Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 24

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Meer water met regelbare drainage?
  Stuyt, L.C.P.M. ; Bolt, F.J.E. van der; Snellen, W.B. ; Groenendijk, P. ; Schipper, P.N.M. ; Harmsen, J. ; Bakel, P.J.T. van; Ruijtenberg, R. ; Jonkers, D.A. ; Peerboom, J.M.P.M. ; Buck, A.J. de; Huinink, M. ; Rijken, M. ; Straat, A.A. van der; Talsma, M.J.G. - \ 2012
  Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2012-33) - ISBN 9789057735707 - 60
  drainage - grondwaterstand - agrarische bedrijfsvoering - peilbeheer - drainage - groundwater level - farm management - water level management
  Dit rapport geeft aan de hand van resultaten van vijf Nederlandse praktijkproeven inzicht in de mogelijkheden van regelbare of peilgestuurde drainage. Deze vorm van drainage - waarbij boeren de grondwaterstand op hun percelen flexibel kunnen regelen - houdt in tegenstelling tot conventionele drainage veel beter rekening met de uiteenlopende wensen en behoeften vanuit de landbouw, natuur, milieu en waterbeheer. Dit kan de realisatie van waterkwaliteits- en waterkwantiteitsdoelstellingen door waterschappen bevorderen en tegelijkertijd de bedrijfsvoering van agrariërs verbeteren.
  Zuivering van drainwater in een beekbegeleidend rietmoeras
  Sival, F.P. ; Stevens, H. ; Castenmiller, E. ; Peerboom, J. - \ 2011
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 6 (2011)43. - ISSN 0166-8439 - p. 30 - 32.
  waterzuivering - drainagewater - fosfor - waterplanten - moerasgronden - waterschappen - de peel - noord-brabant - water treatment - drainage water - phosphorus - aquatic plants - swamp soils - polder boards - de peel - noord-brabant
  In Noord-Limburg liggen intensieve landbouwgebieden met een hoge belasting van het oppervlaktewater met fosfor. In 2006 is in één van die gebieden een rietmoeras aangelegd om de zuiveringsefficientie van fosfor uit drainwater in de praktijk te testen. Het moeras ligt aan de Eeuwelsche Loop in de buurt van Ospel. De Eeuwselsche Loop stroomt vanuit een landbouwgebied door het natuurgebied de Groote Peel naar de Aa in Brabant. De inrichting van het moeras is opgezet om een maximale hoeveelheid fosfor te verwijderen. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Van het aangevoerde stikstof bedraagt de zuiveringsefficiëntie circa 30 procent en voor fosfor 50 procent. De rietgroei kwam moeizaam op gang en heeft nog niet zijn maximale productie bereikt. Het oppervlaktebeslag is twee procent en door de ligging aan de Eeuwelsche Loop biedt het ook ruimte voor waterberging en biodiversiteit van natte systemen. Mogelijkheden voor hergebruik van het maaisel en het ijzergruis kan de aanleg van meer rietmoerassen wellicht stimuleren.
  Samengestelde peilgestuurde drainage
  Dijk, W. van; Peerboom, J. ; Stuyt, L.C.P.M. ; Rijken, R. ; Hollemans, W. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR - 6
  drainage - peilbeheer - veldproeven - limburg - noord-brabant - drainage - water level management - field tests - limburg - noord-brabant
  Uitleg over het project Samengestelde Peilgestuurde Drainage, uitgevoerd door Wageningen Universiteit & Researchcentrum (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en Alterra) in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en STOWA. De looptijd is van 2008 tot 2011. Verder aandacht voor de proeflocaties van Limburg, West-Brabant en Zeeland
  Modelonderzoek naar samengestelde peilgestuurde drainage
  Bakel, P.J.T. van; Peerboom, J. ; Rijken, R. ; Stevens, H. - \ 2008
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 (2008)2. - ISSN 0166-8439 - p. 48 - 51.
