Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 15 / 15

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Praktijkervaringen met waterberging en natuur in een beekdal : achtergrondrapport : Beerze
  Stuijfzand, S. ; Ek, R. van; Klein, J. ; Sival, F.P. ; Manen, H. van; Eigenhuijsen, E. ; Hommel, P.W.F.M. ; Riksen, M.J.P.M. ; Verbeek, L. ; Beumer, V. ; Pelsma, T. ; Daling, J. ; Bruijn, L. de - \ 2008
  [S.l.] : Rijkswaterstaat [etc.] (Alterra rapport nr. 1631) - ISBN 9789036914192 - 112
  waterbeheer - wateropslag - natuurbescherming - proefprojecten - stroomgebieden - hydrologie - vegetatie - bodem - waterkwaliteit - ecohydrologie - natuurgebieden - natuurontwikkeling - beekdalen - noord-brabant - water management - water storage - nature conservation - pilot projects - watersheds - hydrology - vegetation - soil - water quality - ecohydrology - natural areas - nature development - brook valleys - noord-brabant
  Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen waterberging en - buffering en natuurbehoud en -ontwikkeling. Eén van de geselecteerde pilots uit het pilotprogramma ligt langs de Beerze. De Beerze is representatief voor de huidige situatie in veel Brabantse beekdalen: er is sprake van een waterkwantiteitsprobleem, en (tijdelijke) berging van het beekwater in natuurgebieden stuit op problemen, vooral vanwege de (eutrofe) waterkwaliteit. Tegelijkertijd speelt verdroging van natuurgebieden een rol. De pilot Beerze ligt in het traject Logtse Baan - Logtse Velden - Smalbroeken. De onderzoeksperiode van deze pilot besloeg 2004 tot medio 2007
  Onderzoek naar effecten van waterberging in een jong kleibos : achtergrondrapport Harderbos
  Stuijfzand, S. ; Ek, E. van; Manen, H. van; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de; Pol, J. van de; Daling, J. ; Pelsma, T. ; Belien, E. ; Olsthoorn, A.F.M. ; Sass, U.G.W. ; Ouden, J. den; Kuijper, M. ; Rooij, S.A.M. van; Dijk, H. ; Jaarsma, M. ; Beemster, A. ; Zijlstra, M. ; Scheer, A. van der; Hout, A. van der; Groot, L. de; Bosma, N. - \ 2008
  Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS Waterdienst rapport nr. 007.015) - ISBN 9789036914208 - 136
  bossen - zware kleigronden - inundatie - wateropslag - natuurbescherming - proefprojecten - flevoland - ecohydrologie - oostelijk flevoland - natuurtechniek - forests - clay soils - flooding - water storage - nature conservation - pilot projects - flevoland - ecohydrology - oostelijk flevoland - ecological engineering
  Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen enerzijds waterberging en -buffering en anderzijds natuurbehoud en -ontwikkeling. Eén van de geselecteerde pilots ligt in het Harderbos (Provincie Flevoland). Het betreft een experimentele pilot in een jong kleibos. Dit houdt in dat er in het onderzoeksgebied een hoogwaterpiek (inundatie) gesimuleerd is. Daarbij is het gebied opgedeeld in verschillende compartimenten, die elk een verschillende behandeling hebben gekregen. Zo zijn onder semi-gecontroleerde omstandigheden de effecten van inundatietijdstip en -duur onderzocht op bodem, vegetatie en bodemfauna. Het onderzoek was erop gericht meer inzicht te bieden in de volgende vragen: - Wat zijn effecten van inundatie op natuur (jong kleibos), en in hoeverre spelen periode en duur een rol? - Kan dit type bossen worden ingezet voor de opvang (bergen of vasthouden) van water? En biedt dit ook kansen voor de natuur? - Wat zijn de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuw bos in gebieden die worden gereserveerd voor waterberging of -vasthouden? - Wat zijn gevolgen van een waterberging-natuurgebied op de omgeving? Dit rapport beschrijft de resultaten van de gehele onderzoeksperiode: medio 2004 tot medio 2007
  Praktijkervaringen met waterberging in natuur(ontwikkelings)gebieden : hoofdrapport pilotprogramma waterberging en natuur
  Stuijfzand, S. ; Ek, R. van; Belien, E. ; Beumer, V. ; Croese, E. ; Diggelen, R. ; Eigenhuijsen, E. ; Goeij, S. ; Grotenboer, A. ; Hommel, P.W.F.M. ; Jong, H. ; Klein, J. ; Kruit, L. ; Manen, H. van; Medenblik, J. ; Mouissie, M. ; Olsthoorn, A.F.M. ; Ouden, J. den; Pelsma, T. ; Pol, J. ; Riksen, M.J.P.M. ; Rooij, S. de; Sass-Klaassen, U. ; Sival, F.P. ; Vegter, U. ; Verbeek, L. ; Voorde, L. ; Waal, R.W. de; Wessels, Y. ; Zierfuss, S. - \ 2007
