Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 21 - 40 / 115

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Humusprofielen in de bosreservaten Hollandse Hout en Houtribbos; basisprogramma bosreservaten
  Kemmers, R.H. ; Mekkink, P. ; Waal, R.W. de - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 175) - 23
  bossen - natuurreservaten - bodemprofielen - humushorizonten - bosgronden - monitoring - bodemvariabiliteit - ruimtelijke variatie - voedingsstoffen - nederland - flevoland - forests - nature reserves - soil profiles - humus horizons - forest soils - monitoring - soil variability - spatial variation - nutrients - netherlands - flevoland
  In de bosreservaten Hollandse Hout en Houtribbos (Flevoland) is in de kernvlakte het humusprofiel beschreven en kwantitatief bemonsterd. In het kader van het basisprogramma bosreservaten werden gemiddelde waarden en standaardafwijkingen van horizontdikten, nutriëntengehalten en -voorraden en pH bepaald. Als dominante humusvorm komt een kalkwormmull voor die typerend is voor kalkrijke leemhoudende gronden. De lage C-N-verhouding wijst op een actief bodemleven en intensieve omzetting van organische stof als gevolg van de gunstige pH-waarden, waardoor slechts weinig koolstof in de Ah-horizonten is geaccumuleerd. Door de accumulatie van organische stof is een beginnende ontkalking aanwezig. In de humusprofielen van de Hollandse Hout is het fosforgehaltesignificant hoger dan in het Houtribbos.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 1 bosreservaat De Heul
  Mekkink, P. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 60.1) - 50
  bossen - bosgronden - humus - bodemkarteringen - bodemprofielen - beschermde bossen - natuurreservaten - grondwater - kaarten - nederland - utrecht - forests - forest soils - humus - soil surveys - soil profiles - reserved forests - nature reserves - groundwater - maps - netherlands - utrecht
  In bosreservaat De Heul komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Twente en de Formatie van Kootwijk aan de oppervlakte voor. Het zijn zandgronden en moerige gronden met daarin haarpodzolgronden, veldpodzolgronden, moerpodzolgronden, duin- en vlakvaaggronden. De gronden hebben grondwatertrap IIIa, IIIb, Vbo, VIo, VId, VIId en VIIId. De verbreiding van de geologische afzettingen is weergegeven op de geologische kaart. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland: Bosreservaat 't Rot
  Mekkink, P. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 98.34) - 46
  bosbouw - bossen - natuurreservaten - beschermde bossen - natuurbescherming - bodemkarteringen - kaarten - nederland - gelderland - forestry - forests - nature reserves - reserved forests - nature conservation - soil surveys - maps - netherlands - gelderland
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland: Bosreservaat Kremboong
  Mekkink, P. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 98.33) - 48
  bosbouw - bossen - natuurreservaten - natuurbescherming - beschermde bossen - bodemkarteringen - kaarten - nederland - drenthe - forestry - forests - nature reserves - nature conservation - reserved forests - soil surveys - maps - netherlands - drenthe
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland: Bosreservaat Norgerholt
  Mekkink, P. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 98.32) - 46
  bosbouw - bossen - natuurbescherming - beschermde bossen - bodemkarteringen - kaarten - nederland - drenthe - forestry - forests - nature conservation - reserved forests - soil surveys - maps - netherlands - drenthe
  De ecohydrologische en bodemkundige gesteldheid van de natuurontwikkelings- en Randstadgroenstructuurgebieden in het strategisch groenproject Eiland van Dordrecht; resultaten van een ecohydrologisch en bodemkundig onderzoek
  Mekkink, P. ; Jansen, P.C. ; Runhaar, H. ; Dirkx, G.H.P. - \ 1999
  Wageningen : Staring Centrum - 114
  bodemkarteringen - bodemwater - natuurbescherming - kaarten - ecohydrologie - zuid-holland - openbaar groen - zuidhollandse eilanden - soil surveys - soil water - maps - nature conservation - public green areas - ecohydrology - zuid-holland - zuidhollandse eilanden
  De bodem in het Eiland van Dordrecht bestaat uit kalkrijke zand-, zavel- en kleigronden in holocene afzettingen (Afzettingen van Tiel). Het rond NAP gelegen zeekleigebied ten oosten en ten zuiden van Dordrecht bestaat uit ingepolderde voormalige opwassen en aanwassen, die zijn ontstaan in een periode met een overwegend zoetwatergetijdensysteem. Er zijn nesvaaggronden, leekeerdgronden, poldervaaggronden, hofeerdgronden, ooivaaggronden, vlakvaaggronden, tochteerdgronden en plaseerdgronden onderscheiden. In de polder Stededijk komen de grondwatertrappen Ia, IIa, en IIIa veelvuldig voor. In de Thomaswaard wordt de grootste oppervlakte ingenomen door grondwatertrap IIIb. In de overige polders komen overwegend grondwatertrap IVu en VIo voor. De resultatenvan het onderzoek zijn vastgelegd op een bodemkaart, een grondwatertrappenkaart, een bijzonderelagenkaart en een boorpuntenkaart, in digitale vorm, en toegelicht in een rapport.
