Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 18 / 18

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Doelgericht kiezen van groenbemesters op zandgrond - Groenbemesterdag 2020
  Molendijk, Leendert ; Kroonen-Backbier, Brigitte ; Visser, Johnny - \ 2020
  Vergelijking enkele sorghumrassen met snijmaïs op lössgrond : resultaten van éénjarige veldproef 2018
  Kasper, G.J. ; Kroonen-Backbier, B. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1149) - 27
  Regional water Authority “Limburg”, foundations “Boerenbond Zuid” and “Boerenbond Swentibold”, Pilot smart fertilization, DSG-Sustainable Clean Groundwater (WML), Foundation Experimental farm “Wijnandsrade” and DSV seeds the Netherlands financed comparative research of five sorghum varieties and one maize variety on loess soil at experimental farm “Wijnandsrade” in Wijnandsrade (Province Limburg). The average yield of the six varieties for the two N-levels - 70 and 110 kg N/ha - was about 16 tonnes DM/ha. Despite the dry and warm growing season, maize produced at 70 and 110 kg N/ha, 16 and 20 tons DM/ha, with a digestibility coefficient of organic matter (DCOM) of 78% and 79%, crude protein content of 58 and 59 g/kg DM and starch content of 267 and 230 g/kg DM, respectively. When fertilizing 70 kg N/ha compared to 110 kg N/ha, the average yield of all sorghum varieties was higher (15 vs 13 tonnes DM/ha), the crude protein level equal (91 g/kg DM), the starch content higher (238 vs 173 g/kg DM), the DCOM almost equal (67 vs 66%), the crude fibre level lower (206 vs 232 g/kg DM) and the lignin (ADL) level lower (25 vs 27). At 70 kg N/ha, the five sorghum varieties had an average of 37% less residual-N/ha than maize. At 110 kg N/ha, the opposite appeared: the five sorghum varieties had on average 33% more residual-N/ha than maize.
  3 vragen aan ..... Brigitte Kroonen-Backbier
  Kroonen-Backbier, Brigitte - \ 2016

  Interview met Brigitte Kroonen-Backbier, pagina 6; proj.nr. 3755069200

  Betere stikstofbenutting met Aardappelsensing App
  Kroonen-Backbier, Brigitte - \ 2016
  Inleiding studieclub akkerbouw Noord Limburg, Oirlo - Venray. 30 bezoekers. Projectnummer 3750204212
  Ziekten, plagen en stress in de maïsteelt
  Kroonen-Backbier, Brigitte - \ 2014
  Video Kennis-As Limburg - in opdracht Provincie; interview B. Kroonen
  Kroonen-Backbier, Brigitte - \ 2013
  regional development - educational institutions - cooperation - public-private cooperation - knowledge transfer - lifelong learning - innovations - noord-limburg - regional atelier - limburg - Netherlands
  Bodem en teeltkennis – onderdeel bemesting
  Kroonen-Backbier, Brigitte - \ 2013
  Werken aan schoner oppervlaktewater in intensieve maïsteelt gebieden : Pilotstudie Maïscasus in de Hoge en Lage Raam in 2008, 2009 en 2010
  Kroonen-Backbier, B.M.A. - \ 2011
  Vredepeel : PPO AGV - 97
  maïs - onkruidbestrijding - akkerranden - agrarische bedrijfsvoering - herbiciden - oppervlaktewaterkwaliteit - noord-brabant - maize - weed control - field margins - farm management - herbicides - surface water quality - noord-brabant
  In 2008 is een PILOT - onderzoek gestart in twee deelgebieden van de Hoge Raam nabij Zeeland en de Lage Raam nabij St. Anthonis. Loonwerkers, zelfspuitende ondernemers, adviseurs en veehouders met maïs in de gebieden is gevraagd bij de onkruidbestrijding extra aandacht te schenken aan middelenkeuze in relatie tot ontwikkelingsstadium en onkruidsoorten en maximaal te letten op emissiereductie tijdens het spuiten langs watergangen. Ze zijn ook gevraagd de gewasbeschermingspraktijk te registreren en te rapporteren. Deze PILOT is in 2009 en 2010 herhaald, waarbij op basis van de bevindingen en conclusies van 2008 een uitbreiding in het bemonsteringsplan heeft plaatsgevonden. Op basis van de metingen in oppervlaktewater in 2008 bleken neerslaggerelateerde emissieroutes zoals: afspoeling van perceel, emissie tijdens schoonmaken spuit op erf, emissie bij in werking treden riooloverstort mogelijk van groter belang voor de verklaring van de gemeten MTR overschrijdingen dan emissie via druppeldrift op het perceel tijdens toepassing.
