Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 6340

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: q=Kunnen
  Check title to add to marked list
  Hoogste tijd om honingbijen te beschermen
  Blacquiere, T. - \ 2020
  Bijenhouden 14 (2020)1. - ISSN 1877-9786 - p. 4 - 7.
  Er zijn zo’n 360 bijensoorten inheems in Nederland. Niet al die 360 kunnen ook nog werkelijk worden aangetroffen buiten opgeprikte verzamelingen, want vele zijn bedreigd. De honingbij (Apis mellifera) is ook een bedreigde inheemse soort. Veel natuurbeschermers en imkers denken hier anders over, maar het is precies wat de auteurs van een recent artikel betogen, en met goede argumenten. Zij doen bovendien suggesties hoe je wilde honingbijen zou kunnen beschermen. Hier beschrijf ik in grote lijnen de inhoud van het artikel van Requier et al., 2019.
  De potentie van Whole Genome Sequencing (WGS)
  Voort, Menno van der - \ 2020
  Pathogenen kunnen met ingrediënten een productie omgeving binnenkomen, maar kunnen ook persistent in een productieomgeving aanwezig zijn. Om de herkomst van pathogenen vast te stellen zijn typeringstechnieken nodig. Door de jaren heen zijn technieken ontwikkeld met steeds een hoger oplossingsvermogen; via de bonte rij naar Whole Genome Sequencing (WGS). De moleculaire typeringstechniek WGS heeft een zeer hoge resolutie waarmee zeer verwante pathogenen onderling kunnen worden onderscheiden en waarmee de herkomst van pathogenen kan worden vastgesteld. Op dit moment wordt WGS nog veelal reactief gebruikt, wanneer pathogenen al voedsel gerelateerde problemen veroorzaakt hebben. Door het opbouwen van kennis en databases zal WGS ook proactief ingezet kunnen worden, met als uiteindelijk doel een betere beheersing van de voedselveiligheid
  Solidariteit in coronatijd
  Verweij, M.F. - \ 2020
  Wageningen University & Research
  Uit angst voor het coronavirus kunnen mensen anderen uitsluiten, oproepen tot extreme maatregelen of de kop in het zand steken. Corona raakt niet alleen individuen, angst ondermijnt de hele samenleving. Daarom moeten we de crisis ook als gemeenschap oplossen, menen Wageningse filosofen. Naast afgewogen overheidsbeleid zijn solidariteit, compassie en gedeelde verantwoordelijkheid onmisbaar in deze onzekere dagen. Hoe ziet die solidariteit er voor jou uit?
  Buitenaardse groenten: “We kunnen al pizza maken op Mars”
  Wamelink, Wieger - \ 2020

  onderzoek van Wieger Wamelink wordt aangehaald

  Kunnen astronauten op Mars straks voedsel kweken dankzij eigen urine?
  Wamelink, Wieger - \ 2020

