Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Maaswaal
Check title to add to marked list
Waterberging op landbouwgrond : wat doet dat met de waterkwaliteit?
Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Maaswaal, D. van; Wiegman, W. - \ 2015
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 47 (2015)9. - ISSN 0166-8439 - p. 42 - 43.
landbouwgrond - meervoudig landgebruik - neerslag - wateropslag - afvoer - waterkwaliteit - stikstof - fosfor - monitoring - salland - agricultural land - multiple land use - precipitation - water storage - discharge - water quality - nitrogen - phosphorus
Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de landbouw in gebruik zijn. Uit onderzoek blijkt dat het effect van de combinatie landbouw en waterberging – een zogenaamde landbouwberging – op de waterkwaliteit gering is. De verwachting is dat onder normale omstandigheden er zelfs sprake zal zijn van een afname van de stikstof, omdat een deel ervan in de landbouwberging opgeslagen wordt.
Het effect van landbouwkundig gebruik van een waterberging op de waterkwaliteit
Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Maaswaal, D. van; Wegman, W. - \ 2014
H2O online (2014)9 sept..
landbouwgrond - meervoudig landgebruik - neerslag - wateropslag - afvoer - waterkwaliteit - stikstof - fosfor - monitoring - salland - agricultural land - multiple land use - precipitation - water storage - discharge - water quality - nitrogen - phosphorus
Een van de mogelijkheden om tijdens intensieve regenbuien het water tijdelijk te bergen is het aanleggen van waterbergingsgebieden. Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de landbouw in gebruik zijn. Uit onderzoek in 2012 en 2013 blijkt dat het effect van de combinatie landbouw en waterberging – een zogenaamde landbouwberging – op de waterkwaliteit gering is. Per hoogwatersituatie werd per hectare landbouwberging een maximale bijdrage van 0,20% voor stikstof en 0,34% voor fosfor op het oppervlaktewater vastgesteld. Deze toename is niet significant (<10%) en is kleiner dan de onnauwkeurigheid van de waterkwaliteitsmetingen.
Oorzaken inwendige afwijkingen in Conference-peren bewaard in CA-cellen op het fruitteeltbedrijf van D. van Maaswaal in 't Goy : seizoen 1994-1995
Schaik, A.C.R. van; Schouten, S.P. - \ 1995
Wageningen : ATO-DLO (Rapport / ATO-DLO B142) - 19
Voeding in het basisonderwijs : welke basis hebben de kinderen? : een onderzoek naar opvattingen van schoolkinderen in Amersfoort over voedsel en voeding
Maaswaal, M. van; Roorda, L. - \ 1983
Wageningen : L.H. (Rapport / Vakgroep Humane Voeding. Landbouwhogeschool no. 83-12)
basisproducten - consumenteninformatie - consumenten - consumptiepatronen - vraag - lerarenopleidingen - basisonderwijs - voedsel - voedselhygiëne - voedingsmiddelen - gezondheid - gezondheidseducatie - hygiëne - kennis - voedingstoestand - primair onderwijs - onderzoek - schoolkinderen - onderwijzen - schoolvakken - commodities - consumer information - consumers - consumption patterns - demand - educational courses - elementary education - food - food hygiene - foods - health - health education - hygiene - knowledge - nutritional state - primary education - research - school children - teaching - subjects
Nutrition education and the primary school
Maaswaal, M. van; Roorda, L. ; Schellens, C. ; Wapenaar, H. ; Berkvens, R. ; Saltet, K. ; Schouten, B. ; Edema, J.M.P. - \ 1983
In: Abstracts Communication 4th European Nutrition Conference, Amsterdam, 1983, 147
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.