Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 3918

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Nota
Check title to add to marked list
NSO-typering 2019 : Normen en uitgangspunten bij typering van agrarische bedrijven in Nederland
Everdingen, Walter van; Wisman, Arjan - \ 2020
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2020-003) - 36
Obesity affects brain structure and function- rescue by bariatric surgery?
Nota, Minke H.C. ; Vreeken, Debby ; Wiesmann, Maximilian ; Aarts, Edo O. ; Hazebroek, Eric J. ; Kiliaan, Amanda J. - \ 2020
Neuroscience and Biobehavioral Reviews 108 (2020). - ISSN 0149-7634 - p. 646 - 657.
Bariatric surgery - Cognition - Neuroimaging - Obesity

Obesity has a major impact on metabolic health thereby negatively affecting brain function and structure, however mechanisms involved are not entirely understood. The increasing prevalence of obesity is accompanied by a growing number of bariatric surgeries (BS). Weight loss after BS appears to improve cognitive function in patients. Therefore, unraveling mechanisms how BS influences brain function may be helpful to develop novel treatments or treatments in combination with BS preventing/inhibiting neurodegenerative disorders like Alzheimer's disease. This review shows the relation between obesity and impaired circulation to and in the brain, brain atrophy, and decreased cognitive functioning. Weight loss seems to recover some of these brain abnormalities as greater white matter and gray matter integrity, functional brain changes and increased cognitive functioning is seen after BS. This relation of body weight and the brain is partly mediated by changes in adipokines, gut hormones and gut microbiota. However, the exact underlying mechanisms remain unknown and further research should be performed.

Investeringsniveau duurzame productiemiddelen : Duurzaamheidsindicator (DP01) in de Rijksbegroting 2020
Meulen, Harold van der; Wisman, Arjan ; Jager, Jakob ; Jukema, Gerben ; Meer, Ruud van der - \ 2019
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2019-116) - 31
Op verzoek van de Tweede Kamer worden de prestaties van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) jaarlijks gemeten op basis van indicatoren voor landbouw, tuinbouw en visserij die in de Rijksbegroting 2020 tot uitdrukking moeten komen. De indicatoren zijn opgedeeld in vier domeinen, te weten: ‘duurzaam produceren’, ‘kennis en innovatie’, ‘voedsel en dier’ en ‘natuur, landschap en platteland’. In deze nota worden de resultaten van de duurzaamheidsindicator DP01 gepresenteerd inzake het investeringsniveau van duurzame productiesystemen in de landbouw en visserij. Het betreft hierbij het definitief vaststellen van de indicator DP01 voor 2017 en het maken van een inschatting voor 2019.
Protocol Energiemonitor Glastuinbouw : vernieuwde versie tot en met 2018
Velden, N.J.A. van der; Smit, P.X. - \ 2019
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2019-111a) - ISBN 9789463952057 - 41
Opties voor de stabilisatie van de pachtnormen : Berekeningen over de periode 2011-2019
Silvis, Huib ; Meer, Ruud van der; Voskuilen, Martien - \ 2019
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2019-110) - 61
In het kader van de herziening van het pachtstelsel heeft het ministerie van LNV behoefte aan inzicht in de mogelijkheden om de fluctuaties in pachtnormen (hoogst toelaatbare pachtprijzen voor pacht van los land) te dempen. Hiervoor zijn verschillende opties doorgerekend, waarvan een aantal binnen het stelsel van de grondbeloning en een aantal daarbuiten op basis van indexering. De berekeningen zijn uitgevoerd over de periode 2011-2019. De resultaten zijn beoordeeld op de mate van stabiliteit en de verdeling van de voor- en nadelen voor de pachter en verpachter. Voor alle pachtprijsgebieden is aftopping van de verandering een effectieve optie om de normen te stabiliseren. Indexering op basis van de koopkracht van de euro of op basis van de kapitaalmarktrente zou vanaf 2011 tot zeer stabiele, licht stijgende normen hebben geleid.
Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2018
Dagevos, Hans ; Verhoog, David ; Horne, Peter van; Hoste, Robert - \ 2019
Wageningen : Wageningen Economic Research (Nota / Wageningen Economic Research 2019-108) - 11
Deze nota geeft een overzicht van de vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland in de jaren 2005-2018. Het totale verbruik van vlees en vleeswaren per hoofd van de bevolking in Nederland ligt in 2018 iets boven de 77 kg (op basis van karkasgewicht). Dit is ruim een halve kilo meer dan in 2017.
