Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het Roodkapje-syndroom: zo reëel is het om bang te zijn voor een wolf
  Jansman, Hugh - \ 2019
  Vijfde aanvulling op de naamlijst van Nederlandse sluipvliegen (Diptera: Tachinidae)
  Zeegers, Th. ; Belgers, J.D.M. ; Dek, Niels-Jan ; Oving, B. - \ 2016
  Nederlandse Faunistische Mededelingen 46 (2016). - ISSN 0169-2453 - p. 37 - 42.
  Scheiden doet vooral moeders lijden
  Mandemakers, Jornt - \ 2016

  Scheiden is lijden, en voor bijna iedereen is de periode vlak voor en na een scheiding een moeilijke tijd.

  Maar moeders met jonge kinderen hebben het extra zwaar, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen.

  Socioloog Jornt Mandemakers vergeleek de gemoedstoestand van mannen en vrouwen, met en zonder kinderen, in de periode vlak voor, tijdens en na een echtscheiding. Zowel mannen als vrouwen gaven aan zich minder gelukkig te voelen in de jaren na een relatiebreuk.

  Improved flow velocity estmates from oving-boat ADCO measurements
  Vermeulen, B. ; Sassi, M.G. ; Hoitink, A.J.F. - \ 2014
  Water Resources Research 50 (2014)5. - ISSN 0043-1397 - p. 4186 - 4196.
  doppler current profiler - suspended sediment - turbulence measurements - acoustic measurement - river - discharge - transport - division - channel - vessel
  Acoustic Doppler current profilers (ADCPs) are the current standard for flow measurements in large-scale open water systems. Existing techniques to process vessel-mounted ADCP data assume homogeneous or linearly changing flow between the acoustic beams. This assumption is likely to fail but is nevertheless widely applied. We introduce a new methodology that abandons the standard assumption of uniform flow in the area between the beams and evaluate the drawbacks of the standard approach. The proposed method strongly reduces the extent over which homogeneity is assumed. The method is applied to two field sites: a mildly curved bend near a junction featuring a typical bend flow and a sharply curved bend that features a more complex sheared flow. In both cases, differences are found between the proposed method and the conventional method. The proposed technique yields different results for secondary flow patterns compared with the conventional method. The velocity components estimated with the conventional method can differ over 0.2 m/s in regions of strong shear. We investigate the number of repeat transects necessary to isolate the mean flow velocity vector from the raw ADCP signal, discarding the influences of noise, positioning and projection errors, and turbulence. Results show that several repeat transects are necessary. The minimum number of repeat measurements needed for robust mean velocity estimates is reduced when applying the proposed method
  Dennenwolfsklauw (Huperzia selago (L.) Schrank & Mart.) in Nederland
  Bremer, P. ; Oving, B. - \ 2007
  Gorteria 32 (2007)4/5. - ISSN 0017-2294 - p. 97 - 110.
  lycopodium - plantengeografie - habitats - lycopodium - phytogeography - habitats
  Dennenwolfsklauw is een sterk bedreigde soort in Nederland, maar recent is een relatief groot aantal nieuwe vindplaatsen vastgesteld, vooral in het noorden van het land. Sinds 1982 zijn planten gevonden op 29 locaties. Dit artikel geeft een overzicht van vindplaatsen vanaf 1830
  Towards integration of machinery selection, labour budgeting and farm information systems
  Kroeze, G.H. ; Oving, R.K. - \ 1995
  In: Problemy zarzadzania restrukturyzowanymi przedsiebiorstwami rolnymi (Management problems of restructured big farms), Materialy Konferencyjne-Czesc 1, pag. 43 - 52. 11 Polsko Holenderska Konferencja Naukowa, Bydgoszcz-Ciechocinek, sept 1995 / Bojar, W.L.,
  Overmechanisatie of slagvaardigheid bij de graanoogst in Nederland = Overmechanization or preparedness with he grain harvest in the Netherlands
  Oving, R.K. ; Elderen, E. van; Vries, R.L. de - \ 1980
  Wageningen : I.M.A.G. (Publikatie / I.M.A.G. no. 143) - 42
  automatisering - graansoorten - maaidorsers - voedselgewassen - innovaties - mechanisatie - modernisering - nederland - machines - automation - cereals - combine harvesters - food crops - innovations - mechanization - modernization - netherlands
  Met statistische hoeveelheden over het aantal maaidorsers in Nederland, de leeftijdsopbouw hiervan, de daling van het graanareaal en de invloed hiervan op het aantal maaidorsers in de toekomst
  The use of mixed integer linear programming as a planning method in Arable farming
  Cevaal, P.K. ; Oving, R.K. - \ 1979
  Lelystad etc. : IMAG - 33
  agrarische bedrijfsvoering - besluitvorming - bedrijfsvoering - operationeel onderzoek - simulatie - werkschema - lineair programmeren - landbouw - farm management - decision making - management - operations research - simulation - work flow - linear programming - agriculture
  Toepassing van gemengd geheeltallige lineaire programmering als planningsmethode in de akkerbouw : bij het gebruik van standaardmatrices : bij verdere automatisering van in- en uitvoer van data
