Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 105

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Protocol beoordeling essentaksterfte
  Kuik, A.J. van; Hiemstra, J.A. ; Kopinga, J. ; Kuppen, H. ; Schraven, R. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Plant Research (Wageningen Plant Research rapport WPR-2018-08) - 38
  Zieke essen, geef ze een kans!
  Copini, P. ; Kopinga, J. - \ 2017
  Internationaal onderzoek ontrafelt essentaksterfte
  Kopinga, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2016
  De Boomkwekerij (2016)8. - ISSN 0923-2443 - p. 32 - 33.
  Europese onderzoekers hebben de afgelopen vier jaar samengewerkt om meer kennis over essentaksterfte en resistente essen op te bouwen. Dit gebeurde binnen de werkgroep Fraxback. Op de laatste meeting, in Letland, passerden tot dusver behaalde resultaten en toekomstige plannen de revue.
  Genetische diversiteit van de door essentaksterfte geplaagde gewone es
  Copini, P. ; Kopinga, J. ; Laros, I. ; Bovenschen, J. ; Buiteveld, J. - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2016)april. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  chalara fraxinea - fraxinus excelsior - schimmelziekten - resistentie van variëteiten - genetische diversiteit - rassenlijsten - genenbanken - bosbeheer - chalara fraxinea - fraxinus excelsior - fungal diseases - varietal resistance - genetic diversity - descriptive list of varieties - gene banks - forest administration
  Essenzaadbronnen op de Rassenlijst Bomen hebben een hoge genetische diversiteit. Dat is een belangrijk kwaliteitsaspect van teeltmateriaal en speelt een cruciale rol in het aanpassingsvermogen van soorten aan een veranderend klimaat en nieuwe ziekten en plagen. De huidige generatie essenbossen heeft te kampen met de veelal desastreuze gevolgen van essentaksterfte. Uit onderzoek blijkt dat resistentie tegen deze ziekte genetisch bepaald is, en dat een klein deel van de essen goed bestand is tegen de ziekte. Deze genetische basis biedt hoop om een
  nieuwe generatie essen te selecteren die bestand is tegen de ziekte, met behoud van de genetische diversiteit.
  Trends in financial damage related to urban tree failure in the Netherlands
  Haaften, M.A. van; Meuwissen, M.P.M. ; Gardebroek, C. ; Kopinga, J. - \ 2016
  Urban Forestry and Urban Greening 15 (2016). - ISSN 1618-8667 - p. 15 - 21.
  Urban forestry Quantitative tree risk assessment Risk analysis Property damage Financial compensation
  Risk assessments on trees in urban areas and roadside plantings have become common practice and alarge body of information exists on qualitative aspects on the risks of tree failure. Quantitative analysisof financial damage due to tree failure is generally lacking. The objective of this paper is to determinethe amount of tree failure related property damage and to derive possible trends in the number of casesand monetary claims and compensations. This paper presents the analysis of 1610 observations on urbantree failure in the Netherlands. The data originate from two different sources, i.e. jurisprudence (4% ofthe data) and 21 municipalities (96%). The data covers property damage in urban areas between the earlysixties and 2010. Within municipalities, paid compensations due to tree failure are found to range fromD 0 to D 49,296 with an average of D 2,244 per paid compensation. Results demonstrate a significantannual increase in tree failure as well as in paid compensations.
  Opstanden voor zaadoogst van de inheemse fladderiep uitgebreid
  Vries, S.M.G. de; Kopinga, J. - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)121. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 19.
  fladderiep - bosbestanden - ulmus - opstandsontwikkeling - natuurlijke opstanden - zaailingen - bosbeheer - forest resources - ulmus - stand development - natural stands - seedlings - forest administration
  Voor de bosbouwers die wat willen gaan doen met inheemse iepenhout, is het assortiment met autochtone herkomst toegenomen. Van de fladderiep stond in de 7e Rassenlijst (2002) tot voor kort slechts één opstand vermeld, maar daar is nu een opstand in Twente bijgekomen: Denekamp-01, NL.SI.1.3.09.01. De opstand laat zien dat in Nederland niet alleen klonaal vermeerderde selecties, maar ook zaailingpopulaties van deze iep zich kunnen ontwikkelen tot redelijk recht groeiende bomen van imponerende afmeting. Zowel solitair als in bosverband. En bestand tegen iepziekte!
  Opstand autochtone fladderiep erbij
  Vries, S.M.G. de; Kopinga, J. - \ 2015
  De Boomkwekerij 9 (2015). - ISSN 0923-2443 - p. 19 - 19.
  Essentaksterfte, bosbouwkundig beheersbaar?
