Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 31

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: q=Pankow
  Check title to add to marked list
  Schouwen-Duiveland: zelfvoorzienend energielandschap (Interview)
  Stremke, Sven - \ 2011
  Genomics geen magie : veerhouders dringen aan op de mogelijkheid om te fokken op voerefficientie
  Arendonk, Johan van; Haas, Yvette de - \ 2010
  Biologisch melkveehouder Gerard Kok: 'Het liefst een ronde stal voor de familiekudde'
  Dixhoorn, Ingrid van - \ 2010
  dairy farming - dairy cattle - biological production - animal welfare - animal health - cow housing - stalls
  Determination of mineral oil in compost
  Harmsen, J. ; Dijk-Hooyer, O.M. van; Pankow, J. ; Zweers, A.J. - \ 1999
  Wageningen : DLO Winand Staring Centre - 25
  compost - huisvuilverwijdering - mineraaloliën - bepaling - composts - municipal refuse disposal - mineral oils - determination
  Effectiviteit bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins in de bloembollensector; veldonderzoek
  Boels, D. ; Hamminga, W. ; Pankow, J. - \ 1999
  Wageningen : Staring Centrum - 65
  bloembollen - schoonmaken - wassen (activiteit) - bodemverontreiniging - bodembescherming - bekledingen - ornamental bulbs - cleaning - washing - soil pollution - soil conservation - linings
  Drie principes van bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins zijn in de praktijk onderzocht: remming van infiltratiesnelheid (met klei en folie afdichtingen), hydrologische isolatie (interceptor drains met en zonder afdichtingslaag) en adsorptie. Op zand-, zavel en lössgronden is afdichten met klei of leem nodig wanneer de bodem boven de grondwaterspiegel ligt om recirculatie mogelijk te maken, maar deze maatregel is onvoldoende voor de bescherming van de bodem en zijn aanvullende voorzieningen nodig (bijvoorbeeld hydrologische isolatie). In kwelgebieden en in situaties met een verlaagde bodem is deze variant wel effectief. De effectiviteit van hydrologische isolatie en adsorptielagen lopen uiteen van 90 tot 95%. De investeringen voor bodembeschermende voorzieningen bedragen f 3,00 tot f 13,00 per m3 en de jaarlijkse kosten f 1,70 tot f 2,20 per m3 bassin inhoud. Monitoring dient zich te richten op verspreiding bij hydrologische isolatie en infiltratieremming, aangevuld met monitoring van de kwaliteit van het grondwater. Monitoring van adsorptielagen dient zich te richten op de kwaliteit van de adsorptielaag en de bodem daaronder.
  Emissies van bestrijdingsmiddelen en nutriënten in de bloembollenteelt; veldonderzoek naar de waterbalans en de uitspoeling van nutriënten
  Groenendijk, P. ; Pankow, J. ; Toorn, A. van den - \ 1997
  Wageningen : SC-DLO (Rapport 387.4) - 94 p.
  Afvoer van water, stikstof en fosfor in het Schuitenbeek-stroomgebied; veldonderzoek 1988-1994
  Negate, G.L. ; Oosterom, H.P. ; Pankow, J. ; Oude Voshaar, J. ; Roest, C.W.J. ; Toorn, A. van den - \ 1997
  Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 424.1) - 84
  hydrologie van stroomgebieden - waterlopen - oppervlaktewater - waterverontreiniging - oppervlakkige afvoer - stikstof - fosfor - veluwe - gelderland - monitoring - catchment hydrology - streams - surface water - water pollution - runoff - nitrogen - phosphorus
  De toekomstige nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater wordt voorspeld met simulatiemodellen. Veelal ontbreekt het echter aan voldoende gegevens om de betrouwbaarheid van de modellen te toetsen. In het stroomgebied van de Schuitenbeek zijn voor 1988-1994 toetsingsgegevens op verschillende schaalniveaus verzameld. Uit de analyse van deze gegevens bleek dat de temporele variabiliteit belangrijker is dan de ruimtelijke. De representatieve gebiedsgrootte voor het bepalen van de milieubelasting was 4000 ha. Verdwijning van stikstof in het open watersysteem was een belangrijke balanspost. Het mestbeleid gaf in deze zesjarige reeks nog geen significante trendbreuk te zien in de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten.