  onderzoek van Wieger Wamelink wordt aangehaald

  Bodeminformatiebehoefte voor de Metropoolregio Amsterdam : Bodeminformatie voor vraagstukken in en om de stad
  Verzandvoort, Simone ; Tol-Leenders, Dorothée van; Römkens, Paul ; Mol, Gerben ; Elsen, Erik van den - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2982) - 61
  De bodem in de stad heeft verschillende functies: gebouwen, kabels en leidingen dragen, leefruimte bieden aan stadsgroen, stadslandbouw en ecologische habitats, opvangen van verontreinigingen en neerslag. Een bodem die goed functioneert kan een aantal van deze functies tegelijkertijd uitvoeren.De Metropoolregio Amsterdam is een intensief gebruikt stedelijk gebied. De leefomgeving in dit gebied heeft problemen die deels te maken hebben met het niet optimaal functioneren van de bodem. Voorbeelden zijn een afnemende kwaliteit van stadsgroen en parken, bodemdaling die schade toebrengt aan gebouwen, bruggen, kaden en wegen, en wateroverlast na hevige regenbuien. Overheden en grondeigenaren hebben informatie nodig over kenmerken van de bodem die aangeven hoe deze functioneert voor verschillende doeleinden. Deze informatiebehoefte wordt versterkt door de noodzaak om steden aan te passen aan klimaatverandering en door een toenemende vraag naar de mogelijkheid om lokaal voedselgewassen te kunnen telen in en nabij de stad. Om de informatiebehoefte in beeld te brengen, werden interviews gehouden met medewerkers van beheersorganisaties van gebouwen, infrastructurele werken en stadsgroen en met grondeigenaren in Amsterdam en Almere. De respondenten noemden ruim zestig vraagstukken en vijftig kenmerken gerelateerd aan de bodem die relevant waren voor hun werk.Het in dit rapport gepresenteerde werk is onderdeel van het project ‘Healthy Soils for the Amsterdam Metropole (HS4AMS)’. Doel van dit project is om een flexibel systeem van meetbare bodemkenmerken te ontwikkelen om te beoordelen of bodems in de stad geschikt zijn voor verschillende soorten gebruik (bijvoorbeeld als park, stadsgroen of voedseltuin). Het systeem is ook bedoeld om advies voor maatregelen te geven specifiek voor het gewenste bodemgebruik, op basis van de gemeten bodemkenmerken. Het HS4AMS-project is een opdracht van de Flevocampus (gemeente Almere) en het AMS Institute (looptijd 2018-2021) en wordt uitgevoerd door Wageningen Environmental Research en Aeres Hogeschool.
  5G Fieldlab Rural Drenthe : duurzame en autonome onkruidbestrijding
  Booij, Johan ; Nieuwenhuizen, Ard ; Boheemen, Koen van; Vissr, Chris de; Veldhuisen, Bram ; Vroegop, Arjan ; Stokkermans, Thierry ; Ruigrok, Thijs - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde WPR) - 19
  Boeren kijken al een aantal jaren met een schuin oog naar robots om de saaie, herhaaldelijke en soms zware taken van hen over te nemen. Aardappelopslagbestrijding, een relatief simpele maar saaie taak, is één van de taken die boeren graag aan een autonome robot zouden overdragen. Robots om deze taak uit te voeren moesten telkens opgeven omdat het detecteren van aardappelopslagplanten in een suikerbietengewas voor de computer erg lastig bleek. Door state-of-the-art deep learning technologieën toe te passen is WUR er nu wel in geslaagd een robuust detectiealgoritme te bouwen. Vanuit een demo op de kleine Husky robot is gewerkt naar een 3 meter brede, autonome toepassing op de Robotti robot. De rekenintensieve operatie van het herkennen van aardappelopslag- en suikerbietenplanten werd hierbij in de cloud uitgevoerd, waarbij state-of-art 5G verbindingstechnieken gebruikt werden om de te analyseren data snel genoeg in de cloud en terug te kunnen krijgen om tijdig een actuatie te kunnen uitvoeren op de robot. Door nauwe samenwerking tussen KPN en WUR is een herkenningsalgoritme voor aardappel- en suikerbietenplanten ontwikkeld dat in een KPN-cloud omgeving kan draaien. Terwijl de robot met 4km/u over het veld reed werden de foto’s via 5G naar deze cloud gestuurd en werden de analyse-resultaten teruggestuurd naar de robot binnen 0.25 seconde. De spuit-unit met spuitdoppen om de 0.1 m werd daarop door de computer geïnstrueerd welke spuitdop wanneer geactiveerd moest worden om de gedetecteerde aardappelopslagplant te bespuiten. Tijdens toepassing van het algoritme in augustus werden 96% van de aardappelopslagplanten en 3% van de suikerbietenplanten geraakt. Hoewel deze getallen het systeem al zeer dicht richting praktijkintroductie brengen zal het aantal geraakte suikerbieten nog om laag moeten om boeren massaal te overtuigen van de toepasbaarheid van het systeem. Daar waar 5G genoemd wordt in dit verslag betekent dit het gebruik van pré 5G technologie met 5G capaciteit en performance.
  MagnetGrid : Model description and user guide
  Diogo, Vasco ; Hennen, Wil ; Verma, Monika ; Oudendag, Diti ; Kuiper, Marijke - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research report 2020-004) - 65
  MagnetGrid is een modulair economisch landgebruiksmodel dat ruimtelijk expliciete biofysische informatie combineert met macro-economische projecties. MagnetGrid visualiseert toekomstige agrarisch landgebruikspatronen gedreven door een combinatie van klimatologische en socioeconomische ontwikkelingen. Het model kwantificeert de impact van deze trends en de mogelijke uitruil tussen verschillende doelstellingen. De ruimtelijk expliciete analyses van MagnetGrid kunnen voor een breed publiek toegankelijk gemaakt worden door kaarten die veranderingen in landgebruik laten zien op wereld-, regio-, land- en lokaal niveau.
  Naar klimaatbestendige agrarische bedrijven op veen en moerige gronden in de Veenkoloniën
  Verstand, Daan ; Bulten, Ellen ; Vijn, Marcel - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research (WPR), Business unit Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research (WPR), Business unit Open Teelten WPR 825) - 34
