Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 24

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Met het zelfsturende ruwvoeradvies benut de veehouder het ruwvoeraanbod optimaal
  Kommers, M.A.W. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group
  rundveehouderij - rundveevoeding - ruwvoer (forage) - agrarische bedrijfsvoering - veenweiden - cattle husbandry - cattle feeding - forage - farm management - peat grasslands
  Attenderingsfolder op de mogelijke toepassing van het Zelfsturend Ruwvoeradvies in het Westelijk Veenweidegebied. Hiermee kan de veehouder het ruwvoeraanbod van het veenweidegebied efficiënt benutten
  Verhoging van de voederwaarde van beheersgras door ontsluiting
  Kasper, G.J. ; Kommers, M.A.W. - \ 2005
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij - 18
  rundveehouderij - voedergewassen - natuurlijke graslanden - voedertechnologie - fermentatie - kuilvoer - voedingswaarde - cattle husbandry - fodder crops - natural grasslands - feed technology - fermentation - silage - nutritive value
  Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe de voederwaarde van beheersgras kan worden verhoogd. Hierdoor kunnen grotere groepen dieren, waaronder melkkoeien, dit beheersgras benutten zonder een te grote daling in (melk)productie. Er bestaan mogelijkheden om door middel van chemische en biologische bewerking de voederwaarde van het beheersgras te verhogen.
  Veensprong - alternatieve vormen van grondgebruik in het veenweidegebied
  Kommers, M.A.W. ; Jong, O. de; Mulder, J.R. ; Meulenkamp, W.J.H. ; Rienks, W.A. - \ 2005
  Wageningen : Animal Sciences Group - 23 p.
  Biodiversiteit in de praktijk : rapportage 2004
  Alebeek, F.A.N. van; Spruijt, J. ; Kommers, M.A.W. ; Janssens, S.R.M. - \ 2004
  Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV ) - 14 p.
  Kipzijn: werken, wonen en ontspannen in de pluimveehouderij van de toekomst
  Boog, W. ; Luijer, D. ; Selen, J. ; Groot Koerkamp, P.W.G. ; Bos, A.P. ; Hierden, Y.M. van; Kommers, M.A.W. ; Ruth, J.A. van; Kroon, S.M.A. van der; Wijk, E.E.C. van; Greef, K.H. de - \ 2004
  Wageningen [etc.] : Wageningen UR etc. - 40
  pluimveehouderij - pluimvee - veehouderij - toekomst - poultry farming - poultry - livestock farming - future
  In najaar van 2003 en de eerste helft van 2004 bogen pluimveehouders, onderzoeker en burgers zich in een aantal ontwerpende en creatieve sessies over het ideale houderijsysteem voor legkippen. Hierbij waren ook drie tekenaars aanwezig, die hem hun pen de ideëen verbeelden en becommentariërden. De resultaten zijn vastgelegd in een serie tekeningen
  Verslag van de ontwerpdag op 3 februari 2004
  Groot Koerkamp, P.W.G. ; Bos, A.P. ; Hierden, Y.M. van; Kommers, M.A.W. ; Ruth, J.A. van; Kroon, S.M.A. van der - \ 2004
  Lelystad : Animal Sciences Group - 21
  pluimvee - pluimveehouderij - dierenwelzijn - dierhouderij - poultry - poultry farming - animal welfare - animal husbandry
  Verslag van de ontwerpdag van het project: "Houden van hennen". Op deze dag is een aanzet gegeven om te komen tot een nieuw houderijsysteem. Het project wordt systematisch aangepakt om te zorgen dat aan zoveel mogelijk wensen van belanghebbenden kan worden voldaan
  Houden van hennen : programma van eisen op basis van de behoeften van pluimveehouder, leghen en burger : nieuwe ontwerpen voor leghen en duurzame houderij
  Bos, A.P. ; Greef, K.H. de; Groot Koerkamp, P.W.G. ; Hierden, Y.M. van; Kommers, M.A.W. ; Kroon, S.M.A. van der; Ruth, J.A. van; Wijk, E.E.C. van - \ 2004
  [Wageningen] : Wageningen UR
  pluimveehouderij - pluimvee - hennen - dierenwelzijn - poultry farming - poultry - hens - animal welfare
  In het Programma van Eisen is zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht met welke behoeften rekening moet worden gehouden in het ontwerp van een houderijsysteem voor leghennen. Dit PvE is deels getoetst op de ontwerpdag van 3 februari 2004, waarvan een apart verslag is verschenen(rapport nr. ASG 04/0003450)
  Innovaties voor rendabele melkveehouderij
  Kommers, M.A.W. - \ 2004
  melkveehouderij - melkkoeien - perceelsgrootte (landbouwkundig) - melken - mobiele apparaten - beweidingssystemen - grote landbouwbedrijven - veenweiden - dairy farming - dairy cows - field size - milking - mobile units - grazing systems - large farms - peat grasslands
  Schaalvergroting brengt met zich mee dat lange, smalle percelen in het Westelijk Veenweidegebied verder van de bedrijven af komen te liggen. Koeien moeten dan verder heen en weer lopen of op stal blijven staan. Met het Mobiele AM-systeem van Praktijkonderzoek is dit niet nodig. De veehouder brengt dit melksysteem naar de koeien in een vergelegen perceel
  New development of husbandry concepts for laying hens for sustainable egg production
  Groot Koerkamp, P.W.G. ; Bos, A.P. ; Hierden, Y.M. van; Kommers, M.A.W. ; Kroon, S.M.A. van der; Ruth, J.A. van; Greef, K.H. de; Wijk, E.E.C. van - \ 2004
  Multifunctionele landbouw vraagt een regiospecifieke aanpak
  Visser, A.J. ; Hopster, G.K. ; Kommers, M.A.W. - \ 2004
  Syscope Magazine 2004 (2004)4. - p. 3 - 4.
