Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 115

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Field guide for the description and classification of humus forms : description and classification of humus forms for ecological applications
  Delft, B. van; Waal, R.W. de; Kemmers, R.H. ; Mekkink, P. ; Sevink, J. - \ 2007
  Wageningen / Amsterdam : Alterra/UvA - 92 p.
  Effecten van brand in een voedselarm dennenbos
  Kemmers, R.H. ; Dirkse, G.M. ; Mekkink, P. - \ 2005
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2 (2005)3. - ISSN 1572-7610 - p. 6 - 10.
  naaldbossen - zandgronden - bosbranden - vegetatie - bodemchemie - nitraten - coniferous forests - sandy soils - forest fires - vegetation - soil chemistry - nitrates
  Door atmosferische stikstofdepositie zijn veel dennenbossen van de arme zandgronden vermest en in hun successie verstoord. Bij Kootwijk is in een voedselarm dennenbos onderzocht of de overmaat aan stikstof die in de strooisellaag lag opgeslagen door brand kan worden teruggedrongen en de bosontwikkeling zo kan worden teruggezet naar een voedselarme pionierfase. Op grond van de resultaten lijkt het twijfelachting dat brand effectief is als maatregel tegen vermesting. Hoofdlijnen uit Alterra rapport 1028; gevolgd door de visie van de beheerder (Staatsbosbeheer) in de persoon van Klein Lebbink
  Effecten van brand op bodem en vegetatie in dennenbossen van voedselarme zandgronden bij Kootwijk
  Kemmers, R.H. ; Dirkse, G.M. ; Hille, M.G. ; Mekkink, P. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1028) - 57
  naaldbossen - bossen - verbranden - bodem - vegetatie - zandgronden - bosbranden - stikstof - verrijking - natuurgebieden - veluwe - gelderland - coniferous forests - forests - burning - soil - vegetation - sandy soils - forest fires - nitrogen - enrichment - natural areas - veluwe - gelderland
  Door atmosferische stikstofdepositie zijn veel bossen van de arme zandgronden vermest en in hun verdere successie verstoord. In een voedselarm dennenbos op zandgrond is onderzocht of door brand de overmaat aan stikstof die in de strooisellaag ligt opgeslagen kan worden teruggedrongen en de bosontwikkeling kan worden teruggezet naar een voedselarme pionierfase. Het onderzoek werd uitgevoerd bij Kootwijk waar in 1995 een bosbrand woedde. De vegetatie- en bodemkundige toestand van voor de brand, één en negen jaar na de brand werd geanalyseerd. Een belangrijke conclusie is dat brand eerder tot een verrijking van de bodem leidt dan tot een verschraling. Door brand vindt een verplaatsing van elementen van ectorganische naar endorganische horizonten plaats. Weliswaar verdwijnt er in zijn totaliteit stikstof, maar direct na de brand is de bodem sterk verrijkt met kalium, ammonium en fosfaat en in zuurgraad gedaald. Bovendien wordt het beschikbaar gekomen ammonium door micro-organismen vastgelegd in organische stof wat daardoor een rijk karakter krijgt. Dit effect is negen jaar na de brand nog steeds aanwezig. Het laten staan van de necromassa na de brand, zoals in Kootwijk plaatsvond, draagt niet bij aan het terugzetten van de vegetatiesuccessie naar een initieel schraal stadium, maar wel aan de diversiteit van bodemeigenschappen
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 9 bosreservaat Leyduin-Vinkenduin (NH), bosreservaat Bunderbos (L), bosreservaat Ossenbos (G), bosreservaat Heloma- en Bleekerspolder(Fr), bosreservaat Achter de Voort (Ov), bosreservaat De Slikken van Flakkee (Z)
  Mekkink, P. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.9) - 88
  beschermde bossen - bossen - bosgronden - bodemkarteringen - geologie - humus - bodemwater - nederland - bodemprofielen - kaarten - reserved forests - forests - forest soils - soil profiles - soil surveys - geology - humus - soil water - maps - netherlands