  drainage - waterbeheer - oppervlaktewater - grondwaterstand - grondwaterspiegel - oppervlakteafvoer - oppervlakkige afvoer - modellen - agrohydrologie - nutrientenbeheer - drainage - water management - surface water - groundwater level - water table - overland flow - runoff - models - agrohydrology - nutrient management
  Conventionele drainage leidt tot een aanzienlijke daling van de grondwaterstand en vooral daardoor tot een sterke toename van de stikstofbelasting en een behoorlijke afname van de fosforbelasting naar het oppervlaktewater. Uit modelonderzoek volgt dat door de aanleg van samengestelde peilgestuurde drainage de toename van de stikstofbelasting en de grondwaterstandsdaling kan worden vermeden, mits men de drains verdiept aanlegt en hogere streefpeilen hanteert. Ombouwen van bestaande drainage naar samengestelde peilgestuurde drainage (met hogere streefpeilen) leidt tot hogere grondwaterstanden, een reductie van de stikstofbelasting en een toename van de fosforbelasting. Door verdiepte aanleg of intensivering van de drainage (waardoor minder maaiveldafvoer optreedt) stopt de toename van de fosforbelasting
  Draineren tegen verdroging en voor een beter milieu: paradox of werkelijkheid?
  Bakel, J. van; Peerboom, J. ; Stuyt, L.C.P.M. - \ 2007
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40 (2007)1. - ISSN 0166-8439 - p. 25 - 28.
  waterbeheer - drainage - verdroging - drainagesystemen - onderzoek - grondwaterstand - technieken - milieubescherming - waterschappen - verdroging (milieu) - water management - drainage - desiccation - drainage systems - research - groundwater level - techniques - environmental protection - polder boards - groundwater depletion
  Alterra heeft samen met Waterschap Peel en Maasvallei de werking van een speciale variant van peilgestuurde drainage (het systeem Van Iersel) onderzocht. Dit is een drainagesysteem waarbij de drains niet uitkomen op een verzamelsloot, maar worden aangesloten op een verzameldrain die uitmondt in een pvc-koker en waarbij de hoogte van de ontwateringsbasis kan worden gevarieerd: peilgestuurde samengestelde drainage. Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van claims van boeren die betoogden dat het juist toepassen van drainage de verdroging tegengaat en de waterkwaliteit verbetert. De belangrijkste conclusie uit dit literatuur- en modelonderzoek is dat peilgestuurde drainage inderdaad kan zorgen voor een structurele verhoging van de grondwaterstand zonder dat de landbouwkundige gebruiksfuncties daaronder te leiden hebben. Voorwaarde is wel dat tegelijkertijd de drainagebasis wordt verhoogd
  Hoogwaterreductie vanuit regionale stroomgebieden: samenhang of tegenstellingen?
  Bakel, P.J.T. van; Hoogendoorn, J. ; Luijendijk, J. ; Peerboom, J.M.P.M. - \ 2001
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 34 (2001)3. - ISSN 0166-8439 - p. 27 - 29.
  wateropslag - water - opslag - retentie - waterbeheer - drainage - neerslag - stroomgebieden - hydrologie van stroomgebieden - beheer van waterbekkens - hoogwaterbeheersing - stroming - waterrelaties - hydrologie - reservoirs - waterstand - hoogwater - ruimtelijke ordening - stroomgebied - waterberging - water storage - water - storage - retention - water management - drainage - precipitation - watersheds - catchment hydrology - watershed management - flood control - flow - water relations - hydrology - reservoirs - water level
  In het kader van hoogwatermanagement spelen berging en veerkracht van watersystemen een steeds grotere rol. In dit artikel een afvoerhydrologische analyse op stroomgebied-niveau: de complexe relaties tussen neerslagpieken, berging in verschillende reservoirs (bodem, maaivelddepressies, oppervlaktewater), ontwatering/afwatering, en resulterende afvoerpieken
  Gevolgen van het beperken van de waterinlaat en doorspoeling van het gebied Voorne-West : beknopte versie
  Hamaker, Ph. ; Aarnink, W.H.B. ; Peerboom, J.M.P.M. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 435.2) - 52
  hydrologie - wateraanvoer - waterbeheer - kanalen - oppervlaktewater - chemische eigenschappen - modellen - zuid-holland - glastuinbouw - zuidhollandse eilanden - hydrology - water advance - water management - canals - surface water - chemical properties - models - zuid-holland - greenhouse horticulture - zuidhollandse eilanden
  Gevolgen van het beperken van de waterinlaat en doorspoeling van het gebied Voorne - West : uitgebreide versie
  Hamaker, P. ; Aarnink, W.H.B. ; Peerboom, J.M.P.M. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 435)
  hydrologie - wateraanvoer - waterbeheer - kanalen - oppervlaktewater - chemische eigenschappen - modellen - zuid-holland - glastuinbouw - zuidhollandse eilanden - hydrology - water advance - water management - canals - surface water - chemical properties - models - zuid-holland - greenhouse horticulture - zuidhollandse eilanden
  Gevolgen van het beperken van de waterinlaat en doorspoeling van het gebied Voorne-West; beknopte versie
  Aarnink, W.H.B. ; Hamaker, P. ; Peerboom, J.M.P.M. - \ 1997
  Wageningen : SC-DLO (Rapport 435.2) - 52 p.