  nevenactiviteiten - regionale ontwikkeling - innovaties - agrarische bedrijfsvoering - systeeminnovatie - multifunctionele landbouw - ancillary enterprises - regional development - innovations - farm management - system innovation - multifunctional agriculture
  Het zijn meestal individuele boeren die initiatieven oppakken voor groene of blauwe diensten. Maar als een boer of tuinder zijn bedrijf wil verbreden met bijvoorbeeld een recreatietak, heeft hij wél de medewerking van zijn omgeving nodig. En dat valt in de praktijk vaak niet mee. Met de zogenoemde ‘gebiedsontwikkeling op bedrijfsniveau’ moet het beter gaan. Hiermee pakt het systeeminnovatieprogramma multifunctionele bedrijfssystemen de knelpunten in twee proefgebieden aan: Maashorst en het westelijk veenweidegebied.
  Quick scan kritische succesfactoren voor de inpassing van biodiversiteit op agrarische bedrijven
  Alebeek, F.A.N. van; Hoorweg, M.J. ; Spruijt, J. ; Kommers, M.A.W. ; Janssens, S.R.M. - \ 2004
  Lelystad : PPO (PPO 332) - 40
  biodiversiteit - bedrijfssystemen - natuurbescherming - landschapsecologie - hulpbronnengebruik - nederland - biodiversity - farming systems - nature conservation - landscape ecology - resource utilization - netherlands
  Het doel van de publicatie is om agrarische ondernemers een aantal praktische instrumenten aan te reiken waarmee het voor hen gemakkelijker wordt om daadwerkelijk iets te verbeteren aan de biodiversiteit op hun bedrijf. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan instrumenten waarmee ondernemers een beter inzicht krijgen in de werkelijke “kosten” en “baten” van zulke aanpassingen. Het rapport heeft tot doel keuzes te kunnen maken, welke instrumenten op dit moment voor agrariërs het meest gewenst zijn en welke de beste bijdrage kunnen leveren om ondernemers ook daadwerkelijk tot maatregelen op hun bedrijf te laten komen. Door middel van interviews met deskundigen zijn kritische succesfactoren voor het ondernemen met biodiversiteit op een rij gezet. Daarbij is een prioriteitvolgorde aangegeven van de deskundigen zelf, en is aangegeven welke mogelijke oplossingsrichtingen op de korte termijn het meeste kunnen bijdragen aan een verbetering van biodiversiteit op nationaal niveau.
  Kraken van beheersgras : een korte literatuurstudie als onderdeel van het project Kraken van beheersgras
  Kasper, G.J. ; Kommers, M.A.W. - \ 2004
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij - 10
  natuurlijke graslanden - voedingswaarde - grasmeel - graskuilvoer - natural grasslands - nutritive value - grass meal - grass silage
  Een korte literatuurstudie als onderdeel van het project ‘Kraken van beheersgras’. Het ontsluiten van een ruwvoeder (zoals beheersgras) is een methode om de voederwaarde te verhogen. In ruwvoeders zitten stoffen (cellulose en hemi-cellulose) diein principe goed verteerbaar zijn voor runderen, maar doordat ze opgesloten zijn in de houtstof (lignine) niet bereikbaar zijn voor de pensbacteriën. Wanneer deze houtstof bewerkt wordt komen genoemde stoffen vrij hetgeen de voerderwaarde verhoogt.Melkvee kan daardoor meer van dit type gras opnemen en benutten, waardoor een hogere melkproductie bereikt kan worden. Tot nu toe is echter geen onderzoek gedaan naar de werking van verschillende middelen op beheersgras met een relatief laagdrogestofgehalte.
  Economische vergelijking demonstratiebedrijven veehouderij en natuur
  Veer, D.F. ter; Braker, M.J.E. ; Kommers, M.A.W. ; Houwelingen, K.M. van - \ 2004
  Lelystad : PPO (Systeeminnovatierapport 1130560002) - 28 p.
  Bedrijfsanalyse biologisch melkveebedrijf Bor-van Gils
  Veer, D.F. ter; Braker, M.J.E. ; Kommers, M.A.W. ; Houwelingen, K.M. van - \ 2004
  Lelystad : PPO (Systeeminnovatierapport 1130560001) - 24 p.