  Ruimtelijke variabiliteit van humusprofielkenmerken in een eiken-berkenbos op arme zandgrond
  Kemmers, R.H. ; Waal, R.W. de; Mekkink, P. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 31
  ruimtelijke variatie - humus - zandgronden - bosstrooisel - ecotoxicologie - spatial variation - humus - sandy soils - forest litter - ecotoxicology
  In het bosreservaat Tongerense hei werd onderzoek uitgevoerd met als doel enkele kengetallen voor de ruimtelijke variabiliteit van het humusprofiel in een eiken-berkenbos vast te stellen. In een tweetal sleuven werd om de 5 cm en in een transsect om de meter de dikte van humushorizonten opgemeten. Van de meetresultaten werden variogrammen gemaakt. Op beide schalen blijkt dat de dikte van horizonten varieert en zich ruimtelijk herhaalt volgens een golfvormig patroon. De golflengte verschilt per horizont. Dit patroon in de ruimtelijke variabiliteit hangt waarschijnlijk samen met de dichtheid van bodem, struiken en kruiden. Voor het beschrijven van de ruimtelijke variatie van de L+F1-horizont volstaat een oppervlakte van enkele tientallen vierkante decimeters, van enkele tientallen vierkante meters voor de L+F2-horizont en van enkele honderden vierkante meters voor de H-horizont.
  Humusprofielen in de bosreservaten Lheebroek en Mattemburgh; basisprogramma bosreservaten
  Kemmers, R.H. ; Mekkink, P. - \ 1999
  Wageningen : Staring Centrum - 39
  bosbouw - natuurreservaten - natuurbescherming - bodemprofielen - humushorizonten - nederland - drenthe - forestry - nature reserves - nature conservation - soil profiles - humus horizons - netherlands - drenthe
  In de bosreservaten Lheebroek en Mattemburgh is langs een transsect het humusprofiel beschreven en bemonsterd. Naast gemiddelde waarden en standaardafwijkingen van horizontdikten, nutriëntengehalten, -voorraden en pH werd in het kader van langjarige monitoring ook de ruimtelijke variabiliteit geanalyseerd. Zowel gehalten als voorraden zijn in de Mattemburgh hoger dan in het Lheebroek. De humusprofielen in Mattemburgh zijn kenmerkend voor oude bosecosystemen en in Lheebroek voor jonge bossen op arme zandgrond. Kenmerkend voor de ruimtelijke variabiliteit van beide bosreservaten is het cyclische karakter van de variantie, waarin de dichtheid van de boom- of struikopstand wordt weerspiegeld. Het cyclische karakter herhaalt zich met een golflengte van16 m resp. 9 m in Mattemburgh en Lheebroek.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 34 bosreservaat 't Rot
  Mekkink, P. - \ 1999
  Wageningen : SC-DLO (Rapport 98.34) - 46 p.
  In het bosreservaat 't Rot komen oligocene en pleistocene afzettingen voor die behoren tot de Formatie van Rupel (Afzettingen van Brinkheurne) en de Formatie van Drente. De verbreiding van de verschillende geologische formaties is weergegeven op de geologische kaart. Er komen keileemgronden, veldpodzolgronden en vlakvaaggronden voor. De grondwatertrappen zijn Vad en Vbd. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Mede onder invloedvan het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 33 bosreservaat Kremboong
  Mekkink, P. - \ 1999
  Wageningen : SC-DLO (Rapport 98.33) - 48 p.
  In het bosreservaat Kremboong komen geologische afzettingen voor die behoren tot de dekzanden uit de Formatie van Twente, de stuifzanden uit de Formatie van Kootwijk en veen behorende tot de Formatie van Griendtsveen. In de ondergrond komt keileem voor uit de Formatie van Drente. De verbreiding van de verschillende geologische formaties is weergegeven op de geologische kaart. Er komen vlierveengronden, dampodzolgronden, haarpodzolgronden, veldpodzolgronden, duin- en vlakvaaggronden voor. De grondwatertrappen zijn IIIa, Vbo, VIo, VId, VIId en VIIId. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 32 bosreservaat Norgerholt
  Mekkink, P. - \ 1999
  Wageningen : SC-DLO (Rapport 98.32) - 46 p.
  In het bosreservaat Norgerholt komen pleistocene dekzanden uit de Formatie van Twente aan de oppervlakte voor. Het zijn zandgronden met daarin moerpodzolgronden, loopodzolgronden, holtpodzolgronden, laarpodzolgronden en veldpodzolgronden. In de ondergrond komt keileem voor uit de Formatie van Drente. De gronden hebben grondwatertrap wIIIa, Vao, Vbo, VIo, VId en VIId. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart (kaart 2). De verbreiding van de geologische formaties is weergegeven op de geologische kaart (kaart 1). Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 35 bosreservaat Smalbroeken
  Mekkink, P. - \ 1999
  Wageningen : SC-DLO (Rapport 98.35) - 48 p.