  In de bosreservaten Leyduin-Vinkenduin, Bunderbos, Ossenbos, Heloma- en Bleekerspolder, Achter de Voort en Slikken van Flakkee komen Tertiaire, Pleistocene en Holocene afzettingen voor. Het zijn veengronden, moerige gronden, zandgronden, rivierkleigronden en lössgronden met daarin vlietveengronden, vlierveengronden, broekeerdgronden, veldpodzolgronden, haarpodzolgronden, vorstvaaggronden, duinvaaggronden, vlakvaaggronden, leekeerdgronden, ooivaaggronden en poldervaaggronden. De gronden komen voor met grondwatertrap Ia, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVu, Vao, Vbd, VIo en VId, VIId en VIIId. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is bij de bosreservaten Leyduin-Vinkenduin, Bunderbos, Ossenbos en Achter de Voort weergegeven op een bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 5000. Mede onder invloed van het gevoerde beheer en het vegetatietype en hebben zich terrestrische en semiterrestrische humusprofielen ontwikkeld met een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en in een database vastgelegd
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 8 bosreservaat Liefstinghsbroek
  Mekkink, P. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.8) - 50
  bosgronden - beschermde bossen - bodemkarteringen - humus - grondwater - bodemprofielen - nederland - kaarten - groningen - forest soils - reserved forests - soil surveys - maps - humus - groundwater - soil profiles - netherlands - groningen
  In het Groningse bosreservaat Liefstinghsbroek komen pleistocene fluvioperiglaciale afzettingen en dekzanden uit de Formatie van Twente en holocene afzettingen uit de Formatie van Singraven voor. Het zijn zandgronden en kleigronden met daarin veldpodzolgronden, laarpodzolgronden, gooreerdgronden, beekeerdgronden, broekeerdgronden en leekeerdgronden. De gronden komen voor met grondwatertrap Ia, IIa, IIb, IIIa, IIIb, Vao en Vbo,VIo en VId. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 5000. Mede onder invloed van het gevoerde beheer en het vegetatietype hebben zich terrestrische en semi-terrestrische humusprofielen ontwikkeld met een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 7 bosreservaat Grootvenbos
  Mekkink, P. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.7) - 50
  bosgronden - beschermde bossen - bodemkarteringen - humus - grondwater - bodemprofielen - nederland - kaarten - noord-brabant - forest soils - reserved forests - soil surveys - maps - humus - groundwater - soil profiles - netherlands - noord-brabant
  In het Brabantse bosreservaat Grootvenbos komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Twente en holocene afzettingen uit de Formatie van Griendtsveen voor. Het zijn gedeeltelijk afgegraven hoogvenen met daarin vlietveengronden en vlierveengronden. De gronden komen voor met grondwatertrap wIa, wIIa, IIb, IIIb, Vao en Vbo. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart, schaal 1 : 5000. De dikte van het veen is, evenals de aard van de ondergrond, weergegeven op de veendiktekaart. Mede onder invloed van het gevoerde beheer en het vegetatietype hebben zich semi-terrestrische humusprofielen ontwikkeld met een ectorganisch en een endorganisch deel. Er komen boseerdmoders, veeneerdmodersmoerhydromullmoders, bosmesimors en gliedemesimors voor. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  Bodemontwikkeling en nutriënten in het Smoddebos
  Kemmers, R.H. ; Mekkink, P. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 739) - 37
  bossen - beschermde bossen - bosgronden - bodemprofielen - humus - bodemchemie - voedingsstoffen - nederland - overijssel - twente - forests - reserved forests - forest soils - soil profiles - humus - soil chemistry - nutrients - netherlands - overijssel - twente
