Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 9 / 9

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het kokkelbestand en de broedval van kokkels in de Oosterschelde en in de Waddenzee in 1991
  Stralen, M. van; Kesteloo - Hendrikse, J. - \ 1992
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Afdeling Aquacultuur AQ 92-05) - 46
  bivalvia - dieren - populatiedichtheid - populatie-ecologie - mortaliteit - populatiegroei - bedrijfsvoering - pelecypoda - visgronden - visvangsten - waddenzee - oosterschelde - bivalvia - animals - population density - population ecology - mortality - population growth - management - pelecypoda - fishing grounds - fish catches - wadden sea - eastern scheldt
  Zuurstofgehalte, watertemperatuur en zwevende - stofgehalte op oesterpercelen op de Yerseke Bank, na de bouw van de stormvloedkering in de Oosterschelde : vergelijking met gegevens uit 1980 - 1981
  Kesteloo - Hendrikse, J.J. - \ 1992
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Afdeling Aquacultuur AQ 92-01) - 22
  Bestandsgrootte en visserijmortaliteit van kokkels in de Oosterschelde in 1989
  Stralen, M.R. van; Kesteloo - Hendrikse, J.J. ; Brand, C.M. - \ 1991
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Afdeling Aquacultuur AQ 91-02) - 47
  Onderzoek naar de desinfecterende werking van UV-straling op het effluent van de RWZI Westerschouwen
  Kesteloo - Hendrikse, J.J. ; Gool, A.C.M. van - \ 1991
  IJmuiden : Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek AQ 91-05) - 20
  Onderzoek naar het verloop van enkele waterkwaliteitsparameters in een gesloten oesterbewaarsysteem
  Kesteloo - Hendrikse, J.J. ; Bol, J. - \ 1990
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Afdeling Aquacultuur AQ 90-08) - 9
  Metingen aan waterkwaliteit, vuilproduktie en vuilverwijdering in een semi-praktijksysteem voor palingteelt
  Kamstra, A. ; Heul, J.W. van der; Kesteloo - Hendrikse, J.J. - \ 1990
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Afdeling Aquakultuur AQ 90-10) - 25
  palingen - visteelt - vissen - zoet water - industrieel afval - industrie - rioolwater - afvalwater - waterverontreiniging - waterzuivering - eels - fish culture - fishes - fresh water - industrial wastes - industry - sewage - waste water - water pollution - water treatment
  Resultaten van metingen van de stroomsnelheid op oesterpercelen op de Yerseke Bank : vergelijking met de gegevens uit 1980 en 1981
  Kesteloo - Hendrikse, J.J. - \ 1990
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Afdeling Aquacultuur AQ 90-02)
  Waterkwaliteitsonderzoek op de Yerseke Bank, in de geul bij het buitendijkse bedrijfsterrein "Korringaweg" te Yerseke, op de Oosterschelde en op het Grevelingenmeer : resultaten periode augustus 1987 - december 1988
  Kesteloo - Hendrikse, J.J. - \ 1989
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek AQ 89-02) - 31
  kanalen - hydrologie - instrumenten (meters) - meting - monitoring - nederland - eigenschappen - rivierwater - rivieren - statistiek - waterlopen - oppervlaktewater - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - oosterschelde - grevelingen - canals - hydrology - instruments - measurement - monitoring - netherlands - properties - river water - rivers - statistics - streams - surface water - water - water pollution - water quality - eastern scheldt - grevelingen
  Onderzoek naar het voorkomen van faecale colibacterien in het effluent van de R.W.Z.I. - Westerschouwen na verbeteringen in het zuiveringssysteem en het staken van de effluentchlorering in de periode van 25 mei tot en met 8 september 1987
  Gool, A.C.M. van; Kesteloo - Hendrikse, J. - \ 1988
  IJmuiden : Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (Rapport / Rijksinstituut voor Visserijonderzoek AQ 88-05) - 12
  molluskenteelt - schaal- en schelpdierenteelt - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - geactiveerd slib - beluchting - rioolafvalwaterverwijdering - microbiologie - afvalverwerking - nederland - zuiveringsinstallaties - zeeland - mollusc culture - shellfish culture - waste water treatment - water treatment - activated sludge - aeration - sewage effluent disposal - microbiology - waste treatment - netherlands - purification plants
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.