  Onderzocht is of verzilting door zoute kwel afdoende kan worden bestreden door de inlaat van gebiedsvreemd water te beperken en het oppervlaktewatersysteem door te spoelen. In het veld zijn de water-, chloride- en nutriëntenhuishouding onderzocht en met een model zijn de gevolgen van verminderde waterinlaat berekend. Als de waterinlaat en het doorspoelen worden afgestemd op de chlorideconcentraties volgens de functietoekenning volgens het Integraal Waterbeheersplan Zuid-Holland Zuid, kan de inlaat met 40 worden beperkt. Het oppervlaktewater wordt daarbij eutrofer en de glastuinbouw ondervindt nadelige gevolgen in de vorm van directe zoutschade en/of hogere productiekosten.
  Gevolgen van het beperken van de waterinlaat en doorspoeling van het gebied Voorne-West; uitgebreide versie
  Aarnink, W.H.B. ; Hamaker, P. ; Peerboom, J.M.P.M. - \ 1997
  Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 435.1) - 149 p.
  Onderzocht is of de interne verzilting door zoute kwel afdoende bestreden kan worden met minder inlaat van gebiedsvreemd water en doorspoeling van het oppervlaktewatersysteem. Het betrof enerzijds veldonderzoek naar de water-, chloride- en nutriëntenhuishouding en anderzijds modelberekeningen naar de gevolgen van verminderen van de waterinlaat. Door het inlaten van water en het doorspoelen af te stemmen op de chlorideconcentraties volgens de functietoekenning volgens het Integraal Waterbeheersplan Zuid-Holland Zuid kan een beperking van de inlaat met 40 bereikt worden. De eutrofie van het oppervlaktewater neemt daarbij toe en de glastuinbouw ondervindt nadelige gevolgen in de vorm van directe zoutschade en/of hogere productiekosten.
  Hydrologische Untersuchung von Hochmoorresten und ihrer Umgebung; Felduntersuchung und Modellierung
  Walsum, P.E.V. van; Peerboom, J.M.P.M. ; Steenvoorden, J.H.A.M. - \ 1997
  Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung 38 (1997)1. - ISSN 0934-666X - p. 2 - 10.
  moorlands - peat soils - soil water balance - models - research - netherlands - hoogveengebieden - veengronden - bodemwaterbalans - modellen - onderzoek - nederland
  Hochmoorreste gelten in den Niederlanden als sehr wertvoll. SC-DLO hat eine Methode entwickelt, die Entscheidungen auf politischer Ebene bei der regionalen Wasserwirtschaftsverwaltung unterstützt. In dieser Methode werden Felduntersuchungen mit Berechnungen eines integrierten Modells der regionalen Hydrologie kombiniert. Obwohl diese Methode bereits für den Groote Peel erfolgreich angewandt wurde, läßt es sich in einigen Punkten verbessern. Sie beziehen sich auf: die Qualität der Messungen der Wasserstände und Wasserbilanzen im Feld; die Effizienz, mit der bestehende Datenquellen genutzt werden, insbesondere durch den Gebrauch geographischer Informationssysteme; das regionale Modell selbst; die Kalibrierung des Modells an Hand der Meßdaten.
