Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 20

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: q=Kuunders
  Check title to add to marked list
  The obese Gottingen minipig as a model of the metabolic syndrome: blood pressure and the electrocardiogram.
  Meulen, J. van der; Dekker, R.A. ; Kuunders, D. ; Koopmans, S.J. - \ 2009
  Journal of diabetes 1 (2009)Suppl. 1. - ISSN 1753-0393 - p. A247 - A247.
  Uniformering technische en economische kengetallen varkenshouderij : versie 2001-1
  Lenskens, P. ; Kuunders, L. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij ) - 136
  varkenshouderij - bestuur - aantallen vee - registratie - terminologie - nomenclatuur - standaardisering - nederland - pig farming - administration - livestock numbers - registration - terminology - nomenclature - standardization - netherlands
  Waarderingsnormen voor rentabiliteitsindex 2000 en productiegetal 2001
  Kuunders, L. ; Enting, I. - \ 2001
  Praktijkkompas. Varkens 15 (2001)2. - ISSN 1570-8578 - p. 11 - 12.
  varkenshouderij - varkens - afmesten - rentabiliteit - productiviteit - bedrijfsresultaten in de landbouw - statistische gegevens - pig farming - pigs - finishing - profitability - productivity - farm results - statistical data
  Op basis van de TEA-resultaten van vleesvarkens over 2000 en KWIN-Vee 2000-2001 heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij waarderingsnormen berekend voor de rentabiliteitsindex 2000 en het productiegetal 2001.
  Uniformeringsafspraken voor gesloten varkensbedrijven
  Kuunders, L. ; Lenskens, P. - \ 2001
  Praktijkkompas. Varkens 15 (2001)2. - ISSN 1570-8578 - p. 8 - 9.
  varkenshouderij - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvergelijking in de landbouw - statistische gegevens - pig farming - farm management - farm comparisons - statistical data
  Deze zijn bedoeld om externe bedrijfsvergelijkingen te kunnen uitvoeren tussen varkensbedrijven met verschillende managementsystemen.
  Landelijk biggenprijzenschema januari 2001
  Kuunders, L. - \ 2001
  Praktijkkompas. Varkens 15 (2001)1. - ISSN 1570-8578 - p. 6 - 6.
  biggen - varkens - kostenanalyse - prijzen - varkensvlees - kosten - piglets - pigs - cost analysis - prices - pigmeat - costs
  Volgens het Landelijk Biggenprijzenschema van januari 2001 is de kostprijs van een big van 25 kg f 101,-. De kostprijs per kg varkensvlees bedraagt f 3,09. Deze kostprijzen zijn berekend op basis van actuele voerprijzen en op basis van de technische en economische resultaten van 1999.
  Sus, quo vadis? (Varken, waar gaat gij heen?); Ruimtelijke vestigingsprincipes voor varkensbedrijven
  Heusden, M. van; Kuunders, L.M.C.J. ; Vleuten, C.W.J.M. van der; Schans, J.W. van der; Backus, G.B.C. - \ 2000
  onbekend : LEI (Rapport LEI 4.00.06) - ISBN 9789052425733 - 44
  varkenshouderij - varkens - vestigingsplaats van de productie - ruimtelijke ordening - landgebruik - milieubeheer - diergezondheid - dierenwelzijn - rentabiliteit - overheidsbeleid - bedrijventerreinen - limburg - noord-brabant - pig farming - pigs - location of production - physical planning - land use - environmental management - animal health - animal welfare - profitability - government policy - business parks - limburg - noord-brabant
  Vestigingsprincipes voor varkensbedrijven zijn onderzocht met inachtname van hun ge-volgen voor de milieubelasting, diergezondheid, dierwelzijn en de bedrijfsrentabiliteit. Het vrije vestigingsprincipe heeft zijn grenzen bereikt. De overheid moet het tot stand komen van professionele meer duurzame relaties tussen ketenpartijen stimuleren en randvoor-waarden stellen aan vestigingsprincipes.
  Kostprijs van varkensvlees in een aantal EU-landen in 1996 en 1997
  Kuunders, L.M.C.J. ; Mandersloot, F. - \ 2000
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.236) - 60
  varkensvlees - vlees - prijzen - europese unie - pigmeat - meat - prices - european union
  Het doel van het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven is het vergelijken van de gemiddelde kostprijs per kg varkensvlees over de jaren 1996 en 1997 voor de deelnemende EU-landen. Dit gebeurt met het model EuroporC versie 3. Daarnaast wordt de te verwachten invloed op de kostprijs van EU-beleid en nationaal beleid ten aanzien van milieu, welzijn en gezondheid voor de varkenshouderij in de deelnemende EU-landen voor de komende jaren beoordeeld
  Vestigen op een varkenshouderijterrein?