  Kopinga, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2015
  Bosberichten 2015 (2015)1. - ISSN 1574-6046 - p. 1 - 4.
  bomen - schimmelziekten - fraxinus excelsior - plantenziekten - rassen (planten) - cultivars - resistentie van variëteiten - trees - fungal diseases - fraxinus excelsior - plant diseases - varieties - cultivars - varietal resistance
  Vanaf ca. 2010 slaat de essentaksterfte in Nederland op grote schaal toe. Tot dusver vooral in bossen en wat minder in laanbeplantingen. Hoe het zich verder ontwikkelt, is nog onduidelijk, maar het einde lijkt nog niet in zicht. In sommige regio’s is binnen enkele jaren de conditie van bomen zwaar achteruit gegaan of zijn bomen geheel afgestorven. Voor bosbeheerders en boseigenaren een ware ramp. Gedane investeringen ‘verdampen’. Sommigen vrezen zelfs dat de es geheel uit het Nederlandse bosbeeld zal verdwijnen. Echter, met gerichte bosbouwkundige maatregelen, lijken er mogelijkheden de es te behouden. In deze bijdrage van gastauteurs Jitze Kopinga en Sven de Vries wordt aangegeven welke strategieën daarbij denkbaar zijn en wordt aangegeven welke de meest kansrijke lijken te zijn.
  Landgoed Schoonenburgh, groen investeren – groen doen
  Kopinga, J. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (groen investeren – groen doen ) - 21 p.
  Onderzoek naar de essentaksterfte : de internationale ontwikkelingen en stand van zaken
  Kopinga, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2013
  Boom in business 4 (2013)9. - ISSN 2211-9884 - p. 72 - 75.
  fraxinus - chalara fraxinea - ziektedistributie - noord-europa - epidemiologische onderzoeken - inventarisaties - aantasting - rassen (planten) - cultivars - bosbeheer - fraxinus - chalara fraxinea - disease distribution - northern europe - epidemiological surveys - inventories - infestation - varieties - cultivars - forest administration
  In Nederland lijkt de ziekte nog in opkomst, maar in andere landen, zoals Polen, Zweden, Denemarken en de Baltische landen is de essentaksterfte al volop gevestigd en zorgt daar voor grootschalige sterfte in de essenopstanden. In Zweden is de es reeds aangemerkt als rode lijstsoort. Alles lijkt erop dat de ziekte ook in Nederland hard zal toeslaan. In 2012 is dan ook onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de ziekte te beheersen. Een aantal landen zoals die rond de Oostzee heeft zich geworpen op bosverjongingsstrategieën. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) heeft tot voor kort onderzoek gedaan naar de essentaksterfte. De eerste inspectierondes langs proefbeplantingen met gewone es (Fraxinus excelsior) die in de twintigste eeuw zijn aangelegd, stemmen volgens het CGN hoopvol.
  Onderzoek naar essentaksterfte. De internationale ontwikkelingen en stand van zaken
  Kopinga, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2013
  Greenkeeper (2013). - ISSN 1386-2499 - p. 40 - 43.
  Onderzoek naar verschillen in aantasting door Chalara fraxinea ('essentaksterfte') in Nederlandse essenselecties : verslag van de waarnemingen en bevindingen over 2012 = Differences in susceptibility to Chalara fraxinea (twig dieback of ash) of selections of Common ash (Fraxinus excelsior) in the Netherlands : report of the observations and results of 2012
  Kopinga, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2013
  Wageningen : Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN rapport 26) - 32
  fraxinus excelsior - schimmelziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - chalara fraxinea - klonen - resistentie van variëteiten - gevoeligheid van variëteiten - ziekteresistentie - nederland - fraxinus excelsior - fungal diseases - plant pathogenic fungi - chalara fraxinea - clones - varietal resistance - varietal susceptibility - disease resistance - netherlands
  In 2012 zijn opnames uitgevoerd in essenproefvelden van het CGN en zaadgaarden van het Staatsbosbeheer naar de mate waarin de daar aanwezige essen inmiddels zijn aangetast door essentaksterfte, veroorzaakt door de schimmel Chalara fraxinea. Doel van dit onderzoek was om een indruk te krijgen van genetisch bepaalde verschillen in mogelijke resistentie / tolerantie voor deze ziekte. Een aantal handelsklonen profileerden zich in 2012 reeds als bovengemiddeld qua resistentie. Geknotte of sterk gesnoeide bomen zijn significant gevoleiger voor bladaantasting en twijgsterfte dan niet gesnoeide bomen.
  Waarom mag openbaar groen niet (nog meer) heterogeen zijn?