  Landbouwkundig gebruik van veen en moerige gronden leidt tot de uitstoot van broeikasgassen doordat veen oxideert. Dat gebeurt als de veenpakketten boven de grondwaterstand liggen. Tezamen stoten veen en moerige gronden in Nederland rond de zes megaton CO2 equivalenten per jaar uit. Binnen het Klimaatakkoord hebben alle sectoren, ook de landbouw, een opgave toegekend gekregen om een emissiereductie te realiseren. Veen en moerige gronden hebben de opgave om vanaf 2030 één megaton CO2 equivalenten minder uit te stoten per jaar. Dit rapport focust zich op mogelijkheden om bij te dragen aan de emissiereductie doelstelling van veen en moerige gronden die akkerbouwmatig gebruikt worden. Hierbij wordt er gefocust op de Veenkoloniën, waar veenpakketten in variabele diktes voorkomen en akkerbouw het gangbare landgebruik is, met bijbehorende grote ontwateringsdiepte. Dat leidt op plekken waar veel veen voorkomt tot een flinke bodemdaling van 1 a 2 cm per jaar. Dat resulteert in toenemende hoogteverschillen binnen percelen; de zandkoppen dalen niet mee, en de veenputten dalen juist steeds meer. Dit veroorzaakt droogte schade aan gewassen in droge tijden op de hoge plekken, en natschade in de lage plekken tijdens natte periodes. Het waterschap staat voor de beslissing voor de inrichting van het toekomstig watersysteem. Blijft akkerbouwmatig landgebruik, met bijbehorende lage waterstanden mogelijk? Of kunnen er andere vormen van landbouw plaatsvinden, waardoor er geen grote investeringen in het watersysteem gedaan hoeven te worden. Dit onderzoek draagt bij aan deze discussie. Er is in literatuur onderzoek gedaan naar maatregelen die de CO2 emissies van veengronden kunnen reduceren. Maatregelen zoals het onderwerken van veen en infiltratiedrainage zouden het huidige akkerbouw systeem in stand kunnen houden en tegelijkertijd een reductie van emissies realiseren. Er zijn ook maatregelen gevonden waarbij de functie akkerbouw wordt gewijzigd naar grasland, natte teelten of natte natuurgebieden. Voor dikke veenpakketten in lage plekken van de Veenkoloniën zijn natte teelten en natte natuur een goede oplossing. Bij de dunnere veengronden en moerige gronden kan het onderwerken van veen tot onder de grondwaterspiegel een oplossing zijn. De maatregelen zijn gecombineerd in een zestal ontworpen boerderij-varianten, elk met een specifieke focus. Deze zes zijn; internetboerderij, circulaire boerderij, koolstofboerderij, recreatieboerderij, veenproductenboerderij en de water- en energieboerderij. Zo biedt de internetboerderij technische oplossingen om het huidige systeem beter en fijnmaziger in te richten met infiltratiedrainage, terwijl de veeproductenboerderij zich op natte teelten als cranberries en lisdodde richt. Alle varianten zijn door experts gescoord op een aantal milieukundige en sociaal economische factoren, met een diffuus beeld als resultaat; de ene variant scoort erg goed op een reductie van emissies (de koolstofboerderij), terwijl de andere bijdraagt aan de verdiensten van de landbouw (internet boerderij). Helder is dat het gebied om maatwerk vraagt en er niet één maatregel of boerderij variant is die in het hele focus gebied toegepast kan worden. Dat komt mede door de variatie aan veendikte in ruimtelijke zin en omdat de boerderijvarianten nichemarkten aan zullen moeten boren. In het vervolgonderzoek wordt hier samen met belanghebbende verder naar gekeken.
  Dossier Nederland in 2120
  Hattum, T. van - \ 2020
  Wageningen : Wageningen University & Research
  Klimaatverandering, verstedelijking en biodiversiteit. Een stijgende zeespiegel, extreem weer en toenemende voedselproductie. Het zijn een slechts een paar voorbeelden, maar zeker niet de minste, die de ruimtelijke inrichting van Nederland bepalen. Er blijkt behoefte aan een vergezicht: hoe ziet Nederland er over honderd jaar uit als je naar deze factoren kijkt? Wageningen University & Research heeft een visie opgetekend: zo zou een toekomstbestendig Nederland er in 2120 uit kunnen zien.
  Geschiktheid zeewindparken voor maricultuur en passieve visserij : een kwantitatieve beoordeling van de kansrijkheid van de gebieden voor de potentiële productiviteit van een selectie aan commercieel interessante soorten
  Bogaart, Lisanne van den; Wal, Jan Tjalling van der; Tonk, Linda ; Bos, Oscar ; Coolen, Joop ; Poelman, Marnix ; Vergouwen, Sophie ; Duren, Luca van; Janssen, Henrice ; Timmermans, Klaas - \ 2020
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C127/19A) - 111
  In de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) zijn windparken gepland op diverse locaties. Door de windparken ontstaan nieuwe kansen voor multifunctioneel gebruik zoals maricultuur en niet-bodemberoerende visserij met passieve vistuigen. Deze studie brengt de potentiële - kwantitatieve - productiviteit van het kweken of vissen (passief vistuig) binnen bestaande, geplande en mogelijke toekomstige windparklocaties op de Noordzee in kaart voor een aantal vormen van medegebruik; kweek van bepaalde soorten zeewier en schelpdieren en de niet-bodemberoerende vangst van bepaalde soorten vissen, schaaldieren en inktvissen. Dit project is een vervolg op een voorgaand project waarbij een kwalitatieve beoordeling gegeven is van de kansrijkheid van de gebieden. In de huidige studie is voor een selectie van kansrijke soorten een berekening voor oogst of productie uitgevoerd. Daarnaast is dit rapport bedoeld om op basis van de huidige stand van kennis een inschatting te geven van de orde van grootte van het ruimtebeslag van zeewierproductie binnen toekomstige windparken. Met een aantal berekeningen wordt inzicht gegeven in de orde van grootte van opbrengsten, beschikbare/benodigde oppervlakten en benodigde nutriënten in de Noordzee. Op basis van deze analyse lijkt een areaal van enkele honderden km2 zeewierproductie realistisch, hierbij is uitgegaan van een grove indicatieve berekening, met diverse aannames. Op basis van de beschikbare voedingsstoffen voor mosselen zou tussen ca. 50 en 100 ton drooggewicht mosselen per km2 per jaar kunnen worden geproduceerd, waarbij de bronnen van onzekerheid in acht genomen dienen te worden. Om een indruk te krijgen van het (relatieve) voorkomen van vissen, weekdieren en schaaldieren is gebruik gemaakt van VMS- en logboekgegevens samen met gegevens van twee jaarlijkse surveys (BTS en IBTS). Het is echter niet mogelijk gebleken om voor alle geselecteerde soorten een kwantitatieve inschatting te maken, aangezien er nog weinig bekend is over ruimtelijke verdeling van deze soorten. Daarom is voor deze soorten een overzicht gegeven van wat er in de literatuur over bekend is.
  Gemeenten negeren afspraken tegen luchtvervuiling en vinden lucht al 'schoon genoeg'
  Krol, Maarten - \ 2020