  [S.l.] : RWS Waterdienst [etc.] (Alterra rapport nr. 1632) - ISBN 9789036914161 - 92
  waterbeheer - regenwateropvang - natuurbescherming - proefprojecten - hydrologie - waterkwaliteit - natuurtechniek - natuurgebieden - water management - water harvesting - nature conservation - pilot projects - hydrology - water quality - ecological engineering - natural areas
  In 2002 is het “Pilotprogramma Waterberging-Natuur”gestart. Het hoofddoel van het pilotprogramma was waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in het koppelen van de functies waterberging en natuur. Daarbij is het pilotprogramma primair gericht geweest op het opdoen en verspreiden van ervaringskennis. Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van het pilotprogramma waterberging-natuur. Naast dit hoofdrapport is er per pilot een achtergrondrapport beschikbaar waar in meer detail wordt ingegaan op aanpak van de monitoring en de resultaten. Een samenwerking tussen vele partijen: WUR, Deltares, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, RU Groningen, Twentse Vogelwerkgroep, waterschappen, Rijkswaterstaat en LNV (Natuur, Kennis)
  Effects of flooding duration, -frequency and -depth on the presence of saplings of six woody species in north-west Europe
  Vreugdenhil, S.J. ; Kramer, K. ; Pelsma, T. - \ 2006
  Forest Ecology and Management 236 (2006)1. - ISSN 0378-1127 - p. 47 - 55.
  floodplain forest - tree recruitment - river - survival - growth - size - seedlings - plants - establishment - ecosystems
  Under natural conditions the zonation of woody species in floodplains is to a large extent determined by hydrological conditions. Flood survival varies even among closely related species of the same genus. Most studies that quantify flood survival of seedlings and saplings of European floodplain species focus on species of the genera Salix and Populus, while few studies on saplings of Quercus robur, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna have been carried out, and even less on comparing these species groups. We performed a comparative observational study on the presence of saplings (
  Tussenrapport 2004: Beerze
  Stuijfzand, S. ; Manen, H. van; Pelsma, T. ; Sival, F.P. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Rijkswaterstaat RIZA werkdocument nr. 2005.076.X) - 51
  waterlopen - herstel - wateropslag - waterbeheer - natuurbescherming - watersystemen - proefprojecten - inundatie - natuur - natuurtechniek - noord-brabant - ecohydrologie - streams - rehabilitation - water storage - water management - nature conservation - water systems - pilot projects - flooding - nature - ecological engineering - noord-brabant - ecohydrology
  Om beter zicht te krijgen op wat de mogelijkheden zijn om waterberging en natuur te combineren, is in 2002 het Pilotprogramma Waterberging en Natuur van start gegaan. Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen waterberging en –buffering en natuurbehoud, -herstel en –ontwikkeling. Daartoe is het pilotprogramma primair gericht op het opdoen en verspreiden van ervaringskennis. Het brengt op basis van praktijksituaties (pilots) ervaringen en effecten van de combinatie natuur met waterberging (eventueel in samenhang met waterbuffering) in beeld. Er zal meer inzicht beschikbaar komen over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de functiecombinatie waterberging en natuur. Eén van de geselecteerde pilots ligt langs de Beerze
  Tussenrapport 2004: Harderbos
  Stuijfzand, S. ; Pelsma, T. ; Manen, H. van; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de; Pol, J.J.C. van der; Dijk, H. van - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Rijkswaterstaat RIZA werkdocument nr. 2005.054.X) - 43
  bossen - zware kleigronden - inundatie - wateropslag - natuurbescherming - proefprojecten - waterbeheer - ecohydrologie - natuurtechniek - oostelijk flevoland - natuur - forests - clay soils - flooding - water storage - nature conservation - pilot projects - water management - ecohydrology - ecological engineering - oostelijk flevoland - nature
