Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Kleissen
Check title to add to marked list
Begrenzing deel Voordelta als niet Bonamia : vrij gebied binnen de Nederlandse Noordzee
Kamermans, Pauline ; Kleissen, Frank ; Duren, Luca van; Engelsma, Marc - \ 2018
Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C112/18) - 22
Offshore Wind Farms as Potential Locations for Flat Oyster (Ostrea edulis) Restoration in the Dutch North Sea
Kamermans, Pauline ; Walles, Brenda ; Kraan, Marloes ; Duren, Luca van; Kleissen, Frank ; Have, Tom van der; Smaal, Aad ; Poelman, Marnix - \ 2018
Sustainability 10 (2018)11. - ISSN 2071-1050
Ostrea edulis - native oyster restoration - North Sea - site selection - pilot study - offshore wind farms
The “Dutch Energy Agreement” motivates governments and industries to invest in renewable energy sources, of which offshore wind energy is one of the solutions to meet the agreed target of 16% of the total energy budget from renewable resources by 2023. An option for the multi-use of wind farms is nature-inclusive building, in which the design and construction of wind farms make use of the potential for co-design with oyster bed restoration. This can support the government’s ambitions, for the Dutch North Sea, to achieve biodiversity goals, restore ecosystem functions, and enhance ecosystem services, including future seafood production. For the recovery of flat oyster (Ostrea edulis) beds, knowledge is required about the conditions under which active restoration of this species in the North Sea can be successfully implemented. This paper gives a framework and presents results to determine suitability of wind farms for flat oyster restoration, and provides recommendations for pilot studies. Our analysis showed that a number of wind farms in the Dutch section of the North Sea are suitable locations for development of flat oyster beds. Combining oyster restoration and oyster culture, as a protein source, is a viable option worth investigating.
European flat oysters on offshore wind farms: additional locations : opportunities for the development of European flat oyster (Ostrea edulis) populations on planned wind farms and additional locations in the Dutch section of the North Sea
Kamermans, Pauline ; Duren, Luca van; Kleissen, Frank - \ 2018
Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C053/18) - 33
To determine the relative suitability for development of self-sustaining European flat oyster (Ostrea edulis) beds, potential areas for offshore wind farms in the Dutch Exclusive Economic Zone (EEZ) were analysed following Smaal et al (2017). The studied locations are the new wind farm zones “Hollandse Kust (“noordwest”, “west” and “zuidwest”)”, “IJmuiden Ver” and the remaining lot of the North of the Frysian Islands Wind Farm Zone, but also 13 additional potential locations on the EEZ (i.e. CP4-CP6 and CP9-17) and, in addition, the nature area location Borkum Reef Ground (Borkumse Stenen). This research is performed within EZ-program Beleidsondersteunend Onderzoek (BO).
Biotic and abiotic factors of importance for flat oyster survival, growth, reproduction and recruitment, were compared for the 8 wind farm locations of Smaal et al. (2017) and the 18 new locations. For the locations on the Dutch EEZ the following habitat factors are important for flat oyster beds: shear stress, suspended sediment, larval retention, temperature, sediment composition and food availability. Presence in historic distribution area was used as a verification. Average shear stress, suspended sediment and temperature are within the range considered suitable for the development of an oyster bed at all locations. Thus, these factors do not discriminate between locations. Maximum shear stress is too high at one location and the sediment is too silty at 7 locations. However, habitat restoration efforts may make the environment more suitable, e.g. by placing shell material or 3D structures which elevate the oysters from the bottom.
Based on the analysis described in this report we recommend to select the following locations that are suitable for flat oyster restoration.
1. Best: Borssele Wind Farm Zone, Buitengaats (part of the Gemini wind park) and CP9 (within historic distribution and high larval retention);
2. Very good: Hollandse Kust (zuidwest) Wind Farm Zone (high larval retention);
3. Good: Offshore Windpark Egmond aan Zee, Prinses Amalia Windpark, Windpark Eneco Luchterduinen, Hollandse Kust (zuid) Wind Farm Zone, Hollandse Kust (noord) Wind Farm Zone (medium larval retention);
4. Suitable: the remaining lot of the North of the Frysian Islands Wind Farm Zone, Zee-energie (part of the Gemini wind park), Borkum Reef Ground (Borkumse Stenen) (within historic distribution, medium or high larval retention, but locally too high maximum shear stress or too silty);
5. Suitable with introduction of substrate: CP5, CP6 (medium or high larval retention, but too silty without introduction of substrate).