  In In het bosreservaat Smalbroeken komen pleistocene afzettingen uit de Formatie van Twente aan de oppervlakte voor. Het zijn zandgronden met daarin veldpodzolgronden, gooreerdgronden, beekeerdgronden, vlakvaaggronden en poldervaaggronden. De gronden hebben grondwatertrap wIIa, wIIIa, IIIa, IIIb, wVao, Vao, Vad, Vbo, VIo en VIId. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland: Bosreservaat Pilotenbos
  Mekkink, P. - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 98.29) - 45
  bosbouw - bossen - natuurreservaten - beschermde bossen - natuurbescherming - bodemkarteringen - kaarten - nederland - noord-holland - forestry - forests - nature reserves - reserved forests - nature conservation - soil surveys - maps - netherlands - noord-holland
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland: Bosreservaat Mattemburgh
  Mekkink, P. - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 98.30) - 48
  bosbouw - bossen - natuurreservaten - beschermde bossen - natuurbescherming - bodemkarteringen - kaarten - nederland - noord-brabant - forestry - forests - nature reserves - reserved forests - nature conservation - soil surveys - maps - netherlands - noord-brabant
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland: Bosreservaat Kampina
  Mekkink, P. - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 98.31) - 46
  bosbouw - bossen - natuurreservaten - beschermde bossen - natuurbescherming - bodemkarteringen - kaarten - nederland - natuurgebieden - noord-brabant - forestry - forests - nature reserves - reserved forests - nature conservation - soil surveys - maps - netherlands - natural areas - noord-brabant
  De uitgangstoestand van bodemvariabelen in Norgerholt en Tongerense hei; basisprogramma bosreservaten
  Kemmers, R.H. ; Mekkink, P. ; Waal, R.W. de - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 39
  humus - bosstrooisel - bodemtestwaarden - ruimtelijke variatie - nederland - drenthe - veluwe - humus - forest litter - soil test values - spatial variation - netherlands - drenthe - veluwe
  In de bosreservaten Norgerholt en Tongerense hei is langs een transect het humusprofiel beschreven en bemonsterd. Behalve gemiddelde waarden en standaardafwijkingen van horizontdikten, nutriëntengehalten en -voorraden, en pH werd voor de langjarige monitoring ook de ruimteljke variabiliteit geanalyseerd. Zowel gehalten als voorraden zijn in het Norgerholt hoger dan in Tongerense hei. Kenmerkend voor de ruimtelijke variabiliteit van beide bosreservaten is het cyclische karakter van de variantie, waarin de dichtheid van de boom- of struikopstand wordt weerspeigeld. Het cyclische karakter herhaalt zich met een golflengte van 6 respecievelijk 15-20 m in Norgerholt en Tongerense hei.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 31 bosreservaat Kampina
  Mekkink, P. - \ 1998
  Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 98.31) - 46 p.
  In het bosreservaat Kampina komen pleistocene dekzanden uit de Formatie van Twente aan de oppervlakte voor. Het zijn zandgronden met daarin veldpodzolgronden, gooreerdgronden en beekeerdgronden. De gronden hebben grondwatertrap wIIa, wIIIa, IIIa, Vao,Vbo en VIo. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 30 bosreservaat Mattemburgh
  Mekkink, P. - \ 1998
  Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 98.30) - 48 p.
  In bosreservaat Mattemburgh komen geologische afzettingen voor die behoren tot de Brabantse leem en de dekzanden uit de Formatie van Twente en de stuifzanden, behorende tot de Formatie van Kootwijk. De verbreiding van de verschillende geologische formaties is weergegeven op de geologische kaart. Er komen veldpodzolgronden, duinvaaggronden en vlakvaaggronden voor. De grondwatertrappen zijn IIa, Vbd, VIo, VId, VIId en VIIId. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. De aard en samenstelling van de humusprofielen zijn mede afhankelijk van het begroeiingstype en het gevoerde beheer. De humusprofielen bestaan uit een ectorganisch deel en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 29 bosreservaat Pilotenbos
  Mekkink, P. - \ 1998
  Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 98.29) - 45 p.
  In het bosreservaat Pilotenbos komen geologische afzettingen voor die behoren tot de holocene onderwaterafzettingen. Het betreft kleigronden met daarin leekeerdgronden en woudeerdgronden De gronden komen voor met grondwatertrap IIIa, Vao, Vad, Vbo, VIo, VId en VIId. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Er hebben zich, mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer, humusprofielen ontwikkeld. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
  De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland: Bosreservaat 'Kloosterkooi'
  Mekkink, P. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 98.24) - 46
  bosbouw - bossen - natuurreservaten - beschermde bossen - natuurbescherming - bodemkarteringen - kaarten - nederland - overijssel - forestry - forests - nature reserves - reserved forests - nature conservation - soil surveys - maps - netherlands - overijssel
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.