  Groepsrapport ZON akkerbouw 2001
  Kroonen-Backbier, B. ; Langeveld, H. - \ 2002
  Unknown Publisher - 35 p.
  Resultaten geintegreerde prei-aardbeibedrijf '97-'99
  Kroonen - Backbier, B.M.A. ; Koot, P.A.C. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)1. - ISSN 1385-5298 - p. 11 - 16.
  duurzaamheid (sustainability) - preien - allium porrum - fragaria - aardbeien - cultuurmethoden - milieubeheersing - agrarische bedrijfsvoering - geïntegreerde plagenbestrijding - kunstmeststoffen - toedieningshoeveelheden - gewasbescherming - zandgronden - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - geïntegreerde bedrijfssystemen - sustainability - leeks - allium porrum - fragaria - strawberries - cultural methods - environmental control - farm management - integrated pest management - fertilizers - application rates - plant protection - sandy soils - yield increases - yield losses - yields - integrated farming systems
  Resultaten van drie jaar ontwikkeling van een geintegreerd prei-aardbeibedrijf. De gestelde streefopbrengsten, kwaliteitsproductie, verliesnormen (MINAS) voor droge zandgronden, en onkruidbestrijding staan in een figuur weergegeven.
  Creatief omgaan met wortellesie-aaltje binnen de rotatie : aaltje acht jaar bestudeerd binnen het bedrijfssystemen-onderzoek in Meterik
  Koot, P. ; Kroonen - Backbier, B. - \ 1999
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1999 (1999)2. - ISSN 1385-5298 - p. 38 - 40.
  groenten - plantenziekten - nematoda - pratylenchus penetrans - gewasbescherming - bedrijfssystemen - cultuurmethoden - rotaties - biologische bestrijding - vollegrondsteelt - vegetables - plant diseases - nematoda - pratylenchus penetrans - plant protection - farming systems - cultural methods - rotations - biological control - outdoor cropping
  Vollegrondsgroente telen met perspectief
  Embrechts, A.J.M. ; Kroonen - Backbier, B.M.A. ; Rovers, J.A.J.M. - \ 1998
  Lelystad : Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (Themaboekje / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt nr. 20) - 45
  groenten - groenteteelt - teelt - cultuurmethoden - vegetables - vegetable growing - cultivation - cultural methods
  Bedrijfssystemen - onderzoek vollegrondsgroenten Meterik : evaluatie 1991 - 1996
  Kroonen - Backbier, B.M.A. ; Bosch, H. - \ 1998
  Lelystad : PAV (Publicatie / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt nr. 92) - 87
  agrarische bedrijfsvoering - onderzoek - groenten - nederland - groenteteelt - vollegrondsteelt - farm management - research - vegetables - netherlands - vegetable growing - outdoor cropping
  Geintegreerde koolteelten concurrerend
  Kroonen - Backbier, B. ; Zwart - Roodzant, M.H. - \ 1998
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 2 (1998)2. - ISSN 1385-5298 - p. 23 - 26.