RECON: Reef effect structures in the North Sea, islands or connections? : Summary report
Coolen, J.W.P. ; Jak, R.G. ; Weide, B.E. van der; Cuperus, J. ; Luttikhuizen, P. ; Schutter, M. ; Dorenbosch, M. ; Driessen, F. ; Lengkeek, W. ; Blomberg, M. ; Moorsel, G. van; Faasse, M.A. ; Bos, O.G. ; Dias, I.M. ; Spierings, M. ; Glorius, S.G. ; Becking, L.E. ; Schol, T. ; Crooijmans, R. ; Boon, A.R. ; Pelt, H. van; Kleissen, F. ; Gerla, D. ; Degraer, S. ; Lindeboom, H.J. - \ 2018
Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C074/17A) - 33
Flat oysters on offshore wind farms : opportunities for the development of flat oyster populations on existing and planned wind farms in the Dutch section of the North Sea
Smaal, Aad ; Kamermans, Pauline ; Kleissen, Frank ; Duren, Luca van; Have, Tom van der - \ 2017
Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C052/17) - 53
oyster culture - wind farms - offshore - shellfish culture - north sea - netherlands - oesterteelt - windmolenpark - schaal- en schelpdierenteelt - noordzee - nederland
Platte oesters in offshorewindparken (POP)
Smaal, Aad ; Kamermans, Pauline ; Kleissen, Frank ; Duren, Luca van; Have, Tom van der - \ 2017
Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C035/17) - 52
ostrea edulis - oesters - oesterteelt - windmolenpark - offshore - noordzee - nederland - oysters - oyster culture - wind farms - north sea - netherlands
Dit rapport gaat over de mogelijkheden voor de ontwikkeling van populaties platte oesters (Ostrea edulis) binnen bestaande en geplande windmolenparken in het Nederlandse deel van de Noordzee. In opdracht van het Ministerie van EZ is nagegaan welke eisen de platte oester stelt aan de omgeving, gericht op de habitatkarakteristieken van windparklocaties in de Noordzee. Daarbij is er vanuit gegaan dat er binnen de windparken geen sprake is van bodemberoerende activiteiten die nadelig zijn voor platte oesters.
Rwzi-effluent gebruiken voor vismigratie
Foekema, E.M. ; Winter, H.V. ; Kleissen, F. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2012
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2012)1. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 36.
waterzuivering - zuiveringsinstallaties - lozing - waterverontreiniging - troebelheid - vissen - palingen - vismigratie - water treatment - purification plants - disposal - water pollution - turbidity - fishes - eels - fish migration
Zeewaarts migrerende schieralen laten een gedragsverandering zien wanneer zij geconfronteerd worden met een lozingspluim van rwzi-effluent. Ruim de helft van de vissen verandert van zwemrichting en tracht langs de rand van de pluim te passeren. Het risico dat een permanente migratiebarrière ontstaat is bij de meeste rwzi's niet groot door het dynamische karakter van de lozingspluim. Bij rwzi's die lozen op wateren met een beperkt afvoerdebiet, kunnen wel migratiebarrières ontstaan, maar met relatief eenvoudige aanpassingen kan de kans daarop worden verkleind. De onderzoeksresultaten geven aan dat rwzi-effluentpluimen potentie hebben om te worden ingezet voor de geleiding van stroomafwaarts migrerende vissen naar een veilige route langs gevaarlijke situaties zoals koelwaterinlaten, gemalen en waterkrachtcentrales.