  Bij veel gemeenten ontbreekt de kennis en menskracht om met dit akkoord aan de slag te gaan

  Maarten Krol, hoogleraar luchtkwaliteit

  Maatregelen zijn schoner vervoer, bouwmachines met minder uitstoot, schonere bedrijven, minder uitstoot door landbouw en minder overlast door houtstook.

  De geringe belangstelling is een gemiste kans, zegt de Wageningse hoogleraar luchtkwaliteit Maarten Krol. De laatste decennia is de luchtkwaliteit in Nederland er flink op vooruit gegaan. ,,Maar er is nog veel winst te halen om de gezondheid van mensen te verbeteren.”

  Maar hij snapt het wel. ,,Bij veel gemeenten ontbreekt de kennis en menskracht om met dit akkoord aan de slag te gaan. En het kost ze geld.”

  ‘Gezonde longen van levensbelang’

  Krol vindt het akkoord een mooi initiatief, maar te vrijblijvend. ,,De regie wordt neergelegd bij provincies en gemeenten, maar de minister kan deelname niet afdwingen.”

  In eerste instantie is het akkoord vooral besproken met grote gemeenten die kampen met extra luchtvervuiling, aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een reactie. ,,Alle gemeenten kunnen zich later dit jaar alsnog aanmelden en als volwaardige deelnemer meedoen.”