  Het Smoddebos (Ov) is een rijk bossysteem op keileemgrond met Gt V. In een transsect door een vochtig en een droog bosgedeelte is het humusprofiel beschreven en bodemchemisch onderzocht. De zuur/basen- en de voedingstoestand van de bodem zijn bepalend voor het humusvormtype en kunnen worden verklaard uit een lokaal infiltratie-kwelsysteem. Middenop de rabatten komen matig zure, ijzerarme en matig voedelrijke standplaatsen voor. Langs de greppels zijn basen- en ijzerrijkere condities aanwezig met een goede vertering van organische stof en voedselrijkere omstandigheden. In het droge transsect II is het effect van begreppeling vrijwel afwezig, is de bodem zeer zuur en voedselarmer. In transsect I is een natuurlijk proces van verzuring gaande, terwijl in transsect II de zure omstandigheden zijn ontstaan door grondbewerking. De koolstof-, stikstof- en fosforvoorraad in de transsecten bedraagt gemiddeld resp. 9,8-14,2 kg, 0,91-1,02 kg en 87-110 g per m2. Door bevloeiing in het verleden is de koolstof- en fosforvoorraad in de bodem van transsect II significant groter dan in die van transsect I. Binnen de transsecten varieert de voorraad sterk.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland : Deel 6 Bosreservaat Herkenboscher Heide
  Mekkink, P. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.6) - 50
  bosgronden - beschermde bossen - bodemkarteringen - humus - grondwater - bodemtypen - geologie - nederland - kaarten - midden-limburg - forest soils - reserved forests - soil surveys - maps - humus - groundwater - soil types - geology - netherlands - midden-limburg
  In het bosreservaat Herkenboscher Heide komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Sterksel en de Formatie Twente aan de oppervlakte voor. Het zijn grindhoudende zandgronden, dekzanden en lössgronden met daarin holtpodzolgronden, vorstvaaggronden, vlakvaaggronden en ooivaaggronden. De gronden hebben grondwatertrap VIIId. De verbreiding van de geologische afzettingen is weergegeven op de geologische kaart. De verbreiding van de bodemeenheden is weergegeven op de bodemkaart. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 5 bosreservaat De Stille Eenzaamheid
  Mekkink, P. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.5) - 48
  bosgronden - beschermde bossen - bodemkarteringen - humus - grondwater - bodemtypen - geologie - nederland - kaarten - gelderland - bodemkunde - bosreservaat - humusprofiel - forest soils - reserved forests - soil surveys - maps - humus - groundwater - soil types - geology - netherlands - gelderland
  In het Gelderse bosreservaat De Stille Eenzaamheid komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Drente en Twente en holocene afzettingen uit de Formatie van Kootwijk aan de oppervlakte voor. Het zijn zandgronden met daarin duin- en vlakvaaggronden. De gronden hebben grondwatertrap VIo, VIId en VIIId. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  Verdrogingskartering in natuurgebieden; proefkartering Beekvliet
  Delft, S.P.J. van; Holtland, J. ; Runhaar, J.R. ; Mekkink, P. ; Jansen, P.C. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 566.2) - 107
  verdroging - natuurbescherming - bodemwater - grondwaterspiegel - kaarten - nederland - bodemkarteringen - gelderland - achterhoek - natuurgebieden - bodem - grondwaterstand - hydrologie - kartering - natuurgebied - vegetatie - desiccation - nature conservation - soil water - water table - soil surveys - maps - netherlands - gelderland - achterhoek - natural areas
  In dit rapport is, in het kader van verdrogingskartering in natuurgebieden, voor het proefgebied landgoed Beekvliet, een methode uitgewerkt om de mate van verdroging voor middelgrote natuurgebieden (enkele honderden ha) vast te stellen. Door een combinatie van een hoogtekaart, een bodemkaart, profielbeschrijvingen en grondwaterstandsmetingen in 171 boorgaten en in 18 peilbuizen zijn kaarten afgeleid van de GHG, GVG en GLG in een niet verdroogde referentieperiode en de actuele toestand. Tevens is voor beide periode de kwelkans bepaald. Door vergelijking van deze kaarten is de mate van verdroging afgeleid. Op basis van vegetatiekaarten is voor een deel van het gebied een indicatie voor de GHG en GLG bepaald. Voor toekomstige verdrogingskarteringen wordt een combinatie van interpretatie van vegetatiegegevens en abiotische gegevens voorgesteld.
