? Essays over ruimtelijke ordening, natuur en verstedelijking / Woestenburg, M., Buijs, A.E., Timmermans, W., Wageningen : Blauwdruk - ISBN 9789075271102 - p. 96 - 101.
  huisvesting - relaties tussen stad en platteland - landgebruik - regionale planning - overheidsbeleid - nederland - housing - rural urban relations - land use - regional planning - government policy - netherlands
  De combinatie van wonen en natuur vergt een nieuwe ontwerpopgave
  Planning met stromen maakt de stad natuurlijk
  Timmermans, W. ; Jonkhof, J.F. ; Tjallingii, S.P. - \ 2003
  In: Wie is bang voor de stad? Essays over ruimtelijke ordening, natuur en verstedelijking / Woestenberg, M., Buijs, A.E., Timmermans, W., Wageningen : Blauwdruk - ISBN 9789075271102 - p. 35 - 40.
  stedelijke planning - natuurbescherming - landgebruiksplanning - infrastructuur - huisvesting - ecologische hoofdstructuur - urban planning - housing - nature conservation - land use planning - infrastructure - ecological network
  De auteurs betogen dat het stedelijk netwerkconcept aangevuld dient te worden met een groen netwerk, dat overigens al bestaat: de ecologische hoofdstructuur. Hoewel dit concept op andere gronden totstandgekomen is. Voor het koppelen van deze netwerken zijn water en verkeer de aangewezen structuren om dit te verwezenlijken
  De deltametropool is een grenzeloos gevarieerd parklandschap
  Jonkhof, J.F. ; Wijermans, M.P. - \ 2003
  In: Wie is bang voor de stad? Essays over ruimtelijke ordening, natuur en verstedelijking / Woestenburg, M., Buijs, A.E., Timmermans, W., Wageningen : Blauwdruk - ISBN 9789075271102 - p. 19 - 24.
  stedelijke planning - relaties tussen stad en platteland - landschap - landgebruiksplanning - nederland - belgië - frankrijk - urban planning - rural urban relations - landscape - land use planning - netherlands - belgium - france
  De deltametropool is een grensoverschrijdend geheel. De verschillende stedelijke kernen, zoals de Vlaamse ruit, de regio Lille, het Ruhrgebied en de Randstad, vormen samen met het tussengebied een grote global city region. Ze hebben allen een sterk ontwikkeld vervoerspatroon. In dat verstedelijkte gebied wonen en werken ruim 25 miljoen mensen
  On places, flows and minds
  Jonkhof, J.F. - \ 2003
  In: From tacit to explicit knowledge in integrative and participatory research / Tress, G., Tress, B., Bloemmen, M.H.I., Wageningen : S.n. - ISBN 9789080763722 - p. 66 - 69.
  stedelijke planning - kennis - relaties tussen stad en platteland - huisvesting - interdisciplinair onderzoek - housing - urban planning - rural urban relations - knowledge - interdisciplinary research
  This paper deals with the complex relationships within a network of participants in a project, between managing the flow of knowledge, answering specific questions of members, generating common knowledge, generating continuity and - in the end - creating a common feeling that something new has been developed
  Groen wonen in stad en land; over groene woonmilieus en een samenhangend beleid voor stad en land
  Bremen, K. van; Jonkhof, J.F. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 873) - 128
  levensomstandigheden - huisvesting - stadsomgeving - plattelandsomgeving - overheidsbeleid - nederland - openbaar groen - living conditions - housing - urban environment - rural environment - government policy - netherlands - public green areas
  De aanleiding voor dit rapport is de grote vraag naar groen wonen en de manier waarop in het ruimtelijk beleid hiermee wordt omgesprongen. De centrale vraag is of het creëren van groene woonmilieus bijdraagt aan een meer samenhangend beleid voor stad en land. De verwachting is, dat groen wonen als combinatie van `rood¿ en `groen¿ leidt tot het in ogenschouw nemen van stad én land. Hierbij aansluitend is aandacht voor het beleidsinstrument woonmilieutypologieën. De verwachting is, dat de toepassing van dit instrument eveneens een bijdrage levert. Enerzijds door het benadrukken van een stad-land continuüm, anderzijds aangezien in typologieën aandacht is voor de woonomgeving en groene woonmilieutypen worden onderscheiden. In het onderzoek is de conclusie dat de bijdrage beperkt blijft, vooral door de beperkingen opgelegd aan het ruimtelijk beleid om groene woonmilieus te creëren én een samenhangend beleid voor stad en land te ontwikkelen. Eén van de belangrijkste beperkingen is het vigerende compacte stad-beleid.
  "Het lijkt hier wel buitenland"; quick scan van ontwikkelingen in recreatie en toerisme
  Jonkhof, J.F. ; Winsum-Westra, M. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 800) - 67
  recreatie - toerisme - perceptie - landschap - overheidsbeleid - samenleving - nederland - omgevingspsychologie - cultuurlandschap - recreation - tourism - perception - landscape - government policy - society - netherlands - environmental psychology - cultural landscape
  Dit rapport is de verslaglegging van een verkenning gehouden onder ervaringsdeskundigen, vakdeskundigen en visionairs over de voorbereiding van nieuw beleid met betrekking tot recreatieve ontwikkelingen in de samenleving, in het kader van het project Strategische Toekomstvisie Recreatie van het ministerie van LNV.
  Green Metropolises; the second year
  Gerritsen, E. ; Timmermans, W. ; Snep, R.P.H. ; Berg, A.E. van den; Schöne, L. ; Top, I.M. van den; Schuler, Y.D. ; Kolkman, G. ; Jonkhof, J.F. ; Aalbers, C.B.E.M. ; Kwak, R.G.M. ; Blom, G.E. ; Brinkhuijsen, M. ; Mansfeld, M.J.M. van; Berg, L.M. van den - \ 2003
  Wageningen : Alterra - 66
  ruimtelijke ordening - stedelijke planning - regionale planning - recreatie - groene zones - recreatie in de stad - nederland - physical planning - urban planning - regional planning - recreation - green belts - urban recreation - netherlands
  Chaining waters
  Jonkhof, J.F. - \ 2003
  In: Planning met principes; / S2N, de strategie van de twee netwerken revisited / Planning on principle; S2N, the strategy of the two networks revisited / Aalbers, C.B.E.M., Jonkhof, J.F., Boxtel : Aeneas - ISBN 9789075365528 - p. 73 - 85.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.