Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 10 / 10

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ayurvedische kruiden bij Hollandse koeproblemen : een verslag van een praktijkproef in Overijssel
  Groot, M.J. ; Raeijmaeckers, L. ; Thybaut, R. ; Nij Bijvank, H. ; Vreriks, M. ; Hooft, K. van 't - \ 2015
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT rapport 2015.001) - 35
  rundvee - melkveehouderij - rundermastitis - antibiotica - overijssel - india - medisch onderzoek - on-farm research - proefprojecten - diergezondheid - geneeskrachtige kruiden - cattle - dairy farming - bovine mastitis - antibiotics - overijssel - india - medical research - on-farm research - pilot projects - animal health - herbal drugs
  Dit rapport beschrijft een proef met een Ayurvedisch recept tegen mastitis bij Nederlandse koeien met hoog celgetal. De proef is opgezet naar aanleiding van een werkbezoek aan India van een groep dierenartsen en boeren uit Overijssel in april 2014, in het kader van een uitwisselingsproject van Oxfam Novib over reductie van antibiotica in de melkveehouderij. In het kader van de reductie van het antibioticagebruik, de verhoging van de diergezondheid en het dierwelzijn is een pilotproef opgezet bij boeren in Overijssel om te onderzoeken of deze middelen ook onder Nederlandse omstandigheden werkzaam zijn.
  Knelpunten tussen natuur en landbouw bij het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur : eerste orientatie en analyse
  Nij Bijvank, R.A.F. ; Hermans, C.M.L. ; Windt, N. van de - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 604) - 74
  herstel - ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - landbouw - natuurbescherming - beleid - bedrijfsvoering - nederland - natuur - natuurtechniek - overijssel - gelderland - ecologische hoofdstructuur - rehabilitation - physical planning - land use - zoning - agriculture - nature conservation - policy - management - netherlands - nature - ecological engineering - overijssel - gelderland - ecological network
  Horizonverkenning Noord - Nederland : een scenariostudie voor het landelijk gebied van Groningen, Friesland en Drenthe in 2030
  Nij Bijvank, R.A.F. ; Farjon, J.M.J. ; Noorman, L.N. - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 548) - 198
  landbouw - landschap - recreatie - economische sectoren - ontwikkeling - plattelandsplanning - nederland - toekomst - natuur - agriculture - landscape - recreation - economic sectors - development - rural planning - netherlands - future - nature
  Toekomstplannen en -wensen van agrariers in de Blauwe Stad
  Nij Bijvank, R.A.F. - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 622) - 33
  landgebruiksplanning - plattelandsontwikkeling - landbouwbedrijven - bevolkingsverplaatsing - ruilverkaveling - opinies - nederland - meren - oost-groningen - lakes - land use planning - rural development - farms - resettlement - land consolidation - opinions - netherlands - oost-groningen
  De geplande omvang van de Blauwe Stad bestaat uit 800 ha water, 300 ha bos, 350 ha natuur en 1200 tot 1800 te realiseren woningen
  Horizonverkenning Noord-Nederland; een scenariostudie voor het landelijk gebied van Groningen, Friesland en Drenthe in 2030
  Nij Bijvank, R.A.F. ; Farjon, J.M.J. ; Noorman, L.N. ; Nieuwerth, K. ; Poel, K.R. de - \ 1998
  Wageningen : SC-DLO (Rapport 548) - 198 p.
  Directie Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft de behoefte aan een toekomstverkenning voor Noord-Nederland ter ondersteuning van de strategische beleidsvorming. Hiervoor zijn drie scenario's ontworpen: `Raamwerk', `Weefwerk' en `Marktwerk'. Van elk van de scenario's zijn de effecten op landbouw, natuur, landschap en recreatie bepaald. In `Raamwerk' zijn de ontwikkelingen grootschalig en zijn de functies gescheiden. Het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw daalt met 5z% per jaar. Natuurontwikkeling vindt plaats in grote eenheden begeleid-natuurlijke natuur. Er ontstaat een duidelijke landschapstructuur op landsdelig niveau. `Weefwerk' zijn functies meer verweven en is het landschap kleinschaliger. Agrariërs hebben vaak nevenactiviteiten buiten de landbouw waardoor de landbouwbedrijven weinig in omvang toenemen en het aantal werkenden in de landbouw met slechts 1% per jaar daalt. Er ontstaan grote aaneengesloten gebieden waar natuurontwikkeling verweven is met andere functies. De duurzaamheid van dierpopulaties neemt in dit scenario het sterkst toe. Ook de verschillende landschapstypen blijven behouden of worden versterkt. In `Marktwerk' verdwijnt het markt- en prijsbeleid in de landbouw en stuurt de overheid de ruimtelijke ordening slechts op hoofdlijnen. De akkerbouw in Noord-Nederland moet plaatsmaken voor grote veehouderijbedrijven. Het aantal werkenden in de landbouw daalt ruimt 4% per jaar. Bestaande landschapswaarden worden in dit scenario het meest aangetast. Met name waterrecreatie neemt sterk toe, waardoor overdruksituaties rond de Friese Meren kunnen ontstaan.