  Omvormingsbeheer naaldbos en herstel duinroosjesvegetatie Amsterdamse Waterleidingduinen; de bodemkundige uitgangstoestand
  Kemmers, R.H. ; Mekkink, P. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 483) - 37
  vegetatie - naaldbossen - herstel - duinplanten - duinen - duingraslanden - rosa pimpinellifolia - bodemchemie - ligstro - bedrijfsvoering - nederland - bodemkunde - bosbeheer - humusprofiel - Noord-Holland - vegetation - coniferous forests - rehabilitation - duneland plants - dunes - dune grasslands - rosa pimpinellifolia - soil chemistry - litter - management - netherlands
  In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt een experiment uitgevoerd om te onderzoeken welke beheersvorm het meest geschikt is voor de omvorming van naaldbos naar vegetaties met duinroosjes. Inrichtingsmaatregelen betreffen kappen, kappen en strooiselverwijdering, en kappen en plaggen. Na de inrichtingsmaatregelen is de bodemkundige uitgangsituatie van de verschillende proefvlakken vastgelegd. Het humusprofiel is beschreven, waarna de horizonten bemonsterd werden. De monsters zijn chemisch geanalyseerd om de basen- en nutriëntentoestand te bepalen. Na bepaling van elementgehalten zijn elementvoorraden in het profiel berekend. De resultaten zijn met een variantieanalyse getoetst op verschillen tussen de behandelingen en binnen de replica's van de behandelingen.
  Ecologische typering van bodems : actuele informatie over bodemkundige geschiktheid voor natuurontwikkeling
  Kemmers, R.H. ; Waal, R.W. de; Delft, S.P.J. van; Mekkink, P. - \ 2002
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 19 (2002)2. - ISSN 0169-6300 - p. 88 - 103.
  bodem - humus - ecosystemen - bodemtypen (ecologisch) - bodemgeschiktheid - natuurbescherming - bodemkunde - bodemtypologie - ecologie - natuurontwikkeling - soil - humus - ecosystems - soil types (ecological) - soil suitability - nature conservation
  Humus een bron van rijkdom
  Kemmers, R.H. ; Mekkink, P. - \ 2001
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 73 (2001)5. - ISSN 0028-2057 - p. 17 - 22.
  bossen - beschermde bossen - natuurreservaten - natuurbescherming - opstandsontwikkeling - plantensuccessie - stadia in de successie - zandgronden - leeftijd - humus - organisch bodemmateriaal - bosstrooisel - humeuze horizonten - humushorizonten - koolstof - stikstof - fosfor - mineralisatie - voedingsstoffenbeschikbaarheid - voedingsstoffen - voedingsstoffengehalte - bodemchemie - bodemvruchtbaarheid - bodem - bosbouw - bosreservaat - nutriënten - voedselrijkdom - forests - reserved forests - nature reserves - nature conservation - stand development - plant succession - seral stages - sandy soils - age - humus - soil organic matter - forest litter - humic horizons - humus horizons - carbon - nitrogen - phosphorus - mineralization - nutrient availability - nutrients - nutrient content - soil chemistry - soil fertility
  In bosreservaten op arme en rijke pleistocene zandgronden is de samenstelling van het humusprofiel onderzocht voor verschillende ontwikkelingsstadia (leeftijden) van het bos. Het zwaartepunt lag op het bepalen van de voorraden koolstof, fosfor (fosfaat) en stikstof en de stikstofmineralisatie. Ook is een inschatting gemaakt van de aandelen koolstof en stikstof in de verschillende compartimenten van het bosecosysteem (biomassa, strooisellaag, humeuze bovengrond)
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 4 bosreservaat Bekendelle
  Mekkink, P. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.4) - 48
  bossen - bosgronden - humus - bodemkarteringen - bodemprofielen - natuurreservaten - grondwater - kaarten - nederland - gelderland - achterhoek - bodemkunde - bosreservaat - geologie - humusprofiel - Winterswijk - forests - forest soils - humus - soil surveys - soil profiles - nature reserves - groundwater - maps - netherlands - gelderland - achterhoek
  In bosreservaat Bekendelle komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Twente aan de oppervlakte voor. Het zijn zandgronden en kleigronden met daarin holtpodzolgronden, veldpodzolgronden, beekeerdgronden, vorstvaaggronden, duin- en vlakvaaggronden, en leekeerdgronden. De gronden hebben grondwatertrap IIa, IIIa, VIo, VId en VIId. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 3 bosreservaat Grote Weiland