Urban food security in Ghana: a policy review
Linderhof, Vincent ; Vlijm, Ricardo ; Pinto, Vasco ; Raaijmakers, Ireen ; Dijkshoorn-Dekker, Marijke - \ 2019
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2019-057b) - ISBN 9789463439688 - 71
This policy review aimed (i) to investigate how urgencies such as urbanisation and climate change are recognised in the current policies of a low-income country, and (ii) to investigate how food security, and urban food security in particular, interacts with these policies. Ghana is used as an example. The policy review revealed that the agricultural, nutrition and health, spatial development and climate policies dealt with one or more aspects of food security within the food system framework. The overall conclusion is that the aspects of food security are still covered by the traditional policies: agriculture mainly deals with production, distribution and exchange of food. Nutritional value and food safety, for instance, are main concerns of the health and nutrition policy. However, Ghana is developing the Long-Term National Development Plan (LTNDP) which combines several policies. Food safety is also increasingly considered for the exchange of food from an export perspective: export requires particular food quality standards. The results of our policy review confirm that the integration of food security elements is still in an early process of development. In addition, the urban aspect of food security was hardly considered in the policies relating to food security in Ghana. This review was explored for (urban) food security in Ghana. It is likely that results for other African countries or other low-income countries in other continents would have yielded similar results.
Monitoring grondgebondenheid melkveehouderij: 2015-2017
Silvis, Huib ; Blokland, Pieter Willem ; Daatselaar, Co ; Luesink, Harry ; Voskuilen, Martien - \ 2019
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2019-071) - 35
Toen de Algemene Maatregel van Bestuur Grondgebonden melkveehouderij op 1 januari 2016 van kracht werd, verkeerde de Nederlandse melkveehouderij in een expansiefase. Naar aanleiding van de groeiende mestproductie kondigde de overheid in juli 2015 de invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij aan. Voordat dit stelsel per januari 2018 daadwerkelijk werd ingevoerd, zijn in 2017 via het fosfaatreductieplan ingrijpende maatregelen getroffen om de melkveehouderij onder het nationale sectorplafond van de fosfaatproductie te brengen. De genoemde ontwikkelingen hebben hun weerslag gehad op de grondgebondenheid van de melkveehouderij in de periode 2015-2017.
Korte ketens in Gelderland
Schans, J.W. van der; Wonderen, D. van - \ 2019
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research Nota 2019-072) - 39
This report provides a picture of the size and distribution of short supply chains for agricultural products in the Province of Gelderland. First we define short food supply chains in the context of the Common Agricultural Policy. Then we look at the size of short food supply chains in Gelderland: which sectors and municipalities are taking the lead? Furthermore, some additional attributes of short food supply chains have been analysed: farm size, whether or not there is a successor for the farm, etc. The relations between multi-functional farming activities and short food supply chains have also been analysed. Lastly, the dynamics of farm sales have been analysed, as an example of a short food supply chain which is relatively well documented.