  Kuunders, L. ; Mandersloot, F. ; Backus, G. - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)4. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 15.
  varkenshouderij - samenwerking - landbouwbedrijven - rentabiliteit - diergezondheid - vestigingsplaats van de productie - pig farming - cooperation - farms - profitability - animal health - location of production
  Samenwerking op een varkenshouderijterrein kan economische voordelen opleveren. Deze voordelen bedragen 25 cent per kg geslacht gewicht ten opzichte van een vrij gevestigd bedrijf en 35 u 40 cent per kg geslacht gewicht ten opzichte van een vrij gevestigd bedrijf met meerdere locaties.
  Saldo's voor lange-termijnbegrotingen vrijwel ongewijzigd
  Kuunders, L. - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)4. - ISSN 1382-0346 - p. 8 - 10.
  varkenshouderij - varkens - afmesten - zeugen - financiële planning - boekhouding - kostenanalyse - boekhouding van landbouwbedrijf - pig farming - pigs - finishing - sows - financial planning - accounting - cost analysis - farm accounting
  In het 'overleg prijsindicaties varkenshouderij' zijn de uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld.
  Nieuwe normen voor rentabiliteitsindex en productiegetal
  Kuunders, L. ; Mandersloot, F. - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)3. - ISSN 1382-0346 - p. 12 - 13.
  varkenshouderij - varkens - afmesten - bedrijfsresultaten in de landbouw - productiviteit - rentabiliteit - pig farming - pigs - finishing - farm results - productivity - profitability
  Op basis van de TEA-resultaten van vleesvarkens over 1999 heeft het Praktijkonderzoek Varkenshouderij nieuwe waarderingsnormen berekend voor de rentabiliteitsindex 1999 en het productiegetal 2000.
  Cijfers Europorc onderstrepen belang lagere kostprijs en nieuwe markten
  Kuunders, L. ; Mandersloot, F. - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)1. - ISSN 1382-0346 - p. 16 - 17.
  varkensvlees - kostenanalyse - dierlijke producten - nederland - vergelijkingen - europa - varkenshouderij - varkens - prestatieniveau - karkassamenstelling - pigmeat - cost analysis - animal products - netherlands - comparisons - europe - pig farming - pigs - performance - carcass composition
  De varkenshouderij in Nederland behaalde in 1996 en 1997 ten opzichte van andere EU-landen goede technische resultaten, maar de kostprijs van een kg varkensvlees was in Nederland hoger dan in Denemarken en Frankrijk, de belangrijkste concurrenten. Ookscoorde Nederland met het resultaat van de opbrengstprijs minus kostprijs slechter dan de meeste EU-landen.
  Landelijk biggenprijzenschema, januari 2000
  Kuunders, L. - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)1. - ISSN 1382-0346 - p. 8 - 9.
  biggen - kostenanalyse - prijzen - varkensvlees - kosten - piglets - cost analysis - prices - pigmeat - costs
  Volgens het Landelijk Biggenprijzenschema van januari 2000 is de kostprijs van een big van 25 kg f 103,75. De kostprijs per kg varkensvlees bedraagt f 3,04.
