Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 15 / 15

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het Levend Archief: Planten voor de toekomst
  Oostermeijer, Gerard ; Bijkerk, Jojanneke ; Hart, Joke 't; Kragt, Lammert ; Meer, Sascha van der; Rooijen, Nils van; Schaminee, Joop ; Treuren, Rob van - \ 2020
  Natura 2020 (2020)3. - ISSN 0028-0631 - p. 19 - 19.
  Dalende bodems, stijgende kosten : mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied: beleidsstudie
  Born, G.J. van den; Kragt, F. ; Henkens, D. ; Rijken, B. ; Bemmel, B. van; Sluis, S. van der; Polman, N. ; Bos, Ernst Jenno ; Kuhlman, Tom ; Kwakernaak, C. ; Akker, J. van den; Diogo, V. ; Koomen, E. ; Lange, G. de; Bakel, J. van; Brinke, W.B.M. ten - \ 2016
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatie 1064) - 92
  Het doel van deze studie is om bodemdaling, de gevolgen van bodemdaling en het effect van mogelijke maatregelen in de Nederlandse laagveengebieden op een transparante manier in beeld te brengen. Dat doen we voor zowel het landelijk als stedelijk gebied. Deze studie laat de handelingsopties voor bestuurders zien voor afgewogen keuzes in het landelijk en stedelijk gebied ten aanzien van dilemma’s in de laagveengebieden die nu al op hun bord liggen of mogelijk in de toekomst zullen gaan spelen. Daarvoor kijken we naar een breed scala van effecten van bodemdaling, zoals de effecten op de landbouw en voedselproductie, het waterbeheer, het klimaat (CO2-emissie), natuur en landschap, en de bebouwde omgeving inclusief de infrastructuur. We geven een beeld van de orde van grootte van de problemen die door bodemdaling worden veroorzaakt en geven inzicht in de kosten en baten van bodemdaling. We kijken daarbij naar de gevolgen voor natuur, klimaat, landbouw, (water)beheer, wonen en infrastructuur.
  Dietary supplement use and colorectal cancer risk: A systematic review and meta-analyses of prospective cohort studies
  Heine-Bröring, R.C. ; Winkels, R.M. ; Renkema, J.M.S. ; Kragt, L. ; Orten-Luiten, A.C.B. van; Tigchelaar, E.F. ; Chan, D.S.M. ; Norat, T. ; Kampman, E. - \ 2015
  International Journal of Cancer 136 (2015)10. - ISSN 0020-7136 - p. 2388 - 2401.
  beta-carotene supplementation - base-line characteristics - iowa womens health - combined folic-acid - colon-cancer - vitamin-d - multivitamin use - united-states - life-style - randomized-trial
  Use of dietary supplements is rising in countries where colorectal cancer is prevalent. We conducted a systematic literature review and meta-analyses of prospective cohort studies on dietary supplement use and colorectal cancer risk. We identified relevant studies in Medline, Embase and Cochrane up to January 2013. Original and peer-reviewed papers on dietary supplement use and colorectal cancer, colon cancer, or rectal cancer incidence were included. “Use-no use”(U-NU), “highest-lowest”(H-L) and “dose-response”(DR) meta-analyses were performed. Random-effects models were used to estimate summary estimates. In total, 24 papers were included in the meta-analyses. We observed inverse associations for colorectal cancer risk and multivitamin (U-NU: RR¿=¿0.92; 95% CI: 0.87,0.97) and calcium supplements (U-NU: RR¿=¿0.86; 95% CI: 0.79,0.95; H-L: RR¿=¿0.80; 95% CI: 0.70,0.92; DR: for an increase of 100 mg/day, RR¿=¿0.96; 95% CI: 0.94,0.99). Inconsistent associations were found for colon cancer risk and supplemental vitamin A and vitamin C, and for colorectal cancer risk and supplemental vitamin D, vitamin E, garlic and folic acid. Meta-analyses of observational studies suggest a beneficial role for multivitamins and calcium supplements on colorectal cancer risk, while the association with other supplements and colorectal cancer risk is inconsistent. Residual confounding of lifestyle factors might be present. Before recommendations can be made, an extensive assessment of dietary supplement use and a better understanding of underlying mechanisms is needed.
  Kennisdocument ‘Rendabel particulier bosbeheer’
  Dooij, P.G.R.P. de; Voskuilen, M.J. ; Hoekstra, R. ; Schilders, H. ; Jansen, Patrick ; Kortstee, Harry ; Goes van de-Petter, W. ; Kragt, G. ; Brievers, H. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 12
  bosbeheer - rentabiliteit - economische analyse - forest administration - profitability - economic analysis
  Nederland telt ongeveer 1400 particuliere boseigenaren. Belangrijkste doelstelling is vaak het in stand houden van het eigendom (vaak in de vorm van een landgoed) en het over te dragen aan de volgende generatie. De houtproductie is een van de pijlers waarop deze continuïteit rust. Een andere economische drager is de beheersubsidie (SNL) vanuit de overheid. Aangezien deze steeds meer onder druk komt te staan, zijn eigenaren op zoek naar nieuwe manieren om inkomsten te verwerven uit hun bosgebieden. De uitdaging voor de boseigenaar of beheerder is om de bedrijfsvoering door een (meer) ondernemingsgerichte bril te bekijken.
