Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 19 / 19

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek naar de forceerrijpheid van rabarber : projectverslag proefjaren 2000/2001 en 2002/2003
  Kanters, F.M.L. ; Putter, H. de; Wijk, C.A.P. van - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 21
  groenteteelt - rabarber - forceren van planten - rassen (planten) - teeltsystemen - suikergehalte - zetmeel - kwaliteit - proeven op proefstations - vegetable growing - rhubarb - forcing - varieties - cropping systems - sugar content - starch - quality - station tests
  In het seizoenen 2000/2001 en 20002/2003 is door PPO-agv te Meterik onderzoek uitgevoerd om voor de forceerrijpheid van rabarber tot een betere maatstaf voor de praktijk te komen. In dit onderzoek is de standaardmethode van telling van koude-eenheden bij verschillende waarden vergeleken met de gehalten aan zetmeel en diverse suikers (saccharose, fructose en glucose) in de pol.
  Effect van folie bedekking op de opbrengst en kwaliteit van witte asperges en vergelijking oogstmachines 2000 - 2002
  Poll, J.T.K. ; Bruinsma, A. ; Spruijt-Verkerke, J. ; Kanters, F.M.L. - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 33
  groenteteelt - veldgewassen - asparagus officinalis - folie - afdekking - forceren van planten - oogstmachines - mechanisatie - rassen (planten) - kwaliteit - opbrengsten - teeltsystemen - vegetable growing - field crops - asparagus officinalis - foil - capping - forcing - harvesters - mechanization - varieties - quality - yields - cropping systems
  Het vaststellen en kwantificeren van de relaties tussen diverse folietoepassingen op de productie , kwaliteit en arbeidsbehoefte. Backlim reageert duidelijk positiever op de verschillende folie objecten dan Thielim. Opbrengst en de kwaliteit van de stengels alsmede de vroegheid zijn uitermate belangrijk in de uiteindelijke financiële opbrengst. Alhoewel Thielim vroeger is dan Backlim werd het voordeel te niet gedaan door een lagere opbrengst en slechtere kwaliteit.
  Rassenonderzoek witte asperge seizoen 2001-2002
  Poll, J.T.K. ; Schellekens, A. ; Geel van Gestel, J. ; Geel Kanters, F.M.L. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 11
  asparagus - stengelgroenten - vollegrondsteelt - rassenproeven - rassen (planten) - proeven op proefstations - kwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - opbrengst - nederland - belgië - asparagus - stem vegetables - outdoor cropping - variety trials - varieties - station tests - quality - keeping quality - outturn - netherlands - belgium
  In 2000 zijn twee nieuwe rassenproeven witte asperge aangelegd in Meterik, Nederland (PPO) en in Geel, België (PDLT). Er zijn 10 dezelfde rassen aangeplant op beide plaatsen. De rassen zijn gezaaid bij plantenkwekerij de Kemp in Meterik in 1999. Het sortiment bestaat uit de Hollandse rassen Backlim, Gijnlim, Thielim, Grolim afkomstig van Asparagus BV te Horst en de Duitse rassen Eposs, Ramada, Ramos, Ravel , Rally (96013) en Rapsody (96071) afkomstig van SWD Saatsucht. De Nederlandse rassen worden verkocht door Nunhem en de Duitse door Royal Sluis.
  Bemestingssystemen met vloeibare meststoffen
  Titulaer, H.H.H. ; Kanters, F.M.L. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)4. - ISSN 1385-5298 - p. 32 - 35.
  vloeibare kunstmeststoffen - groenteteelt - stikstofmeststoffen - ureummeststoffen - ammoniummeststoffen - veldgewassen - apium graveolens - selderij - lactuca sativa - allium porrum - preien - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - bemesting - vollegrondsteelt - liquid fertilizers - vegetable growing - field crops - apium graveolens - celery - lactuca sativa - allium porrum - leeks - yield increases - yield losses - yields - nitrogen fertilizers - urea fertilizers - ammonium fertilizers - fertilizer application - outdoor cropping
  Onderzoek naar de verschillen in de N-werking van vloeibare meststoffen in vergelijking tot een korrelmeststof. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) De gemiddelde opbrengst van geschoonde groenselderij (kg/are), de N-opname van het geschoonde product en de totale N-opname (kg/ha) bij niet en wel inwerken van de kunstmeststoffen; 2) De gemiddelde opbrengsten van twee teelten ijsbergsla (kg/are), de N-opname door de kroppen en de totale N-opname door het gewas (kg/ha) bij niet en wel inwerken van de kunststoffen; 3) De gemiddelde opbrengst (kg/are) van geschoonde prei en kroppen van twee achtereenvolgende teelten ijsbergsla en de daarbij behorende N-opname (kg/ha); 4 Het verloop van het Nmin-gehalte (0-30cm) in de tijd en de gegeven mestgiften (+) bij een zomer- en herfstteelt van ijsbergsla (alles in kg/ha).