  Cevaal, P.K. ; Oving, R.K. - \ 1978
  Lelystad etc. : P.A.G.V. (Rapport / Proefstation voor de Akkerbouw en Groenteteelt in de Vollegrond no. 20) - 33
  agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - besluitvorming - bedrijfsvoering - operationeel onderzoek - simulatie - werkschema - lineair programmeren - landbouw - farm management - farm planning - decision making - management - operations research - simulation - work flow - linear programming - agriculture
  Een rekenmodel voor het systeem van tussenopslag en verspreiden van mengmest
  Oving, R.K. - \ 1975
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 28) - 40
  agrarische bedrijfsvoering - stalmest - farm management - farmyard manure
  Chains of operations : their organization and costs : description of a model
  Kroeze, G.H. ; Oving, R.K. - \ 1973
  Wageningen : [s.n.] (Research report / Institute of agricultural engineering and rationalization Wageningen 1973, no. 1) - 24
  agrarische bedrijfsvoering - monitoring - planning - productie - transport - farm management - production
  Farming task and machinery
  Oving, R.K. - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Research report / Institute of agricultural engineering and rationalization 1971, no. 3) - 18
  machines
  Machinekeuze en werkorganisatie in de herfst op akkerbouwbedrijven
  Oving, R.K. ; Tanis, T. - \ 1971
  Wageningen : Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie - 12
  akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - mechanisatie - crop enterprises - farm machinery - farm equipment - mechanization
  Verslag van de I.L.R. bijdrage aan de lineaire programmering voor een gemengd bedrijf t.b.v. de Rijksdienst IJsselmeerpolders
  Heijde, P.B.A. van de; Oving, R.K. ; Tanis, T. - \ 1969
  Wageningen : Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie - 31
  agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - lineair programmeren - programmeren - gemengde landbouw - nederland - farm management - farm planning - linear programming - programming - mixed farming - netherlands
  Arbeidsorganisatie op akkerbouwbedrijven
  Oving, R.K. ; Tanis, T. - \ 1969
  Wageningen : Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie - 16
  akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - arbeidskrachten in de landbouw - arbeidseconomie - werkorganisatie - arbeid in de landbouw - crop enterprises - agricultural manpower - labour economics - organization of work - farm labour
  Loonbedrijven, werktuigen - cooperaties en - combinaties in Denemarken : verslag van een studiereis van 8 t/m 12 augustus 1966
  Wal, S.I. van der; Riethorst, W. ; Oving, R.K. - \ 1966
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Proefstation voor de akker- en weidebouw, Wageningen no. 125) - 38
  coöperaties - denemarken - economische sectoren - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - productie - dienstensector - coöperatieve verenigingen - cooperatives - denmark - economic sectors - farm equipment - farm machinery - production - services - cooperative societies
  Vergelijkend overzicht van een aantal loonbedrijven en werktuigencoöperaties : boekjaar 1963
  Oving, R.K. - \ 1965
  Wageningen : Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen jrg. 1965, no. 2) - 19
  boerderij uitrusting - samenwerking - machinecoöperaties - vergelijkingen - economische analyse - loonbedrijven - landbouwcoöperaties - farm equipment - cooperation - machinery cooperatives - comparisons - economic analysis - wage labour enterprises - agricultural cooperatives
  Omzettabellen : tabellen voor de bepaling van de minimaal menselijke omzetgrootte van cooperatieve en particuliere loonbedrijven
  Oving, R.K. - \ 1964
  Wageningen : [s.n.] - 21
  economische sectoren - firma's - organisaties - productie - dienstensector - grootte - economic sectors - firms - organizations - production - services - size
  Enkele begrotingen voor het gemengde zandbedrijf in Zuid-Oost-Drenthe
  Oving, R.K. - \ 1964
  Wageningen : Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen jrg. 1964, no. 6) - 39
  gemengde landbouw - bedrijfssystemen - zandgronden - begroting van agrarisch bedrijf - nederland - agrarische bedrijfsvoering - drenthe - mixed farming - farming systems - sandy soils - farm budgeting - netherlands - farm management - drenthe
  Vergelijkend resultaten-overzicht van een aantal agrarische loonbedrijven en werktuigencoöperaties
  Krolis, K.E. ; Oving, R.K. - \ 1964
  Wageningen : Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (Gestencilde mededeling / Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen jrg. 1964, no. 2) - 24
  boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - bedrijfsresultaten in de landbouw - loonbedrijven - landbouwcoöperaties - farm equipment - farm machinery - farm results - wage labour enterprises - agricultural cooperatives
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.