  Mekkink, P. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.3) - 50
  bossen - bosgronden - humus - bodemwater - bodemkarteringen - natuurreservaten - beschermde bossen - kaarten - nederland - gelderland - veluwe - bodemkunde - bosreservaat - geologie - grondwater - humusprofiel - Harderwijk - forests - forest soils - humus - soil water - soil surveys - nature reserves - reserved forests - maps - netherlands - gelderland - veluwe
  In bosreservaat Grote Weiland komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Twente en Singraven aan de oppervlakte voor. Het zijn veengronden, moerige gronden en zandgronden met daarin madeveengronden, broekeerdgronden en beekeerdgronden. De gronden hebben grondwatertrap IIa en IIIa. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een endorganisch deel. De profielopbouw is beschreven en op tape vastgelegd.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 2 bosreservaat Imboschberg
  Mekkink, P. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.2) - 46
  bossen - bosgronden - humus - bodemkarteringen - bodemprofielen - natuurreservaten - grondwater - kaarten - nederland - gelderland - bodemkunde - bosreservaat - geologie - humusprofiel - Rheden - Rozendaal - forests - forest soils - humus - soil surveys - soil profiles - nature reserves - groundwater - maps - netherlands - gelderland
  In bosreservaat Imboschberg komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Twente aan de oppervlakte voor. Het zijn zandgronden met daarin enkeerdgronden, loopodzolgronden, holtpodzolgronden, haarpodzolgronden en vorstvaaggronden. De gronden hebben grondwatertrap VIIId. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland: Bosreservaat De Horsten
  Mekkink, P. - \ 2000
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 98.37) - 50
  bossen - beschermde bossen - humus - bodemprofielen - bodemkarteringen - bosgronden - grondwater - kaarten - natuurreservaten - nederland - zuid-holland - forests - reserved forests - humus - soil profiles - soil surveys - forest soils - groundwater - maps - nature reserves - netherlands - zuid-holland
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland: Bosreservaat Smoddebos/Duivelshof
  Mekkink, P. - \ 2000
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 98.36) - 50
  bossen - bosgronden - humus - bodemkarteringen - bodemprofielen - beschermde bossen - natuurreservaten - grondwater - kaarten - nederland - overijssel - twente - forests - forest soils - humus - soil surveys - soil profiles - reserved forests - nature reserves - groundwater - maps - netherlands - overijssel - twente
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 37 bosreservaat De Horsten
  Mekkink, P. - \ 2000
  Wageningen : SC-DLO (Rapport 98.37) - 50 p.
  In bosreservaat De Horsten komen uit het holocene Atlanticum en het Subboreaal de Afzettingen van Calais in de ondergrond voor. Deze klei is in een latere fase afgedekt met veen dat tot het Hollandveen wordt gerekend. Nog weer later werd het veen met een dun zandpakket afgedekt. Het zijn moerige gronden, zand- en veengronden met daarin madeveengronden, meerveengronden, broekeerdgronden, beekeerdgronden, gooreerdgronden en vlakvaaggronden,. De gronden hebben grondwatertrap IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVu enVIo. De verbreiding van de geologische afzettingen is weergegeven op de geologische kaart. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 36 bosreservaat Smoddebos/Duivelshof
  Mekkink, P. - \ 2000
  Wageningen : SC-DLO (Rapport 98.36) - 50 p.
  In het bosreservaat Smoddebos/Duivelshof komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Drente en Twente aan de oppervlakte voor. Het zijn zandgronden en oude kleigronden met daarin veldpodzolgronden, gooreerdgronden, vlakvaaggronden en keileemgronden. De gronden hebben grondwatertrap Vao, Vad, Vbd en VId. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.