  Om beter zicht te krijgen op wat de mogelijkheden zijn om waterberging en natuur te combineren, is in 2002 het Pilotprogramma Waterberging en Natuur van start gegaan. Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen waterberging en –buffering en natuurbehoud, -herstel en –ontwikkeling. Daartoe is het pilotprogramma primair gericht op het opdoen en verspreiden van ervaringskennis. Het brengt op basis van praktijksituaties (pilots) ervaringen en effecten van de combinatie natuur met waterberging (eventueel in samenhang met waterbuffering) in beeld. Er zal meer inzicht beschikbaar komen over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de functiecombinatie waterberging en natuur. Eén van de geselecteerde pilots ligt in het Harderbos (provincie Flevoland)
  Horsterwold - Veluwe - Maaswoud: een quick scan van robuuste ecologische verbindingen van het ambitieniveau 'edelhert'
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Pouwels, R. ; Griffioen, A.J. ; Gies, T.J.A. ; Kuipers, H. ; Petrak, M. ; Rouwenhorst, J. ; Vulink, J.T. ; Pelsma, T.A.H.M. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 859) - 87
  cervus elaphus - verspreiding - migratie - duitsland - nederland - ecologische hoofdstructuur - veluwe - zuidelijk flevoland - habitatfragmentatie - cervus elaphus - dispersal - migration - germany - netherlands - ecological network - veluwe - zuidelijk flevoland - habitat fragmentation
  De natuur in Nederland raakt steeds meer versnipperd. De gevolgen worden goed zichtbaar wanneer wordt gekeken naar de situatie van grote zoogdieren als het edelhert. Teruggedrongen achter rasters in een sub-optimaal habitat leven zij op twee plaatsen: de Veluwe en de Oostvaardersplassen. Het voorkomen van edelherten in andere, grootschalige natuurgebieden wordt van belang geacht voor de compleetheid van deze ecosystemen. Realisatie van de EHS biedt in dit opzicht onvoldoende kansen. Daarom zijn door het Rijk en de provincies een aantal zogenaamde robuuste verbindingen indicatief op kaart gezet. Doel daarbij kan zijn uitbreiding van het huidige leefgebied van het edelhert en het bieden van de mogelijkheid van migratie. Dit rapport is de weerslag van een ecologisch onderzoek naar mogelijke aanvullingen op de reeds verkende robuuste verbindingen voor het edelhert. Daartoe werden elf potentiële tracés verkend. Onderzocht is de mogelijkheid om de Veluwe te verbinden met het Horsterwold, de Utrechtse Heuvelrug en Duitsland via de Gelderse Poort. Tevens is onderzocht hoe vanuit dit laatste gebied de verbinding met het Maaswoud zou kunnen worden gerealiseerd. Ecologische en economische argumenten worden gepresenteerd om te helpen een keuze te bepalen tussen de mogelijke verbindingen.
  Vegetatie-oecologisch en syntaxonomisch onderzoek in Noordlimburgse wegbermen.
  Pelsma, T.A.H.M. - \ 1993
  Unknown Publisher - 60 p.
  Plantengemeenschappen van Nederlandse wegbermen.
  Sykora, K.V. ; Nijs, L.J. de; Pelsma, T.A.H.M. - \ 1993
  Utrecht : Stichting Uitg. KNNV - ISBN 9789050110648 - 280 p.
  The vegetation in Dutch road side verges.
  Sykora, K.V. ; Pelsma, T.A.H.M. ; Nijs, L.J. de - \ 1992
  In: Actes Coll. Gerer la nature, 1990. Trav. Cons. de la Nat - p. 571 - 572.
  Flora en vegetatie van wegbermen.
  Sykora, K.V. ; Nijs, L. de; Pelsma, T. - \ 1991
  In: Proc. Symp. Wegbermen. Betekenis voor vegetatie en fauna, H. Heemsbergen et al. (red.). Ede, 1990. LU/Min. LNV, Wageningen - p. 11 - 24.
  Synoecologie van plantengemeenschappen in Noord-Limburgse wegbermen.
  Sykora, K.V. ; Pelsma, T. ; Nijs, L.J. de - \ 1990
  In: 10 jaar Zonderwijk en V.P.O. 1980-1990 / van Groenendael, J.M., Joenje, W., Sykora, K.V., Wageningen : Vakgroep V.P.O., LU - p. 151 - 160.
  Floristische en vegetatiekundige samenstelling van wegbermen.
  Sykora, K.V. ; Pelsma, T. ; Nijs, L.J. de - \ 1990
  In: 10 jaar Zonderwijk en V.P.O. 1980-1990 / van Groenendael, J.M., Joenje, W., Sykora, K.V., Wageningen : Vakgroep V.P.O., LU - p. 145 - 150.
  The vegetation in Dutch road side verges.
  Sykora, K.V. ; Pelsma, T. ; Nijs, L. de - \ 1989
  In: Ges. Okologie. Verhandlungen (1989) Band XIX/1, 149-150
  Plantengemeenschappen in Nederlandse wegbermen en de zeldzaamheidswaarde van de bermflora
  Sykora, K.V. ; Nijs, L. de; Pelsma, T. - \ 1988
  De Levende Natuur 89 (1988)1. - ISSN 0024-1520 - p. 14 - 20.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.