  Gevolgen van een gedeeltelijk beregeningsverbod op grasland en de gevolgen voor een Noord-Brabants melkveebedrijf in 1992-1994
  Postma, J. ; Haan, M.H.A. de; Kabat, P. ; Peerboom, J.M.P.M. ; Wesseling, J.G. - \ 1997
  Wageningen : SC-DLO (Rapport 477) - 79 p.
  Waterdragers
  Kwakernaak, C. ; During, R. ; Peerboom, J.M.P.M. ; Engen, H.C. van - \ 1997
  Den Haag [etc.] : Ministerie van VROM [etc.] - 64
  ontwikkeling - natuurlijke hulpbronnen - nederland - ruimtelijke ordening - planning - beleid - bescherming - herstel - hulpbronnengebruik - duurzaamheid (sustainability) - waterbeheer - watervoorraden - hydrologie - development - natural resources - netherlands - physical planning - policy - protection - rehabilitation - resource utilization - sustainability - water management - water resources - hydrology
  In het waterbeheer en de ruimtelijke ordening wordt steeds meer gebruik gemaakt van de watersysteembenadering. Dit rapport behandelt in vier essays de aspecten die bijdragen aan een goede afstemming en communicatie tussen deze beleidsvelden. Het betreft het omgaan met definities, het proces van planvorming naar uitvoering, het gebruik van modellen, en ontwerp als instrumenten voor planvorming. Geconcludeerd wordt dat maatwerk, draagvlak en visualisatie sleutelbegrippen zijn voor een succesvolle integratie van waterbeheer en ruimtelijke ordening.
  Geohydrologisch veldonderzoek in het Purmerbos : uitwerkingen en interpretatie van doorlatendheidsmetingen en pompproeven
  Gaast, J.W.J. van der; Peerboom, J.M.P.M. - \ 1996
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 437) - 65
  watervoerende lagen - conservering - milieubescherming - bosbouw - bossen - permeabiliteit - gesteenten - nederland - noord-holland - pompproeven - aquifers - conservation - environmental protection - forestry - forests - permeability - rocks - netherlands - noord-holland - pumping tests
  Effecten van de sanering van gasbronnen in Noord-Holland benoorden het IJ op de nutrienten- en chloridebelasting van het oppervlaktewater
  Gaast, J.W.J. van der; Peerboom, J.M.P.M. - \ 1996
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 411) - 108
  kanalen - energievoorraden - energiebronnen - natuurlijke hulpbronnen - rivieren - volksgezondheidsbevordering - kwel - bodem - bodemwaterbalans - zonne-energie - waterlopen - oppervlaktewater - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - windenergie - nederland - noord-holland - canals - energy resources - energy sources - natural resources - rivers - sanitation - seepage - soil - soil water balance - solar energy - streams - surface water - water - water pollution - water quality - wind power - netherlands - noord-holland
  In de Beemster is via een modelstudie onderzocht welke gevolgen het saneren van gasbronnen heeft voor de kwel. Bovendien zijn voor het oppervlaktewater stoffenbalansen opgesteld voor stikstof, fosfaat en chloride. Het afdichten van alle gasbronnen in de Beemster blijkt het grootste effefct te hebben op de emissie van fosfaat, namelijk een vermindering met 40%. De emissie van stikstof en chloride wordt met respectievelijk 20% en 25% verminderd. Naar aanleiding van de aanbevelingen van het onderzoek iseen vervolgonderzoek opgezet om de uitkomsten van het onderzoek te kunnen vertalen naar andere polders in Noord-Holland benoorden het IJ.
  Geohydrologisch veldonderzoek in het Purmerbos; uitwerkingen en interpretatie van doorlatendheidsmetingen en pompproeven
  Gaast, J.W.J. van der; Peerboom, J.M.P.M. - \ 1996
  Wageningen : SC-DLO (Rapport 437) - 65 p.