  Extraterrestrische Gemüsezucht, Holländische Forscher proben in einem Gewächshaus den Ackerbau auf Mond und Mars
  Kragt, R. ; Wamelink, G.W.W. - \ 2013
  Deutschlandradio
  QuickScan hoofdlijnennotitie 'Ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland' : globale toetsing van effectiviteit en doelmatigheid
  Bredenoord, H. ; Hinsberg, A. van; Knegt, B. de; Kragt, F. - \ 2013
  [S.l.] : PBL (PBL-publicatie 1101) - 13
  natuurbeleid - natuurbeheer - agrarisch natuurbeheer - overheidsbeleid - beleidsevaluatie - nature conservation policy - nature management - agri-environment schemes - government policy - policy evaluation
  Provincies en Rijk zetten met de Hoofdlijnennotitie een nieuwe lijn uit voor het natuurbeleid. Met de jaarlijkse 200 miljoen euro uit het Regeerakkoord VVD-PvdA, extra geld van de provincies en extra grond krijgt natuur een impuls. Met de uitvoering van de afspraken is een significante verbetering van Nederlandse natuurkwaliteit waarschijnlijk. Dat betekent dat de leefgebieden van veel planten- en diersoorten verbeteren en dat zij duurzaam kunnen voortbestaan
  Beoordeling natuurakkoord : globale toetsing van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur
  Bredenoord, H. ; Hinsberg, A. van; Gorrée, M. ; Knegt, B. de; Beck, J. ; Hoek, D.J. van der; Farjon, H. ; Kragt, F. ; Kuiper, R. ; Veen, M. van; Zeijts, H. van; Gaaff, A. ; Gerritsen, A.L. ; Kamphorst, D.A. ; Luijt, J. ; Schmidt, A.M. - \ 2011
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (PBL-publicatie nr. 500414010) - 31
  natuurbeleid - ecologische hoofdstructuur - overheidsbeleid - provincies - beleidsevaluatie - nature conservation policy - ecological network - government policy - provinces - policy evaluation
  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van het kabinet het ‘Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur’ getoetst. Het Rijk draagt, met het van kracht worden van dit akkoord, het natuurbeleid over aan de provincies. Daarvoor voegt het Rijk jaarlijks 100 miljoen euro toe aan het Provinciefonds. Een belangrijk onderdeel van dat beleid, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), wordt in 2021 afgerond, maar zal dan kleiner van omvang zijn dan oorspronkelijk gepland. De provincies worden verantwoordelijk voor het beheer van de EHS. Met al deze wijzigingen vermindert het Rijk zijn uitgaven voor natuur en landschap met twee derde deel. De vraag die het kabinet aan het PBL heeft gesteld, is of Nederland met de uitvoering van het akkoord en de voorgestelde bezuinigingen kan voldoen aan de internationale verplichtingen en doelstellingen, die voortvloeien uit onder andere de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen.
  Sturen op fosfor of stikstof voor verbetering ecologische kwaliteit van zoete wateren
  Loeb, R. ; Verdonschot, P.F.M. ; Kragt, F. ; Grinsven, H. van - \ 2010
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 42 (2010)22. - ISSN 0166-8439 - p. 32 - 34.
  oppervlaktewater - zoetwaterecologie - fosfor - stikstof - fosfaat - emissie - eutrofiëring - literatuuroverzichten - waterkwaliteit - ecologie - oppervlaktewaterkwaliteit - aquatische ecosystemen - surface water - freshwater ecology - phosphorus - nitrogen - phosphate - emission - eutrophication - literature reviews - water quality - ecology - surface water quality - aquatic ecosystems
  In de Nederlandse uitwerking van de Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt ervan uitgegaan dat zoete wateren door fosfor gelimiteerd worden. Uit internationale wetenschappelijke literatuur blijkt echter dat in zoet water ook limitatie door stikstof, silicium en koolstof voor kan komen. Voor (blauw)algen, en daarmee voor de zwem- en drinkwaterkwaliteit, is vooral fosfor van belang, maar voor de diversiteit van ondergedoken waterplanten en de vegetatie van oevers en moerassen blijkt ook stikstof erg belangrijk te zijn. Het risico van een te sterke nadruk van het beleid op reductie van fosforemissies is dat de waterbeheerders in Nederland de verbetering van de ecologische kwaliteit van zoete wateren, zoals vereist voor de KRW, niet bereiken
  Blumenzucht zum Nulltarif: Holländische Forscher entwickeln autarke Gewächshäuser
  Kragt, R. ; Bakker, J.C. - \ 2009
  Deutschlandradio
  Effects of Great Barrier Reef degradation on recreational reef-trip demand: a contingent behaviour approach
  Kragt, M.E. ; Roebeling, P.C. ; Ruijs, A.J.W. - \ 2009
  The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 53 (2009)2. - ISSN 1364-985X - p. 213 - 229.