Tussenevaluatie van de nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ : deelproject Milieu
Verschoor, A. ; Zwartkruis, J. ; Hoogsteen, M. ; Scheepmaker, J. ; Jong, F. de; Knaap, Y. van der; Leendertse, P. ; Boeke, S. ; Vijftigschild, R. ; Kruijne, R. ; Tamis, W. - \ 2019
Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (RIVM rapport 2019-0044) - 167
Nulmeting Regionale Energiemonitor Glastuinbouw Greenport West-Holland
Velden, Nico van der; Smit, Pepijn - \ 2019
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2019-060) - 15
Glastuinbouw en reductie CO2-emissie. In Nederland wordt door vele partijen gewerkt aan reductie van de CO2-emisisie, zo ook de glastuinbouw. Hiervoor wordt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Glastuinbouw Nederland samengewerkt binnen het Programma Kas als Energiebron (KaE). De CO2-emissie kan worden gereduceerd langs twee hoofdlijnen: energiebesparing (vraagreductie) en energievoorziening zonder CO2-emissie. Dit laatste betreft de inzet van duurzame energiebronnen en de inkoop warmte en elektriciteit in combinatie met de benodigde externe CO2-voorziening. Door het bedrijfsoverstijgende karakter is de tweede hoofdlijn afhankelijk van activiteiten op regionaal niveau. Regionale organisaties zoals de Greenport West-Holland (GPWH) zijn ook actief om tot reductie van de CO2-emissie te komen. In 2017 hebben 35 partijen binnen de GPWH een energieakkoord getekend met sectordoelen voor 2030 in de GPWH-gemeenten. GPWH heeft Wageningen Economic Research gevraagd een nulmeting uit te voeren voor de GPWH-regio. Hiernaast heeft KaE gevraagd om een conceptueel raamwerk te ontwikkelen voor een Regionale Energiemonitor Glastuinbouw.Voor het raamwerk voor de Regionale Energiemonitor Glastuinbouw is voortgebouwd op de Nationale Energiemonitor Glastuinbouw die door Wageningen Economic Research jaarlijks wordt uitgevoerd voor KaE. De nulmeting voor GPWH is gemaakt op basis van dit conceptueel raamwerk (Van der Velden en Smit, 2019). Binnen GPWH zijn de deelregio’s West, Oost en Zuid in beschouwing genomen.
Conceptueel ontwerp Regionale Energiemonitor Glastuinbouw
Velden, Nico van der; Smit, Pepijn - \ 2019
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2019-061) - 19
Tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei Duurzame Oogst : Deelproject Economie : Rapport Economische positie
Verstand, Daan ; Spoorenberg, Piet ; Kuik, Fons van; Raaphorst, Marcel ; Beerling, Ellen - \ 2019
Wageningen : Wageningen Plant Research, Business units Open Teelten en Glastuinbouw (Wageningen Plant Research rapport 788) - 85
De nota Gezonde Groei Duurzame Oogst (2013-2023) richt zich op het verduurzamen van de gewasbescherming, waarin het behoud van het economisch perspectief van telers centraal staat. Dit rapport toont de resultaten van de economische analyse van de akkerbouw, vollegrondsgroente, fruit, bloembollen, boomkwekerij en glastuinbouw in de tussenevaluatie van de nota. Uit deze analyse blijkt uit een aantal casussen dat Nederlandse telers in de meeste gevallen hogere kosten of meer schade hebben als gevolg van het gevoerde beleid op gewasbeschermingsmiddelen en teeltvoorschriften over de periode 2010-2016. Daarnaast hebben Nederlandse telers in 2016 vaker een concurrentie nadeel dan een voordeel ten opzichte van Belgische, Franse, Duitse of Engelse telers als gevolg van verschillen in de toegelaten middelen per land. Dat komt met name doordat vrijstellingen van middelen nationaal en niet op Europees niveau gegeven kunnen worden. Belanghebbende herkennen het gevonden resultaten enigszins. Ze hadden verwacht dat het beleid in economisch termen grotere negatievere gevolgen gehad zou hebben voor Nederlandse telers.
Tussenevaluatie van de nota Duurzame Oogst, Gezonde Groei : Deelproject Economie: rapport Knelpunten
Sporenberg, Piet ; Verstand, Daan ; Beerling, Ellen - \ 2019
Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten rapport 787) - 31
De nota Gezonde Groei Duurzame Oogst (2013-2023) richt zich op het verduurzamen van de gewasbescherming, waarin het behoud van het economisch perspectief van telers centraal staat. Dit rapport toont de resultaten van de knelpunten analyse over de periode 2010-2016 van de akkerbouw, vollegrondsgroente, uitgangsmaterialen, glastuinbouw, fruitteelt, bloembollen en boomkwekerij in de tussenevaluatie van de nota. Uit deze analyse blijkt dat het aantal knelpunten in algemene zin toeneemt, maar er grote variaties bestaan door de wijze van verzamelen en registreren van de knelpunten. In dit rapport is gebruikt gemaakt van de Dringend Vereist Gewasbescherming (DVG), artikel 38 en prioriteit 1 problemen geïdentificeerd door de Coördinatoren Effectief Middelenpakket (CEMP). De gestelde doelen van knelpunten reductie zoals genoemd in de nota worden naar verwachting niet gehaald.