  Technische en economische resultaten van bedrijven met zeugen 1997
  Kuunders, L.M.C.J. ; Mandersloot, F. ; Lubben, J. - \ 1999
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.226) - 28
  varkens - zeugen - economie - varkenshouderij - economische analyse - rentabiliteit - pigs - sows - economics - pig farming - economic analysis - profitability
  De resultaten van de bedrijven met zeugen over 1997 geven een beeld van de zeugenbedrijven die geen of weinig directe invloed van de varkenspestepidemie hebben gehad. De resultaten van de bedrijven die in 1997 directe invloed van de varkenspestepidemie hebben gehad zijn zo veel mogelijk uit het bestand van Siva-software B.V. gehaald. Het gemiddelde saldo per zeug per jaar was in 1997 NLf 1.088,-. Dit is ongeveer NLf 290,- per zeug per jaar meer dan op basis van het voortschrijdend zesjaarlijks gemiddelde zou mogen worden verwacht. Het saldo varieerde afhankelijk van de bedrijfsomvang van NLf 980,- per zeug per jaar op de kleinste bedrijven (minder dan 110 gemiddeld aanwezige zeugen) tot NLf 1.168,- per zeug per jaar op de grootste bedrijven (meer dan 237 gemiddeld aanwezige zeugen). Het gemiddelde saldo per zeug per jaar bedroeg in 1996 NLf 1.222,-. Al met al was 1997 een bovengemiddeld varkensjaar, althans voor de bedrijven zonder directe invloeden van de varkenspestepidemie
  Technische en economische resultaten van bedrijven met vleesvarkens 1997
  Kuunders, L.M.C.J. ; Mandersloot, F. ; Lubben, J. - \ 1999
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.225) - 36
  varkenshouderij - economische situatie - prestatie-onderzoek - afmesten - sectorale analyse - economie - varkensvlees - bedrijfsresultaten in de landbouw - pig farming - economic situation - performance testing - finishing - sectoral analysis - economics - pigmeat - farm results
  In het Siva-bestand bleven na het uitselecteren van de vleesvarkensbedrijven met invloeden van de varkenspestepidemie in 1997 nog 509 vleesvarkensbedrijven over met een gemiddelde bedrijfsomvang van 716 gemiddeld aanwezige vleesvarkens. Het gemiddelde saldo op deze bedrijven bedroeg NLf 210,- per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar. Dit is NLf 69,- meer dan op basis van het voortschrijdend zesjaarlijks gemiddelde saldo zou mogen worden verwacht. In 1996 bedroeg het gemiddelde saldo per vleesvarken NLf 161,-. Van de bedrijven met directe invloeden van de varkenspest is geen saldo berekend. Wel is zeker dat 1997 voor het merendeel van deze bedrijven financieel een slecht jaar is geweest. Voor de bedrijven die geen directe invloed van de varkenspest ondervonden was 1997 financieel gezien een goed jaar. De technische resultaten zijn iets verbeterd ten opzichte van 1996. Met name hoge opbrengstprijzen en iets lagere biggenprijzen hebben gezorgd voor het historisch hoge saldo van NLf 210,- per gemiddeld aanwezig varken in 1997
  Saldoberekeningen varkenshouderij voor langetermijnbegrotingen
  Kuunders, L. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)4. - ISSN 1382-0346 - p. 10 - 12.
  varkenshouderij - varkens - zeugen - financiële planning - boekhouding - kostenanalyse - pig farming - pigs - sows - financial planning - accounting - cost analysis
  In het 'Prijzenoverleg Varkenshouderij' zijn de uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen vastgesteld.
  Landelijk Biggenprijzenschema (juli 1999)
  Kuunders, L. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)4. - ISSN 1382-0346 - p. 8 - 9.
  zeugen - biggen - kostenanalyse - prijzen - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - sows - piglets - cost analysis - prices - farm accounts - farm accounting
  Volgens het Landelijk Biggenprijzenschema van juli 1999 is de berekende kostprijs van een big f 104,05. De berekende kostprijs per kg varkensvlees bedraagt f 3,06.
  Nieuwe waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex 1998 en het productiegetal 1999 voor vleesvarkens
  Kuunders, L. ; Mandersloot, F. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)3. - ISSN 1382-0346 - p. 16 - 17.
  varkens - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - productiviteit - mager vlees - varkensvlees - voederconversie - pigs - farm results - profitability - productivity - lean - pigmeat - feed conversion
  De waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex 1998 komen voor de kengetallen groei en uitval lager, en voor de kengetallen voerkosten per kg groei en mager-vleespercentage hoger uit dan voor 1997.
  Landelijk Biggenprijzenschema, januari 1999
  Kuunders, L. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)1. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 7.
  zeugen - varkens - biggen - kostenanalyse - prijzen - sows - pigs - piglets - cost analysis - prices
  De berekende kostprijs van een big van 25 kg is volgens het Landelijk Biggenprijzenschema van januari 1999 f 114,60. De kostprijs per kg varkensvlees bedraagt f 3,29.
  Kostprijs van een big van 8 kg
  Kuunders, L. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)5. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 7.
  biggen - kostenanalyse - gewicht - lichaamsgewicht - piglets - cost analysis - weight - body weight
  De kostprijs van een big van 8 kg is f 83,91. Dit is 72% van de kostprijs van een big van 25 kg, die f 117,31 bedraagt.
  Aanfok versus aankoop van opfokzeugen
  Kuunders, L. ; Backus, G. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)3. - ISSN 1382-0346 - p. 13 - 15.
  dierveredeling - zeugen - selectie - vrouwelijke dieren - kruisingsfokkerij - inkopen - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - animal breeding - sows - selection - female animals - crossbreeding - purchasing - farm results - profitability
  Hoe meer een vermeerderaar zelf doet aan de opfok en aanfok van opfokzeugen, des te hoger is het ondernemersoverschot.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.