  Vervroeging witte asperge in rijenteelt : foliebedekking met verwarming alleen rendabel bij hoge prijsvorming vroeg in het seizoen
  Poll, J.T.K. ; Geven, C.G.M. ; Kanters, F.M.L. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)4. - ISSN 1385-5298 - p. 19 - 23.
  asparagus - forceren van planten - oogsttijdstip - kunststoffilm - mulchen - kosten - productiekosten - prijzen - prijsvorming - teeltsystemen - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - rassen (planten) - asparagus - forcing - cropping systems - harvesting date - plastic film - mulching - varieties - yield increases - yield losses - yields - costs - production costs - prices - price formation
  Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Vervroeging in dagen van de folie en verwarmingsobjecten t.a.v. onbedekte grond zonder verwarming in 1998 en 1999 voor de rassen Baclim en Thielim; 2) Totale opbrengst in t/ha van de rassen Baclim en Thielim met of zonder folie en bij opstookdata van 10 maart, 22 maart en 4 april, 1998-1999; 3) Percentage rozeverkleurde en holle stengels, percentage stengels met losse koppen en gescheurde stengels (klasse II totaal exclusief stengels kleiner <10g van de folie objecten bij Backlim en Thielim, 1998-1999; 4) Samenvatting totale kosten per ha bij vervroeging asperges op basis van een teeltcyclus van 10 jaar en een teeltoppervlakte van 1,0 ha. Gegevens in bijgaande figuren: 1) Kg-opbrengst per week van de diverse opjecten en de gemiddelde opnbrengstprijs per week volgens veilingaanvoer over de jaren 1994-1999; 2) Bruto-geldopbrengst en kosten van verwarmen en/of bedekken met folie per object
  Kali-bemesting bij kropsla
  Neuvel, J.J. ; Kanters, F.M.L. - \ 1999
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1999 (1999)2. - ISSN 1385-5298 - p. 20 - 21.
  slasoorten - plantenvoeding - kaliummeststoffen - bodem - uitspoelen - kunstmeststoffen - samenstelling - proeven - vollegrondsteelt - lettuces - plant nutrition - potassium fertilizers - soil - leaching - fertilizers - composition - trials - outdoor cropping
  Om een minimale uitspoeling van kali naar het grondwater te verkrijgen, is het nodig de bemesting van kali aan te passen aan de opname door het gewas en de afvoer met het geoogste product. Hiervoor is onderzoek gestart
  Habitat fragmentation, the role of minor rural roads and their traversability.
  Langevelde, F. van; Jaarsma, C.F. - \ 1997
  In: Habitat fragmentation & infrastructure, C. Kanters et al. (eds) Proc. of the Int. Conf. 'Habitat fragmentation, infrastructure and the role of ecological engineering' (1995) Maastricht/The Hague (Neth.) - p. 171 - 182.
  Biologische grondontsmetting ter bestrijding van ziekteverwekkers.
  Blok, W.J. ; Coenen, G.C.M. ; Lamers, J.G. ; Kanters, F. - \ 1997
  Unknown Publisher - 3 p.
  Biologische grondontsmetting voor herinplant van asperge.