  koolsoorten - vergelijkingen - alternatieve landbouw - brassica oleracea var. botrytis - bloemkolen - brassica oleracea var. italica - broccoli - gewasbescherming - plagenbestrijding - ziektebestrijding - onkruiden - plantenvoeding - kunstmeststoffen - mest - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - bedrijfssystemen - geïntegreerde bedrijfssystemen - cabbages - comparisons - alternative farming - brassica oleracea var. botrytis - cauliflowers - brassica oleracea var. italica - broccoli - plant protection - pest control - disease control - weeds - plant nutrition - fertilizers - manures - yield increases - yield losses - yields - farming systems - integrated farming systems
  Geintegreerde teelt van sla vraagt nog alle aandacht
  Rovers, J.A.J.M. ; Kroonen - Backbier, B.M.A. - \ 1998
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 2 (1998)4. - ISSN 1385-5298 - p. 12 - 16.
  slasoorten - duurzaamheid (sustainability) - plantenvoeding - fosformeststoffen - kaliummeststoffen - magnesiummeststoffen - stikstofmeststoffen - onkruiden - geïntegreerde plagenbestrijding - pesticiden - opbrengsten - kwaliteit - geïntegreerde bedrijfssystemen - lettuces - sustainability - plant nutrition - phosphorus fertilizers - potassium fertilizers - magnesium fertilizers - nitrogen fertilizers - weeds - integrated pest management - pesticides - yields - quality - integrated farming systems
  Resultaten van een bedrijfssytemenonderzoek in de periode 1990-1996 op de locaties Meterik, Breda en Westmaas
  Bedrijfssystemen-onderzoek Meterik evaluatie 1991 - 1993 = Development of farming systems Meterik evaluation 1991 - 1993
  Kroonen - Backbier, B.M.A. ; Burgt, M.H.J.P. van der; Ham, M. van der - \ 1996
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond no. 223) - 159
  alternatieve landbouw - vergelijkingen - computersimulatie - bestrijdingsmethoden - bedrijfssystemen - kunstmeststoffen - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - mest - biologische landbouw - plantenziekten - plantenvoeding - plantenplagen - simulatie - simulatiemodellen - nederland - vollegrondsteelt - limburg - alternative farming - comparisons - computer simulation - control methods - farming systems - fertilizers - integrated control - integrated pest management - manures - organic farming - plant diseases - plant nutrition - plant pests - simulation - simulation models - netherlands - outdoor cropping - limburg
  As a result of environmental objections to existing cultivation methods, research is being carried out at four trial locations into more sustainable farming systems. The Development of Farming Systems (DFS) for the South-East area is being carried out by the PAGV in cooperation with regional research centre in Meterik. In Meterik is choosen for three systems: 2,3 and 4 with a rotation in system 2, a 1 to 4 rotation in system 3 and a 1 to 6 rotation in system 4
  Resultaten bedrijfssystemenonderzoek intensieve vollegrondsgroenten 1991 - 1993
  Ham, M. van der; Kroonen - Backbier, B.M.A. ; Leeuwen - Haagsma, W.K. van - \ 1995
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 186) - 198
  agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - onderzoek - nederland - vollegrondsteelt - farm management - farm planning - research - netherlands - outdoor cropping
  Bedrijfssystemen - onderzoek Vredepeel : invulling gewijzigde voortzetting vanaf 1993 = Research farming systems Vredepeel : completion changed proceeding from 1993
  Kroonen - Backbier, B.M.A. ; Hofmeester, Y. ; Wijnands, F.G. - \ 1994
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 176) - 112
  alternatieve landbouw - akkerbouw - vergelijkingen - bestrijdingsmethoden - bedrijfsvergelijking in de landbouw - veldgewassen - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - plantenziekten - plantenplagen - duurzaamheid (sustainability) - bedrijfssystemen - nederland - geïntegreerde bedrijfssystemen - noord-brabant - alternative farming - arable farming - comparisons - control methods - farm comparisons - field crops - integrated control - integrated pest management - plant diseases - plant pests - sustainability - farming systems - netherlands - integrated farming systems - noord-brabant
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.