  Vernieuwing van verbreding
  Kommers, M.A.W. ; Hopster, G.K. - \ 2004
  Lelystad : PPO (Systeeminnovatierapport 2004) - 32
  bedrijfssystemen - inkomsten uit het landbouwbedrijf - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - nederland - landgebruik - natuurbescherming - recreatie - natuur - zuid-holland - veenweiden - toekomst - limburg - multifunctionele landbouw - land use - farming systems - nature conservation - recreation - farm income - non-farm income - netherlands - nature - future - peat grasslands - limburg - multifunctional agriculture
  Toekomstverkenning van de landbouw in twee regio's: het westelijk veenweidegebied en het Maashorst gebied. In het veenweidegebied zijn twaalf gebiedspartijen ondervraagd op hun ideaalbeeld van grondgebruik in 2030; dat resulteerde in drie toekomstbeelden voor de veehouderij: 1) stadsgericht bedrijf; 2) productiegericht bedrijf; 3) natuurgericht bedrijf. Ook voor de Maashorst zijn ideaalbeelden onderzocht. Hierbij zijn de thema's landbouw, recreatie, natuur en beleid aan de orde geweest; dat resulteerde ook in drie toekomstbeelden voor de landbouw, namelijk 1) zakelijke landbouw; 2) landschappelijke landbouw; 3) natuurlijke landbouw.
  Houden van hennen : op naar gelukkige kippen, trotse boeren en tevreden burgers
  Bos, A.P. ; Greef, K.H. de; Groot Koerkamp, P.W.G. ; Hierden, Y.M. van; Kommers, M.A.W. ; Kroon, S.M.A. van der; Ruth, J.A. van; Wijk, E.E.C. van - \ 2004
  Wageningen/Lelystad : Wageningen UR - ISBN 9789067547918 - 30
  pluimveehouderij - pluimvee - dierenwelzijn - optimalisatiemethoden - inkomsten uit het landbouwbedrijf - hennen - economie van de veehouderij - poultry farming - poultry - animal welfare - optimization methods - farm income - hens - livestock economics
  In deze brochure wordt de vraag gesteld of leghennen zo gehouden kunnen worden dat zowel de kip, de pluimveehouder als de burger tevreden zijn. Met twee ontwerpen, het Rondeel en de Plantage, wordt getoond dat economisch rendabele productie van eieren goed te verenigen is met kippengeluk, gezondheid van mens en dier, en een imago dat aansluit bij ideaalbeelden van burgers en consumenten. Deze twee ontwerpen geven een mogelijke richting aan die pluimveehouders kunnen volgen
  Landbouw in het veenweidegebied in 2030 : samenvattend verslag van de workshop op 2 april 2003 in Bodegraven
  Kommers, M.A.W. - \ 2003
  [S.l.] : S.n.
  Uit de voeten met wandelpaden over boerenland : leidraad voor de aanleg van wandelroutes
  Hopster, G.K. ; Boer, T.A. de; Kommers, M.A.W. ; Schöne, M.B. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Schipper, M.J.C. ; Visser, A.J. - \ 2003
  Lelystad : PPO - ISBN 9789080756564 - 28
  openluchtrecreatie - lopen - voetpaden - recreatiegebieden - toerisme - landbouwgrond - kennis - platteland - recreatie - outdoor recreation - walking - footpaths - amenity and recreation areas - tourism - agricultural land - knowledge - rural areas - recreation
  Burgers op boerenland, wandelaars op boerenland: niet iets om bang voor te zijn
  Kommers, M.A.W. ; Hopster, G.K. - \ 2003
  Veeteelt 20 (2003)6. - ISSN 0168-7565 - p. 59 - 59.
  veehouderij - rundveeteelt - landbouwgrond - landgebruik - wandelpaden door het boerenland - recreatie op het platteland - recreatieonderzoek - livestock farming - cattle farming - agricultural land - land use - farm trails - rural recreation - leisure research
  In het kort wordt een studie van PV en PPO met resultaten weergegeven naar knelpunten omtrent openstelling van agrarische gronden door agrariërs voor wandelaars
  Bedrijfssystemen van de toekomst: samenwerking belangrijk
  Kommers, M.A.W. ; Hopster, G.K. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)5. - ISSN 1570-8586 - p. 12 - 13.
  bedrijfssystemen - bedrijfssystemenonderzoek - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - innovaties - structurele verandering - onderzoeksprojecten - landbouwontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - toekomst - farming systems - farming systems research - farm development - innovations - structural change - research projects - agricultural development - sustainability - future
  Landbouwbedrijven zullen er in de toekomst anders uit zien dan nu het geval is. De regionale boerderij is een voorbeeld van een mogelijk nieuw bedrijfssysteem dat een bijdrage kan leveren aan een duurzame ontwikkeling van landbouw in Nederland. De regionale boerderij is een samenwerkingsverband van een aantal agrarische ondernemingen. Deze agrarische ondernemingen werken samen in projecten onder andere op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, landbouw, recreatie, educatie en zorg.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.