  Kwantificering van de nitraatuitspoeling bij landbouwgronden
  Kroes, J.G. ; Groot, W.J.M. de; Pankow, J. ; Toorn, A. van den - \ 1996
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 71
  bodem - uitspoelen - nitraten - zware kleigronden - zea mays - maïs - nederland - overijssel - soil - leaching - nitrates - clay soils - maize - netherlands
  De nitraatuitspoeling is gekwantificeerd bij snijmaos met vanggewassen en bij gras-klaverpercelen op kleigrond. Vanggewassen bij snijmaosteelt reduceerden de nitraatuitspoeling fors. Bij grasklaver op klei was de nitraatafvoer via drains het hoogst bij beweid grasland zonder klaver. Het model ANIMO is getoetst voor snijmaos en grasland met verschillende bemestingsvarianten en onder verschillende meteorologische omstandigheden. Het model is getoetst voor de voorraad minerale stikstof, de nitraatconcentraties op 1 m beneden maaiveld, en de opname van stikstof door de bovengrondse gewasdelen. Het model beschreef deze drie onderdelen goed. Bij grasklaver op kleigrond werd de nitraatuitspoeling via drainagewater redelijk gesimuleerd.
  De invloed van de stikstofhuishouding in de bodem op de grondwaterkwaliteit in waterwingebied 't Klooster
  Bolt, F.J.E. van der; Pankow, J. ; Roest, C.W.J. - \ 1990
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 31) - 123
  dierlijke meststoffen - computersimulatie - stalmest - grondwaterverontreiniging - hydrologie - instrumenten (meters) - uitspoelen - meting - modellen - monitoring - nitraten - verontreinigingsbeheersing - bescherming - onderzoek - simulatie - simulatiemodellen - bodem - waterkwaliteit - nederland - gelderland - netwerken - achterhoek - animal manures - computer simulation - farmyard manure - groundwater pollution - hydrology - instruments - leaching - measurement - models - nitrates - pollution control - protection - research - simulation - simulation models - soil - water quality - netherlands - networks
  Milieurisico's van een asfaltbitumenverontreiniging op de lokatie Haringkavel te Boskoop
  Harmsen, J. ; Pankow, J. - \ 1988
  Wageningen : ICW (ICW nota 1865) - 21
  luchtverontreiniging - aromatische koolwaterstoffen - steenkool - gassen - gezondheid - polycyclische koolwaterstoffen - bodemverontreiniging - stadsgas - nederland - zuid-holland - air pollution - aromatic hydrocarbons - coal - gases - health - polycyclic hydrocarbons - soil pollution - town gas - netherlands
  Onderzoek naar de effecten van wateraanvoer en peilveranderingen in agrarische gebieden op de waterkwaliteit in natuurgebieden. Dl. 11: In 1987 bepaalde waterkwantiteits- en waterkwaliteitsparameters in de 2 SWNBL proefgebieden
  Pankow, J. ; Toorn, A. - \ 1988
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1845) - 28
  wateraanvoer - oppervlaktewater - waterbeheer - waterverontreiniging - waterkwaliteit - ecohydrologie - peilbeheer - natuurgebieden - water advance - surface water - water management - water pollution - water quality - ecohydrology - water level management - natural areas
  Voor het 'wateraanvoerproject' dat door het ICW in het kader van de SWNBL wordt uitgevoerd, zijn in 2 proefgebieden metingen verricht. Deze metingen zijn verricht op de Tondense Heide, dat gelegen is in de ruilverkaveling Brummen-Voorst en in het boezemland Veerstalblok (Krimpenerwaard)
  Onderzoek bescherming waterwingebieden. Deelrapport 1: Analyse van de waterkwaliteit van het ruwwater en de bestaande observatiebuizen van de drinkwaterwingebieden 't Klooster en Eerbeek in de provincie Gelderland
  Pankow, J. ; Toorn, A. van de - \ 1988
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1925) - 29
  grondwaterwinning - grondwaterverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - waterwinning - gelderland - veluwe - groundwater extraction - groundwater pollution - pollution control - water catchment
  Analyse van de waterkwaliteit van het ruwwater en de bestaande observatiebuizen van de drinkwaterwingebieden 't Klooster en Eerbeek in de provincie Gelderland
  Milieu-effecten van papierslibtoediening op landbouwpercelen in de gemeente Apeldoorn
  Pankow, J. ; Toorn, A. van de; Hoeks, J. - \ 1987
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1797) - 26