  coral-reefs - travel cost - quality improvements - stated preference - nonmarket goods - florida-keys - valuation - responses - models - benefits
  There is a growing concern that increased nutrient and sediment runoff from river catchments are a potential source of coral reef degradation. Degradation of reefs may affect the number of tourists visiting the reef and, consequently, the economic sectors that rely on healthy reefs for their income generation. This study uses a contingent behaviour approach to estimate the effect of reef degradation on demand for recreational dive and snorkel trips, for a case study of the Great Barrier Reef in Australia. Results from a negative binomial random effects panel model show that the consumer surplus current reef visitors derive from a diving or snorkelling trip is approximately A$185 per trip. Furthermore, results indicate that reef trips by divers and snorkellers could go down by as much as 80 per cent given a hypothetical decrease in coral and fish biodiversity. This corresponds to a decrease in tourism expenditure by divers and snorkellers on full-day reef trips in the Cairns management area of the Great Barrier Reef Marine Park of about A$103 million per year.
  Inventarisatie jeugdboerderijen
  Haubenhofer, D.K. ; Hassink, J. ; Kragt, I. - \ 2008
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 174) - 54
  landbouwbedrijven - sociale voorzieningen - geestelijke gezondheid - jeugd - nevenactiviteiten - jeugdzorg - sociaal welzijn - inventarisaties - nederland - zorgboerderijen - farms - social services - mental health - youth - ancillary enterprises - child welfare - social welfare - inventories - netherlands - social care farms
  Boerderijen kunnen op verschillende manieren bijdragen aan doelstellingen van jeugd-, gezondheids- en zorgbeleid. Een toenemend aantal boerderijen biedt zorg-, opvang-, educatie-, leer- en speelmogelijkheden voor kinderen en jongeren. In dit rapport geven we een overzicht van initiatieven op het gebied van jeugdboerderijen, hun mogelijke bijdragen aan beleidsdoelstellingen en randvoorwaarden voor optimaal functioneren. Er zijn ruim 150 zorgboerderijen voor de jeugd. Een aantal van deze boerderijen werkt nauw samen met een jeugdzorginstelling, waardoor verschillende diensten zijn ontwikkeld: dagopvang, gezinshuizen en wonen. Er zijn echter boerderijen die enkel afspraken maken met de ouders van de cliënten
  Kwaliteit zoete regionale wateren
  Liere, L. van; Kragt, F. ; Wortelboer, R. ; Oenema, O. - \ 2002
  In: Effecten van varianten van verliesnormen op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 718201006/2002) - p. 55 - 80.
  oppervlaktewater - waterkwaliteit - modellen - voedingsstoffen - eutrofiëring - watersystemen - nederland - surface water - water quality - models - nutrients - eutrophication - water systems - netherlands
  Onderzoek naar de effekten van mestbeperking op de nitraatuitspoeling in waterwingebieden in Overijssel
  Kragt, J.F. ; Vries, W. de; Visschers, R. - \ 1987
  Wageningen : STIBOKA (Rapporten / Stichting voor Bodemkartering no. 1935, 2073)
  computersimulatie - stalmest - grondwaterverontreiniging - uitspoelen - modellen - nitraten - stikstofmeststoffen - verontreinigingsbeheersing - preventie - verwijdering - onderzoek - simulatie - simulatiemodellen - bodem - nederland - overijssel - computer simulation - farmyard manure - groundwater pollution - leaching - models - nitrates - nitrogen fertilizers - pollution control - prevention - removal - research - simulation - simulation models - soil - netherlands - overijssel
  Landschapsecologisch onderzoek Strijper Aa, rapport no. 2 : de hydrologie van het Strijper Aa-gebied
  Kragt, F.J. - \ 1985
  Leersum : Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN-rapport / Rijksinstituut voor Natuurbeheer 85) - 37
  landschapsecologie - landschap - hydrologie - grondwater - oppervlaktewater - geomorfologie - chemische analyse - grondwaterstroming - landscape ecology - landscape - hydrology - groundwater - surface water - geomorphology - chemical analysis - groundwater flow
  Het onderzoeksproject ''Strijper Aa'' beoogt een analyse te geven van de ecologische structuur van het landschap en de ruimtelijke relaties die zich tussen de onderdelen ervan afspelen. Deze analyse zou een grondslag moeten vormen voor een beheersvisie. In een serie deelrapporten worden verschillende componenten van het landschap besproken. Dit rapport behandelt de resultaten van het onderzoek aan grond- en oppervlaktewater. In latere rapporten worden relaties tussen eigenschappen van deze abiotische componenten met de vegetatie en fauna gelegd.
  Een biotoop van de knoflookpad in de gemeente Maarheeze
  Stumpel, A.H.P. ; Kragt, F.J. ; Bons, M.W.J. - \ 1982
  De Levende Natuur 84 (1982). - ISSN 0024-1520 - p. 69 - 76.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.