Potenties van een zout Volkerak-Zoommeer voor mossel- en oestercultuur
Wijsman, J.W.M. ; Kleissen, F. - \ 2011
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C180/11A) - 43
verzilting - zout water - schaal- en schelpdierenteelt - oppervlakte (areaal) - volkerak-zoommeer - haalbaarheidsstudies - salinization - saline water - shellfish culture - acreage - volkerak-zoommeer - feasibility studies
In een zoute situatie zal het Volkerak-Zoommeer (opnieuw) een interessant gebied worden voor de kweek van schelpdieren. In een eerdere verkenning door de Vries et al. (2008) is berekend dat een mosselproductie van 6 á 9 miljoen kg mogelijk is. Er is hiervoor een perceeloppervlak nodig van 400 tot 600 ha. Onderhavige studie laat zien dat er in het zoute Volkerak-Zoommeer een totaal areaal van maximaal 2000 ha in potentie geschikt is voor bodemcultuur mosselen. Een totaal perceeloppervlak van 400 tot 600 ha is dus realistisch
Behavioural response of silver eel to effluent plumes: Telemetry experiments
Winter, H.V. ; Keeken, O.A. van; Foekema, E.M. ; Kleissen, F. ; Friocourt, Y. ; Beare, D.J. - \ 2011
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C081/11) - 57
palingen - prikvissen - afvoerwater - rioolafvalwater - diergedrag - vismigratie - telemetrie - eels - lampreys - effluents - sewage effluent - animal behaviour - fish migration - telemetry
Fish migration may be hampered by a range of physical barriers. That non-physical barriers such as sudden changes in water quality may also serve as barriers is often stated, but only very few studies address this issue. This study focusses on linking the behavioural response of silver eel and river lamprey when encountering a waste water plume (effluent) in field situations. Individual fish movements were tracked by means of acoustic telemetry in 2D (in 2009) and in 3D (in 2010) at a location surrounding a waste water outlet in the Eems-canal near Groningen. Plume dynamics were modelled and calibrated by Deltares and used to directly link to individual movement patterns of fish. In both years, 20 silver eels (downstream migration) were tagged and in 2009 also 13 rvier lamprey (upstram migration) were tagged. In total, 37 out of 40 silver eels entered the 2D – 3D study site. Of these, 57 % showed avoidance behaviour when encountering the plume, 43 % were indifferent to the plume and no attraction to the plume was observed. Avoidance behaviour varied from moving away from the plume but continuing the migration, to returning and not be detected again, thereby possibly ceasing their migration (3 out of 37). This indicates that waste water plumes may serve as non-physical barriers to migrating silver eel. Given the very dynamic nature of the plume in Groningen, even if waste water plumes serve as non-physical barriers for some of the migrating eels, numerous migratory windows are available in time and in water depths, when the plume is minimal or limited to one shore. Therefore it is estimated that the barrier effect of waste water plumes might be small, although delays in migration are likely to occur. Our findings may be used for management purposes. The occurrence of a behavioural avoidance response of approximately half of the eels opens up the possibility to manipulate plumes in order to ‘steer’ silver eels to a preferred direction, e.g. away from potential hazardous locations.
Modellering van lozingspluimen
Kleissen, F. ; Foekema, E.M. - \ 2011
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C080/11) - 24
waterverontreiniging - afvoerwater - nadelige gevolgen - ecotoxicologie - vissen - telemetrie - modellen - vismigratie - water pollution - effluents - adverse effects - ecotoxicology - fishes - telemetry - models - fish migration
Om een goed beeld te krijgen van hoe migrerende vis op een lozingspluim reageert zijn in het kader van het project ‘Een pluim voor vismigratie’ experimenten uitgevoerd, waarbij migrerende vissen (aal en zeeprik) werden voorzien van een zender. Door de signalen van deze zenders op te vangen via strategisch opgestelde ontvangers kan de positie van de vis in de waterweg worden vastgesteld. Om het gedrag van de vissen te kunnen interpreteren is inzicht nodig in de invloedssfeer van de lozingspluim op het moment dat de vissen op de locatie aanwezig zijn. Om dit te bereiken is voor de onderzoekslocaties de verspreiding van de lozingspluim gemodelleerd met behulp van stromingsmodellen die zijn gebaseerd op het 3-dimensionale hydrodynamische model Delft3D-FLOW
Pluim voor vismigratie: deelonderzoeken
Foekema, E.M. ; Winter, H.V. ; Rippen, A.D. ; Slijkerman, D.M.E. ; Keeken, O.A. van; Kleissen, F. - \ 2011
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES C078/11) - 8 p.
Vismigratie en lozingspluimen: Samenvattend rapport
Foekema, E.M. ; Winter, H.V. ; Kleissen, F. ; Keeken, O.A. van; Rippen, A.D. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2011
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C077/11) - 25
vismigratie - beschermende omgeving - waterverontreiniging - afvalwater - afvoerwater - rampen - fish migration - protective atmospheres - water pollution - waste water - effluents - disasters
Zeewaarts migrerende schieralen laten een gedragsverandering zien wanneer zij geconfronteerd worden met een lozingspluim van rwzi-effluent. Ruim de helft van de vissen verandert van zwemrichting en tracht langs de rand van de pluim te passeren. Het risico dat een permanente migratie-barrière ontstaat is bij de meeste rwzi’s niet groot door het dynamische karakter van de lozingspluim. Bij rwzi’s die lozen op wateren met een beperkt afvoerdebiet kunnen wel migratie-barrières ontstaan, maar met relatief eenvoudige aanpassingen kan de kans daarop worden verkleind. De onderzoeksresultaten geven aan dat rwzi-effluentpluimen potentie hebben om te worden ingezet voor de geleiding van stroomafwaarts migrerende vissen naar een veilige route langs gevaarlijke situaties zoals koelwaterinlaten, gemalen en waterkrachtcentrales.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.