Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Lenselink
Check title to add to marked list
Meerwaarde ecosysteemdiensten voor Deltaprogramma
Franken, Ron ; Meulen, Suzanne van der; Kwakernaak, C. ; Bos, Maaike ; Lenselink, Gerda ; Hartgers, E.M. - \ 2016
Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals 22 (2016)3. - ISSN 1873-5436 - p. 12 - 14.
waterbeheer - hoogwaterbeheersing - veiligheid - biodiversiteit - ecosysteemdiensten - dijken - regionale planning - natuurbeheer - water management - flood control - safety - biodiversity - ecosystem services - dykes - regional planning - nature management
Het PBL verkent de mogelijkheden om natuur een rol te laten spelen in de uitvoering van het Deltaprogramma om onze waterveiligheid te waarborgen. Dit gebeurt met oog voor de meerwaarde voor de biodiversiteit. Kennis wordt opgedaan in twee praktijkprojecten: de verbetering van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl en de aanleg van een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt.
Een dubbele dijk met driedubbele doelen
Kwakernaak, C. ; Lenselink, G. ; Officer, I. ; Buurman, M. - \ 2015
H2O online (2015)18 juni. - 7
dijken - veiligheid - natuurwaarde - biodiversiteit - meervoudig landgebruik - innovaties - groningen - dykes - safety - natural value - biodiversity - multiple land use - innovations
De huidige zeedijk in de Eemsdelta voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Omdat de dijk in een aardbevingsgevoelig gebied ligt is dijkversterking urgent. Daarnaast heeft Noordoost-Groningen behoefte aan nieuwe economische impulsen, en is voor de natuur in het Eems-estuarium kwaliteitsverbetering dringend gewenst. Dit was aanleiding voor de provincie Groningen om te onderzoeken of een innovatieve, multifunctionele dubbele dijk haalbaar is. Daarmee kunnen drie doelen worden bereikt: meer veiligheid, nieuwe economische dragers en meer biodiversiteit.
Economische en ecologische perspectieven van een dubbele dijk langs de Eems-Dollard : waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en versterken van biodiversiteit bij een Multifunctionele Dubbele Keringzone voor de dijkversterking Eemshaven – Delfzijl
Kwakernaak, C. ; Lenselink, G. ; Hoek, D.J. van der; Paulissen, M.P.C.P. ; Jansen, H.M. ; Kamermans, P. ; Poelman, M. ; Schasfoort, F. ; Meulen, S. van der; Kessel, T. van; Ek, R. van - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport/Deltares-rapport 2635/1209046.000.BGS.0009)
dijken - natuurwaarde - veiligheid - biodiversiteit - haalbaarheidsstudies - meervoudig landgebruik - innovaties - ecosysteemdiensten - groningen - dykes - natural value - safety - biodiversity - feasibility studies - multiple land use - innovations - ecosystem services
Dit rapport gaat in op het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en biodiversiteit in de verkenning van de haalbaarheid van een Multifunctionele Dubbele Keringzone als alternatief bij de Dijkversterking Eemshaven – Delfzijl. Het project richt zich op het waarderen van ecosysteemdiensten die worden geleverd door de voorgestelde een ‘natuurinclusieve’ dijk en de meerwaarde hiervan in termen van biodiversiteit.
Natuurlijk IJsselmeer: ecodynamisch visie IJsselmeer 2100
Groot, A.M.E. ; Lenselink, G. ; Slobbe, E.J.J. van; Meurs, G.A. ; Noordhuis, R. ; Wiersma, A. ; Bos, M. ; Pasmans, I. ; Dankers, P. ; Wilms, T. - \ 2012
Wageningen : Ecoshape - 56
landschapsecologie - natuurtechniek - biodiversiteit - waterbouwkunde - dijken - openbare veiligheid - infrastructuur - recreatie - zoet water - ijsselmeer - noordoostpolder - landscape ecology - ecological engineering - biodiversity - hydraulic engineering - dykes - public safety - infrastructure - recreation - fresh water - lake ijssel
Deze ecodynamische visie laat een palet van potentiële ontwikkelingen voor het IJsselmeer zien: ecodynamische ontwikkelingen, die bijdragen aan meerdere functies en ambities waaronder natuur, waterveiligheid, visserij, recreatie en infrastructuur, en waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de in het gebied aanwezige natuurlijke factoren als wind, water, sediment en vegetatie. Deze visie laat zien dat er kansen liggen voor nieuwe vormen van waterbouw, die de veiligheid van de Houtribdijk en de Afsluitdijk vergroten. Ook worden de kansen in kaart gebracht om met moerassen zowel de waterveiligheid als de biodiversiteit langs dijken bij de Noordoostpolder te verbeteren.