  bordpapier - gezondheid - zware metalen - industrie - papier - karton - pulp- en papierwarenindustrie - rioolwater - bodem - bodemverontreiniging - nederland - gelderland - veluwe - cardboard - health - heavy metals - industry - paper - paperboard - pulp and paper industry - sewage - soil - soil pollution - netherlands
  In 1986 bepaalde waterkwantiteits- en waterkwaliteitsparameters in de twee SWNBL proefgebieden
  Toorn, A. van den; Pankow, J. - \ 1987
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1787) - 41
  kanalen - ecologie - hydrologie - bedrijfsvoering - natuurbescherming - nederland - beleid - regulatie - rivieren - waterlopen - oppervlaktewater - water - waterbeheer - waterverontreiniging - waterkwaliteit - watervoorziening - ecohydrologie - waterstand - canals - ecology - hydrology - management - nature conservation - netherlands - policy - regulation - rivers - streams - surface water - water management - water pollution - water quality - water supply - ecohydrology - water level
  Ontwerp meetopstelling voor de aan- en afvoer van water en stoffen in het boezemland 'Veerstalblok'
  Pankow, J. ; Toorn, A. van den - \ 1986
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1702) - 9
  regulatie - hydrodynamica - stroming - meting - snelheid - sloten - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - nederland - waterstand - zuid-holland - regulation - hydrodynamics - flow - measurement - velocity - ditches - canals - surface water - water pollution - water quality - netherlands - water level
  Onderzoek naar de waterbalans van vuilstortplaatsen
  Rijtema, P.E. ; Roest, C.W.J. ; Pankow, J. - \ 1986
  Wageningen : I.C.W. (Rapporten / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 19) - 95
  stortterreinen - uitspoelen - huisvuilverwijdering - vuilnisbelten - bodem - bodemwaterbalans - afvalverwijdering - afvalstortplaatsen - landfills - leaching - municipal refuse disposal - refuse tips - soil - soil water balance - waste disposal - waste disposal sites
  Inventarisatie van de neerslag en de verdamping uit een vrij wateroppervlak in het zuidelijk Peelgebied
  Pankow, J. - \ 1985
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1638) - 18
  hydrologie - methodologie - neerslag - waterbalans - de peel - hydrology - methodology - precipitation - water balance
  In verband met het onderzoek naar de waterhuishouding van het zuidelijk Peelgebied is het noodzakelijk dat men beschikt over gegevens die nodig zijn voor waterhuishoudkundige berekeningen. Daarom zijn van de jaren 1982 en 1983 de neerslag- en verdampingsgegevens verzameld voor de betreffende streek
  De gevolgen van verschillen in open waterpeil op de stoffenbelasting van het water op het regionaal onderzoek centrum te Zegveld
  Pankow, J. ; Toorn, A. van der; Toussaint, C.G. ; Steenvoorden, J.H.A.M. - \ 1985
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1652) - 76
  veengronden - regulatie - waterlopen - kanalen - waterverontreiniging - waterkwaliteit - drainagewater - nitraten - fosfaten - fosforpentoxide - derivaten - peilbeheer - utrecht - peat soils - regulation - streams - canals - water pollution - water quality - drainage water - nitrates - phosphates - phosphorus pentoxide - derivatives - water level management
  Waterkwaliteitsonderzoek in enkele proefpolders in Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal en het IJ
  Toussaint, C.G. ; Pankow, J. - \ 1981
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1279) - 44
  kanalen - eigenschappen - rivierwater - rivieren - waterlopen - oppervlaktewater - water - nederland - noord-holland - canals - properties - river water - rivers - streams - surface water - netherlands
  Chloridegehalten van het oppervlaktewater in Noord-Holland benoorden het IJ en het Noordzeekanaal
  Toussaint, C.G. ; Pankow, J. - \ 1981
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding no. 1293) - 64
  polders - zoutgehalte - oppervlaktewater - chloride - noord-holland - ijsselmeer - salinity - surface water - lake ijssel
  De conclusie is dat aan de hand van de onderzoeksresultaten kan worden vastgesteld dat er een duidelijke invloed is van het chloridegehalte van het Markermeerwater en in mindere mate van het Rijnwater op de verziltingstoestand van het oppervlaktewater in Noord-Holland.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.