  Hoe ga je om met door storm afgewaaide oude eikenprocessierupsnesten?
  Vliet, A.J.H. van; Hellingman, S. ; Kuppen, Henry ; Jans, Henk - \ 2020
  Nature Today
  Door de storm Ciara die gepaard ging met zware windstoten, zullen op veel plaatsen oude eikenprocessierupsnesten uit de bomen gewaaid zijn. Deze nesten zitten bomvol brandharen die bij contact gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken bij mens en dier. Veel mensen herkennen de nesten niet als van de eikenprocessierups. Het advies is om afgevallen nesten door professionals te laten verwijderen.
  Waterstof: duurzame energieopslag en brandstof voor boeren
  Visser, Chris de - \ 2020

  Veel boeren wekken energie op met zonnepanelen of windmolens, maar soms kan het lokale elektriciteitsnetwerk dat niet aan. Ook wordt ’s zomers meer energie opgewekt terwijl die vooral ‘s winters nodig is. Wageningse onderzoekers kijken daarom hoe agrariërs duurzame energie kunnen opslaan in de vorm van waterstof. Dit gas kunnen boeren inzetten voor de energievoorziening op hun bedrijf én als schone brandstof voor tractoren en vrachtwagens. Zie jij waterstof als toekomstige energieoplossing?

  Beheersing van bodempathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen : Een overzicht van de beschikbare kennis voor een selectie van akkerbouwgewassen met hun bijbehorende bodemziekten
  Termorshuizen, A.J. ; Molendijk, L.P.G. ; Postma, J. - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Biointeractions and Plant Health (Rapport / Wageningen Plant Research WPR-955) - 103
  Dit rapport geeft een overzicht van bodemmaatregelen die ingezet kunnen worden om bodempathogenen in de Nederlandse akkerbouw te beheersen. De nadruk ligt op de gewassen aardappelen, cichorei, granen, kool- en raapzaad, peen, peulvruchten, suikerbiet en ui. Relevante kennis in de wetenschappelijke literatuur en rapporten en kennis aanwezig bij experts vanuit lopend onderzoek is voor de meest voorkomende problematische bodempathogenen, zowel aaltjes als schimmels, in kaart gebracht.
  Wat kunnen we doen aan de nadelen van toerisme?
  Duim, Rene van der - \ 2020

  Radio interview

  Onderzoek naar duurzame rozenteelt met 100% LED's : Spannend of productie en kwaliteit op dit niveau kunnen blijven
  Gelder, Arie de; Hartog, Ben ; Stoep, R. van der - \ 2020
  Toerisme op Arborek
  Lamers, M.A.J. - \ 2020
  Wageningen University & Research
  We staan langs de reling van het schip en turen naar een kleine groene stip in het midden van een blauwe oceaan. Met het groter worden van de stip kunnen we steeds meer details waarnemen. We worden steeds nieuwsgieriger. We zijn aangekomen in Arborek, een eilandje van 0.1 vierkante kilometer (inclusief voetbalveld) met een populatie van 300 mensen die het toerisme geadopteerd hebben.
  Ethisch verantwoorde zorg voor BRMO-dragers
  Verweij, M.F. ; Rump, Babette ; Timen, Aura ; Hulscher, M. - \ 2020
  Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 164 (2020)4. - ISSN 0028-2162
  Nederlandse zorginstellingen slagen er relatief goed in om uitbraken van antibioticaresistente pathogenen te voorkomen, en daarmee kwetsbare patiënten te beschermen. De voorzorgsmaatregelen die daarvoor worden genomen, kunnen echter belastend zijn voor asymptomatische dragers van zo’n bacterie of voor mensen die er mogelijk mee in aanraking zijn gekomen. Dit leidt tot ethische dilemma’s. Op basis van een studie naar de impact van dragerschap en voorzorgsmaatregelen op het welzijn van dragers presenteren we een ethisch kader voor verantwoorde zorg bij dragerschap. We betogen daarbij dat uit oogpunt van solidariteit de lasten voor preventie en bestrijding van resistentie zoveel mogelijk maatschappelijk gedragen moeten worden. Het is niet terecht om het probleem primair te beschouwen als een conflict tussen bescherming van kwetsbare patiënten enerzijds, en dragers anderzijds.
  Visualizing large-scale flow using synthetic aperture PIV
  Houwelingen, Josje van; Holten, Ad P.C. ; Clercx, Herman J.H. ; Kunnen, Rudie P.J. ; Molenaar, Jaap ; Water, Willem van de - \ 2020
  Experiments in fluids 61 (2020)1. - ISSN 0723-4864

  Abstract: We discuss the application of synthetic aperture particle image velocimetry for measuring the flow around human swimmers using small bubbles as tracer. We quantify the two-dimensional projection of the velocity field in planes perpendicular to the viewing direction of an array of six cameras. With help of simulations, modelled after the experiment, we address questions about depth selectivity and occlusion in dense bubble fields. Using vortex rings in the swimming pool, we provide a proof of principle of the method. It is further illustrated by the vorticity field produced by a human swimmer. Graphic abstract: [Figure not available: see fulltext.].

  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.