  In het Purmerbos is in 1995 een geohydrologisch veldonderzoek uitgevoerd om hydrologische bodemconstanten te bepalen. In de bovenste 3 m van het afdekkend pakket, dat bestaat uit klei, zijn ongestoorde monsters gestoken om de doorlatendheid te meten. Verder zijn twee prompporeven uitgevoerd. Uit het hydrologische veldonderzoek zijn de bodemconstanten bepaald voor de hydraulische weerstand van het afdekkend pakket (2750 500 d) en het doorlaatvermogen van het eerste watervoerend pakket (625 50 mr/d). Uit het onderzoek blijkt dat binnen het afdekkend pakket een watervoerende zandlaag voorkomt met een doorlatendheid van 1 m/d.
  Niet de inquisiteur, maar de adviseur pleegt zelfmoord; sluiting van moerasgasbronnen geen kwestie van regelzucht
  Peerboom, J.M.P.M. ; Gaast, J.W.J. van der - \ 1996
  Spil 137-138/139-140 (1996). - ISSN 0165-6252 - p. 72 - 76.
  Onderzoek en maatwerk voor verdrogingsbestrijding op het landgoed `De Wildenborch'
  Reit, H.J. ; Jansen, P.C. ; Massop, H.T.L. ; Peerboom, J.M.P.M. - \ 1996
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 29 (1996)19. - ISSN 0166-8439 - p. 550 - 554.
  chemische eigenschappen - ecologie - grondwater - grondwaterstand - hydrologie - regulatie - ecohydrologie - gelderland - waterstand - achterhoek - chemical properties - ecology - groundwater - groundwater level - hydrology - regulation - ecohydrology - gelderland - water level - achterhoek
  Op landgoed De Wildenborch zijn verdrogingssignalen waargenomen. Onderzoek van het ecohydrologisch systeem toonde aan dat de grondwaterstanden zijn gedaald en dat een belangrijk gedeelte van de diepe kwelflux wordt afgevangen door aangrenzende waterlopen. In de humusprofielen was de calciumbuffer op veel plaatsen nagenoeg op, waardoor de verzuring zal toenemen. Hydrologisch modelonderzoek had tot doel een scenario te formuleren voor een optimaal peilbeheer. Gekozen is voor het opzetten van het peil in drie waterlopen. Tijdens het groeiseizoen wordt een flexibel peilbheer gevoerd. De te verwachten effecten voor de landbouw zijn relatief gering, terwijl er een positief effect is voor de natuur in de winter en het voorjaar.
  Modelstudie waterhuishouding Fochteloërveen; systeemverkenning en resultaten meetprogramma
  Wit, K.E. ; Peerboom, J.M.P.M. ; Massop, H.T.L. ; Gaast, J.W.J. van der - \ 1995
  Wageningen : SC-DLO - 99
  hydrologie - waterbalans - grondwaterspiegel - bodemwaterbalans - hoogveengebieden - veengronden - natuurbescherming - beleid - bedrijfsvoering - modellen - onderzoek - nederland - hydrologische cyclus - friesland - drenthe - hydrology - water balance - water table - soil water balance - moorlands - peat soils - nature conservation - policy - management - models - research - netherlands - hydrological cycle - friesland - drenthe
  Als voorbereiding op de hydrologische modellering van het hoogveenreservaat Fochteloërveen met SIMGRO zijn een systeemverkenning en een uitgebreid meetprogramma in en rond het reservaat uitgevoerd. De waterhuishoudkundige situatie van het gebied en degeohydrologische opbouw zijn geanalyseerd. De resultaten zijn vastgelegd op kaarten van het ontwateringssysteem, de verbreiding en geohydrologische eigenschappen van watervoerende en waterscheidende lagen en isohypsenkaarten. In 1992 en 1993 is een uitgebreid veldmeetprogramma uitgevoerd waarin de af- en aanvoer van deelgebieden is vastgesteld. Met de resultaten is een aantal waterbalansen voor het gebied opgesteld.
  Effectbepaling anti - verdrogingsmaatregelen Landgoed "De Wildenborch"
  Massop, H.T.L. ; Peerboom, J.M.P.M. ; Vessem, H.C. van - \ 1994
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 342) - 128
  verdroging - drogen - landgoederen - tuinen - hydrologie - parken - particulier eigendom - waterbeheer - watervoorziening - nederland - gelderland - achterhoek - desiccation - drying - estates - gardens - hydrology - parks - private ownership - water management - water supply - netherlands - gelderland - achterhoek
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.