  Knelpunten tussen natuur en landbouw bij het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur; eerste oriëntatie en analyse
  Nij Bijvank, R.A.F. ; Hermans, C.M.L. ; Windt, N.P. van der; Gaast, J.W.J. van der - \ 1998
  Wageningen : SC-DLO (Rapport 604) - 74 p.
  Ruimtelijk analysekader landbouw - milieu : de mestproblematiek
  Os, J. van; Nij Bijvank, R.A.F. ; Roos, J. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 434)
  natuurbescherming - beleid - bedrijfsvoering - overheidsbeleid - monumenten - historische plaatsen - bescherming - openbare parken - ruimtelijke ordening - recreatiegebieden - publieke tuinen - grondbeleid - landgebruiksplanning - milieu - mestoverschotten - nature conservation - policy - management - government policy - monuments - historic sites - protection - public parks - physical planning - amenity and recreation areas - public gardens - land policy - land use planning - environment - manure surpluses
  Waterdialoog voor het landelijk gebied; een verkenning van de ruimtelijke relaties tussen groene functies via water
  Windt, N.P. van der; Kwakernaak, C. ; Gaast, J.W.J. van der; Nij Bijvank, R. - \ 1997
  Wageningen : SC-DLO (Rapport 524) - 75 p.
  Het onderzoek signaleert potentiële knelpunten tussen gebieden met intensieve agrarische productiesectoren en gebieden met een natuurfunctie als gevolg van invloeden via water. Wanneer de watersysteembenadering zou worden toegepast voor de ruimtelijkeplanning van functies in het landelijk gebied zijn soms ingrijpende veranderingen nodig. Het gaat daarbij onder meer om verplaatsing van bedrijven, omschakeling op andere teelten of aangepast agrarisch beheer. Het rapport geeft per knelpunt een aantal alternatieven en de daaraan verbonden kosten.
  Ruimtelijk analysekader landbouw-milieu; de mestproblematiek; beleidssamenvatting
  Os, J. van; Nij Bijvank, R.A.F. ; Roos, J. ; Eck, W. van - \ 1997
  Wageningen : SC-DLO (Rapport 434.1) - 33 p.
  Per koersgebied zijn de mestproductie en plaatsingsruimte berekend voor de jaren 1987, 1994 en 2005 met behulp van de CBS-landbouwtelling en wettelijke mestproductiegegevens. Tussen 1987 en 1994 is de mestproductie van rundvee en varkens licht gedaald. Door afname van de plaatsingsnormen zijn de overschotten aanzienlijk toegenomen. Bij plaatsingsnormen voor 2005 ontstaat bij de huidige veestapelomvang een mestoverschot op nationaal niveau van 13-25% van de totale productie. Realisatie van de ecologische hoofdstructuur vermindert de plaatsingsruimte met 10%. Als de ontwikkelingen zich lineair voortzetten, is een aanzienlijke ombuiging nodig om in 2005 het gewenste eindbeeld voor de mestproblematiek te realiseren.
  Ruimtelijk analysekader landbouw-milieu; de mestproblematiek; achtergrondrapport
  Os, J. van; Nij Bijvank, R.A.F. ; Roos, J. ; Eck, W. van - \ 1997
  Wageningen : SC-DLO (Rapport 434.2) - 135 p.
  Per koersgebied zijn de mestproductie en plaatsingsruimte berekend voor de jaren 1987, 1994 en 2005 met behulp van de CBS-landbouwtelling en wettelijke mestproductiegegevens. Tussen 1987 en 1994 is de mestproductie van rundvee en varkens licht gedaald. Door afname van de plaatsingsnormen zijn de overschotten aanzienlijk toegenomen. Bij plaatsingsnormen voor 2005 ontstaat bij de huidige veestapelomvang een mestoverschot op nationaal niveau van 13-25% van de totale productie. Realisatie van de ecologische hoofdstructuur vermindert de plaatsingsruimte met 10%. Als de ontwikkelingen zich lineair voortzetten, is een aanzienlijke ombuiging nodig om in 2005 het gewenste eindbeeld voor de mestproblematiek te realiseren.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.