  Kopinga, Jitze - \ 2013
  street trees - public green areas - plantations - species diversity - spatial variation - heterogeneity - opinions
  Bomen en klimaatverandering: een item voor de boomkwekerij
  Kopinga, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2013
  De Boomkwekerij 34 (2013). - ISSN 0923-2443 - p. 4 - 5.
  De Es mag niet weg! Onderzoek essenresistentie: nu sector en gebruiker aan zet
  Raats, S. ; Kuik, A.J. van; Hiemstra, J.A. - \ 2013
  Boom in business 2013 (2013)7. - ISSN 2211-9884 - p. 22 - 24.
  fraxinus - straatbomen - genetische bronnen van plantensoorten - rassen (planten) - cultivars - klonen - plantenvermeerdering - boomkwekerijen - resistentie van variëteiten - plantenziekten - chalara fraxinea - fraxinus - street trees - plant genetic resources - varieties - cultivars - clones - propagation - forest nurseries - varietal resistance - plant diseases - chalara fraxinea
  Op de Nederlandse Boominfodag 2012 maakte Jitze Kopinga bekend dat het WUR-CGN (Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland) een aantal redelijk resistente essenklonen bezit en dat de Wageningen Universiteit deze klonen vrijgeeft voor vermeerdering door kwekers. In november bezocht Kopinga in Vilnius een Europese projectbijeenkomst op het gebied van onderzoek naar essentaksterfte. Alle belangrijke onderzoekers in Europa waren daar aanwezig. Als het aan Kopinga ligt, overleeft de es met verve.'Maar dan moeten de sector en de gebruikers wel inzetten op vertrouwen', aldus de onderzoeker.
  Essentaksterven de ondergang van de Nederlandse es?
  Kopinga, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2013
  Bomennieuws 2013 (2013)zomer. - ISSN 0166-784X - 2 p.
  Toekomst voor de iep : Resistentie, vermeerdering en gebruikswaarde van het huidige sortiment
  Hiemstra, J.A. ; Buitenveld [sic], J. ; Kopinga, J. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 59
  straatbomen - ulmus - rassen (planten) - boomveredeling - resistentieveredeling - plantenziekten - plantenvermeerdering - gebruikswaarde - nieuwe cultivars - street trees - ulmus - varieties - tree breeding - resistance breeding - plant diseases - propagation - use value - new cultivars
  De iep was aan het begin van de 20e eeuw de belangrijkste laanboomsoort in Nederland. Door de problemen met iepziekte nam het belang van de iep in de loop van de 20e eeuw sterk af. De iep is echter een ideale laan-en straatboom die in grote delen van Nederland niet gemist kan worden. Inmiddels zijn er nieuwe rassen die veel beter bestand zijn tegen de iepziekte. Deze rassen worden door onbekendheid en gebrek aan vertrouwen bij de beheerders nog te weinig gebruikt. Om de iep in Nederland weer toekomst te geven is in 2006 door PPO i.s.m. Alterra, de gemeente Amsterdam en Boomkwekerij de Bonte Hoek een project gestart wat zich richtte op het testen en vergelijken van de nieuwe rassen uit Nederland en Amerika onder Nederlandse omstandigheden. Daarbij zijn drie aspecten onderzocht: de resistentie tegen iepziekte, de gebruikswaarde en de invloed van de wijze van vermeerdering op de beworteling en stabiliteit.
  Roest geeft populieren herfstig aanzicht
  Mulder, S. ; Kopinga, J. - \ 2012
  Wageningen : Nature Today
  Verkenning van kansen voor een nederlandse bijdrage aan de groenvoorziening in de golfregio volgens het ‘green city’ concept en uitgaande van een ketenbenadering
  Kopinga, J. ; Spijker, J. ; Buiteveld, J. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (H-AKV-219 Golfregio ) - 21 p.
  Bomen in grondophogingen, Deel 2: mitigerende maatregelen
  Kopinga, J. - \ 2011
  Bomen, het vakblad voor de boomverzorging 2011 (2011)17. - p. 4 - 8.
  bomen - verplanten - aanslaan van het gewas - beweging in de bodem - boomverzorging - maatregelen - effecten - besluitvorming - trees - transplanting - crop establishment - movement in soil - tree care - measures - effects - decision making
  In 2010 heeft de auteur in opdracht van de gemeente Rotterdam een adviesrapportage opgesteld over de gevolgen van grondophogingen voor bomen. Bomen publiceert in twee artikelen een verkorte versie van dit rapport. In het eerste deel was te lezen wat de effecten van grondophoging op bomen zijn. In dit tweede deel komen de belangrijkste mitigerende maatregelen aan de orde. Op www.kpb-isa.nl is de integrale versie van het rapport beschikbaar.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.