  Blok, W.J. ; Coenen, G.C.M. ; Lamers, J.G. ; Kanters, F. - \ 1997
  In: Informatiemap open dag Asperge PAV-ZON
  Een oriëinterend onderzoek naar de effecten van akkerrandbeheer op ziekten, plagen en biodiversiteit
  Kanters, K.J. ; Nijs, L.J.M.F. den; Daamen, R. ; Booij, C.J.H. - \ 1996
  Unknown Publisher
  Teelt van prei
  Kraker, J. de; Bosch, H. ; Alblas, J. ; Titulaer, H.H.H. ; Kanters, F.M.L. - \ 1993
  Lelystad : PAGV (Teelthandleiding 56) - 112
  allium porrum - teelt - cultuurmethoden - preien - vollegrondsgroenten - teelthandleidingen - allium porrum - cultivation - cultural methods - leeks - field vegetables - cultivation manuals
  De teelthandleiding geeft een algemene beschrijving van alle aspecten van de teelt van verschillende soorten prei: groei en ontwikkeling, inhoudsstoffen, grond, bemesting, rassen, teelt, onkruidbestrijding, ziekten en plaagbestrijding, oogst, bewaring, afleveren en organisatie en economie. De volgende aspecten in relatie tot de best practices worden belicht: - Perceelskeuze en aaltjes/schimmels - Vruchtwisseling minimaal 1 op 3 - Gematigde bemesting - Onkruidbestrijding, mechanisch en LDS Sleutelwoorden: PPO-agv, akkerbouw, tuinbouw, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, groenteteelt, preien, vollegrondsgroente, prei
  Optimalisering van de forcering van rabarberOptimal forcing - conditions of rhubarb
  Kanters, F.M.L. ; Jeurissen, J. ; Wijk, C.A.Ph. van - \ 1991
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 155 - 161.
  cultivars - forceren van planten - plantengroeiregulatoren - rassen (taxonomisch) - rheum - rabarber - rassen (planten) - cultivars - forcing - plant growth regulators - races - rheum - rhubarb - varieties
  Door kunstmatig toedienen van kou of door een behandeling met de groeiregulator GA3 kan de teelt van rabarber worden gestuurd. In de tabellen een overzicht van de proeven met informatie over: jaar, ras, koudesom, hoeveelheid GA3, leeftijd van de pollen en of de pollen wel of niet gelicht zijn
  Teeltsystemen parthenocarpe augurken
  Poll, J.T.K. ; Kanters, F.M.L. ; Kramer, C.F.G. - \ 1990
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 101) - 22
  komkommers - cucumis sativus - parthenocarpie - teelt - nederland - cucumbers - cucumis sativus - parthenocarpy - cultivation - netherlands
  Onderzoek naar de invloed van de rijpheid en de bewaarmethode op de bewaarbaarheid van Chinese kool, seizoen 1986 - 1987
  Embrechts, A.J.M. ; Wijk, C. van; Kanters, F. - \ 1989
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2360) - 13
  Evaluatie van het onderzoek naar vervroeging van vollegrondsgroentegewassen met afdekmaterialen
  Kramer, C.F.G. ; Poll, J.T.K. ; Vlug, J. ; Schroen, G. ; Kanters, F. - \ 1987
  Lelystad : P.A.G.V. (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond no. 68) - 59
  teelt - kunststoffilm - vollegrondsteelt - cultivation - plastic film - outdoor cropping
  Over factoren die invloed hebben op de opbrengst en chemische samenstelling van kropsla in de vollegrondteelt
  Slangen, J.H.G. ; Kanters, F. ; Roelands, C.J. ; Titulaer, H.H.H. - \ 1981
  Unknown Publisher
  Stadsgewest Tilburg "Buitengebied" : de bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid
  Dekkers, J.M.J. ; Kanters, H.L. - \ 1980
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1447) - ISBN 9789032700959 - 160
  ontwikkelingsplanning - expansie - grondvermogen - landevaluatie - kaarten - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - stedelijke gebieden - stedelijke planning - nederland - noord-brabant - development planning - expansion - land capability - land evaluation - maps - soil suitability - soil surveys - urban areas - urban planning - netherlands - noord-brabant
  De bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheid van West-Brabant
  Kanters, H.L. ; Akker, A.M. van den; Steur, G.G.L. - \ 1978
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1301)
  grondvermogen - landevaluatie - kaarten - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - nederland - noord-brabant - land capability - land evaluation - maps - soil suitability - soil surveys - netherlands - noord-brabant
  Gegevens over pH-KCI waarden van zandgronden in zuid-Nederland
  Kanters, H.L. - \ 1975
  Wageningen : Stichting voor Bodemkartering (Interne mededeling / Stichting voor Bodemkartering 36) - 10
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.