Tussenevaluatie van de nota Duurzame Oogst, Gezonde Groei: Deelproject Economie: Rapport Naleving
Stokkers, Robert ; Verstand, Daan - \ 2019
Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten rapport 789) - 31
Deze evaluatiestudie gaat na in hoeverre de naleving van wet- en regelgeving van het gewasbeschermingsbeleid is verbeterd of tenminste op het niveau van 2014 is gebleven. Dat is gedaan op basis van NVWA nalevingsrapporten. Uit deze analyse blijkt dat in één sector een significante verbetering van de naleving is opgetreden, terwijl er in een andere sector een significante verslechtering heeft plaatsgevonden. Omdat er in een aantal sectoren maar één NVWA nalevingsrapport in de evaluatieperiode (2012-2018) is verschenen, kan er geen vergelijking gemaakt worden en wordt er in dit rapport dus niet aangegeven of de naleving verbeterd of verslechterd is.
Vissen bij wisselend tij : een notitie over de (cumulatieve) sociaaleconomische effecten van ontwikkelingen die invloed hebben op de Nederlandse kottervisserij
Mol, A. ; Zaalmink, B.W. ; Steins, N.A. ; Kraan, M.L. - \ 2019
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2019-063) - 17
Naar aanleiding van het rapport ‘Wind op zee’ (Mol et al. 2019) is de vraag gesteld of en hoe de huidige ontwikkelingen, waar de visserijsector mee te maken heeft (Brexit, aanlandplicht en het intrekken van de pulsontheffingen), invloed hebben op de economische waarde voor de visserij in de windparkgebieden en hoe deze ontwikkelingen elkaar beïnvloeden. In deze notitie worden deze interacties kwalitatief omschreven. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan om tot een kwantitatieve berekening van de economische gevolgen te komen door middel van het bepalen van scenario’s en het bouwen van een model.
De betekenis van mestverwerking in een circulaire economie
Woltjer, Geert ; Smits, Marie-José - \ 2019
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2019-029) - 23
What is the role of manure processing in the transition to a circular economy? To this end, it is first of all important to get a clear picture of what manure processing is and how (manure) policy influences this. Current manure processing fits within a system that is primarily focused on solving current problems. However, the question is whether there is a role for manure processing if the transition to a circular economy is more advanced and, if so, what that role is.
Beoordeling toepassing van de regeling Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland
Ruijs, Marc ; Benninga, Jan ; Jukema, Gerben - \ 2019
Wageningen : Wageningen Economic Research (Nota / Wageningen Economic Research 2019-047) - 21
Natuurinclusieve landbouw: van niches naar mainstream (fase 1)
Smits, Marie-José ; Polman, Nico ; Michels, Rolf ; Migchels, Gerard ; Schrijver, Raymond ; Sukkel, Wijnand ; Visser, Andries ; Vogelzang, Theo ; Kistenkas, Fred - \ 2019
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2019-033) - 31
In deze studie wordt bekeken hoe natuurinclusieve landbouw op de middellange termijn kan uitgroeien van een niche naar de meest gangbare wijze van productie. Centraal staan de vragen: •Welke verdienmodellen zijn er denkbaar om opschaling van natuurinclusieve landbouw naar mainstream financieel mogelijk te maken?•Welk aandachtspunten zijn van belang om de transitie te faciliteren zodat op de middellange termijn natuurinclusieve landbouw kan uitgroeien van niche naar mainstream?
Economische effecten van droogte voor landbouw in Nederland: samenvatting
Polman, N. ; Peerlings, J. ; Vat, M. van der - \ 2019
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2019-038) - 23
In 2018, the agricultural price tool was (re)developed to determine the potential economic effects of drought on agriculture. This report describes the methodology for linking three calculation models to analyse the effect of drought on agriculture: (1) National Hydrological Model (LHM; (2) Agricom and (3) the agricultural price tool. These models were applied for a reference period based on actual land use and water management and historical data for 1911-2011 for river discharges, precipitation and evapotranspiration. The Delta scenarios have been simulated by adapting the input to represent the socio-economic development and the climate change of the considered scenario. The model-based average potential economic impact calculated is approximately 390m euros per year. The results for the Delta scenarios Warm and Steam show that the economic impact will increase significantly to approximately 670m euros per year in 2050. The results for Pressure and Rest in 2050 show no major difference with the current situation.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.