Morfologische, ecologische en governance principes voor ecodynamisch ontwerpen: toegespitst op de 'Bouwen met Natuur' pilots Friese IJsselmeerkust : building with nature, case Markermeer IJsselmeer, MIJ 4.2, Deliverable 1.6
Groot, A.M.E. ; Lenselink, G. ; Vlieger, B. de; Janssen, S. - \ 2011
S.l. : Ecoshape - 165
natuurtechniek - morfologie - ecologie - waterbouwkunde - natuur - bescherming - sediment - kusten - ijsselmeer - ecological engineering - morphology - ecology - hydraulic engineering - nature - protection - sediment - coasts - lake ijssel
Het concept ‘Bouwen met Natuur’ richt zich op gebiedsgerichte ontwerpprocessen langs kusten met het doel om de interactie tussen menselijke ingrepen en ecosysteem processen te vergroten. Het concept maakt maximaal gebruik van dynamiek van natuurlijke processen en van de inzet van bio@engineers bij de ontwikkeling van nieuwe kustlandschappen. De uitdaging bij ‘Bouwen met Natuur’ projecten is om een menselijke ambitie m.b.t. waterbouw te realiseren op een wijze die maximaal gebruik maakt van het ecosysteem en tevens dit ecosysteem versterkt. Het zoeken naar een win@win situatie voor zowel de menselijke waterbouwambitie als voor de natuurwaarden is dus iets anders dan natuur behouden die er is of nieuwe natuur ontwikkelen. Ook is het concept fundamenteel anders dan het compenseren van natuur die elders verloren gaat.
Drain Spacing - Workbook
Ritzema, H.P. ; Lenselink, K.J. - \ 2009
Wageningen : Alterra-ILRI - 66 p.
Immobilization of active substances
Schijndel, R.J.G. van; Westerweele, E. ; Sivasligil, D. ; Soest, J.J.G. van; Lenselink, W. - \ 2001
Octrooinummer: WO0120985, gepubliceerd: 2001-03-29.
The invention relates to a method for immobilizing an active substance, wherein a mixture is prepared of the active substance and a carrier material in a liquid phase, whereafter the liquid phase is converted to a solid phase, the carrier material being an esterified polysaccharide. The invention further relates to the use of an esterified polysaccharide for fixing or immobilizing active substances, in particular odorous substances.
Distancia entre drenes parolelos
Lenselink, K.J. - \ 1997
Wageningen etc. : ILRI [etc.] - 21
drainage - drainagekanalen - drainagesystemen - waterbouwkunde - hydraulische systemen - waterstroming - vergelijkingen (wiskundig) - drainage channels - drainage systems - hydraulic engineering - hydraulic structures - water flow - equations
Irrigation software information : how to find and evaluate the progam you need : report of a workshop, Montpellier, France, 22 - 25 January 1996
Jurriëns, M. ; Lenselink, K.J. - \ 1996
Wageningen : ILRI - ISBN 9789070754419 - 96
computersimulatie - irrigatie - modellen - onderzoek - simulatie - simulatiemodellen - computer simulation - irrigation - models - research - simulation - simulation models
Budgettering van facilitaire activiteiten in algemene ziekenhuizen in Nederland, 1995/1996. De stand van zaken in 1995. (Budgeting of Facility Services in General Hospitals in the Netherlands, the state of the art in 1995/1996).
Geerkens, H.J.G. ; Ophem, J.A.C. van; Duysens, M.M.A. ; Lenselink, M. ; Melger, K.I.M. ; Nota, M.E.D.A. ; Oosterom, I.D. ; Roffelsen, L.G. - \ 1996
Zeist : BUFAZ - 82
bedrijfsvoering - leiderschap - organisaties - boekhouden - boekhouding - budgetten - schattingen - financiële planning - onderzoek - inkomen - consumptie - verpleeghuizen - gezondheidscentra - gebouwen - sociaal welzijn - gezondheidszorg - ziekenhuizen - financiën - huishoudens - ziekenhuiscatering - Nederland - voorzieningen - institutionele huishoudens - management - leadership - organizations - book-keeping - accounting - budgets - estimates - financial planning - research - income - consumption - nursing homes - health centres - buildings - social welfare - health care - hospitals - finance - households - hospital catering - Netherlands - facilities - institutional households
Evapotranspiration.
Feddes, R.A. ; Lenselink, K.J. - \ 1994
In: Drainage principles and applications / Ritzema, H.P., - p. 145 - 173.
evapotranspiratie - hydrologie - evapotranspiration - hydrology
An inventory of irrigation software for microcomputers
Lenselink, K.J. ; Jurriens, M. - \ 1993
Wageningen : ILRI - 172
computersimulatie - irrigatie - modellen - onderzoek - simulatie - simulatiemodellen - computer simulation - irrigation - models - research - simulation - simulation models
Pleniglacial to holocene Paleo-environments in the Artiere Basin in the Western Limagne Rift Valley, Massif Central, France.
Lenselink, G. ; Kroonenberg, S.B. ; Loison, G. - \ 1990
Quaternaire 2 (1990). - ISSN 1142-2904 - p. 131 - 148.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.